Dienst van de Tafel

LOF- EN DANKGEBED
De Heer zal bij u zijn.
De HEER zal u bewaren
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de HEER
Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig.
............(variabel tafelgebed, zie Dienstboek p 208 v.)
(klik hier voor enige voorbeeldtafelgebeden)

Klik hier voor de structuur van een tafelgebed

SANCTUS (Toongezet in het latijn door talloze componisten, voor toonzettingen van de Nederlandse tekst, zie Dienstboek Liturgische Gezangen Ordinaria 1-9 en no.94-104)

Heilig, heilig, heilig de Heer.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt
in de naam des Here.
Hosanna in den hoge.

Vervolg tafelgebed v. ..........................................................

(na de instellingswoorden:) ACCLAMATIE (Dienstboek Liturgische Gezangen Ordinaria 1-9 en 105-114)

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat Hij komt.

v. .............

G. ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen


(Het brood wordt gebroken terwijl allen zingen:)
AGNUS DEI/LAM GODS (Toongezet in het latijn door talloze componisten, voor toonzettingen van de Nederlandse tekst, zie Dienstboek Liturgische Gezangen Ordinaria 1-9 en no.119-121)


DE COMMUNIE / DELEN VAN BROOD EN WIJN
Zalig zij, die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam.
HEER, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden

Of:
Komt nu, want alle dingen zijn gereed.

Bij het uitdelen van het brood:
Het Lichaam van Christus,
Brood uit de hemel,
Manna in de woestijn

Bij het aanbieden van de wijn:
Het Bloed van Christus,
De wijn van het koninkrijk


GEBED NA DE GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
(voor voorbeelden van dankgebeden, klik hier)