Dat Woerdische Sangboeck,

Index Psalmen

Index Gezangen

De CL. Psalmen Davids ende Geestelijcke Liedekens wtgelesen mitsgaeders - eenige nieuwe Loff-sangen die hier noch bygevoegt zijn.
De laetste Editie.
Ephes 5. Wordet vol Geestes, ende spreeckt van Psalmen
Ic heb geplant Apollo heeft nat gemaect Godt moet de wasdom geven.
Loff-sanghen ende Geestelijcke Liederen:
Singet en spielet den Heere in uwen Herten.
[Edited by Ligarius. With musical notes.]
TOT UTRECHT, [1647]
By Simon de Vries / Boeckvercooper
woonende onder de Laken-snijders.


Voorrede IOHANNIS LIGARY.
Dat Gheestelijcke Liede te maecken / ende in den Godtsdienste te
gebruycken / Een gave des Heyligen Gheestes ende Godtsalich
is / dat kan alleene de Souter Davids ghenochsaem bewijsen
die welcke niet anders en is dan, Gheestelijcke Liede dichten /
Beeden / Singhen ende Speelen Ghelijck oock die lieve Propheten
ende ander Hooch begaeffde Heylighen / hier ende daer inden
Bijbel met Psalmen ende Gheestelijcke Liedekens / der Gemeynten
Voorgangers ende Voorsangers sijn. Doch in den nieuwen Testamente
(Luc. I. ende II. Matth. XII) Maria des Heeren Moeder /
Zacharias / Symeon / die heylighe Enghelen / die Ghemeente Out
ende Jonck / gedaen hebben wat den XCVI. Psalm gewissaghet ende
vermaent hadde / dat in den Nieuwen Testamente gheschieden
soude. Ende Sanct Paulus die Evangelische ghemeente Godts soo
vlijtig hier van vermaent ende onderwijset om dat selbe
voortaen inden Volcke Godts meer ende meer te ghebruycken
(I. Corinth, XIV. Ephes V, Coloss )

VOORREDE.
Daerom wy gheen breeder Disputatie hier van behoeven te maken/
Maer willen int korte bethoonen die Oorsaecken/
Waerom in desen Woerdeschen Sang boecke die Souter dusdaenich van
Compostie ende Voysen ghemaerkt ende Waerom dat het Sangboeck van
Gheestelijcken Liederen soo cleyn gheworden is.

Ten eersten: Want die Theologie ende Religie haer sonderlinghe
Aert ende Gheest hebben met Eenvoudighe ende Duytlijcke Graviteyt
daer de Prockerije met verdrayde Compositien ende Voysen so haest
schaden als baten ( 1 Cor I. ende II.) Daerom soo laten wij die
Attherijck haer in Wereltlijcken Materien (die ghemeynelijck van
lichten Gheeste ende gheringen Stoff zijn) zoo fraey ende krans
maecken / verdraeyen / verbloemen ende Lusteeren als sy wil
ende kan.

Maer wy hebben in desen Religions Handel / soodanighe Compositien ende
Voysen behooren te ghebruyken/ daer die Compositie des Bijbelschen
Textes Woorden ende sinn' ten Duytlicxsten behoudt /
Ende die Voysen den Eenvoudighen Christen (daert meest om te doen is/
(Matth.ix.ende xi.) alder bekandest ende bequaemste zijn.
Ende soodanich zijn die de Luthersche Voysen in dien tijden
maeckt als die Yver noch Uyttich / die des gheestes gaeven Rijckelijck waren.
Maer indien sommige Sinrijcke ende
Lustighe Gheesten onder den Christenen hier mede niet
gepaey zijnde/ meer geriefs begheeren/ Die selve toianen al onder ons ende buyten desen Sangboeck/
haer gherief we soecken ende vinden.
Wij vermanen nochtans haer niet te willen om de fraeyheyt ende Nieuwicheydt de Voysen soo verre
abusieren dat sy goedige materien op droevighe Voysen singhen gelijck met den Psalmen in sommighe ander Sanghboecken gheschiet is /
Dat de fraeye Voys meer dan die rechte sinn des Textes weininc
ende ghevolghet is/

Item: Dat claghe Psalmen op blijde Voysen ende Danck Psalmen
op Clagelijcke Voysen ghestelt zijn.

Een tweeden: t'Sangboeck van Geestelijcke Liederen aengaende/ I. Want in de gheheele
Souter is Gesangs wijse
verduytset/ so en behoeven die Psalmen (die voorheen allene ghecomponeert ware/
ende moesten dieshalven met den anderen Liederen in een Boeck te saemen
staen) Die selve en behoeven ymmers nu
VOORREDE.
niet meer buyten den Souter gerepeteert te worden/
maer hebben ende houden haren plaets in den Souter. Ende also is
het Sangboeck van Geestelijcke Liederen een goet deel cleynder gheworden.

II.. Item: Want dat spreeckwoort/ daerover Lutherus in synen
tyden claget. (Den Muysendzeck wil medeonder den Peper wesen)
Nae synen doode nach al meer ende inden Sangboecke
bevonden is: soo hebben wy opt Nieuwe Moeten wt monsteren
alle suspecte ende halff onnutte Lieden/ die het Sangboeck
so haest onteeren als vermeeren: Gelijck die Avontrepen/
Meysanghen/ Reys Liedekens ende meer ander Halff werck.

III. Item: Want oock niet alle goede Liedekens inden Kercken
Sanck ende Boeck gehoren/ maer die inden Beedhuys ende
Godsdienst ghesonghen worden/oft ymmers behooren ghesongen te
worden soo hebben wy oock mogen wt laten sommighe soodanige
Liedekens/ diewelcke al en zijn sy niet suspect/ noch onnutte /
noch argherlijck/ nochtans bequamer in Huys ende op den
Velde te singhen/ Ende totten Kerckendienst onnoodich /
Over midts men genoech oude ende beter Kercken-ghesanghe
hebben mach.

IV. Item: het en syn oock niet alle Geestrijcke Lieder des
Ouden Testamentes (in der Bijbel verstropt staende) met de
Psalmen in een Boeck vergadert. Ende indien alle goede
Gheestelijcke Lieden nu souden in een Boeck tesamen gheraept
worden / het soude wel sodanich Boeck grooter worden dan den
Bijbel selffs ende noch jaerlijcks met Nieuwe Lieden
vermeerdert worden sonder eynde.

Daerom soo en hebben wy niet meer in dit Woerdische Sangboeck
Vergaederen willen dan ons ende onser Ghemeenten nutte ende
Noodich is in den kercken dienst te ghebruycken.

V. Die Latijnschen Sanghe hebben wy gespaert / om voor de
Latijnsche Schole Insonderheydt te drucken laeten/
(Te weten) die Sanghe ende Hymni die oprecht ende goet zijn.
Maer die Papauwischen Hymnos (Anna ghy aenvanckelijck zijt.
Christoffel ghy veel heylighe Man / Pange Lingua /
Regina Coeli / Maria tzaert / Rosina / end diergelijcken)
hoe wel datse van den Evangelischen gecorrigeert zyn/
nochtans hebben wy den selve die eere deses Sangboecks niet
willen doen: om des Leydighen Pausdoms wille / daerin se niet
alleene so misbruyct worden / waer aen haer selven Affgodisch
syn / ende de Geest des Heeren so planteys syn gaven by de
Evangelie is gevende/ Dat wy ons met sadonisch hempelweck wt
den Pausdom niet en behoeven te behelpen.

VI. Maer die Musica in den Pausdom wantse aen haerfelver niet
Affgedifth en is / maer alleen misbruyckt so (ghelijck die
Souter / Bijbel / Evangelie / ende ander goede dingen meer)
sijn en moghen my niet misprijsen, dat Evangelische gesanghe
oft Texten die syn dieselve Voysen gheen componeert ende
ghebruyckt worden: by nochtans verre dat Godtsalighe aendacht
ende gheene Lichtveerdicheyt daer plaets hadde.

VII. Want om de ydelheyt des Papfest en laudaeren wy niet
dat geestelijcke Liedekens en Wereltlijcke lichtveerdige
Voysen ghemaeckt ende ghesongen werden:
Overmidts dat oorsaecke daer door gegeven wert die
wereltlijcke Liedekens te leeren om de Geestelijcke
daer nar te singen.
En also verhopen wy den goethemighen Sangen voldaen te sijn.
Teghen die meester Cloeckelinge ende Blameerders sal ons
dienen: Slecht en recht behoede my, Psalm 25 Amen.


De Psalmen Davids.

<H Psalm. I.>
<C Beatus vir.>
<W Op de Voys / Het is dat Heyl ons comen her.>
<C Item: Op die navolgende Voys.>

<V 1> WEl salich dien / Die niet en gaet /
Noch op der Sondaers wegen staet
Ten raede der Godloosen /
Noch sitt by spotters boosen /
Maer heeft zijns herten lust alleyn
Aen 's Heeren Wet heylich en reyn
Spreeckt daer van Dach end Nachte.

2. Sal wesen als een boom geplant
By goede Water-beecken /
Hy brengt in tijts zijn Vrucht pleysant
Sijn Bladen niet verbleecken /
Wat hy aenvaert / is wel ghedaen
Daer die Godloos verstuyven gaen/
Als kaf al voor den winde.

3 Die Godloos sullen int gericht
Niet moghen staende blijven /
Die Sondaers moghen in den Sticht
Der Vromen niet beclijven.
Want God kent der gerechten Wech /
Maer Godloos wesen (tis syn recht)
Sal eyntlyck heel verdwynen.


<H Psalm. II.>
<C Quare fremuerunt.>
<W Op de Voys: Ach GODT van Hemel siet daer in.>
<C Item: Op de navolgende Voys.>
<V 1> Help Godt hoe gaet het immer toe
Die Vorsten / Adel oock alsoe /
Dat alle Volck soo grimmet/
Alleens syn sy ghesinnet/
Om wederstaen des HEEren handt
End Christ dien ghy hebt ghesandt
Om alle Werelt te helpen.

2. Sy willen onberispt gaer
Gaen leven nae haer sinne /
Verwerpen dijnen Raet van haer /
End wat ghy leert daerinne
Sy gaen al nae haers Herten waen
Een yeder op zijn eygen baen /
En laten haer niet weeren.

3. Maer ghy hooch in des HEmels' staet
O Godt sult sy belachen /
Bespotten haren besten Raet /
End' all Aenslagh verachten /
Met Thoorn sult ghyse spreken aan. /
En straffen t sunt by hun ghedaen
Met grim sult ghyse schrecken.

4. Die HEEr heeft syn Coninck geset
CHRISTUM / dien ghy vercleynen /
Op Zyon heylich nae syn Wet /
sss syn Ghemeyne /
Dat hy vercondigh over al /
Des Vaders sinn'end welgeval /
End' syne Wet ons leere.

5. Hy sprac tot hem / ghy sijt mijn Soon
Huyd' heb ick dy gheboren /
Oock van den Doot verwecket schoon /
End in dy wtvercoren /
Voor Erven end' voor Kinder mijn /
Die g'looven aen den Name dijn /
Dat sy a door dy leven.

6. Die Heydens wilick schencken dy
Mijn Soon tot eenen erve
Opdat door dijnen woorde vry /
Haer vleesches lust verderve /
Een nieuw Volck sult ghy voeren aen /
Dat mijnen Naeme prijsen can /
Hier over al op Aerden.

7. Daerom ghy Coning mercket hoe
Ghy u sult laten leeren
End' desen Coninck hooren toe/
Houden zijn woort in eeren:
Op dat ghy leert Godt vreesen goet/
End' hoe 't hert hem betrouwen moet /
Dat heet Godt recht wel dienen.

8. Aenneemt die straffe willichlijck /
Dat niet en thoorn die HEERE /
Houdt hem voor ooghen stadichlijck/
End leeft nae synder Leere /
Als syn Thoorn / als een Vuys aengaet
Wie is dan die voor hem bestaets
Dat syn die hem betrouwen.


<H Psalm. III.>
<C Domine quid multipl'.>
<W Op de Voys: So Godt de HEER niet by ons houdt. >
<V 1> ACH HEER wat syn der Vyand' veel
End' veel my teghen streven /
Veel segghen nu van mijner Siel/
Godt heeft hem al begheven /
Maer ghy Heer zyt voor my den Schilt/
Die my ter eeren helpen wilt/
En doet mijn hooft op rechten.

2. Mijn stem den Heer aenroepen sal/
End' hy sal my verhooren/
Ick slaep gherust / ontwaeck oock wel/
Gheen Vyandt mach my stooren/
Want Godt de Heer my selfs onthout/
Al haten my veel duysent stout/
Noch vreest hem niet myn herte.

3. Helpt Heer myn Godt / aenvaert die saeck
Redd' my van mijn Vyanden /
Ghy slaet den Vyant op syn staeck /
Ghy breeckt der Godloos'tanden /
Dijn hulp is wel te vinden Heer
Dijn Segen gaet noch ymmermeer/
Dijn Volck mach s' al ghenieten.

<H Psalm. IV.>
<C Cum Invocarem.>
<W Op die naevolgende Voys: Uit dieper Noot / &c.>
<V 1> VErhoort my als ick roep tot dy /
Ghy die in Ancsten troostet my /
GODT mijn gerechtichheide /
Ghenadich hoor myn Beede.
Ghy Paussen hier op Eerden groot /
Wat sal myn Eer in uwen Woet
Noch lang ghescheyndet werden.

2. D'onwaerheyt is by u bemint /
Ghy hebt die Drugen geeren /
Nochtans men met der Daet bevint
Dat wonderlijck die HEERE
Syn Heyligen regiert end' voert /
Als ick aenroep / hy my verhoort/
Dies troost ick my in Lijden.

3. Sondicht doch niet so thoornichlijc/
Maer spreeckt met uwer herten/
Op uwen Leger duldichlijck /
Een sal u nimmer smerten
Offert den Heere gherechticheyt
End’ hoopt op hem nae syn bescheyt
So moocht ghy Godt behaghen.

4 Deel segghen soud' ons dese Mensch
Wat goet is / moghen leerens
Maer HEER tot u is onse wensch /
Wilt selvest tot ons keeren
Ghenadichlijck u aenghesicht /
So wand'len wy in uwen licht/
End' hebben vry gheleyde.

5. HEER ghy verheucht mijns herten Gnoet
Meer dan met caozn en wijnen
Dat ick met vreden slape saet.
All sorghe moet verdwijnen
Want Heer alleyn ghy zijt myn schilt
Ghy maeckt dat ick in rust en stilt
Wel sekerlijck mach woonen.

<H Psalm. V.>
<C Verba mea auribus.>
<W Op de Voys: Ach Godt van hemel siet daer in.>
<V 1> Myn woort end'mijn geschiep vernem'
Mijn Coning, Godt end' Heere /
Droech coemt voor u mijn claghe stem /
Verhoot vroech myn begheere /
Droech stuyr ick tot u mijn ghebedt /
Myn herte neerstich daerop let
Met aendacht end"'verstande.

2. Wat geensins Godt bent ghy sodaen.
Dien Godloos heyt behaghet /
Die Boose mach by u niet staen /
Gheen Stouten ghy verdaghet.
Die Leugen end Bloetgiericheyt /
All' Arghlist end quade Feyt
Het is den HEER een grouwel.

3. Maer gaen wil ick ten Huyse dijn.
Nae dijn goetheyt verheven/
Mijn Beed-huys sal dijn Tempel sijn/
Wil in dijn vreese leven.
Ach HEER in dijn Gerechticheyt
Leyd my dijn Wech voor my bereyt
Om mijner Vyand wille.

4. Want geen waerheydt haer monten en gaff
'T is herten leedt van binnen/
Haer keel is als een open graff
'T is stanck en Doodt daer innen/
Me tharen Tonghen smeecken sy /
Vercierent al met huychely/
End' draeyent hoe sy willen.

5. Verschamen wilt doch haer propoost
Mijn Godt wiltse verstooten/
Want bovenmaten zijn sy boos/
Sout teghen dy sy woeden.
Vermaen tot boet en batet niet/
Het wort al argher soo men siet/
Dat moet den Heere spyten.

6. Maer vrolijc (Heer) end' eewich vry
Laet roemen wel tesamen
All die betrouwen vast op dy/
End' hebben lieff dijn Naeme/
Ghy seghent die gherechten seer/
En croontse met ghenaden Heer
Ghelijck als met den Schilde.


<H Psalm. VI.>
<C Domine ne in furore>
<W Op de naevolghende Voys : Wt dieper Noot.>
<V 1> Ach HEEr straft niet in dijnen thoorn
Ontfermt u/ oft ick ben verloorn/
Castijdt niet grimmich seere
Mijn cracht vermach niet meere/
Mijn Lijf en Ziel syn heel verschickt
Ist dat ghy HEEr my niet Verquickt
Hoe mach ick langher dueren?

2. HEER help mijn Siel wt Anxt en Noot/
Om dijner Goetheyt wille/
Prijst u doch niemant in den Doot
Noch danckt u in der Helle
Van sufften ben ich also mat/
Dat d' Nachtes is mijn Laegher nat
Van Tranen end van sweete.

3 Mijn Aengesicht van Treuricheyt
Is Oudt end' heel vervallen/
Van allen kanten swaricheyt
Heeft my seer overvallen.
Heer woud ghy nu mijn Trooster zijn
Verquicken d'Lijf end' Ziele mijn/
Vrymoedich soud' ick segghen.

4. Wijckt af van my all' quaet gespuys
Met schanden moet ghy wijcken/
Draghen so helpt de Heer myn Cruys:
Syn hulpe doet hy blijcken.
Mijn Tranen syn al wel bestaet/
Die Vyand hy verschricken gaet,
Subijtelycx all' te schanden.

<H Psalm VII.>
<C Domine Deus meus>
<W Op de Voys: Vaer o Godt niet met ons teser Oord>
<V 1> Mijn Godt want ick op dy betrou
Redd' my van mijn Vyanden/
Dat hy niet als een leeuw seer grou/
Verscheur mijn Siel met schande
Heer mijn Godt heb ick so ghedaen
Als sy my over segghen gaen
Is on recht in mijn handen.

2. Is yemant oyt van my beschaet
Die Vrede houden wilde
Jae heb ick oyt oock dien verhaet
Die my verhaten wilde/
So laet den Vyant binnich syn/
Verpletten ziel end leven myn/
Mijn eer int stoff vernielen.

3. Den Vyants (Heer) is heel vergramt/
Toornich wilt u verheven/
End helpt my weder in dat angt/
Dat ghy my hadt ghegeven
Opdat het volck verstropet mi/
Hem mach vergadren weer tot u/
Jae daer om wilt verschijnen.

4. De HEER is Rechter over al/
Kan proeven hert end' nieren
Daerom mijn saeck hy rechten sal/
Nae mijn onschult my stieren/
Daer 't ondergaet Godloosicheyt /
Bevodert wort Gherechticheyt
Mijn Schilt is Godt de Heere.

5 Godt is recht veerdich int gerichts
Een Godt die daghelijcx dreychet
All' die haer noch bekeeren nicht/
Maer syn tot quaet gheneyghet/
Daer is syn Sweet al scherp gewet/
Syn Boogh'ghespant/ syn Pijl ghereet
Gheheelijcks te verderven.

6. Mach yemant syn so boos van sin/
Om ander te beswaren
Nochtans en heeft hy gheen gewin/
Maer faulte moet hy baren/
Hy graeft een cuyl wel diep end wijt/
Valt selfs daer in tot zijnder tijdt
Hem mach niemandt bevrijen.

7. Zijn ongeluck hem comen moet
Om all' zijns wrevels wille
Den Heere will ick dancken soet/
Hoe soud' ick swijghen stille
Want zijn gherechticheyt is vroet
End' hy is d' alderhoochste goet/
Ghelooft moet zijn syn Name.


<H Psalm VIII.>
<C Domine Deus noster.>
<W Op de Voys: Het is dat heyl ons Comen her.>
<V 1> HEER onse Heer hoe Heerlijck is.
Dijn Naem in alle Landen.
In Hemel clingt dijn loff ghewis/
Ghy maeckt altoos te schanden
Den Vyant die wraeckgierich tiert.
Maer gy u Macht end' Loff bestiert
Al Wt der Jongen Monde.

2. Als ick aenschouw. de wercken dijn
Den hemel/ Maen end' Sterre/
Wat mach (denck ick) de oorsaeck syn
Dat ghy den mensch O Heere
Soo weerdich houdt al is hy slecht/
Ghy neemt hem aen als uwen knecht
En denckt syns all ten besten.

3 Al ist gheacht een cleynen tijdt
Van Godt te syn verlaten/
Doch maeckt ghy hem syn jammer quijt
Verciert hem bovenmaten/
Ghy croont hem met geschmuck end' eer
End maeckt hem tot een machtich Heer
Al over dijne wercken.

4. Die Schaep end' Ossen altemael/
Daertoe die Dieren wilde/
Vogel end' Visch int generael
Syn hem ghegeven milde.
Heer onse heerscher seer lofsaem
Hoe heerlijck is doch uwen Naem:
In alle Landt ghepresen.

<H Psalm. IX.>
<C Confitebor tibi.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.>
<V 1> Ick danck van gantscher Herten u:
Ghy Alderhoochst' u Maeckt my bly
Mijn Godt/ mijn Heer /en wil oock nu
Wil loven en verheughen my/
Dijn wonder veel vertellen.
Want ghy te Rug doet vellen
Mijn Vyanden/ voor 't Aensicht dijn
Gevallen end' omcomen syn
Recht cont ghy haer Vergelden/
Want ghy (die al mijn saecken slecht)
Sitt op den Stoel een Rechter recht/
Die heyden doet ghy schelden

2 Die God'loos hebt ghy doen vergaen
Met haer/ heur Namen wtghedaen/
Dat mens niet meer sal vinden/
Het sweert des Vyandts heeft een eyndt/
Haer steden hebt ghy om gheweynt
End eeuwich doen Versincken.
Der Godloosen ghedachtenis/
Met haer t'eenmael verganghen is/
Maer eeuwich blijft de Heere/
Syn Stoel hy t'Ord'len heeft bereydt/
Hy recht d'Aerd met gerechticheyt
'T Volck hy oprecht regieret.

3. De HEER die is des Armen schut
Een Schilt ter noodt/ in anghst seer nut/
Dies sullen op u hoopen/
Die uwen Naem (Heer) kennen recht
Want gheensins ghy verlaet den Knecht
Die u heeft na gheloopen
Nu looft den HEER die t' Zion woont
Vercond den volcken haer verthoont
Syn doen en syn ontfermen/
Want ghy ghedenckt en vraecht na 't bloet
Der Vroemen/ en vergheten doet
Des schreyens niet der Armen.

4. Zijt myns genadich/ siet en kent
Onder den Vyandt mijn ellent/
Ghy die my hebt verheven
(HEER) wt die poorten van den Doot.
Op dat mijn stem u lof maeckt groodt/
(Soolangh als ick sal leven.)
In Zions Dochters dueren vry/
Dat ick my uwer hulp verbly/
'T syn in den Cuyl ghevallen
(Die heyden) die sy graefden mijn/
En selfs int Net ghevallen zijn/
Dat sy m spanden allen.

5. Soo Kent men dat de Heer recht doet/
Verstrickt is des Godloosen voet
Door 't Woort int werck syns handen/
Die Godloos moeten alter Hel/
Die heyden die hem zijn rebel.
Al in de Helsche branden.
En die vergheten Godt den Heer/
Want hy hem tot den Armen keer/
Wil die niet gantsch vergheten/
En der Elenden Hope syn/
Moet eewich niet verloren zijn/
Maer 't wort haer wel toe meten.

6. Dat d' Overhant (O Heer opsiet)
Die Menschen bidd' ick) crijghen niet
En laet veroordeelt werden/
Die heyden door dijn Aengesicht
Dat sy bekennen dijn Gericht/
Die woonen hier op Eerden/
O Heer haer eenen Leeraer set/
Dat sy recht kennen uwe wet/
Dat al die Heyden int gemeen
Bekennen dat syy Menschen syn/
En ghy alleen Godt/ Amen.

<H Psalm. X.>
<C Ut quid Domine.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.>
<V 1> O HEER waerom treet ghy soo veer
End in der Noot verbercht u seer/
Dat d'Armen moeten lijden
So lang die Godloos 't voordeel houdt/
Bedzijft hy synen mort wil stout/
Soo hijt voor neemt met nijden:
Die Godloos roemt hem/ en met spot
(Soot hem gelust) blameert hy Godt/
En geeft hem selffs den Seghen/
Soo lang als gaet syn Toorn voort/
Draecht hy nae niemandts straff noch woort
'T syn Godloos zijn Aenslagen.

2. Met gramschap hy syn saeck voor draecht/
Nae dijn ghericht hy niet en vraecht/
Hy trotzet syn Vyanden/
End' in syn hert hy spreeckt: ter neer
Werd ick ghestooten immermeer/
Daer is gheen Noot voorhanden:
Sijn mont vol List en Vloeckens is/
Bedroch syn Tongh wtrechtend' is/
Versiert maer 't quaet alleyne/
Hy sitt enloert in Roven goet/
Verwacht secreet 't onschuldich bloedt
Welck hy acht al te cleyne.

3. Sijn Oogen hebben vlijtich acht/
Op d'armen die hy steets na tracht/
En loeret int verborgen/
Ghelijck int hol een Leeuwe doet
So staet hy naeder Armen Bloet,
Des avonts end' des morghen/
Als hy se heeft ghebracht int net
Met macht hy danse heel verplet/
Gaet met ghewelt die eten
Want dus seyt hy int herte al/
Godt nimmermeer dit sien en sal
Maer heeft het al vergheten.

4. Siet op Heer Godt verheft u handt
Doet uw Ellendighen bystandt
In haer Cruys en smerte
Sie Godloos/ waerom soud' hy doch
(Ghy vraecht na haer niet) spreken noch
En lastren u int herte
ghy siet d’ellende druck en smert
Welck in u handt gegeben werdt/
En d' Armen u toe stellen/
Want dus Ghy der Weesen helper zijt
Breeckt des Godloosen list subijt
Syn nacht wilt nedervellen.

5. Versoeckt des MBoosen syn misdaet
So sal syn godloos wesen quaet/
Gheheel zijn wech ghenomen.
De HEER is Coninck eeuwichlijck
Die Heyden sullen all gheljck/
Wt synen Land' omcomen/
HEER gy verhoort d' ellenden al
Haer hert hem t' utwaerts weynden sal
Als daer dijn Oor op mercke/
Den armen Weesen doet gy recht/
Den bosen Mensch gy so bevecht/
Dat syn Trotz niet meer wercke.

6 Dy HEERE Godt van Hemelrijck/
Godt Vader en Godt Soon gelyck/
Op Loff end eer toedraghen/
Godt heylighe Geest oock vroech en laet
Die ons wil geben syn Genaed/
En dat niet gants verzagen
Die/ soo die Godtloos deerlijck placht.
Vant eene Landt int ander jaecht
Tot schimp van uwen Name.
So helpt dan HEER in all' elend/
Standhafftig syn tot aen het end/
Door Jesum Christum Amen.

<H Psalm XI.>
<C In Domino Confide>
<W Op de Voys: Christ onse Heer ten Jordaen quam.>
<V 1> Op Godt min HEER ick my betrou/
Dat myn Biel als voghel vry
Wat segt ghy dan te tergen/
Snel vlien op uwe Bergen?
Want siet doch hoe die Godloos fel/
Gaen spannen hare Boghen/
Daer stellend' op Haer Pijlen snel/
Heimlijck te schieten pooghen/
Die oprecht syn van herten.

2. Den gront om rucken sy geheel
Die Vromen doet hetsmerte/
Daer door sy onrecht leer en veel'/
En speken dan met schertse/
Wat sou die Doom' wtrechten doch
Maer Godt de Heer die woonet/
End' is in synen Tempel noch/
Syn Stoel ins Hemels Throone/
Hooch over al verheven.

3. Sijn Oogen sien daerop bequaem/
In oog'schelen daerneven
Proeven 's Menschenkinder tsaem/
En merckt haer doenen Leven/
In Dromen proeft die HEEre wel
Waer nochtans den Godloosen
Schaet syn Siel in Yver fel/
Oock alle t'zort der Boosen/
End' die Moetwil beminnen.

4. Op den Godloosen sal hy Dier
Dan Solpher Regnen laten/
Alst Loon haer schencken met ghetier
En Onweer boven maten/
De Heer heeft lief Rechtveerdicheyt
Want hy is selfs gherechte
Syn ghenadich Aensicht is bereyt
Te Helpen dien Gheslechte/
All' die syn Recht hanteeren

<H Psalm XII.>
<C Saluum me fac Deus.>
<W Op die volgende voys: >
<V 1> ACH Godt van hemel siet daer in /
Hoe weynich syn de heyl'gen dyn/
En laet u dat erbarmen
Verlaten syn wy Armen/
Dijn Woordt en laet men niet syn waer/
'T Gelooff is wt geblusschet gaer/
By allen Menschen kind'ren.

2. Sy leeren ydel valsche List
Wat eyghen Wijsheyt dichtet/
Haer hert niet eens ghesinnens is
In Godes Woort ghestichtet.
Die Een hiest dit/ die Ander dat/
Verstroyen ons al boven maet/
En blincken schoon van buyten.

3. Godt wils wtroeyen alle gaer
Die Valschen schijn ons leeren
En noch haer Tongh' stout openbaer
Spreeckt trots/ wie wilt ons keeren?
Wy hebben Recht en Macht alleyn
Wat wy setten dat gelt gemeyn/
Wie is die ons sout meyst'ren?

4. Daerom spreeckt God: Ick moet op zij
Die Armen syn verstroyet
Haer suchten dringt to mijn hier in
Ick heb haer slagh beschoret
Mijn heylsaem woort schuyde haen
Getroost en frisch sy grijpen aen/
En zijn die cracht der Armen.

5. Dat Silver door 't 'vuyer sevenmael
Beproeft/ wort net bevonden/
Aen Godes woort men houden sal
Vast blijven t' allen stonden
Het wil voor 't Cruys beproevet zijn
Dan wort gekent sijn kracht en schijn
En leucht sterck in den Lande.

6. Dat wilt gy God bewaren reyn
Al voor dat Argh geslechte
En laet ons dy bevolen zijn/
Dat hem in ons niet vlechte
Die Godtloos hoop hem altoos vindt/
Waer dese loose lieden sindt/
In dijnen Volck verheven.

<H Psalm. XIII>
<C Usquequo Domine.>
<C Op de naevolgende Voys.>
<V 1> Oh Heer hoe langh vergeet ghy mijn
End' waerom wilt ghy u Aenschijn
By nae tot aenden Eynde !
DUs langh' doch van my weynden
Hoe langh sal ick mijn selven raen
Mijn Siel met Ancxt moet syun belaen
End mijn hert vol elende

2. Hoe langhe sal mijn Vyandt syn.
Verhoocht/ over my prachtich
Och Heer mijn Godt verhoort doch mijn
Verlucht mijn Ooghen crachtich/
Op dat ick niet ontslaep ter doot
Mijn Vyandt hem niet Roem so groot
Dat hy my sy te machtich.

3. So ick vertraegh' in mijn verdiet/
Dan vreucht mijn Vyandt sou springhen
Maer mijn Hoop is aen dijn goetheyt/
End' daer van wil ick singhen/
Mijn hert hem in dijn hulp verbly/
Met veel goets ghy begavet my/
Dijn weldaet ick bekenne.

