DOOPLITURGIE (eenvoudige variant) DIENSTBOEK VOOR DE KERKEN


(De doop kan plaatsvinden in de zondagse eredienst vóór het zondagsgebed, of na de preek)

Zingen:


Naamgeving: v. Jullie zijn hier gekomen omdat jullie willen dat jullie kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Welke naam hebben jullie aan je kind gegeven, waarmee het zich gekend mag weten bij God en de mensen?

Antw: ................
Vragen:
v. (tot de gemeente, waaronder de doopouders)
U allen, hier samengekomen rond het doopvont om getuigen te worden van de doop van N.N., en om uw eigen doop te gedenken, verhef uw stem en antwoordt mij:

-Wilt u zich je te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om in vrijheid te leven als kind van God?
-Wilt u zich verzetten tegen de verzoeking van zonde en onrecht zodat het kwaad zich niet van u meester maakt?
-Wilt u de Heer onze God dienen en Hem alleen?

Gemeente en in het bijzonder de doopouders:
-Ja, dat willen wij.-

Laten we dan met hart en mond zingend ons geloof belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden:
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here, Die ontvangen is van den Heil'ge Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heiligen Geest; ik geloof één heilige, algemene Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen


Doopgebed: v. U moeten wij danken, Heer onze God, omdat Gij U met ons verbonden hebt op leven en dood. Gij hebt de aarde tot aanzien geroepen uit de wateren van de afgrond. Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt door het water van de zondvloed. Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij gered en geleid naar het land van belofte door het water van de Rode Zee. Gij hebt ons uw Zoon aangewezen toen Hij ondergedompeld werd in het water van de Jordaan. Gij hebt Hem opgewekt uit de dood als eerstgeborene van uw toekomst. Gij brengt door Hem een gemeente bijeen, gedoopt in zijn doop, met Hem gestorven en opgestaan, levend door zijn Geest, op weg naar zijn toekomst als eersteling van de hele schepping.

Wij bidden U nu voor hem/haar die de doop zal ondergaan: red ook zijn/haar leven uit het water van nood en dood, neem hem/haar aan als uw kind, leid en bewaar hem/haar door uw Geest, geef hem/haar mensen die hem/haar voorgaan in trouw aan U en uw gemeente, doe hem/haar groeien in geloof en hoop en liefde, zodat zij uw bondgenoot blijkt te zijn, levend lidmaat van het lichaam van Jezus Christus uw Zoon, met U en de Heilige Geest geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

Doop: N.N. ik doop je in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest.
(tekening met het teken van het kruis op het voorhoofd, eventueel een doopzegen of andere oude doopgebruiken:
Doopzegen: De Heer zegene je oren dat je Zijn stem beluistere,
Hij zegene je ogen dat je Zijn licht ontdekke,
Hij zegene je mond dat je met heel Zijn volk Zijn Naam belijde,
Hij zegene je handen dat ze Zijn gaven ontvangen en niet voor jezelf houde,
Hij zegene je voeten, dat je de weg van vrede ga. Amen.)


AANVAARDING (tot de ouders)
Door de doop is de naam van jullie kind verenigd
met de naam van de HEER onze God.
Zijn jullie bereid N.N. te ontvangen als een kind van God en je door haar/zijn tegenwoordigheid in jullie huis te laten sterken in het geloof?
En beloven jullie haar/hem voor te gaan op de weg die ons gebaand is door Christus onze Heer?

Ouders: Ja, dat beloven wij

(Vraag aan de gemeente om de dopelingen in hun midden op te nemen.)
v. Broeders en zusters, wilt ook u
dit kind ontvangen in uw midden om hem/haar in woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente opdat hij zijn/zij haar doop zal leren beamen?

g. --JA, DAT BELOVEN WIJ.-
Zingen:

Doopkaars:
v. Christus is het licht der wereld, Hij voert ons uit de duisternis tot het volle licht. (doopkaars wordt aangestoken)
Zo mogen wij ons licht aansteken bij Hem, zodat wij door Hem verlicht worden.
N.N. mag ook jij drager worden van het licht van Christus, wil Hem navolgen, je leven lang.

(tot de ouders)
Deze kaars wordt N.N. gegeven. Jullie kunnen hem samen aansteken, elk jaar op zijn/haar verjaardag of op de dag van de doop, of op het feest van Pasen, vertel je kind er dan over, dat hij/zij gedoopt is in Christus.

Zingen: