Verschillende orden naast elkaar (uit M. Barnard e.a. De weg van de liturgie (Zoetermeer 1998) en uit A. Wilson-Dickson, De geschiedenis van de Christelijke Muziek (Kampen 1996)
 
 
A: Synagoge B:
Vroeg-Christelijk
C:
Oosters Orthodoxe
D:
Rooms-Katholiek

Lofprijzing, belijdenis en gebeden
Begroeting in gezongen
beurtspraak;
Lofprijzingen met 3x
`Heilig'; Hoor Israel ('t Sema');
Achttien Gebed;
Zegen, lezingen, uitleg
Aaronitische Zegen;
Onder psalmgezang
worden de schriftrollen
vanuit de Ark naar
binnen gebracht;
Lezingen (uit Tora,
Profeten, Geschriften);
Uitleg;
Afsluitend gebed;
Aaronitische Zegen.

Woorddienst (publiekelijk)
Begroeting in
beurtspraak;
Schriftlezingen en
psalmgezang;
Uitleg;
Het grote kerkgebed (collecte);
Wegzending en zegening van de geloofsleerlingen
(catechumenen);

Tafeldienst
(eucharistie = dank)
Herhaalde begroeting;
Opdracht van de gaven;
Het grote dankgebed;
Communio;
Wegzending en
zegeningen van de
gedoopten.

 

Openingsriten
Heiliging vd liturgen;
Heiliging van brood&wijn;
Inzameling van namen ter gedachtenis;

Woorddienst
De grote litanie;
Psalmen & Hymnen;
Kleine intocht met het driemaal `heilig';
Lezingen;
Gezongen gebeden met herhaald `kyrie';

Tafeldienst
Grote intocht;
Oproep: onderlinge vrede
Gezongen geloofsbelijd.;
Eucharistiegebed
(anafora met nadruk op epiklese);
`het heilige voor de
heiligen': communio;

Slotriten
Zegen;
Uitdeling van
overgebleven brood.

Openingsriten gebeden
Gezongen intocht;
Schuldbelijdenis;
Kyrie & Gloria;
Zondagsgebed;

Woorddienst
Lezingen uit OT & NT
met antwoordpsalm;
Evangelielezing met
Halleluja / Lof Christus;
Preek
Geloofsbelijdenis;
Voorbeden;

Tafeldienst
Aanbieding van brood en
wijn (offertorium);
Eucharistiegebed met
wisselende teksten en
vaste gezangen;
Nadruk op consecratie;
Communie;

Slotriten
Slotgroet;
Wegzending en zegen.

n.b.:hostie: `in modo
denarii' in de XII-eeuw,
geld als offerwaar)

 

E:

Anglicaans (BCP)

F:

Alternative Serv. Book

G:
Klassiek Gereformeerd
H:
Oec.-protestants

Voorbereiding
OnzeVader;
Tien Geboden met `Heer, ontferm u";
Gebed voor de koning en zondagsgebed;

Woorddienst
Lezingen;
Geloofsbelijdenis;
Prediking;
Gebeden;

Tafeldienst
Gebeden;
Gereedmaken vd gaven;
Eucharistiegebed;
OnzeVader;
Communio;
Dankgebed en groot
Afsluiting
Wegzending en zegen.

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding
Drempelgebed met
schuldbelijdenis
Tien Geboden
Kyrie & Gloria

Woorddienst
Lezingen;
Prediking;
Geloofsbelijdenis;

Tafeldienst
Vredegroet;
Gaven;
Eucharistiegebed;
Communio;
Dankgebed;
Dankzegging;
Afsluiting
Wegzending en zegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding
Aanvangslied
Drempelgebed met
schuldbelijdenis;
Genadeverkondiging en Wet (Calvijn) of in omgekeerde volgorde: Luthers);
Gemeentezang;
Woorddienst
Lezingen;
Het grote Kerkgebed
Gemeentezang;
Collecte;
Prediking;
Gemeentezang;
Dankzegging + gebed
voor alle nood;
--
--
--
--
--
--
--
Afsluiting
Slotlied & Zegen

 

 

 

 


Voorbereiding
--
Bemoediging & Groet;
Gebed van toenadering;
Openingspsalm;
Kyrie & Gloria;
Zondagsgebed;
--
--
Woorddienst
Lezingen met
antwoordpsalm;
Prediking;
Geloofsbelijdenis;
Gebeden;
--
--
--
Tafeldienst
Toebereiding v tafel;
Gebed over de gaven;
Tafelgebed;
Onze Vader;
Communio;
Gloria;
Afsluiting
Wegzending en zegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een globale typering klik hier

n. b.: oorspronkelijk kenden Christenen de drie synagogale lezingen.
Later hebben christenen die sterk op het Jodendom georienteerd waren deze
met drie NT lezingen versterkt (Syrische Christenen (in Syrie en Irak)).
Anderen hebben de lezingen gehouden op of teruggebracht tot drie: 1 uit
OT en 2 NT-lezingen. Dit gebruik is teruggebracht tot 2: 1 OT en NT of
slechts tot 1 lezing (NT of OT )

n.b.: vanaf de derde eeuw de `disciplina arcana' (geheime leef-leer - eigen aan alle gedisciplineerde
leefgemeenschappen!);
alleen ingewijden (intimi = gedoopten) waren de geheimen van het geloof waardig:
De disciplina arcana heeft tot 1500 gewerkt voor het credo; voor het OV?; voor
communio tot op heden bij sommige kerkgemeenschappen.