<H Psalm. XIV.>
<C Dixit insapiens.>
<W Op die Naevolghende Voys; &c.>
<V 1> Het spreeckt wel der Onwijsen mont/
Maer Ong'loof is haers herte gront/
Den rechten Godt wy meynen/
Gaen hem altijt vercleynen
Haer wesen is verdorven gaer/
Voor Godt ist enen grouwel swaer/
Niemant doet goet van allen.

2. Godt sach van Hemel selfs her af
Op alle Menschen kind'ren/
Om haer t'aenschouwen hem begaf
Oft hy yemandt soud vinden/
Die syn verstant doch hadd' gheset/
Te leven recht nae Godes Wet/
End vraechd' nae synen wille.

3. Maer niemant was op rechter baen/
Sy waren all' afftreden/
Een yeder ginck nae synen vaen
End hielden vreemde Zeden/
Het deed niemant voor Godt geen goet
Hoewel seer veel bedrooch de Moet
Haer doen mocht hem mishaghen.

4. Hoelangh willen Onwetend' syn
Die sulcke Moeyt' op laden/
Verslinden noch daer voor 't Volck mijn
End' leven van haer schaden
Haer hoop en staet doch niet op Godt/
Sy roepen hem niet in der Noot/
Maer willen al selfs versorghen.

5. Dies mach haer Hert syn nimmer still
Maer moet altijdt beroeren/
Godt by den Vromen blijven will
Die hem geloovich hooren
Maer ghy versmaet des Armen Raedt
Beschimpt hem als hy seggen gaet
Dat Godt syn Troost is worden.

6. Wie sal Israel den Armen)
Tot Zyon Heyl erlangen:
God sal hem zijns Volcks Erbarmen
Verlossen die Ghevangen/
Dat sal hy doen door synen Soon/
Deer van heeft Jacob Vreuchde schoon
End Israel is blyde.

<H Psalm XV.>
<C Domine quis habitabit.>
<C Op die Volghende Voys: Nu freucht mijn lieven Christen.>
<V 1> HEER wie sal woonen in dijn' Tent
Wie sal op dijnen Berghe jent/
Daer ghy gaet Weldaet thonen
Godt salich blyben woonen:
Die sonder Vleck syn Leven leydt/
Die Recht doet en die Waerheyt seyt/
Van herten sonder foute.

2. Die ghene valsche Tongh' en heeft/
Trots Naesten schand oft smade/
Niet achterclapt/ noch hem begheeft
Om leedt te doen oft schade/
Wie den Godloosen niet en acht/
Maer eert den Vromen/ die betracht
Godts weese vroech en spade.

3. Die synen Naesten trouw hanteert
Hem niet bedroecht met sweeren /
Gheen woecker van syn gheldt begheer/
Doch hem die hant laet smeeren.
Wie oprecht sulcks al houden doet/
Sal blijven in des Heeren Hoedt/
End' eewichlick welvaren.

<H Psalm. XVI.>
<C Conserva me Doni.>
<W Op de Voys: : Door Adams Val is heel verderft, etc.>
<V 1> BEwaert my Heer want ick betrou
Op u van Herten reyne/
Ick sprack tot God/ op wien ick bou/
Ghy zijt die Heer alleyne
Om uwen wil ick lijde noot/
Voor d' Heylighen op Aerde
Wel heerlijck zijns' in mijnen Moet
Tot haer staet mijn begeerde.

2. Maer die d' Affgoden loopen nae/
Tot Hertleedt sy gheraken/
Ick sal haer Offer met den Bloe/
Een Offer niet gaen maecken/
Ick sal oock haren name niet
In mijnen Mont gaen vueren/
Want veemden Godes diensten (siet)
Prijs ick tot gheender uren.

3. Mijn Erff deel is die Heere goet/
End' mijn Aenpaert voor allen/
Het Lot is my nae mijnen Moet
Opt alder best ghevallen/
Een schoon erf is gheworden mijn/
Daerom wil ick Godt dancken/
Die my soo heeft gheraden fijn/
Sijn Raedt is sonder wancken.

4. 'S nachts hebben my oock gecastijt
Mijn nieren met Aenvechten
Door ooghen heb ick Godt altijdt
Want hy is my ter Rechten/
Daerom ick oock wel blijven sal
Mijn herthem dies verblyde
Mijn eer is vrolijck heel end' al/
Mijn Tongh' syn Loff beljde.

5. Mijn Vleesch oock seker rusten sal
Want (HEER) ghy sult niet laten
Blijven mijn Siel int Helsche dal/
Maer dijn handt salse baten.
Doch sult ghy oock (mijn HEER end Godt)
Ghedooghen nimmermeere
Dijn Heylige dat hy verrot
Maer helpen hem met eere,

6. Den Wech doet ghy bekennen my/
U tot het eeuwich Leven/
Der Vreuchden volheyt is voor dy
Die ghy alleen doet gheven
Nae dijne Goedertierenheyt/
Dies moet ghy syn ghepresen/
Dijn Rechte handt daer is bereydt/
Een Eewich liefflijck wesen.


<H Psalm. XVII.>
<C Exaudi Domine.?
<W Op de Voys: Door Adams Val is heel verderft/ etc.>
<V 1> ACh Heer verhoort rechtveerdicheyt
Aenmercken wilt myn smeecken/
Mijn bidden comt al met waerheyt
Gheen valsch mijn mont sal spreken/
Oordeelt ghy (Heer) mijn saeck alleyn/
Opt recht laet sien dijn ooghen/
Want u sentens' is recht end' reyn/
Gheen Valscheydt condt ghy dooghen.

2. Ghy proeft mijn hert ooc in der nacht
Wel louter ghy my vinden/
Mijn mont houd' ick met goede wacht.
Door t' werck der menschenkinder/
Vast houd' ick my aen dijnen woort/
Het is my t' allen stonden
In mijnen noot een trouw' Confoort
Als ick Wel hebb' bevonden.

3. Mijn gang' op uwen wech behou/
Dat ick tot u mach comen/
Den rechten wech wijst my getrou
Dien wandelen die Vromen/
Ick roep tot u myn Heere Godt/
Ghy wilt my doch verhooren/
Merckt op mijn reden/ in der noot/
End' neycht tot my dijn ooren.

4. Bewijst dijn goetheyt wonderbaer
All dien die dy betrouwen/
Want ghy haer Heylant zijt voorwaer/
'T mach hun niet berouwen/
Als een Oog' Appel my behoed'
Dijn Vleughel my bedecken/
Door des Godloosen Overmoet/
End all des Vyandts Trecken.

5. Haer Hansen Rijck en Vet alt'saem
Deel stoute Reed sy voeren
Omringen ons alwaer wy gaen.
End’ daer op stadich Loeren
Om neer te stooten ons ter Aerd/
Soo grimmich en so woede/
Als een Leeuw die den Rooff begeert/
HEER ons daer voor behoede.

6. Heer maeckt u op/ verlost mijn siel
Verplet HEEF den Godloosen/
Detdynen Sweerdehem vermiel/
Bevrijdt my van den Boosen/
Welck hebben hier in desen Tijdt
Haer deel/ sijn satt en moedich/
H aerkinder hebben vreet en wijt/
Die Valheyt overvloedich.

7. Den kind'ren laten sy haer Goet/
T' zijn Luyde dijner Hande/
Al hebben sy hier Overvloet/
Noch volghet Eewich schande/
Maer ick wil in Gherechticheyt/
Dijn Aensicht vrolijck prijsen
Als ick sal (nae dijn Beeld' bereyt
End' Eewich sat) Verrijsen.

<H Psalm. XVIII.>
<C Diligam te Domine.>
<W Op de Voys: Nu vreucht u lievn Christen ghemeyn.>
<V 1> Wel hertlijck lieff heb ick dy Heer
Mijn sterck/ mijn Borch/ Steenrotze
Mijn heyl/ mijn Troost/ mijn Schilt/ geweer
Mijn God die beschutse
Ick loof den Heeren roep hem aen/
So mach ick mijn Vyand ontgaen/
Want Godt doet my bevrijden.

2. Die Strick des Doots omving my/
Des Belials Beeck daer neven/
Der Pellen Ancxt waer oock daer by/
Doots Bont had my omgeven/
Doen riep ick aen mijn God en Heer
End hy van syn Tempel vol eer/
Mijn stem welrasch verhoorde.

3. So haeft voor hem mijn roepen quaun
Bewogen wert die Aerde
Die Bergen haer verruerden t'saem/
Doen hy so thoornich werde
Jae damp wt sijnen Neus ontstont
Verteerend Vier wt synen Mont/
Afgrijslijck was den Blixem.

4. Hy hooch den Hemel daelde neer
'T was doncker om syn Voeten
Op 's Windes Vleughels sweed' de Heer
Hem Cherub dienen moeten/
Met duysternis hy was becleedt/
Die water-wolcken dicken beedt/
Dat was die Tent des Heeren.

5. Een Heerlijck glandts omleuchted' hem
Daer deysden haer die Wolcken
Met Donder ginck des Heeren stem
Verschrickt alsoo die Volcken
Met Hagel end met Blixem groot/
De Heer syn Vierig stralen schoot
Den Vyant te verstropen.

6. Des Waters was daer Overvloet
Der Aerden gront wert open/
Soo thoornich Was des Heeren Moedt.
'T moest al voor hem verloopen.
Doen thoond' hy my sijn hulpe hooch
End' my wt groote wat'ren toogh/
Holp my van die my haten.

7. Mijns Vyandts macht was my te swaer
Waer Godt quam my te baten/
Mijns onvals tijt was comen daer/
Had my die HEER verlaten.
Maer recht wert hy mijn Toeversicht
Verliet my in Benautheyt nicht/
Ruckt my her wt int Ruyme.

8. De Heer heeft Lust end' welbehaeg
Aen my syn Dienaer trouwe/
Mijn Cruys end' noot als ick dy claeg/
Een mach my niet berouwen
Hy helpt my nae mijn vromicheyt/
Betaelt my nae die Reynicheyt/
End Onschult mijner Hande.

9. Want ick des Heeren weeg' bewaer/
Teghens hem niet hanteere/
Sijn Rechten houd' ick allegaer/
Werp syn Ghebodt niet veere/
Ben onbevleckt voor zijnen oogh'
Aen syn Faveur hebb ick ghenoech/
End' wachte my voor Sonden.

10. By Heyl'gen ghy oock Heylich zijt/
By Vromen vroom ter Eeren/
End' by den Reynen reyn altijdt/
Verkeert by den Verkeerden
Ghy helpt dijn Elend' Volck so wel/
Maer hooghe oogen cont ghy snel
Vercleynen end vernielen.

11. Heer ghy verlicht mijn Aengesicht
Mijn Droeffnis mach niet blijven/
Des Vyants Machten acht ick nicht/
Met Godt can icks verdrijven/
Gods Weghen die syn onbevleckt/
Sijn Woort is Louter en Perfect
Een Schilt die hem betrouwen.

12. Waer is een Godt/ dan onse Heer
Den Troost is hy alleene
Gheen sterck Confoort en isser meer/
Cracht doet hy my verleenen/
Mijn weghen maeckt hy onbesmet
Mijn Voeten rasch end onbelet/
Ghelijck die harten springhen.

13. Hy stelt my op mijn Hoochte snel/
En leert mijn handen strijden
Mijn Arms den Boghen spannen wel
Om schieten t' allen zijden/
Dijn handt my sterckt al in der Noot
In Demoet dan maeckt ghy my groot
Den Schilt dyn Heyls my gheve.

14. Ghy maeckt my Ruym daer heen ick gae/
Dat mijn voet niet faelgieren/
Mijn Vyand wil ick jaghen nae
En sal my niet omkeeren/
Maer 't eenmael sal ick s'al verslaen:
Sy moghen my niet wederstaen/
Ten voeten sy my vallen.

15. Ghy Rust my machtich totten strijt
End'werpt den vyandt neder/
Ghy maeckt dat sy gaen vluchten wijt
Haest breken haer geleder.
Haer Roepen coemt ten Dooven Oor/
De HEEr en geeft haer geen gehoor
En niemandt machse helpen.

16. Verwaeyen sal ick s' als denStoff
Verpletten als den Slijcke
Daer van sal comen Godes Loff
Verbreyden sal syn Rijcke.
'T kijffachtich Volck hem van my went/
Den Heyden maeckt ghy my bekent/
Haer Hooft ben ick gheworden.

17. Een Volck dat ick bekende niet
Dient my nu met begeere
Die valschen kinder (tis verdriet)
Verloochnen my haer HEERE
Gehoorsaem is mijn Nieuw' Ghemeen
Die vreemden kinder al met een
Versmachten in haer Banden.

18. Die Heere leeft/ myn Confioor
Hy moet gheloovet wesen/
Die Godt des Heyls mijn beste tzort
Sy stadich hooch ghepresen
Die Godt die my victory bringt
End onder my die Volcken dwingt
Helpt my van all' mijn Haters.

19. Des wil ich dancken dy mijn Heer
Mijn Godt al by die Heyden
Dijn name stadich loven meer/
En dijn goetheyt verbreyden
Want dijn Gesalffden ghy wel doet
End dijnen Coninck weldaet groot
Den Zade Davids Eewich,

<H Psalm XIX.>
<C Coelie narrant.>
<W Op de Voys: Wat can ons comen aen voor noot.>
<V 1> De hemel' die bestellen claer
Gods eer in alle Landen/
Met firmament leert ons all'gaer/
Die wercken zijner handen/
D' Een Dach/ d'een Nacht het d' Ander seyt
Daer is gheen spraeck soo wijt verscheyt/
Haer Stem gaet openbaere.

2. Maer richtsnoer gaet in all' contreyt
Aen 's Werelts eynd' haer reeden/
Der Sonnen Tent is daer bereyt
Hy coemt her voor ber ghetreden/
Als Bruyd'gom end' een vrolijck Helt/
Wel fraey end vrymoedich ghestelt
Om synen wech te loopen.

3. Aen 'S Hemels Eynd syn Loop begint
Coemt rontom tot die selve
Syn Ritt men over al bevint/
Dnder syn groot Ghewelve/
Des Heeren Wet is onbesmet
Verquickt oock onse Siele net
En doet ons wel berblijden.

4. Des Heeren Tuychnis is ghewis
Em maeckt d' Onwijsen Wijse
Heer dijn Bevel oprechtich is
Ons Hert dy vrolijck prijze
Die G'bodt des Heeren louter syn/
Verluchten onse ooghen fijn
Wat soud' ons dan doen dwalen?

5. Die vrees des Heeren is heel reyn
Blijft Eewich by den vromen/
Des HEEREN Rechten syn certeyn
Waerachtich en volcomen/
Geen Gout noch Honich mach daer syn
So soet oft wtghelesen fyn/
Gods Woort gaet altijdt boven.

6. Noch wort dijn knecht daer door betoont
Om Sonde te vermijden/
End’ al diet houden wel beloont
Maer wie mach t' allen Tijden/
Syn Wandel soo wel gade slaen?
En sonder alle Feylen gaen/
In dijn Gheboden reyne.

7. Verborgen Feyl vergeeft doch my/
Bewaert oock dijne knechten
Van stoute vreemde Heerschappy/
Die ons soo fel bevechten/
So sal ick sonder vlecke syn/
Onschuldich leyden 't leven mijn/
Van groot Misdaet bevrijet.

8. Mijns Herten Aendacht int Gebedt
Laet (HEER) dy wel behaghen
Mijns Mondes Reed' ick niet belet/
Maer daer op doen ickt waghen/
Want(HEER) ghy zijt mijn seker troost
Mijn Heylandt die my heeft verloost/
Waerom soud' ick Vertzaghen?

<H Psalm XX.>
<C Exaudi te Domimini>
<W Op de Voys: Door Adams Val is gantsch verderft.>
<V 1> DE HEER verhoort dy inder Noodt/
Godt Jacobs dy behoede/
Wil seynden dy syn Hulpe vroet/
En stercken dyn Ghemoede
Die HEEK wil dijn Spijsoffer goedt/
Ghedencken alte same/
Dijn Brandoffer behaghen moet
End' wesen aenghename.

