Gemeenschappelijk Rooster Jaar B

1999/00 2020/21 2002/03 2023/24 2005/06 2026/27 2008/09 2029/30 2011/12 2032/33 2014/15 2035/36 2017/18

1e zondag Advent
Jesaja 64:1 -9
Psalm 85
1 Korintiërs 1:1-9
Marcus 13:24-37

2e zondag Advent
Jesaja 40:1 -11
Psalm 80: 1-8
2 Petrus 3:8-18
Johannes 1:19-28

3e zondag Advent
Jesaja 65:17-25
Psalm 126
1 Tessalonicenzen 5:12-24 Johannes 3:22-30

4e zondag Advent
2 Samuël 7:4-16
Psalm 132
Romeinen 16:25-27
Lucas 1:26-38

Kerstnacht
Jesaja 8:23b - 9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20

Kerstdag
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14

26 december, Stefanus
Jeremia 26:1-15
Psalm 31:1-9
Handelingen 6:8 -7:2a,52-60
Matteüs 23:34-39

28 december
Onschuldige kinderen
Jeremia 31:15-17
Psalm 124
Openbaring 21:1-7
Matteüs 2:13-18

zondag onder octaaf van
Kerstmis
Jesaja 61:10 - 62:3
Psalm 147:12-20
Galaten 3:23 - 4:7
Lucas 2:33-40

Achtste kerstdag, besnijdenis, 1 januari
Numeri 6:22-27
Psalm 8
Handelingen 4:8-12
Lucas 2:21

zo. na nieuwjaar
Jeremia 31:7-14
Psalm 84
Matteüs 2:13-15,19-23;
of Lucas 2:41 -52

Epifanie, 6 januari
Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:11-12
Matteüs 2:1-12

l e zondag van Epif.
Doop van de Heer
Jesaja 55:1 -11
Psalm 157 (Dan. 3:52-56)
Marcus 1:1-11(-13)

2e zondag van Epif
Jesaja 62:1-5
Psalm 96
Johannes (l:29-) 2:1 -11

3e zondag van Epif.
1 Samuël 3:1-10(18)
Psalm 63
Marcus 1:14-20


4e zondag van Epif.
Deuteronomium 18: 15-20
Psalm 111
Márcus 1:21-28

5e zondag van Epif.
2 Koningen 4:18-21 (22-31)32-37
Psalm 142
Marcus 1:29-39

6e zondag van Epif
2 Koningen 5:1-3(4-8)9-15b
Psalm 32
Marcus 1:40-45

7e zondag van Epif.
Jesaia 43:18-25
Psalm 25:11-22
Marcus 2:11-12

8e zondag van Epif.
Hosea 2:15-22
Psalm 103:1-7
Marcus 2:13-22

9e zondag van Epif.
Deuteronomium 26:5-11
Psalm 81
Marcus 2:23-3:6

+ Marcus 3:6


Aswoensdag
Jesaja 58:1-10
Psalm 57
2 Korintiërs 5:20 - 6:10
Matteüs 6:1-6, 16-21

1e zondag Veertigd.
Genesis 9:8-17
Psalm 25.-l-10
1 Petrus 3:18-22
Marcus 1:12-15

2e zondag Veertigd.
1 Koningen 19:9-18
Psalm 16
2 Petrus 1:16-21
Marcus 9:2-10

3e zondag Veertigd.
Exodus 20:1-17
Psalm 19:8-15
Romeinen 7:14-25
Johannes 2:13-22 (25)

3e zondag Veertigd.
Jozua 4:19-51,10-12
Psalm 122
Efeziërs 2:4-10


5e zondag Veertigd
Jeremia 31:31-34
Psalm 51
Hebreeën 5:1 -10
Johannes 12:20-33


6e zondag Veertigd.,
Palm- en Passie-zondag
Marcus 11: 1 -11
of Johannes 12:1-24
Psalm 118:1-2,19-29
Jesaja 50:4-7
of Jesaja 52:12-53:12
Psalm 73: 13-20
Filippenzen 2:5-11
Marcus 14:1 - 15:47

Witte Donderdag
Exodus 12:(1) 15-20
Psalm 81 [1161
Johannes 13:1-15
(Johannes 14:15-31 of
Matteüs 26:30-46a)

Goede Vrijdag
Exodus 12:(1) 21-28
Hosea 6:1-6
Psalm 22
Hebreeën 9:11-15
Johannes 18:1-19:42

Paasnacht
Genesis 1 - 2:3
Psalm 33.,6-9
Genesis 22:1-18
Psalm 16.5-11
Exodus 14:15-15:1a
Exodus 15:1b-3
Jesaja 54:4-14
Psalm 30.2-6
Jesaja 55:1-11
Jesaja 12 1-6
Ezechiël 36:24-28
Psalm 51:9-15
Sefanja 3:12-20
Psalm 126
Romeinen 6:3-11
Marcus 16:1-8

1e zo. van Pasen
Jesaja 25:6-9
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 31-4
Johannes 20:1-18

2e zo. van Pasen
Jesaja 26:1-13
Psalm 111 [1331
1 Johannes 5:1-6
Johannes 20:(19)24-31

