X - Gebeden na de Maaltijd


ALGEMENE SLOTGEBEDEN

129. Dankt de HEER, want Hij is vriendelijk. (Halleluja.) Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. (Halleluja.)

[Loof de HEER, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige Naam. Loof de HEER, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw gebreken geneest, die uw leven verlost van het graf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Loof de HEER, mijn ziel.]

Wij danken U, almachtige God, dat Gij ons door deze heilzame gaven hebt verkwikt, en wij bidden U: wees ons genadig. Wil door het geheim van uw Sacrament onze wandel heiligen, opdat wij vervuld worden van vruchten der gerechtigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

[Gaat heen in de vrede des Heren.

God zij lof en dank.]

130. U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader,
dat Gij ons de gemeenschap met uw Zoon
geschonken hebt,
en wij bidden U:
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn,
opdat wij als nieuwe mensen leven,
U ter eer, onze naaste tot heil.
Amen.

131. Wij danken U, Heer,
dat wij door Jezus Christus, uw Zoon,
mensen van uw toekomst mogen zijn,
zo zeker als wij deze gaven ontvingen.
Wij danken U
voor wat Hij als mens van vlees en bloed
voor ons heeft doorstaan.
Wij danken U
voor elk woord dat van U uitgaat.
Schenk ons, Heer, uw Geest.
Geef ons inzicht in uw wil
en plant uw gerechtigheid voort over de aarde.
Laat ons geloof niet ophouden
en onze liefde toenemen
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

132. Heer, onze God,
wij hebben uw Woord gehoord
en uw brood gebroken voor elkaar.
Laat dat voor ons een teken zijn
dat Gij ons nabij zijt,
dat wij van U zijn,
door U gevoed,
door U geliefd.
Wij bidden U:
verlaat ons niet,
Gij, onze Heiland in eeuwigheid.
Amen.

133. Wij danken U, Heer,
voor de gaven die wij van U hebben ontvangen.
Versterk in ons de Geest van uw Zoon
die onder ons kwam om uw wil te volbrengen,
en maak ons tot zijn volgelingen,
vandaag en alle dagen
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

134. Gij draagt en voedt de wereld
dag aan dag,
en dieper dan wij durven vermoeden,
zijt Gij aanwezig,

overal waar wij gaan. Wij danken U voor die aanwezigheid, die zo verborgen en kwetsbaar, zo trouw en daadwerkelijk is. Wij geloven daarin en wij leven van U, zoals wij leven van het brood, zoals wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Amen.

135. Dat wij uw Woord vernomen hebben, God,
dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar,
laat dat voor ons een teken zijn
dat U dicht bij ons bent,
dat wij uw mensen zijn,
door U gevoed, door U bemind.
Verlaat ons nooit, wij bidden U,
wees als het daglicht om ons heen,
wees onze vaste grond,
en meer dan dat:
onze toekomst, onze Vader.
Amen.

136. Brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven,
waardoor ons geloof wordt gevoed,
onze hoop vermeerderd
en onze liefde versterkt.
Wij bidden U, Heer:
wek in ons de honger op naar Hem
die het levende en ware brood is,
en laat ons leven van ieder woord
dat voortkomt uit uw mond.
Door Christus onze Heer. Amen.

137. Liefhebbende God,
zoals een moeder haar kinderen voedt,
zo voedt Gij ons in deze maaltijd
met brood en wijn
en schenkt Gij ons eeuwig leven.
Help ons, die uw goedheid hebben geproefd.
te groeien in genade en geloof,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.


138. Heer, wij brengen U dank
voor de kracht en de blijdschap
van deze gemeenschap
met het lichaam en bloed van Christus,
voor zijn tegenwoordigheid in ons en bij ons,
elke nieuwe dag.
Zend ons nu uit in de wereld
met de kracht van uw Geest
om te leven en te werken
tot uw lof en eer.
Amen.

139. Heer, zonder U kunnen wij geen vrucht dragen.
Wij bidden U:
bewaar ons door de gaven
die wij van U mochten ontvangen
in de gemeenschap met uw Zoon,
opdat Hij in ons blijft
en wij in Hein:
Christus, onze Heer.
Amen.

140. Nu wij uw gaven hebben ontvangen,
bidden wij U, Heer:
laat in ons de genade groeien
om vruchten te dragen van liefde en trouw,
van vrede en gerechtigheid.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

141. God, wij mochten delen
in het ene brood en de ene beker.
Wij bidden U:
laat ons zó leven dat wij één worden in Christus
en met blijdschap vruchten voortbrengen
die heilzaam zijn voor heel de wereld.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

142. Heer, onze God,
met open handen zijn wij hier gekomen
en Gij hebt ons verzadigd met brood uit de hemel.

Leer ons met anderen te delen wat wij in overvloed van U ontvangen hebben. Door Christus, onze Heer. Amen.