2. Hy gheeff all' dijns Herten begeer/
Verhull' al dijn Aenslaghe/
Wy roemen van dijn hulpe Heer,
In onses Godes Name
Soo beuren wy die Vane vry/
Die HEERE wil daer neven/
Dijns herten wensche maecken bly/
End’ dijn Ghebedt dy gheven.

3. Nu merck ick end is openbaer/
Die Heer alleyn moet Raden/
Sijn Tempel daer doet hy verhoor/
Sterck helpt syn handt van quaden.
Op Ros end Waghen hem verlaet
Die Vyandt die ons Plaghen/
Nochtans met schanden hy bestaet/
Moet eyndelijck heel vertzaghen.

4. Wy dencken alleen aen den Naem
Des HEERen onses Godes/ ,
Die Vyant moet al t'onder gaen
Met vrees en quael des Doodes
Maer op gerecht staet onsen moet/
Help HEER dat ons verhooge
Den Coninck/ als in onse noot
Wy roepen t'zijnen oore.

<H Psalm. XXI.>
<C Domine in virtute.>
<W Op de Voys: Christus den Heer ten Jordaen quam.>
<V 1> HEER vrolijck is den Coninck vry/
Van vreuchden vol/ en Glory/
Dijn kracht en hulpe staet hem by/
Daer door heeft hy Victory
Ghy gheeft hem wat zijn hert begheerdt
End' weyghert niet syn Bede
Een gouden Croon gy hem vereert/
Ghesmuckt zyn al syn lede/
Met dynen goeden seghen.

2. Om t'leven badt hy met bescheyt
Ghy gaeft hem langhe leven/
Ghestadich end in eeuwicheyt
Dijn hulp hem gaet verheven,
Met eeren groot en fraey cieraet/
Want eewichlijck ten seghen/
Gaet ghy hem setten metterdaet/
Verheucht hem wel te deghen
Met dijn aensicht soo blijde.

3. Den Coninck hem op Godt verliaede
En moet wel vaste blijven/
Des Hoochsten goetheyt hem by staet/
Den Vyant te verdrijven
Sy zyn van schanden also root/
Als Ovens gland van vyere/
Des Heeren toorn machtich groot
Syn gramschap met ghetiere/
Verteert sy heel end alle.

4. Haer vrucht sult ghy verdelgen heel/
Soo wijt als d' Aerd' is groene/
Wt roepen over al haer deel/
Daer menschen kinder woonen/
Want haer aenslach' sy maeckten fell
Om dy veel quaets te doene
End' haer ghedachten dy rebel/
Al waren sy seer koene/
Sy mochtens niet wtvoeren.

5. Sy sullen als die Schouders doen.
Belaen met ongelucke
Doch lijden in haer Aensicht koen/
Dat haer dijn Boghe douche
Heer wilt u doch verheven hooch
End' toonen dijne krachte/
Soo willen wy met all' ghenoech
Hooch prijsen dijn Almachte/
End vrolijck dy lof singhen.

<H Psalm. XXII.>
<C Deus Deus meus.>
<W Op de Voys: O Heere Godt betrou my.>
<V 1> Myn Godt/ mijn Godt/waarom hebt ghy
Des daechs roep ic/ ghy antwoordt niet
Alsoo gheheel verlaten my
'S nachs ick niet rust/ maer Heylich zijt,
Ick huyle/ maer och HEERE/
ghy Heer die met Loff vele/
Mijn hulpe is noch veere: Steets woont in Israele:
Ons Vaders hoopten al op dy/
En doen sy hoopten/ hebt ghy vry
Gheholpen all wt haren Noot
Tot u sy riepen Heer mijn Godt
En zyn verlost gheworden.

2. Op u sy hoopten/ en zijn niet
Tot schand ghecomen oft verdriet/
Maer ick ben als een Worme/
(Gheen Mensch) heel sonder Forme/
Gheworden ben der Menschen spot/
Des volcx versmaetheyt(Heer myn God)
Want al die my aenschouwen/
Haer schimpen met my houwen/
Haer mont opsperrens over my/
Den Cop sy schudden segghen vry
Hy claegh' het Godt die help nu hem/
Verlos hem en verhoor syn stem
Heeft hy tot hem syn luste.

3. Doch hebt ghy (dies ic levend' blijf)
Ghetrocken wy wts Moederslijf
Mijn Toeverlaet ghepresen
O GOdt zyt ghy ghewesen
Doen ick noch aen die Borsten was
Van mijnder Moeder/ Jae so ras/
Alsick maer was gheboren/
Hebt ghy my wtvercoren
Ghy zijt van Moeder Lichaem aen/
Mijn Godt/ wilt niet veer van mijn gaen
Want Ancxt is my na comen by/
Geen Heylandt isser sonder ghy/
Die my daer wt mach helpen.

4. Die Harpen groot omringhen my/
Die Vette Ossen gaen oock vry
Haer teghen my op maecken/
Opsperrend hare kaecken
Gelijck een Leeuw die brischt en brult/
End met verslinden hem vervult.
Ick ben (Jae) boven Maten
Als Water Wt ghegooten/
Al mijn Ghebeent' is heel verspreyt
Mijn Hert is worden door mijn Leydt
Mijn Crachten syn verdroocht a gaer/
Verdort ghelijck een scherve.

5. Mijn Tong' aen mijn gehemelt hecht
Sy hebt my ins' Doots stof gelecht
Veel Honden my omgheven/
En staen my nae mijn Leven/
Der boosen Rot heeft my beleyt/
Mijn Hand en Voet door graven beyd'/
Ick mochte mijne Beenen
Wel tellen al met eenen
Sy sien aen my haer Lust all' gaer/
Mijn Cleeren veylens' onder haer/
En werpen om mijn Cleedt dat Lot/
Maer mijn bystandt zyt ghy myn Godt
Mijn Sterckt/ haest my te helpen.

6. Verlost mij u Eensame vant sweert
De honden hebben seer begeert
Mijn Siele te mismaecken/
Helpt my wt 's Leeuwen kaecken/
En my verlost O Godt mijn Heer/
Van den Eenhoornen Rassche seer
Ick wil u Naem ter stonde/
Mijn Broeders maecken Conde/
In die Ghemeyn u roemen reyn/
Ghy die Godt gelooft/ Looft hem alleyn
Prijst hem oock al/ ghy Jacobs Zaet/
En vreest hem neerstich metter daet/
Ghy Israels Zaet alle.

7. Want hy heeft niet versmaet d'ellendt
Des Armen/ Noch van hem ghewendt
Sijn Aenschijn/ Maer wanneere,
Hy riep/ hoord' hem die HEERE
In der Ghemeynten moet ghy zijn
Van my ghedanckt/ Ick wil oock mijn
Ghelooft voldoen voor deesen/
Als alle die dy Vreesen
d'Elenden nu wel Eten laet/
Dat sy al Worden recht verzaet
En all' die vraghen nae den Heer/
Hem Loven ende prijsen seer/
Haer Hert sal Eewich leven.

8. Des gantschen Werelts word' ghedacht
Dat sy al na den Heere vraecht/
Die Heyden herwaerts treden
Om hem alleen t'aenbeden/
Want eewich duert des Heeren Rijck
Over die Beyden al ghelijck/
Hem moeten van ghelijcke/
Aenbidden al die Rijcke/
End' voor hem buyghen alle knie/
Die ligghen in den Stof/ En die
Diens Siel hier nauwlicx leven gaet/
Hem dienen sal voorwaer een Zaet/
Nae synen welbehaghen.

9. Men sal met blijt noch van den Heer
Vercondighen syn lof end'eer/
En al syn wonderheyden
Kints kinderen verbreyden/
Sy sullen comen al bereyt/
Verconden syn gherechticheyt
Den Volck' dat wort gheboren/
Hy heeft ons wtvercoren/
Door zijnen lieven Soon alleyn/
Dat heylich Volck/ die Christen reyn/
Wilt ons doch lieve Heere Godt/
Verlossen wt al' angst en noot/
Door JEsum CHRistum Amen.

<H Psalm XXIII.>
<C Dominus regit me.>
<W Op de Vous: Door Adams Val is heel verderft.>
<V 1> DE HEER is selfs die Herder mijn/
Dies sal my niet faelgieren/
Geern wil ick oock syn Schaepken zijn/
Nae syn Goetheyt my keeren/
Want hy door zijn Ghenadegoet/
My/ daer veel gras is/ Weydet/
En my ten varsschen Watersoet
Sijns Heyl'gen Geestes leydet.

2. Mijn Ziel verquickt hy boven maet
Maeckt mijn ghemoet fijn stille
Hy leydt my op de rechte straet/
Alleen om zijn Naems wille/
Al wandeld' ick int Jamerdael/
Daer veel gaen treuren seere/
Nochtans en vrees ick quaet noch quael/
Want ghy bendt met my Heere.

3. Heer dijn Stock end' staff troosten my
End teghen mijn vypande
Een salich Disch bereydt hebt ghy/
Dat ick niet coem in schande.
Welrieckend Water op mijn Hooft/
Daer met ghy my vereeren/
Vol Troostes schenckt ghy mijn Geloof
Hoe wel condt ghy Tracteeren.

4. Dijn Goetheydt en Barmherticheyt
Die sullen by my blijven/
Mijn leven lang in Eewicheyt/
Alsoo mach ick beclijven/
Ins Heeren Huys ghestadichlijck/
Dat ick Aendachtich singhe
End' mynen Hoop Godtsalichlijck
In 's Heeren Naem volbrenghe.

<H Den XXIII. Psalm.>
<W Meteen ander Compostie ende Voys/ als hier naevolget.>
<V 1> Wat can ons comen aen voor Noodt
En spijset ons met Hemels Broodt
Als ons de HEERE weydet/
Daertoe verquicket onse Moet/
Vercoelt ons metten Water soet/
Sijns weerden Heyl'gen Geestes.

2. Om zijns Naems willen hy altoos
Ons voert oprechter Straten
Laet ons in gheender Tijdt trou sloos
In Schaed oft oock in baten/
Daerom wy altijt moedich syn/
Oock in des Doots ghestalten Pijn/
Wat ghy zijt met ons Heere.

3. Dijn stock en Staff (gy Herder goet)
Ons troosten en oock straffen
Dat Cruys des vleesches Lust wech doet
Dat ons geen schaey mach schaffen
Den Geeste door 't sondich gespuys/
Dat in dit sterfflijck Lichaem is/
En doet hem altijdt rueren.

4. Een Disch hebt ghy voor ons bereyt
Die wy altijdt aenschouwen
Dijns heyl'ghen woordes goede Weydt
Die wy int herte knouwen
Als ons de Vyants List aengrijpt/
Dees Disch dan ons de Ziel verquickt/
Met dijnens Gheestesgaven.

5. Dijn Goetheyt en Barmherticheydt
My volghen all' mijn Daghen
Van nu aen tot in Eewicheyt/
Want ghy gaet sorghe draghen/
Dat wy hier door 't Geloove syn
End daer oock in den Zale dijn
Borghers end huysghenooten.

6. Des helpt ons Heere Jesu Christ/
Wilt onse Herte bouwen "
Dat ons niet schaed des Satans List/
End dat ons niet berouwe
Dat wy der Werelt aff ghegaen/
Nu moeten in den kampe staen/
Help ons (HEER) overwinnen.

<H Psalm. XXIV.>
<C Domini est>
<W Op die Voys: Het spreeckt der Onwijsen Mont wel.>
<V 1> DIE gantsche Aerd' al vol end’ swaer
Met al die daerop woonen/
Het is des Heeren allegaer/
Zijn Macht gaet hy bethoonen/
Tis wonder boven alle Maet/
Hoe doch dies ware Last bestaet/
Fondeert alleen op Water.

2. Wie sal gaen op des Heeren Bergh
Staen in zyn Heyligh Steden
Diens/ Handen suyver sonder Argh/
Is Reyn van Herten mede/
Die salm 's Heeren Segen gaen/
Gherechticheyt daer toe ontfaen/
Van Godt syn Heylandt milde.

3. Dit ist Geslacht dat nae hem vraecht
Gaet Jacobs Aensicht soecken/
Des Werelts Princen onverzaecht/
Maeckt op in allen Hoecken/
Die Poorten wijt/ die Deuren hooch
Dat daer mach in gaen met ghevoech
Den Coninck groot van Eeren/

4. Wie is den Coninck groot van Eer
Hy sal niet bliven buyten/
Het is een soo Allmachtich Heer/
Ghy moecht hem niet wtsluyten/
Het is de Heere Sebaoth/
Sterck in den Strijdt/ end' onsen Godt/
Een Coninck alder Eeren.

<H Psalm. XXV.>
<C Ad te Domine.>
<W Op die Navolghende Voys.>
<V 1> Van alle Menschen ick my keer/
Heb ich myn Ziel/ O GODT mijn HEER/
Alleen tot dy verheven/
Wilt my niet laten sneven.
All myn Vertrouwen staet aen dy
Laet niet te schanden worden my/
Maeckt mijn Vyant niet bly.

2. Want niemant salder schaem root stae
Van dien die op dy bouwen/
Aen dijner hant sy seker gaen/
Die Cooy sal haer niet Rouwen/
Maer schaemroot moeten alle zijn
Die Leedt aen doen den Armen dijn/
Al sonder Rechte saecken.

3. Weist my den rechten Wech tot dy/
End' dijnen Pat my leere
In dijner Waerheyt leydet my
Want ghy zit Godt mijn Heere.
Mijn heyl en troos/ mijn hulp en raet/
Daer op ick my altijt verlaet/
Jae stadich poch' en Trotze.

4. Laet dy mijn Heer ter herten gaen
End wilt daer aen ghedenchen/
Hoe alle dien die met dy staen/
Dien ghy Ghenaed gaet schechen
Van Eewicheyt haer Wt voorsien/
Bewaert wel in den Raede dijn/
Daer door sp Salich worden.

5. Al mijner Jeucht Onwetentheyt
End alle mijne Schulde
Gedenckt doch niet sy zijn my leydt
Maer (Heer) nae dijner hulde
Wilt over my ontfermen dy/
Van allen Sonden maecken vry
Om dijner Goetheyt wille.

6. De Heer is soet end' oprecht goet
All' dien die hem aenhanghen/
Al ist dat glijden deed' haer Voet/
Hy sal sy doch ontfanghen
End leeren se den Willen zijn/
Gheschreven in haer herte fijn/
Al nae syn welbehaghen

7. Des Heeren wege sijn waerheyt/
De Goetheyt end Ghenade/
Sijn Toesaeg is in Trouwicheyt/
Dy gheeftse dien al draede/
Die vraghen nae den woorde zijn/
Ghelooven wat hy leert daerin/
Als ons die Schrifft verclaren.

8. Om dijnes Namens willen/ HEer
Ghenade mijner Sonden/
Sy zijn so veel/ Jck vrees my seer
End Wasschen alle Stonden/
Daerom soo leert my dijne Wet/
Dat ick den wech mach kiesen net/
Die dy is aenghename.

9. All' die in Godes Vreese leeft
Sal syne Goeden Erven/
All' die hem int Geloof aencleeft/
Die sullen niet verderven.
Die HEEr is haer verborgen Schilt
Sijn Testament hun op'nen wilt/
End synen Gheest haer geven.

10. Mijn Ooghen staedich sien tot dy/
Wilt my HEER Godt verhooren
Coemt helpen wt den Nette my
Daerin sy my Vestricken/
Ontfermt u mijns/ end siet/ my aen/
Want Arm ben ick/ van alle Man
Gheheel end al verlaten.

