De 'basisbeweging' in de eredienst

- Intrede (vroeger voorbereiding genoemd)

Hierin wordt duidelijk in welk teken de samenkomst staat. Mensen spreken hun afhankelijkheid van God uit, in het gebed van toenadering (in de oecumenische Orde A) door de bede om toenadering of vergeving, en in het verwoorden van de nood van zichzelf en de wereld om hen heen. Nood waar ze zelf niet uitkomen en daarom aan God voorleggen (kyrie). De voorbereiding wordt afgesloten met het prijzen van God, want Hij heeft zich laten kennen als de Betrouwbare die niet vergeefs op zich laat wachten (gloria).

Er zijn meerdere vormen van intrede (voorbereiding), uitgebreider en minder uitgebreid. Een veel gehoord bezwaar tegen de klassiek gereformeerde schuldbelijdenis en genadeverkondiging (Orde B) is de ervaren individualistische inslag en de grote nadruk op zonde. Dat is waarschijnlijk vooral een kwestie van invulling. De oecumenische variant (Orde A) kent ook de schuldbelijdenis: in het gebed van toenadering en de afhankelijkheid van God kan deze ook collectief als nood van de wereld verwoord worden in het kyriegebed. Praktisch-theologisch is er voor het goed functioneren de voorwaarde dat de vorm van intrede (voorbereiding) moet aansluiten bij de deelnemers (anders kan deze voor de betrokkenen niet als zodanig dienstdoen).

 

- Heilige Schrift

Na de voorbereiding worden de Schriften geopend in de heilige Schrift (vroeger dienst van het Woord genoemd) waarin na een inleidend gebed gedeelten van de Schrift klinken (twee lezingen: Oude Testament en Nieuwe Testament, of drie lezingen: Oude Testament, apostellezing, evangelielezing), al of niet afgewisseld met bijpassende gemeentezang.

 

Als het Woord werkt in het midden van de gemeente dan komt er een nieuwe beweging op gang. Vanuit de relatie met God komt de relatie met de naaste (en de hele schepping) in het vizier.

Dit uit zich in:

- Voorbeden

- Inzameling van de gaven

- Maaltijd van de Heer (klik hier voor de orde) (Klik hier voor een duiding van de geschiedenis) (Klik hier voor bijbelse belevingsaspecten)

In een dienst van Schrift en Tafel wordt de beweging van God via mensen nog extra onderstreept: Mensen worden geconfronteerd met Gods grenzeloze gastvrijheid en mededeelzaamheid. In de tafelgemeenschap vindt de diaconie, de dienstbaarheid aan de wereld haar diepste motivatie (nog sterker dan in de dienst van het Woord).

 

- Zegen

In de zegen worden mensen van Godswege gezegend met ‘brood voor onderweg’ de wereld weer ingestuurd.