3e zo. van Pasen
Micha 4:1-5
Psalm 98 [41
1 Johannes 1:1-7
Johannes 21:15-24

4e zo. van Pasen
Ezechiël 34:1 -10
Psalm 65
1 Johannes 3:1-8
Johannes 10:11-16

5e zo. van Pasen
Deuteronomium 4:32-40
Psalm 119: 17-24
1 Johannes 3:18-24
Johannes 15:1-8

6e zo. van Pasen
Jesaja 45:15-19
Psalm 33:12-22
1 Johannes 4:7-21
Johannes 15:9-17

40e Paasdag
Hemelvaart
Ezechiël 1:3-5a, 26-28a
Psalm 4 7 [of 931
Efeziërs 41-13
Lucas 24:49-53

of: Veertigste Paasdag
(Hemelvaart)
Handelingen 1: 1 -11
Marcus 16:19-20

7é zo. van Pasen
Exodus 191-11
Psalm 68:1-14 [11
1 Johannes 5:9-15
Johannes 17:14-26

50e Paasdag
Genesis 11:1-9
Psalm 104.-25-35
Handelingen 2:1-24
Johannes 14:8-17


Trinitatis
Exodus 3:1-6
Psalm 93
Johannes 3:1-16

zo. na Trinitatis 7é van Epifanie
Jesaja 43:18-25
Psalm 25:11-22 [4 11
Marcus 2:1-12

zo. na Trinitatis 8e van Epif.
Hosea 2:15-22
Psalm 103:1-7
Marcus 2:13-22

... zo. na Trinitatis
= 9e na Epif.
Deuteronornium 26: 5-11
Psalm 81
Marcus 2:23-3:6

... zo. na Trinitatis

Richteren 12:1-6
Psalm 130
Marcus 3:20-35

... zo. na Trinitatis

Ezechiël 17:22-24
Psalm 92
Marcus 4:26-34


1e zo. van de Zomer
(19 / 25 juni)
Job 30:15-26; 38:1
Psalm 107.,17-32
Marcus 4:35-41

2e zo. van de Zomer
(26 juni / 2 juli)
Jesaja 3:25-4:6
Psalm 119:9-16 [30]
Marcus 5:22-43

3e zo. van de Zomer
(3 / 9 juli)
Ezechiël 2:1-7
Psalm 123
Marcus 6:1-6

4e zo. van de Zomer
(10 / 16 juli)
Jesaja 52:1-6
Psalm 85
Marcus 6:6b-1 3

5e zo. van de Zomer
(17 / 23 juli)
Jeremia 23:1-6
Psalm 23
Marcus 6:30-44

6e zo. van de Zomer
(24 / 30 juli)
Jesaja 63:7-14
Psalm 114
Marcus 6:45-52

7e zo. van de Zomer
(31 juli / 6 augustus)
Deuteronomium 10:12-21
Psalm 15
Marcus 7:1-23

8e zo. van de Zomer
(7 / 13 augustus)
2 Koningen 4:8-18 (37)
Psalm 34:1-11
Marcus 7:24-30

9e zo. van de Zomer
(14 / 20 augustus)
Jesaja 35:1 -10
Psalm 146
Marcus 7:31-37

10e zo. van de Zomer
(21 / 27 augustus)
2 Koningen 4:42-44
Psalm 78:17-29
Marcus 8:1-21

11e zo. van de Zomer
(28 aug. / 3 sept.)
Zacharia 8:4-8,20-23
Psalm 34:12-23
Marcus 8:22-26

12e zo. van de Zomer
(4 / 10 september)
Deuteronomium 41-2,9-2
Psalm 54
Marcus 8:27-9:1

13e zo. van de Zomer
(11 / 17 september)
Jesaja 45:20-25
Psalm 116:1-9
Marcus 9:14-29

1e zo. van de Herfst
(18 / 24 september)
Deuteronomium 13: 1-5
Psalm 139:13-24
Marcus 9:30-37

2e zo. van de Herfst
(25 sept. / 1 oktober)
Numeri 11:24-29
Psalm 192-15
Marcus 9:38-50

3e zo. van de Herfst
(2 / 8 oktober)
Maleachi 2:10-16
Psalm 8 (128)
Marcus 10:1-16

4e zo. van de Herfst
(9 / 15 oktober)
Deuteronomium 15: 1-11
Psalm 1.19:121-128
Marcus 10:17-31

5e zo. van de Herfst
(16 / 22 oktober)
Jesaja 29:18-24
Psalm 124
Marcus 10:32-45

6e zo. van de Herfst
(23 / 29 oktober)
Jesaja 59:9-19
Psalm 13
Marcus 10:46-52

7e zo. van de Herfst
(30 okt. / 5 nov.)
Job 19:23-27a
Psalm 119:1-8
Marcus 12:18-27

Allerheiligen,
1 november
Jesaja 60:1-11, 17-22
Psalm 138 [241
Openbaring 7:2-4, 9-17
Mafteüs 51-12

8e zo. van de Herfst
(6 / 12 november)
Leviticus 19:1-2, 9-18
Psalm 146
Marcus 12:28-34

9e zo. van de Herfst
(13 / 19 november)
Exodus 30:11-16
Psalm 16
Marcus 12:38-13:2

10e zo. van de Herfst
(20 / 26 november)
Sefanja 1:14 - 2:3
Psalm 93
Openbaring 11-8
Marcus 13:14-27