11. Mijns herten wee is swaer end' veel
Ach Heer mijn Troost verleene/
Aensiet hoe ick beancrtet heel/
Ben sonder hulp alleene/
Daerom Vergeeft de sonde mijn/
Aensiet hoe veel der Vyand zijn
Die my t'Onrecht vervolghen.

12. Beschut mijn Siel end Reddet my
Dat ick my niet moet romen/
Mijn Hoopen staet alleen aen dy/
Dies syn verblydt die Vromen/
So help nu Godt wt all' ghequel
Den armen Hoop/ dijn Israel
Die dy alleen aenhanghen.

<H Psalm XXVI.>
<C Iudica ne Domi.>
<W Op de Voys: Waer Godt niet met ons deser Tijdt.>
<V 1> HEER Oordeelt mijn Saeck nae dijn Recht/
Op dy betrouw' ick als dyn knecht
Want ick onschuldich wandel/
Nae dijnen Woort ick handel:
Daerom en sal ick vallen niet/
Versoeckt my (Heer) end' wel doorsiet/
Maeckt reyn mijn hert end' Nieren.

2. Want (Heer) dyn goedicheyt die is
Voor d'ooghen myn in eere
In uwer waerheyt ick ghewis
En seecker wandel HEERE/
Die Boosen schouw' ick al meteen/
En met den valschen heb ick gheen
Ghemeenschap nimmermeere.

3. Die Godloos schouw' ic t'allen kant
By haer ick niet vergare/
Met ontschult wasschen ick myn handt
Houd' my aen dyn Altare/
Daer loven/ dancken wort ghehoort/
Daer predickt men dyn rechte woort/
End' all dyn wonderhedel.

4. Die Steed' dijns huys bemin ick seer
En daer dijn eere woone/
Mijn ziel raept met den sondaers/ Heer
Niet wech/ Maer die verschoone/
Bewaert mijn Leven oock altoos/
Voor die Bloetdorstich syn en Boos/ .
En haecken nae Gheschencken.

5. Ick wandel Oprecht ende slecht/
In Onschult wel ghestadich/
Daerom verlost my uwen knecht/
En zijt my Heer ghenadich/
Mijn Voet gaet recht/ ick wil oock Heer
Op 't allen Tijden Loven meer/
In dijn Oprecht Ghemeente.

<H Psalm. XXVII.>
<C Dominus illu.>
<W Op de Voys: Aen Water vlieten Babilon.>
<V 1> De Heer is mijn licht end' mijn heyl
Godt is mijns Levens Cracht en deyl/
Voor wien soud' my dan grouwen/
Aen hem wil ick my houwen/
Dus so die boos Vyanden myn
Mij Vleysch verslinden wil/ moet hy
Aenloopen end' oock vallen
Oft my een heyr bestrede/ Siet
So sal mijn hert doch eeesen niet
Noch my daer van ontvallen.

2. Wanneer eenk krijch coemt tegen my/
Op Godt is myn betrouwen/
Een dinck wil ick hem bidden vry/
Dat soud' ick geern behouwen :
Dat ick ins Heeren huys mach gaen/
Aenschouwen Godes dienste schoon/
Syn Tempel visiteeren.
Want hy bedeckt my al met vlijt/
In zijnen Tent ter booser tijt
Seer Wel nae mijn begeeren.

3. Verheft my op een Steenrots fijn/
Sal oock mijn hooft verhooghen
Nu over die Vyanden mijn/
Die om my syn ghetoghen
Soo wil ick in des Heeren huys
Danck seggen/ end' oock in mijn cruys
Godt loven t' allen Daghen/
HEER hoort mijn stem/ ick roep tot dy/
Zijt my ghenadich/ End oock my
Verhoort met all' mijn claghen/

4. Ick wil dijn Aensicht soecken Heer
Dat niet van my afkeere/
Verstoot dijn knecht doch niet soo seer
Ghy zijt myn helper HEERE.
Verlaet my niet/ noch treckt van my
Dijn handt mijn heyl/ dat bid'ick dy/
Want t' hebben my verlaten
Mijn Vader en mijn Moeder gaer/
Maer Heer ghy neemt my op voorwaer
Tot mijner Sielen bate.

5. Heer wijst my uwen wech en baen/
Gheeft my niet in haer handen/
Want vinnich teghen my opstaen/
Ghetuygen valsch met schanden
Haer ick ghelooff dat ick noch sal
Des Heeren Goetheyt sien met al/
Die leben in den Lande.
Verbeydt den Heer/ end' zijt gerust/
Laet syn dijn Hert altijdt ghetroost
Verbeyd' altjdt des Heeren.

<H Psalm. XXVIII.>
<C Ad te Domine.>
<W Op de Voys: Ach Godt van HEmel siet daerin/etc. >
<V 1> HEER mijn confoort als ick aenroep/
Wilt my niet swijghen stillen
Swijcht ghy/ soo coem ick in den hoop
Die varen in die Helle/
Verhoor mijn smeecken end geschrey
Als ick mijn handen streck tot dy/
Nae dijnen heyl'gen Choore.

2. Wilt my met den Godlosen niet
Vernielen noch wech rucken/
Die voor weldaet die haer gheschiet
Niet doen dan quade stucken.
Die goede woorde spreken wel/
Maer hebben boose herten fel/
Om ander te bedrieghen.

3. Geeft haer nae hare feyten swaer
En nae haers handen wercken/
Nae haer verdienst vergeldet haer
Want sy op Godt niet mercken/
Noch op die Wercken zijner Handt/
Dies maeckt hy se al heel te schandt/
Maer mijn Ghebedt verhooret.

4. Mijn stercke Schilt is God de Heer
Mijn Hert is vro en blijde/
Hy helpt my altyt/ dies ick meer
Het Danck syn loff belijde/
De Deer is onser aller Sterckt/
Helpt syn GBesalffden/ dat wel merckt
Sijn Erff hy seghent Eewich.

<H Psalm. XXIX.>
<C Afferte Domino.>
<W Op de Voys: Christus de HEER ten Jordaen quam.>
<V 1> Den H eere geeft syn Eer en Macht
Ghy Princen en ghy Heeren
De Heeren Mogentheyt hooch acht
Aenbedet hem met Eeren.
Hy biet den Watren wat hy wil/
Die Heerlijck Godt Almachtich/
Die Dondert luyd/ end' daer toe veel/
Des Heeren Mogentheyt hooch acht
Hhy heerschet oock wel Crachtich
Over die Zee Onstuere.

2. Des Heeren woort heeft grote cracht
De Cedren breeckt syn stemme/
Hy doet den Libanon met Macht/
Opspinghen door zijn grimme/
Den Bergh Liban end' Syrioen/
Als die Eenhoornen fiere/
En springen als die Calver doen/
Sijn Stem gaet met getiere
Als Vlammen vol van Viere.

3. Vreesen moet die Woestijn syn stem
En kades oock die groote/
Die hynden syn verveert voor hem/
Hy maeckt die Wouden bloote/
Dies sal hem yeder man te meer/
In zijnen Tempel singhen/
Danck segghen met behoorlijck Eer/
End doen syn Loff wel clinghen/
In allen Landen verre.

4. Die HEERE heeft hem Vast gheset/
Een syndt vloet ons te maecken/
Al nae des Euangelij Wet/
Om tot Ghenaed te raecken!
Die Heer blijft Coninck Eewichlijck
Sal zijns Volcx Macht verheven/
Die Heer sal met Vrede Rijck/
Sijn Volck veel Segens geven/
End' eyndtlijck d' Eewich Leven.

<H Psalm. XXX.>
<C Exaltabo te Domi.>
<W Op de Voys Het wil ons Godt ghenadich syn/ &c.>
<V 1> Vrolijck HEER ick dy prijsen moet/
Want ghy hebt my verheven/
Mijn Vyand' niet verblijden doet
Die my hadd' rondt omgeven.
Als ick aenriep O Godt mijn Heer/
(In mijnen Ancxt en quellen)
Ghenaest ghy my nae mijn Begeer/
En wacht my wter Hellen/
Dijn loff wil ick vertellen.

2. Ghy hebt behoudent 't Leven my/
Daer die ter Hellen keeren/
Ghy Heylighen Loffsingt hem bly
Danckt al den Heer der Heeren/
Ter tuychnis van zijn Heerlijckheyt/
Want Sond' wil hy vergeven/
Sijn Thoorn een Ooghenblick besteyt.
Sijn wil is dat wy leven/
Nae syn godtheyt verheven.

3. Des Avonts duert het weenen wel
Maer vreucht coemt 's morgens weder/
Ick sprack doen 't my wel ginck: Ick sel
Niet meer daer ligghen neder/
Want (Heer) ghy door dijn welbehaegh
Maeckt mynen Bergh al vaste/
Maer als van my dijn handt aff tooch
Verschrickt mijn Hert al haeste/
Gheen troost was meer opt naeste.

4. Aenroepen wil ick mijnen Godt/
En smeecken dy mijn Heere
Dat baet' is doch aen mijnen Bloet/
Als ick ter Hellen keere/
Mach Stoff end' Asch oock dancken dy
End' dijn waerheyt verconden
Verhoort Heer weest ghenadich my /
Ontfermt u mijnder Sonden/
Die mijn Hert seer verwonden.

5. Alleyn Heer ghy mijn helper vry
Verwandelt all' mijn Claghen/
Dat ick van vreuchden springhe bly/
Mijn Rouw-cleedt wt ghetoghen/
Hebt my Omgort met vreuchden heel
Dies sal ick dy loffsinghen
In Eewicheyt mijn Godt end' Heer
Mijn Tong sal dat volbringhen/
En altijt vrolijck clingen.

<H Psalm. XXXI>
<C In te Domine.>
<W Op die volghende Voys: In dy heb Ick gehopet Heer.>
<V 1> HEER min betrouwen staet aen dy
Laet nimmermeer beschamet my/
Ins Cruyces sware Tyden
Maer wilt door dijn Gherechticheyt
Verlossen my wt lyden.

2. Dijn Oor tot my wilt neygen Heer
End' my te helpen haesten seer/
Wilt wesen mijn Steenrotze/
Mijn vaste Borch/ al sonder sorgh'/
Den Vyandt bied' ick trotze.

3. Want ghy mijn stercke Veste zijt/
In mijnen ancxt end lydenstijdt
Om dijnes Namens willen
Gheleydet end behoedet my /
ghy moecht myn herte stillen.

4. Maeckt my Godt wt den nette vry
Dat sy gaen heymlick stellen my /
Nu Geeft in dyne handen/
Veel ick/ Heer ghy trouwe Godt
Ret my van Doodes Banden.

5. Ick haet altijdt die loose Leer/
'k Hoop alleyn op GOdt myn Heer/
Rijck ben ick end' blijde/
In Dijne goetheyt dat ghy my
Laet aensien als ick lijde.

6. Ghy kent mijn Siel in mijne noodt
End' in des Vyandts overmoet/
Sult ghy my niet hen gheven/
Maer brengt my op een wijde ruym/
Waer ick gae veylich leven.

7. HEER (Ancxt is my) ghenadich zyt
Seer mismaeckt is van groot verdriet/
Mijn lichaem end' myn Siele/
Mijn leven end myn jaren al/,
Vergaen van Sufften vele.

8. Mijn cracht al heel vervallen gaet/
Van Weghen myner missedaet/
End mijn ghebeent versmachten/
'T gaet my so qualijck/dat oock nu
Meyn Naebuer my verachten.

9. Myn vrienden ben ic nu een schouw/
End' die my souden wesen trouw/
Die vlieden my op straten/
Mijns is vergheten als een Dood/
Ben heel end al verlaten.

10. Als een ghebroken Dat ben ick/
Want veel my schelden seer qualijck
Dat all' Man my moet mijden
Sy raetslaen om myn leven fel/
End' doen my doodes lijden.

11. Maer Heer ick hoop op dy certeyn
Endsegg ghyzytmyn Godt alleyn/
Het staetindünenhanden.
Peelzpnder die vervolghen my /
Helpt my van myn Vyanden.

12. Laet luychten God dijn aengesicht
Wilt helpen my/ Ick ben dijn knecht/
Door dyn goetheyt ghepresen/
HEEr laet myn niet te schanden gaen/
Maer wilt myn Siel ghenesen.

13. Hen schamen moet 's Godloosen prael
Bedwonghen inder Hellen quael/
Met alle valsche Tonghen/
Die stout altijt blameeren gaen
Den Vromen/ Out oft Jonghen.

14. Hoe groot is Heer die goetheyt dijn
Die ghy gaet ons besparen fijn/
Als wy gaen op dy bouwen/
End' als wy niet op Menschen sien/
Daer dy alleyn betrouwen.

15. Verborgen doet ghy heym'lic haer
Bedect voor all' Mans trots voorwaer
In dynen Tente reyne/
Dat haer geen tong' mach schade doenz
Stijffachtich end vilenne.

16. GHelovet moet die HEEre zijn/
Want hy Heeft nu bethoont aen mijn/
So wonderlijcke Goede/
Heeft my een vaste Stadt bereyt
Ick blijven in syn Hoede.

17 In mijnen Ancxt heb ick ghedacht
De HEER heeft my al heel veracht/
Verstooten Van syn Ooghen/
Nochtans verhoord' hy mijn geschrey/
Myn smeecken heeft hem bewoogen.

18. Ghy heylich Volck bemint den Heer
Des HEEren huld is ons Gheweer
Als wy Gheloovich blijven/
Oock dapper hy Betalen gaet/
All' die Moetwil bedrijven.

19. Zijt wel getroost end onvertzaecht
Ghy all' die nae den HEEre vraecht/
Ghedult en sal niet wancken/
Al schijnt die Hulpe langsaem zijn/
Ghy sult noch vrolijck dancken.

<H Psalm. XXXII.>
<C Beati quorum.>
<W Op de Voys: Het is dat Heyl ons comen her/etc.>
<V 1> Wel salich is/ diens Sonde quaet
En all' syn Overtreden
De Heer hem niet toerek'nen gaet
Maer is met hem te Vreden/
Vergheeft hem syn Misdaet all' gaer
Ghetelt wort hy int Heylich Schaer/
Die Onvalsch is van Gheeste.

2. Als ick mijn Sond' verswijgen wou
Versmachten mijn Ghebeente/
Daechlijcx door mijn gehuyl end' rou
Dijn handt was my die Pijne/
Sy druckt my Dach en Nacht soo swaer
Dat mijn Sap moest verdroogen gaer/
Ghelijck des Somers dorre.

3. Daerom bekenn ick mijne Sond'/
Mijn Misdaet niet verberghe/
Als ick den Heer' Oprecht vercond
Mijn Overtredingh Arghe/
Die Gnaed des Heeren onbeswaert
Vergaff my t'eenmael onghespaert/
Die Misdaet mijner Sonde.

4. Dies moeten (Heer) noch bidden dy
All Heyl'gen wtvercoren/
Want heel van Sond' is niemant vry
Sijn all' onreyn gheboren
Daerom als groote Vloeden gaen/
Soo sullen sy bevrijet staen/
End' int Verderff niet raecken.

5. Heer mijn Bescherm' zijt ghy alleyn,
Wilt my voor ancxt bewaren/
Dat ick verlost van alle Pijn/
Vrolijck dijn Roem verclaren.
Ick sal dy onderwijs en recht/
Den wech dien wandlen Godes knecht
En moghen dy gheleyden.

6 Sy niet als Onvernuftich Vee
Als Muylen en die Paerden/
Coomen end' met slaghen wee/
Yeders sy aenvaerden
Schaemheyt na dijn begeer/
Het dwonghen haer Geveer/
Om dijn will' te dienen.

7. De Godloos' wort geplaget seer/
Om syn quaet doen te laten/
Maer wie syn hoop heeft op den Heer
Ghenadicheyt sal hem omvaten.
Vrolijck in den Heer altijdt/
Den Gherechten wel verblijdt/
Hy noemt hem alle Vromen.