TIJDEIGEN GEBEDEN

Advent

143. Eeuwige God, op wie wij wachten,
Gij hebt ons gevoed met het brood
dat eeuwig leven schenkt.
Geef dat wij altijd waakzaam blijven,
opdat wij gereed mogen zijn
om de Mensenzoon te ontvangen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

144. Bron van genade en waarheid,
wij danken U voor uw gaven
waarin Gij ons eeuwig leven schenkt.
Geef dat wij altijd de weg volgen van uw Zoon,
die tot ons gekomen is
om ons uw liefde te doen kennen,
opdat wij nieuw geboren worden.
Amen.

Epifanie

145. Goede God,
Gij hebt ons gevoed met uw Woord
en met uw gaven.
Vervul ons met uw heilige Geest,
opdat het licht van uw heerlijkheid
mag schijnen in heel de wereld.
Dat vragen wij U
in naam van Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Veertigdagentijd

146. Heer, die ons sterkt met heilzame gaven,
verlicht ons, bidden wij,
met de glans van uw tegenwoordigheid,
opdat wij bereidvaardig de weg mogen volgen
van Hem die door het lijden
opging naar de heerlijkheid:
Christus, onze Heer.
Amen.

Palmzondag

147. Heer Jezus Christus,
Gij hebt uw intocht gehouden in ons midden.
Door brood en wijn
hebt Gij ons laten delen in uw liefde.
Bewaar in ons het werk van uw barmhartigheid,
opdat ook wij het kruis opnemen
en met U verrijzen ten leven.
Amen.

Witte Donderdag

148. God van liefde,
Gij hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel
en de wijn van het koninkrijk.
Wij bidden U:
blijf ons nabij,
ook in de nacht die komt.
Laat ons nooit alleen,
zelfs niet in de dood.
Dat bidden wij U in naam van Hem
die ons is voorgegaan naar U:
Jezus, de Levende.
Amen.

Pasen


149. Eeuwige God, gemaakt hebt.

dit is de dag die Gij Wij danken U voor al uw goede gaven, voor het brood en de wijn, levenstekenen van de gestorven en opgestane Heer. Geef dat wij, daardoor gesterkt, groeien in geloof dat vreugde schept, in hoop die leven doet, in liefde die alle dood overwint. Amen.

Paastijd

150. God, als wij U zoeken,
zijt Gij ons reeds nabij
en midden onder ons aanwezig.
Doe onze hoop herleven
in Hem die wij hebben herkend
bij het breken van het brood.
Wek ons vertrouwen
dat Gij zijt: God-met-ons,
in Christus onze Heer.
Amen.

151. Eeuwige God, wij danken U
dat Gij uw eniggeboren Zoon hebt gegeven,
die gestorven is om onze zonden
en opgestaan tot onze rechtvaardiging.
Geef dat de Levende,
die wij herkenden in het breken van het brood,
onder ons mag blijven als het avond wordt,
Hij die in de morgen aan zijn leerlingen is verschenen
Christus, onze Heer.
Amen.
Pinksteren

152. God, Gij geeft uw overvloed van gaven
aan de mensen.
Bewaar uw kerk in de liefde
die Gij geschonken hebt.
Doordring ons met de dauw van uw Geest
om vruchten te dragen
van vrede en gerechtigheid,
en bevestig hetgeen Gij in ons bewerkt hebt.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

153. God, wij prijzen en wij loven U,
omdat wij mochten delen
in het gastmaal van uw genade,
dat Gij voor ons bereid hebt.
Wij bidden U:
doe ons delen in de kracht van uw Geest,
opdat wij uw grote daden verkondigen
aan heel de schepping.
Dat vragen wij U
door Christus onze Heer.
Amen.

154. (ook als slotgebed)
Maak ons vrij als vogels, God.
U heeft ons de ruimte gegeven
om te worden wie wij zijn.

Maak ons vrij als vogels, God. Geef ruimte aan alle mensen: jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Geef dat wij elkaar mogen vinden in vriendschap en verbondenheid.

Maak ons vrij als vogels, God. U gaf ons de aarde. Wij mogen erop leven en ervoor zorgen.

Help ons het zo te doen dat zij een goede aarde blijft, zodat wij er vrij kunnen leven. Amen.

Allerheiligen

155. God, bron van alle heiligheid
en gever van al wat goed is,
mogen wij die uw gaven hebben ontvangen,
als vreemdelingen en pelgrims op aarde
eens worden verwelkomd met al uw heiligen
aan het hemels bruiloftsmaal
op de dag van uw koninkrijk,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Voleindingszondagen

156. Heer, aan allen hebt Gij uw gaven uitgedeeld,
uw opdracht toevertrouwd.
Geef dat wij meedelen aan elkaar
wat wij van U gekregen hebben.
Laat ons waakzaam blijven en trouw
tot alles in liefde is volbracht
en Gij ons voorgoed in uw vreugde binnenvoert.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

157. Slotgebed
God,
U bent voor ons een moeder
en een vader tegelijk.
U weet het allerbeste
wat wij nodig hebben.
Geef ons vandaag uw zegen
en help ons die met anderen te delen,
morgen en alle dagen.
Amen.