Voor verdere studie

Literatuur

 

Marcel Barnard en Niek Schuman (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg, Meinema, Zoetermeer 2002

J.P. Boendermaker, De eerste dag vieren. Liturgie voor gemeenteleden, werken met Dienstboek, een proeve, Boekencentrum, Zoetermeer 1999

Paula van Cuilenburg (red.), Mystiek om te zingen, Boekencentrum, Zoetermeer 2006

Dienstboek. Een proeve. Schrift – Maaltijd – Gebed, Boekencentrum, Zoetermeer 1998

Dienstboek. Een proeve. Deel II. Leven – Zegen – Gemeenschap, Boekencentrum, Zoetermeer 2004

Eredienstvaardig, tweemaandelijks tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek, Boekencentrum, Zoetermeer

Henk Jongerius, Naar woorden zoeken. Gebeden, liederen en voorbeden. Gooi en Sticht, Hilversum 1981

Jan de Jongh, Rond de langste nacht. Liturgie maken in de herfst en winter. Een werk- en tekstboek, Meinema, Zoetermeer 1996

Jan de Jongh, De honderd dagen rond Pasen. Liturgie maken in de tijd van Aswoensdag tot Pinksteren. Een werk- en tekstboek, Meinema, Zoetermeer 1997, 2e druk

Jan de Jongh, Zomerstilte. Liturgie maken tussen Pinksteren en herfst. Een werk- en tekstboek, Meinema, Zoetermeer 1998

Jan de Jongh, Fragmenten en bouwstenen. Liturgie maken. Een tekst- en werkboek, Meinema, Zoetermeer 2005

G.F.H. Kelling, Rond vasten en feesten, Profiel van Advent en Kerst, van Veertigdagen en paastijd, Narratio, Gorinchem 1992

G.F.H. Kelling, Valt er nog wat te vieren, Liturgie en de sacramenten als grondpatroon, Narratio, Gorinchem 1992

G. van der Leeuw, Liturgiek, Callenbach, Nijkerk 1946, 2e druk

G. van der Leeuw, Wegen en grenzen. Een studie over de verhouding van religie en kunst, Paris, Amsterdam 1955 (3e druk, herzien door E. L. Smelik)

Marius van Leeuwen, Van feest naar feest. Over de christelijke feestdagen – hun geschiedenis en betekenis, Balans, z.p., 2004

Paul Oskamp en Niek Schuman (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Meinema, Zoetermeer 1998

H.A.J. Wegman, Riten en mythen. Liturgie in de geschiedenis van het christendom, Kok, Kampen 1991

Vieren, kwartaaltijdschrift voor ‘wie werkt aan liturgie’, Abdij van Berne, Heeswijk

Werkboekjes voor de eredienst (meerdere delen), Boekencentrum, Zoetermeer

 

Liedbundels

24 Kerkliederen voor koor en gemeente rond woord en sacrament

Henk Jongerius, Gooi en Sticht, Hilversum 1975

Abdijboek, losbladige serie boeken met Nederlandstalige gezangen
Stichting Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie, Zandheuvel 90, 4901 HX  Oosterhout

Alles wordt nieuw. Verzamelbundel met begeleiding van piano of orgel, melodie-instrumenten en aanwijzingen voor gitaarbegeleiding
Hanna Lam en Wim ter Burg, Callenbach, Nijkerk 1985

Eva’s lied. 99 liederen door vrouwen
Wil van Hilten, Marijke de Bruijne, Eileen Silcocks (red.), Kok, Kampen 1998

Evangelische Liedbundel
Evangelisch Werkverband en Confessioneel Gereformeerd Beraad, Boekencentrum 1999

Geroepen om te zingen
Geert Tromp (samenst.), Narratio, Gorinchem 1990

Gezangen voor Liturgie
Stichting Liedbundel, Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en de Stichting Gezangen voor Liturgie, Gooi en Sticht, Baarn 1996

Het boek der Psalmen uit het Hebreeuws vertaald
Ida G.M. Gerhardt en Marie H. Van der Zeyde, getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel 1992, 3e druk

Het lied op onze lippen. Het complete liedoeuvre van Thomas Naastepad met melodieën
Gooi en Sticht, Kampen 2003

Hoop van alle volken. Zingen met partnerkerken
Centrum voor Zending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Diaconale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk, Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk 1998, 2e druk

Liedboek voor de Lerken
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Boekencentrum, Zoetermeer 1973

Met andere woorden. Klein liedboek voor kinderen
Hanna Lam. Met Wim Kloppenburg, Jos van der Kooy, Ad Versteden en Barbara Zwaal, Callenbach, Nijkerk 1987

Tegen het donker. 100 liederen om samen te zingen met eenstemmige muzieknotatie.
Sytze de Vries, Meinema, Zoetermeer 2002

Tussentijds. Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken
Kok/Kampen, Boekencentrum/Zoetermeer 2005

Zingen om te vieren. 52 liederen voor school en kerk
Chris van Bruggen, Wolters-Noordhoff, Groningen 1989

Zingend Geloven, Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied, deel 1 t/m 8
Boekencentrum, Zoetermeer

Zingende Gezegend
A.F. Troost, Boekencentrum, Zoetermeer 1995

Jaarboeken voor Liturgiewetenschappen. Groningen

Engelstalig: Ed. Cheslyn Jones, Geoffrey Wainwright, Edward Yarnold SJ and Paul Bradshaw: The Study of Liturgy. Revised Edition. London/New York 1992.