<H Psalm. XXXIII.>
<C Exultate justi.>
<W op de Voys: Het wil ons Godt ghenadich syn/&c.>
<V 1> Verheucht u ghy Gherechten al/
Wilt u in Godt verblijden/
Vromen prijs hem met geschal
Heerlijck t' allen Tijden/
Harpen danckt den Heere wel/
Nieuwe Liedt wilt singhen/
Singhet hem met Psalter spel/
Klinckt wel Godtsalich Clinghen
Met snarenspel met Vreuchden.

2. Want waerheyt is des Heeren woort
Hout trouwlijck syn toesaghen/
Gherechticheyt bemint hy voort
'T ghericht is syn behaghen/
Door 's Heeren woort ist al ghereet/
En door den Gheest syns mondes/
Den Hemel end wat dien becleet/
Die Zee is synes vondes/
Die diept' heeft hy verborghen.

3. Dat water hy behout int Meyr/
Als in een Flesch verbonden/
Den Heeren vrees des werelts Heyr/
Al Wat daerop wort vonden.
Want als hy spreeckt/ soo haest gheschiet
Syn g'bod kant all' bereyden/
Die Zeer gaet maken alte niet
Den schalcken Raedt der Heyden
Haer aenslach gaet hy keeren.

4. Maer Eewich blijft des Heeren Raet
End syns herten ghedancken/
Hoe Salich is des Volckes staet/
Diens Godt is sonder wancken/
Die heer alleen/ End hy dat selff
Tot syn Volck heeft Vercoren.
De Heer siet Van syn hooch Ghewelff/
Op al wat Mensch gheboren
Aenschout van 's hemels Throone.

5. All Menschen in des Werelts Perck
Hy stueyrt hun allen 't herte/
Hy gaet aenmercken al haer werck
Gheen Coninck groot van Sterckte/
Genen Reus noch Ros van Crachte groot/
Mach door syn selffs ghenesen/
Des Heeren Oogh' altijt in noot/
Aensiet all die hem Vreesen/
End' aen syn Goetheyt cleven.

6. Verlost haer Siel van Dootsgevaer
End wiltse wel gheneeren/
In Armoet end benautheyt swaer/
Ins' Siel hoopt op den Heeren.
Hy is ons hulp end' Schilt al t'saem/
Ins hert is zijns wel blyde/
Wy hopen op zijn heylig Naem/
Zijn goetheyt ons bevryde/
Als wy (HEER) dy Betrouwen.

<H Psalm. XXXIV.>
<C Benedicam Do.>
<W Op de Voys: Het wil ons Godt ghenadich zijn/etc>
<V 1> Ick wil Godt Loven alle Tijdt/
Zijn Lof sal ick belijden/
Mijn Siel sal roemen Godt so wijt
Dar d'armen haer verblijden/
So prijst dan nu den HEER met my/
Verhoocht zijn Naem daer neben/
Want doen ick Godt aensocht/ heeft hy
Het Antwoort my ghegeven/
Looft wt vrees mijn Leven.

2. Want al die op den HEEre sien
Dien coemt syn Troost ter handen/
Ent Aensicht van alsulcke Lien
Werdt nimmermeer te schanden/
Doen dees' Elende riep/ heeft Godt
Verhoort hem alsoo haeste/
End holp hem wt al synen Noot/
Den Enghel Laghert vaste
Rondtom des HEERen gaste.

3. Siet/ smaeckt/ hoe vrientlijck is de Heer
Salich die hem betrouwen
Ghy Heyligen vreest hem al meer/
Ten mach u niet gherouwen/
Die Rijcke moeten lijden Noot/
All zyn sy staut van Moede/
Maer wie den HEER aensoecken doet
Heeft gheen ghebreck int goede/
Blijft in des Heeren hoede:

4. Coem kinder/ hoort nae myn Vermaen
Des Heeren Vrees te leeren/
Wiens wensch is dat hem wel sou gaen
Is goede daegh' begheeren
Dyn Tong bewaer voor 't geen is quaet
Dyn mondt geen valsch en waghe
Doet goetheyt En die quaetheyt laet
Nae Vrede soeck end Jaghe/
Dat brengt u goede Daghe.

5. Vriendlyck de HEER syn Ooghen slaet
Op der Gerechten Wandel
Haer g'bedt hy oock verhooren gaet/
Siet op der Boosen Handel
Dan staet syn Aensicht throornichlijck
Syn Ghedachtnis te ontleyen/
De Heer verhoort ghenadichlijcke
Die Gerechte schreyen/
Te recht wel bevrijen.

6. De HEER is by den genen die
Ghebroken syn van Herten/
Clagen in Ghemoedt zijn sy/
Hy lyt wt alle smerten.
De Vroom' moet veel lijden op Aerd.
Hy helpt nochtans wt alle
Waert hem syn gebeente Waerd'/
Dies niet een vervalle/
Faelgier aent ghetalle.

7. Den godloosen sal dooden sael
g'luck van 's Heeren Handen
die den Vromen haten fel/
Schuldich al met schanden.
De Heer verlost ghenadenrijck/
De Ziel van zijnen knechten.
Die hem betrauwen al ghelijck/
Geen Schult mach se Aenvechten/
vry van 's Doodes Rechten.

<H Psalm. XXXV.>
<C Judica Domine.>
<W Op de Voys: Door Adams Val is gantsch verderfft.>
<V 1> O Heer met myn Vyanden vecht
Bestrijdt die my bestrijden
Met Spies en Schilt haer neder lecht
Dijn hulp wil my bevrijden
Dijn sweert bruyckt teghen mijn Party
En zijt ghy Heer myn crachte.
Spreeckt tot myn Siel/ u heyl ick sy
Want op dijn hulp' ick Wachte.

2. Ghescheynt end schaemroot moeten staen
Die my staen nae mijn Leven/
Met schanden al vertrecken gaen/
Mijn quaet doenders daer neven/
Als stoff oock worden voor den wint/
Dat haerder gheen en blijve,
Waerse des Heeren Enghel vindt/
Verstootse en verdrijve.

3. Haer wech moet glat en doncker sijn
Den Enghel moetse Jaghen
Een schaedlijck Net sy stellen mijn/
Een Cuyl mijn Siel te Plaghen/
Maeckt dat het ong'luck coem op haer
Haer selfs Net moetse vanghen
Int strick dat sy my spannen daer/
Moeten sy blijven hanghen.


4. Maer mijn Siel is by in den Heer
Sijn heyl doet Vreuchde blijcken,
Al mijn Ghebeente seydt noch meer/
HEER wie is dijns ghelijcke
Den swacken van den stercken ghy
Verlost/ en condt beschermen/
Van den Roovers t'allen Ty/
Allendighen end' Armen.

5. Wt Haet ghetuygen valsch opstaen
En spreken valsche Saecken/
Voor goet my quaet vergelden gaen/
Mijn ziel troostloos te maecken/
Maer ick een saeck heb aengedacn/
Danck beden wel van herten/
Van Wasten wou ick treurich gaen/
Van Hare sieckt en smerten.

6 Beclaechden als een Broeder mijn
Met Droefheyt groot beweghen/
Als die rou draecht om d' Moeder zijn
Maer sy gaen daerenteghen/
Met dien die Huychlen om gheniet)
In mijn schaed haer verblijden/
Sy rotten haer tot mijn verdriet/
Verscheuren t'allen tyden.

7. Met valsche Spotters om Profyt
Byten s' op my haer Tanden/
Ach Heer hoe lang geeft ghy respijt
Vrijt mijn Siel van haer Handen/
Mijn eensaem die geen hulp en weet
Dan dy mijn Godt verheven/
Bewaert Van Jongen Leeuwen wreedt
Verlost dijns Dienaers Leven.

8. Wel wil ick dancken dy/
Dyn Weldaet altijdt Roemen
Onder die groot' ghemeente bly
Daer Volcken tsamen comen
Laet sy niet over my verblijdt
Gaen schimpen met den Ooghen/
Die my verhaten al wt Nydt
End' Onval my toe voeghen.

9. Sy peynsen al om quaet te doen/
Den stillen in den Lande
Haer Saecke sy stoffieren schoon
Met valscheyt allerhande.
Wijt doens' haer Mont op voor my
Met spot mijn druck vermeeren
Schimplijck sy seggen Nu wel bly
Dat sien wy al te geeren.

10. Heer want gy die aensiet/ ontwaeck/
Heer swijcht niet noch zijt verre
Staet op tot mijn rechtveerdig' saeck
Gy mijn Godt end' mijn Heere.
Heer Godt nae dijn gerechticheyt
Wilt ghy mijn saeck wt rechten
Geen blydtschap moet haer syn bereyt
Diet onrecht my bevechten.

11. Laet sy niet segghen in haer hert!
Daer daer 't gaet nae ons' wille
Noch roemen over my met schert/
Versluckt is hy end' stille.
Van schanden groot laet worden root
Die haer mij is quaets verblijden.
Met schanden sy becleeden doet/
Die schimpen in mijn lijden.

12. Godt salich moeten blijde syn/
All die mijn recht laudeeren/
De Heer sy hooch ghelovet fijn/
Want hy gaet maintineeren
Sijn knecht daerom mijn tonghe sal
Dijn Vromicheyt verconden/
End (HEER) dijn weldaet overal
Gaen Prijsen t'alle stonden.

<H Psalm. XXXVI.>
<C Dixit injustus.>
<W Op de Voys: Het spreeckt wel der onwijsen mont.>
<V 1> Voorwaer segg' ick van 's boosen aert/
'Tis all' Godloos gheresen/
Want Godes Vrees is daer ghespaert/
Al smucken sy haer wesen:
Wel neerstich sy haer saecke voos
Bevoordren/ syn oock stout en loos
Om ander te blameren.

2. Haer leering is schaedlijck bedroch
Gheen beter sy Aenvaerden/
Jae trachten op haer lager noch/
Om schade doen op Aerden.
Die Boosheyt houdt daer also vast/
Dat hy op gheen vermaen en past/
Noch Vreest voor onghelucke.

3. Dijn goetheyt end dijn waerheyt zeer
Haer over al verbreyden
Ghelijck des Hemels wijde keer/
End' Wolcken gaen verscheyden
Het staet oock dijn Gherechticheyt
Als Berghen die van Godt bereyt/
Dijn Recht als groote Diepte.

4. Heer gy helpt beyde Mensch en Vee
Dijn goetheyt is verheven/
Dat menschen kinder vrije van wee/
Onder dijn Vleuglen leven/
Met dijnes huyses milde goet/
Maeckt ghy haer herte wel gemoet
Dat syn des Gheestes Gaven.

5. Fonteyn des Lebens (Heer)zijt gy.
Dijn Licht mach ons verquicken/
Ghebied' dijn goetheyt over die
Die haer tot dy gaen schicken.
End laet oock dijn gherechticheyt
Den Vroomen altoos syn bereydt/
Die dijnen naem bekennen.

6 Laet my (Heer) van der stouten voet
Niet worden t'onder treden/
De Godloos' Handt my niet om stoot.
Maer die van boose seden/
Laet vallen in haer eyghen Net/
Verstooten end' gheheel verplet/
Sy moghen hier niet blijven.

<H Psalm. XXXVII.>
<C Noli aemulari:>
<W Op de Voys: Door Adams Val.>
<V 1> Vergramt u niet ghy Vroome Christ/
Voor Nijt wilt U behoeden:
Oft schoon de Godloos machtich is
Soo helpt doch niet sijn woeden:
Want als hy spruyt/ ghelijck het Cruyt/
Haest wort hy aff ghehouwen.
Sijn Macht en Rijckdom is gelijck
Het Gras op groen Landouwen.

2. Hoopt gy maer op des Heeren hand'
Doet goet nae syne leere/
Gheneert u reedlijck in den land
Dijn lust hebt aen den HEERE/
Als dan sute ghy Vrymoedich bly/
Het Godt U wel gheneeren/
En sonder spot sal geven Godt/
Wat dijn Hert sal begeeren.

3. Dijn Weghen sal met frayen Moet/
Daer toe al uwe saecken/
Beveelt altijdt den Heere goet/
Die sal all' dingh' wel maecken/
Hebt ghy geen sorg/ verwacht syn Borg
Dijn Recht en dijn Gherichte.
Gelijck voorwaer den Middach claer/
Hy brengen sal int Lichte.

4. Beroert u niet/ maer hout u stil/
Gheduldich wacht den Heere
Verstoor u niet dat is syn wil
Dijn Onschult blijff in eere
Oft tijdlijck baet gheluckich gaet
Den boosen hier op Eerden
En wilt daerom niet zijn onvroom.
Van Godt affwijckich weerden.

5. In corter tijdt dat is ghewis
Moet hem de boos verveeren/
Die nu in allen Weelden is/
Godt sal hem haest verneeren.
Hebt ghy meer acht op syne macht/
Hy sal voor u verswinden/
Als roock en wint/ (siet lieve kint)
Men sal hem niet meer vinden.

6. Soo wie hier is in desen tijdt/
In ellend end' in noode/
Die is veracht end' Armoedt lijdt/
Nauwlicks heeft hy dat Broode:
En dan noch niet/ van God en vliedt
Die sal int Landt wel blijven
Ghenoech met vree/ oock hebben mee
Hem niemandt sal verdrijven.

7. Oft nu de Godloos met braggeer/
Syn tanden t'samen bijten/
Syn macht bewijst en dreyghet seer/
Als woud' hy t'stucken rijten,
Den vromen al/ Hier in dit dal/
End hem van Godt afftrecken/
Macht cleynen Tijdt/ God sal subijt/
Syn woedens Wel begecken.

8. 'T verheft hem nu 't Godloos geslecht
Met Boghen/ spiesen seere/
Om te verworghen Godes knecht
Die hem van Sond bekeere.
Den Armen Man/die moeter aen/
Syn rugg' daer henen houden/
Doch sal de Heer/ met haer geweer/
Haer eyghen hart op spouwen. :

9. Soo weynch dat een Christen vroet/
In dees tijdt wert ghegeven
Is beter dan dat groote goet/
Daer de godloos aff leven/
Den rechten tydt en is niet wyt/
Dat haren Arm sal breken/
Want Godt de heer is ons gheweer.
Der vromen leedt te wreken.

10. Soo wie dan goet en reedlijck is
En meyndt Godt recht van herten/
De Heer beschermt hem steedts gewis
Voor Ancxt/ voor druck en smerten/
In hongersnoot/ sal hebben broot/
Die hier nu Spot moet lijden/
Hy crijch noch oock al syn behoeff
In sware duyre tijden.

11. Daer teghen dat godloos getier/
Van honghers noodt om comen/
Die nu in grooter eeren hier
Gaen bloyen als die bloemen/
Die sullen oock/ ghelijck als roock/
Gantsch en gheheel verswinden/
Godt straft subijt haer quaet verdriet
Die ons soo wilden schenden.

12. Groot overlast en Fortze veel/
Moet men van boeven lijden/
Die niemant t'syn betalen heel/
Maer settent op deen sijden
Soo doch een Christ/ gantsch sonder list
Betaelt elck syne Schulde
En sonder haet/ oft quaet
Ghelaet leeft hy ins' Heeren hulde.

13. Die van het zijn so wert verjaecht
Dat hy can nerghens blijven/
Die blijff gemoet end Onverzaecht/
Godt sal het al opschrijven/
Tot op den dach/ daer niemant mach/
Van 's Werelts Volck ontwijcken:
Die is niet beer/ dan sal de Heer
Die Schalcken recht wt strijcken.

14. Want Godt wil hebben dese faem
Dat wy syn Naem belijden/
En niemant hem syns nam en schaem/
Oock in dees laetste Tijden/
Wie aen hem cleeft/ hy valt oft sneeft
Sal hem niet quetsen seere/
Want hem geschiet goet onderstant
Soo vroom is Godt De Heere.

15. Ick was een kint/ ben worden out
Doch heb ick noyt vernomen/
dat / die in Godt syn Hope houdt/
Dan Hongherig om Comen.
Oft d'Ander (siet) schoon hebben niet
Soo heeft een Christ syn spijse
Hy deylt noch met die van hem bidt/
Al nae syns Godes wijse.

16. Wilt ghy wel in Ghenade staen
Van Godt niet syn verlaten/
So blijft altijd oöp syne baen/
Wilt ' quaet doen niet aenvaten/
Want Godt is Reen/ die lijdet gheen
Quaetdoenders in syn Schantzen/
Wie quaet bedrijft by hem niet blijft
Voorby moeten sy danssen.

17. Die vroom geen woort vergeefs en secht
Veel quaet claps can hy mijden/
Want met wijsheyt end'Godes Recht
Verdrijft hy wel syn Tijden/
Al syn Ghemoet Let daer op vroet/
Hoe hy Godts Wet mach vaten/ .
Die denckt hy naer Op dat hy daer/
Blijff in des HEEREN Straten.

18. Het wederspel gebruyckt de schalck
Verdenckt veel Arghe Listen/
Loert op den vromen als een Valck/
Te dooden rechte Christen/
Dan coemt de Heer / neemt hem t'gheweer
Met macht verlost syn knechten
Dienen soo snel wou dooden fel
Oft onrecht was/ oft rechte.

19. O vrome Christ en twijffelt niet
Laet u niet anders Leeren
Oft ghy verfoeyt wort nu ter tijdt
Wacht maer op Godt den Heeren
Die sal schier dy ghelooft dat my
'T Landt tot een Erve gheven
Dan wort van Godt ' Godloos Rot
Met schand wt 't Landt verdreven.

20. Het is niet langh ick hebt beleeft
Ghesien selfs met myn Ooghen
Dat een stout gast ghepralet heeft
Dat hy con niemandt dooghen
Hy bloeyden daer Als oft hy waer
Een Lauwerboom van waerden
Ick ginck voorby haeft keerd ick my
Doen was hy al ter aerden.

21. In Godes Dienst blijft onbeweecht
Laet U daer aff niet dringhen/
Want wie des Heeren wille pleecht
Sal heaft van Vreuchden springhen.
In somm' houdt u Vroom recht en trou
Ghy sult haest sien wtroepen
Den voosen hoop merck wel daer op
Die Godt nu dus versaeyen.

22. Zijt onbevreest end welghemoet
Laet u niet worden banghe
Wel hem die Godes Wille doet
Aen Godt den Heer vast hanghe/
Wt rechten gront met hert en Mondt
Dien sal Godt wel beraden
Met synen Geest/ so hy weet meest
Zijns lydens hem ontladen.

23. Nu houdt u vast en blijft daer by/
Wilt van den Heer niet wijcken/
Al wort ghy nu begecket vry
Godt sal seer wel Wtstrijcken
Des Duyvels kindt/ de Werelt blindt
Die nu so heen gaen pranghen/
Ghy vrome Man keert u daer van
Verlost heer die ghevangen.

<H Psalm. XXXVIII.>
<C Domine ne.>
<W Op de Voys Door Adams Val is gantsch verderft. >
<V 1> HEER straft my niet in uwen Thoorn/
Wilt uwen grimme breken/
Oft anders ist met my verloorn,
Dijn Pylen in my steken/
End' uwe handt druckt my so stijf
Dat gheen ghesontheydt my blijft
En is aen mijn gheheele lijff
Voor all' u dreyghen Heere.

2. In mijn Gebeent' en is geen vree/
Om mijne groote Sonden
Die my al over 't Hooft gaen mee/
Seer swaerlijck t'allen stonden/
Als een swaer last/ soo zijn sy my
Gheworden boven mate/
Jae veel te swaer/ dat Claech ick dy/
Mijn Godt/ mijn Toeverlate.

3. Het stincken end' bervuylen (Heer)
Door mijn dwaesheyt mijn Wonden/
Ick gae heel crom/ en bucken seer
En treurich t'allen stonden/
Daer gae ick heen/ mijn Heer en Godt/
Verderven end' verswinden/
Mijn Inghewandt lydt grooten noot
'T verdorren mijne lenden.

4. Oock aen mijn Lijff is niet gesont.
Verstooten en verstaghen
Ben ick voor u tot deser stont/
Ick huyl/ en moet u claghen/
Die onrust die myn herte vaet/
Daer ick by nae in sticke/
Dijn Sonden end' Missedaet
Gaf ick my verschricke.

5 Voor dy i sal 't begeeren mijn/
Dies dy onverborghen
suchten/ dat ick doe tot dijn/
He Hert beeft my van sorghen.
toe Heeft my verlaten gaer/
En Sap en Cracht O HEEre
Licht Van mijnen Ooghen claer
Het is by my niet meere.

6. Al die beminde Vrienden myn.
Den end aensien myn Plaghen
Dat myn Naeste souden zijn/
Het my niet eens en vraghen.
Zy treden alle van my wijt
Niemant comt my te baten
So gheschiet tot allen Tijdt/
Wie haer op Godt verlaten.

7. Die my nae mijner Zielen staen
Wel quaets die selve stichten/
Die quaet oock van my segghen gaen
Veel valscheyts van my dichten
Al teghen my O Godt mijn Heer
Ick moet doen en gaend doore
Ghelijck als een die Doof is seer/
En gantsch niet meer en hoore.

8. End als een stom die synen mont:
Niet op doet t'synen Tijden,
So moet ick syn tot deser stond
En dooff aen beyde zijden
En die gheen Wederspraeek en heeft/
Berooft van synder Voosen),
Hoet met hem gaet/ wat hy beleeft
Op Aerden van den Boosen.

9. Maer ick wacht (Heer) alleen op dy/
Ghy sult my Antwoort geven/
Ick bidd' u laet sy over my
Niet syn met Vreucht verheven/
Want als maer slibberden mijn Voet/
So souden my aen comen
Mijn Vyanden / En seer verwoedt
Haer teghen my hooch Roemen.

10. Want tot Lijden ben ich gemaeckt
Steets is voor my mijn smerte
Dit sal een Christen/ die Godt naeckt/
Steets dencken in syn herte
Door Lijden wort een Mensch beproeft
Wie dan hier 't Cruys vercoren
Goetwillich draecht/ end niet bedroeft
Die is wt Godt gheboren.

11. Want ick beken mijn Missedaet
En ben forch vuldich seere
Om mijne Sonden vroech en laet
Sy drucken my O Heere
Maer mijn Vyanden leven noch
In groot seer hooch en prachtich/
Die sonder schult end' oorsaeck doch
My haten/ syn seer machtich.

12. Veel syn der selver die voor 't goet.
Quaet doen ende quellen
Om dier oorsaeck seer verwoedt
Sich teghen my gaen stellen/
Ick my over 't goede hou/
Altijdt Recht hanteere/
So moet ick smade lijden nu/
Daer wt helpt my /ghy Heere.

13. Verlaet my niet ghy Heere mijn
Doch my en zijt niet verre/
Comt my te helpen wt de Pijn/
O Godt mijns heyls end' Heere
Dy zijt alleen die helpen can/
De goetheyt dijnes namen/
In aller noot so ons coemt aen/
Den Vyandt te beschamen.

<H Psalm. XXXIX.>
<C Dixi custodiam.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die: Als volghet>
<V 1> Ick denck altijdt in mijn ghemoet
Hoe dat myn Tong' sal onbehoedt
Ick sie het wil niet anders syn
'T geluck dient den godloos Sijn
Van Achterclap en Sonden/
In all sijn quade Bonden/
Wanneer ick dan daer aen ghedenck
Mijn Hert ick selfs daer mede crenck
Dat sy haer soo vergeten/
Den Yver my gheheel ontstack/
Nochtans mijn mont geen quaet en sprac
Most mijn Leydt in my Eten.

2. Dies bid ick dy O Godt myn Heer
Voor alle dinck my kennen leer
Die Ydelheyt mijns Leven/
En dat wy moeten haest vergaen/
Wat van den mensch oock wert ghedaen/
Is al vergheefs daer neven/
Wat helpt dat hy veel goets vergaer/
Die doch den tijdt beleeft niet daer/
Dat hy het mach ghenieten/
Met moeyt en veel vergadert schier
Het welck hy moet op 't laetste hier
Doch laten met verdrieten.

3. Mijn sonden al vergheeft my Godt/
Dat ick niet word' der Narrenspot/
Beveel u al myn saecken/
Ick swijch en troost my dijns alleen/
En wilt soo laten gaen alheen
Ick weet ghy sult wel maecken/
Van my keert uwe plaghen Heer.
Want sy verschicken my te seer/
Ick kan u hant niet draghen/
Als ghy de sonde straffen gaet/
Des Menschen schoonheyt niet bestaet
Droefheyt doetse verjaghen.

4. O Godt hoe gants gaer niet zijn daer
Op Aerd die Menschen allegaer
Daerom ick my bekeere
Mijn roepen/ bidden/Heer verneen
Myn claghen en myns weenens stem
Verhoort ghenadich Heere
O Godt verworpt my noch niet wech
Al ben ick arm ellendt en slecht/
O Pel'grom hier op Eerden/
Laet aff/ Helpt en verquickt my weer/
Dat (wech geruckt) ick nimmermeer
Van U verstooten Werde.

5. O Godt ghy Schepper aller dingh
Hoe ydel end'hoe heel geringh
Is 's Menschen doen op Eerden/
Dies help ons HEER wter Noot/
Dat wy van sonden enden Doot/ -
All Hier verlosset werden/
Door JEsum Christum uwen Soon
Die voor ons heeft voldaen al schoon
Soo wy 't gelooff wel vaten/
So wil hy ons ghewisselijck
Vertroosten/ en syn Hemelrijck
Oock salich erven laten.


<H Psalm. XL.>
<W Expectans expectaui>
<W Op de Voys: Aen Watervlieten Babilon : Als volghet.>
<V 1> Den HEER verbeyde ick altijt/
Hy trock my wt den graff subijt/
Hy Neycht hem my te hooren/
Daer ick in lacht en ooren.
End wt den swaren dicken slijm/
Steld' wter Noot die Voeten mijn
Op een Steenrotz hooch seere
End' hy gheleyde mijnen Gang'
Mijn Mondt hy gaff een nieu ghesang
Te Loven Godt den HEERE.

2. Dit sullen veel sien/ end' oock nu
Godt vreesen en Betrouwen/
Wel Hem/ die synen hope Trou
Steets sett op Godt te bouwen/
Hem niet keert tot den stouten quaet/
Noch met die Leughenaers omgaet
Veel wonders Heer ghepresen
Hebt ghy ghedaen/ Wie's ws ghelijck?
Groot dyn ghedachten syn en Rijck/
Die ghy ons hebt bewesen.

3. Dat wil ick gaen Verconden fijn/
Door all' de Werelt draghen:
Te groot sy te vertellen zijn
Ghy hebt gantsch gheen Behaghen
Aen Offer en Spijsoffer Maer
Mijn Ooren opende ghy claer/
Dat ick soud hooren HEERE
Want ghy noch Offerhande goet/
Noch oock Sondoffer met Bocx bloet.
Van niemant niet begeeren.

4. Doen sprack ick: Siet/ ick coem/ van mijn
Staet in den Boeck geschreven
Te doen willich den Wille dijn/
Word' ick (mijn Godt) ghedreven
In myn Hert is dijn Wet bereyt
Te Pred'gen dijn Gherechticheyt/
In die Ghemeynte reyne.
Ick wil oock mijne lippen (siet)
Van uwen Woorde keeren niet
Dat weet ghy HEER alleyne.

5. Ick heb oock dijn Gerechticheyt
In mijn Hert niet verborghen
Spreeckt van dijn Woort en dijn waerheyt
Den Avont en den Morghen
Uwe Ghenaed en rouwe siet
Swijgh' ick in der Ghemeynten niet
Dies niet van my laet varen
Heer dijn Barmherticheyt maer laet
Dijn Trou en goetheyt wt ghenaed
My altijdt wel bewaren.


6. Want ong'luck heeft my soo omvaen/
Dat ickt niet can wt spreken/
Mijn Misdaet grijpt my oock so aen/
Dat sy 't ghesicht my breken/
Sy syn gheworden meer dan 't hayr
Op mijnen Hoofde en te swaer
Mijn Hert heeft my verlaten.
Laet u behaghen/ HEEr dat ghy
MY nu verlost/ te helpen my
Haest u/ coemt my te baten.

7. Sy moeten haer all' schamen daer/
En t' schanden worden t'samen/
Die my staen nae mijn Siel/ om haer
Te Dooden t'mijnder blamen/
Te rugghe moeten vallen sy
GHescheynt oock worden all' die my
Quaet gunnen ende quellen.
Gescheynt sy moeten worden nae
Die segghen daer van my he/ he/
Godt sal s'al neder vellen.

8. Het moeten bly en vrolick sijn/
Die alle die dy soecken/
En die dijn heyl beminnen fijn/
Oock segghen t'allen hoecken/
Hooch sy ghelooft daervoor de Heer/
Want ick ben arm/ Elendich seer/
Om Godt des HEEREN Name
Maer ghy Heer sorcht dan noch voor my
Mijn hulp die my verlost zijt ghy
Mijn Godt/ wilt haesten/ Amen.

<H Psalm. XLI.>
<C Beatus qui intelligt.>
<W Op de Voys: Door Adams Val is gant schverderst.>
<V 1> Wel hem die Goet den Armen doet/
Dien sal de HEER bevrijden/
Ter booser Tijdt Godt hem behoedt/
Voor 't quade t' allen tijden/
De Heer sal hem in noodes tijdt
Behouden by den leven/
Op Aerd' wel laten gaen/ en niet
In 's Vyandts will' hem gheven.

2. De Heer sal hem verquicken fijn
Opt bedde synder smerten
Hem helpen van de groote Pijn/
En Cranckheyt synder herten
Ick sprack: Heer zijt genadich my
Mijn Siel help bidd ick seere/
Want all' mijn daghen ick aen dy/
Heb swaer ghesondicht Heere

3. Mijn Vyanden guaet spreken mijn/
Wanneer sal hy doch sterven?
Met hem vergaen de name syn/
Om comen en verdeven?
Sy comen wel t'Aenschouwen Yet
Van binnen sy doch vloecken/
Van Herten sy my meynen niet/
'T is Last'ren wat sy soecken.

4. Gaen heenen en verbreyden dat
End alle die my haten/
Die soecken teghen my maer wat
Om my te moghen vaten/
En dencken t'boose ober my/
Oock all' haer my Metghenooten/
Want een Boevenstuck hebben sy
Schoon over my beslooten.

5. Hy sal niet als hy leydt ter Doodt/
Meer opstaen: Mijn Vriendt mede/
Dien ick betroud' end Att mijn Broodt
Met voeten my gaet treden/
Maer ghy Heer weest ghenadich my /
Dat ick coom wter qualen/
Helpt my doch op/ en staet my by/
Soo Wil ick haer betalen.

6. Daer by merck ick/dat gy aen my
Hebt lust en welbehaghen/
Dat over my mijn Vyandt ghy
Gheen Blijdtschap en laet daghen/
Maer ghy hebt my O Heer myn Godt
(Midts ick op u betrouden)
Om mijder onschult in der noot/
Verlost en wel behouden.

7. Gy hebt my voor u aengesicht
Ghestelt oock Eewich Heere
Ghelooft sy Godt die my opricht
Dat ick leve in eere
En prijse syn Barmherticheyt
En goedicheyt te samen/
Van nu aen tot in Eewicheyt/
End' heylighen syn Name.

<H Psalm. XLII.>
<C Quemadmodum Cer.>
<W Op de Voys: Aen Water vlieten Babilon.>
<V 1> GElijck een Hert van Dorstes Pijn/
Soo roept en dorst die Siele myn/
Schreyt nae Versch Water Heere/
Nae dy mijn Godt vol Eere/
Jae nae den levendighen Godt
Wannee coem ick doch uyter noot
Dijn aenschijn/ Heer t'aenschouwen
Mijn tranen door veel weenens swaer
Die syn my dachen nacht voorwaer
Mijn spijs in myn Benouwen.

2. Als sy (die Godtloos) met veel spot
Verachtlijck tot my spreken/
Waer is nu (seght ons) uwen Godt/
Die hem ws Leedts can wreken:
Wanneer ick nu ghedenck daer aen/
Mijn Hert ick gae wt storten dan/
En troost my selfs int Lijden/
Ick hoep het sal Faelgieren niet/
Dat Godt my noch sal wt 't Verdriet
Verlossen en bevrijden.

3. Wanneer sal ick doch moghen gaen
Ten Huyse Godts ons HEEREN/
En daer 't geluyt des Danckens slaen:
Met dien die dy Godt Eeren.
Mijn Siel waerom bedroeft ghy my/
En zyt soo Vol onrust daer by/
Op Godt hoept altijdt meere/
Want ick sal (om die Salicheyt
En d'hulp syns aensichts my bereyt)
Doch Dancken Godt mijn Heere.

4. Mijn Godt/ mijn Siel is droeff in my
En ben ick Dijns ghedachtich
Aent goede dat daer dede ghy/
Aen de Jordane crachtich/
Als oock te Hermonim int Landt/
Dies helpt my nu oock Heere (want)
D'een diept tot d'ander scheyen/
Al uwe water waghen groot/
En baren gaen my over 't Noot/ -
Met Ruysschen Veelderleyen.

5. Des daechs syn goedicheyt de Heer
Belovet end bewijset/
Des nachts ick houd' oock dese leer
Dat ick hem looff en prijse/
En bidd den Godt mijns levens aen/
Ick seg: O Godt/ wilt my bystaen/
En mijnder niet vergheten/
Waerom moet ick soo treurich zijn/
Verdruckt soo voor den Vyandt mijn/
Als hadt ghyt niet gheweten.

6. Tis mijn Ghebeent een Moort/ wanneer
Sy tot my spreken smadich/
Waer is nu uwen Godt end' Heer
Die help u nu ghenadich.
Maer mijn Siel wat bedroeft ghy my/
En soo veel Onrust zijt daer by/
Op Godt hoopt en Verbeydet/
Want ick hem dies noch dancken sal
Dat hy mijn Godt is/ die my al
Schoon heeft zijn hulp bereydet,


<H Psalm. XLIII.>
<C Judica me Domine.>
<W Op de Voys: Door Adams Val is gantsch verderft.>
<V 1> REcht my Heer/ end mijn saeck aenneemt
Tegen d' Onheylig' schare/
Verlost my van die Valsch gemeent/
Van boosen alle gare.
Ghy zijt die Godt der sterckheyt mijn/
Waerom laet ghy my treuren
Waerom verstoot ghy my met Pijn/
Beswaerlick t' allen uyren.

2. Dijn Licht seyndt en dijn Waerheydt Heer/
Dat sy my sonder beyden/
Tot uwen heylghen Werck vol eer/
En wooninghe gheleyden/
Dat ick gae in tot dijn Altaer/
Tot den Godt mijnder vreughden/
End op mijn Herp u dancke daer/
In alder eer en deuchden.

3. Mijn siel waerom gy my doch quelt
En my bedroeft dus seere/
Verbeyt op Godt Emanuel/
Ick dancken sal den HEERE/
Doch om syns aensichts salicheyt/
Want hy ons al te samen/
Een schoon verlossingh heeft bereydt/
Door Jesum Christum Amen.


<H Psalm XLIV.>
<C Deus auribus Nos>
<W Dese Palm gaet op de Voys van den Cxxxij. Psalm: Ende so als hier nae volghet.>
<V 1> Heer Godt wy hebbent wel verstaen/
Wat ghy in haer Tijdt hebt gedaen
Die Vaders ons dat seyden/
Hoe ghy verdreeft de heyden
Haer sweert end arm gaf haer geen lant
Maer dijn Recht/ Licht; en Rechte hant
Want ghy hadt aen haer allen
Een Lust en Welghevallen.

2. Godt ghy des Jacobs Coninck vry
Den Vyandt wy aenvaten/ -"
In uwen Naem soo winnen wy/
Op ons is gheen verlaten/
Ghy helpt ons van den Vyandt quaet/
All die ons Haten/ ghy verlaet/
U sy Loff (nae 't Betame)
HEER Heylich sy dijn name.

3. Waerom verstoot ghy ons in schandt
En Wilt ons Gantsch Verlaten/
Ghy laet ons vlien voor 's Vyants hant
Ons Rooven die ons haten/
Ghy gheeft u Volck den heyden (Heer)
Om niet vercoopt ghyp se noch meer/
Ghy laet ons van ons Bueren/
Begecken t'allen uyren.

4. Een Spottend wy den Heyden syn
(De Volcken ons benouwen)
Wys yn versmaet/ Nochtans wy dijn
Verbondt noch trouwlijck houwen
Ons Hert niet affghevallen is/
All deckt ghy ons met Duysternis
So sullen wy noch Heere/
Dy affgaen nimmermeere.

5. So wy vergeten hadden dy/
Heer) soud ons Recht ghebeuren/
Om uwent wil (maer) lijden wy
End ons ter Slachtbanck vueren/
Ghelijck men een hoop Schapen doet/
Dies niet en slaept (o Heere goet)
Maeckt op van die ons haten
Wilt ons niet dooden laten.

6. Waerom verbercht gy u aenschijn
Gaet ons elendt Vergeten
Die Vyandt heeft de siele mijn/
In 't slijck der Aerd' ghesmeten/
Jae onsen buyck aend' Aerde cleeft/
Staet op/ helpt ons/ verlossingh geeft.
Den Vyandt keerten weere.
Door uwe Goetheydt Heere.

<H Psalm. XLV.>
<C Eructavit cor.>
<W Op de Voys: Van Hemel quam der Enghel schaer.>
<V 1> Myn Hert een schoon nieu Liet begindt
Van eenen Coninck lieff'lijck singt
Dies soude wel die Tonge mijn/
Eens raschen Schrijvers Penne zijn.

2. De schoonst' gy by den Menschen zijt
Dijn Mont is Vol genaed' en blijd/.
Dies heeft u Godt gesegent meed'/
End' hooch begaeft in Eewicheyt.

3. Dijn Sweert dan nu omgorden gaet/
Ghy stercke Reus met groot Cieraet/
Daer 't u wel in ghelucken sal
Mild' zijt ghy en vol waerheyt al.

4. Groot wonder doet dijn rechte Hant
Den Vyant brengh in smaepy en schant/
Dijn Pijl verwondt ras/ en met cracht
Ghy 't Volck brengt onder uwe Macht

5. Oock Eewich blijft dijn Godlick Rijck
End' uwen Scepter insgelijck
Gherechticheyt mint ghy voorwaer
Het quaet en boosheyt haet ghy gaer.

6. Daerom heeft Christe Godt dijn Heer
Vol vreuchden dy ghesalvet meer/
Godt Vader van die volheyt zijn
Van all' dijn Metghenooten fijn.

7. Welruyckend all dijn cleyder zijn/
Van Elpenbeen die Palleys' dijn/
Des Conincx Dochters altemael/
Verblijden haer in dijnen Zael.

8 Die Bruydt tot uwer rechten staet
In costlijck Gout en rijck ghewaet/
O Dochter hoort den Coninck goet/
Des Vaders huys vergeten doet.

9. So salde Coninck hebben daer/
Aen uwe schoonheyt lust voowaer/
Dies hem hooch acht/ hy is dijn Heer/
Valt hem te voet/ bewijst hem eer.

10. Het sal op dese Hoochtijt Feest/
Verteeren u die Heyligh Gees/
Gantsch costlick is die Coningin/
Hel cuysch en reyn vans herten sin.

11. Sy wort den Coninck toe geleyt
ect haer Gesgeelen schoon bereydt/
Als 's Conincx camer ende Zael/
Gaen sy met vreuchden altemael.

12. Dijn kinder sullen Princen zijn
Voor die Verlaten Ouders dijn/
Dien Coninck wil bekennen Ick/
Hem prijsen/ eeren Eewichlick.

<H Psalm. XLVI.>
<C Deus noster refugium.>
<W Op de Voys: Door Adams Val is gantsch verderft>
<V 1> Godt is ons stercke toevucht goet
Die ons gheraeckt heeft seere/
Een hulp in onse groote Noot/
Dns heyl/ Schilt/ en geweere/
Daerom en vreesen wy ons niet/
Oft schoon die Weerelt reede
Ginck onder/ En die Berghen (siet)
Versoncken in die Zeede.

2. Wanneer de Zee schoon raesde wreet
Al sou zijt al vernielen/
Dat van Haer onghestumicheyt.
Die Berghen inne vielen/
So blijft die Stadt noch Lustich fijn/
Met Godes schoon Fonteyne/
Daers Alderhoachsten Wooningh' syn
Die heylich syn en reyne.

3. God is by haer daer binnen net)
Daerom sal sy wel blijven/
Godt helpt haer/ En doet altemet
Haer Vyanden verdrijven/
Die Heyden moeten syn vervaert/
Die Coninckrijcke vallen/
(Als hy hem hooren laet) sald'Aerdt
Vergaen tot niet mendallen.

4. Die almachtigh Heer Zebaoth/
Die is met ons altijden/
Ons Borch en schutz is Jacobs Godt/
Die Liecht voor ons can strijden.
Coemt hier aensiet Gods werck met vlyt
Op Aerd hy sulck verstooren
Heeft aengherichtet en bevrijdt/
Syn stadt/ die wtvercoren.

5. D' oorlog des werelts neemt van hier
Hy breeckt en maeckt tot schanden/
Die boghen/ Spiessen/en met Vier
Die waghens doet verbranden.
Hy spreeckt: Zijt stil/ en dit bekendt
Dat ick ben God de Heere
Die in der Noot hem tot u wendt/
Als ghy my bidt met eere.

6. Ick wil op Aerd' in ligghen eer/
Oock onder all' de Heyden
Als Godt/ end alder dinghen Heer/
Mijn eere wijt wt breyden.
In somma: de Heer Zebaoth
Die is met ons ghestadich/
Ons aller schut is Jacobs Godt
De Heer is ons ghenadich.


<H Psalm. XLVII>
<C Omnes gentes>
<W Op de Voys: Nu vreucht u lieven Cristen ghemeyn.>
<V 1> Ghy alle Volck in alle Landt/
Juycht Godt met bly gheschalle/
De alderhoochste Heer bekant,
Is Schricklijck over alle.
Een Coninck opt gheheel Aertrijck/
Seer sterck/ Jae niemant syns gheljck
Al hier int Aertsche Dalle.

2. Hy onder ons bedwonghen geeft:
Die volcken alte samen/
Wt lieffd by ons vercozen heeft
Tot syne Erffghenamen/
Met vreuchden en met grooter eer/
Is opghevaren Godt de Heer/
Loffsingt hem al tesamen.

3. Loff singhet God die Coninck is
Loff singt hem al u Leven/
Des Werelts Heer is hy ghewis/
Den Loffsangh' hem wilt gheven/
Godt is een Coninck mae 't Betaem/
Hooch over alle Heyden t'saem/,
Op synen Heylghen stoele.

4. Die Heydenen en die Vorsten vroom/
Die moeten haer begheven/
Den rechten Godt des Abzaham/.
Wel eenich te Verheven/
Want onsen Godt betaemt die eer/
En wort nu wel verhooghet seer/
By Princen hier op Aerden.

<H Psalm. XLVIII.>
<C Magnus Dominus>
<W Op de Voys: Een vaste Borch is onse Godt>
<V 1> Groot is de Heer/ en hooch beroemt/
In Godes Stadt op Eerden/
Die synen hy aennemen coemt/
Die hier verachtet werden/
Sijn Heyl'ghen al ghemeyn/
Sijn Christen Recht end' Reyn/
Die hooren syn stem/
Dat recht Jerusalem/
Hy eewich wil beschermen.

2. Dat heeft de Werelt verdroten seer
Die haer daerteghen roemet/
Pocht op haer machten valsche Leer/
Vercierten hooch verbloemet/
Haer list en fortze bey/
Ghebruyckt sy men' gerley/
Woedt en doet haer best
Dan noch moet sy opt lest/
Aen al haer macht Vertsaghen.

3. Want wederstaen sy connen niet
Dijn macht en stercke handen/
Dijn macht breect al haer hoochmoet siet
Te water en te lande/
Sulcx wy bevinden daer
Ghy haer gantsch niet en spaer/
HEET ghy trou Confoort
Ghy onderhout dijn woort/
Opdat de vroom' u prijsen.

4. Dies is dijn naem seer hooch geeert
Die Christen haer verblijden/
Die ghy hebt door u woort vermeert/
En noch verquick t'altijden/
Ghenaed hebt wtghebreydt
En dijn gherechticheyt
Dies blijden wy ons/
Midts hebbend' uwe gonst/
En wy van U woort leven.

5. Verheucht U dies ghy Christen al.
Ghy die kent synen name
Looft Godt seer vrolijck met gheschal/
Hout aen syn woort al t'same/
Dat eeuwelijck bestaet/
En nimmermeer Vergaet/
Vercond' dat vant' een
Gheslacht/ tot d'ander reen
Dat haer de Werelt bekeere.

6. Den hoochsten Godt zy Lof end' eer
Die ons Wt niet gheschapen/
En door syn Soon verlost heeft weer
Vans' Duyvels Macht en wapen.
In Godt den Heylighen Gheest
Wy hem opt aldermeest/
Roem segghen ende danck/
Hier al ons leven lanck/
Door al die Werelt bekennen.

<H Psalm. XLIX.>
<C Audite omnes.>
<W Op de Voys: Het sijn doch Salich alle die, Als hier nae volcht.>
<V 1> Hoort toe ghy volcken am met blijt/
Die leven all' in desen tijdt/
Aenmerckt ick wil u Vraghen/
Heer/ knecht/ Rijck/ Arm ghemeyn Man al/
Mijn mondt van wijsheyt/ spreken sal
Mijn hert verstandt voordraghen/
Een spreuck wy willen hooren goedt/
Wel Lieff'lijck op der Harpen soet/
Ghedichten fijn voortbenghen
Wat soud ick my doch vreesen dan/
Als my mijn Ondertreders gaen
In quade Daegh' omringhen.

2. Die hun verlaten op haer Goet/
In groote Rijckdom end hoochmoet/
En Trotzen als die Koenen/
Doch eenen Broeder niemandt can
Van 's HEEren hant verlossen gaen/
Doch niemandt Godt versoenen
Want al te veel dat costen sou/
So hy haer Siel verlassen wou/
Moet eewich dat nae laten
Oft hy schoon langh leeft En niet
Langh die Verderffenisse siet/
Maer pranghet op ter Straten.

3. Want overal men sien doch sal/
Dat sulcke Wijse sterben al/
Haer Goet oock ander laten/
So wel als all die dwaes' meteen
En narren die so oock gaen heen/
Haer coemt gheen dinck te baten.
Al wat int Huys der rijcken is/
All duert het langh' (tis onghewis)
Haer huys alst blijft in waerden/
Wort nae haer Namen wel ghenoemt/
Nae haren Doot oock wel beroemt/
En hebbent groot op Aerden.

4. Doch blijven sy in eeren niet
Als Vee daer van sy moeten/(siet)
Haer doen is maer dwaeshede
Doch prijsent haer Naecomers meer/
Met haren Mondt/ dan Godes Leer/
Voor' Eewighe waerheyt mede.
Als Schapen ligghens in der Hel/
De Doot afknachtse met ghequel
Dat selffd' is haer belooningh/
Die vrome heerschen over haer/
Haer pochen moet vergaen allgaer/
Die Hel moet syn haer wooningh.

5. Maer Godt die sal mijn siele wel
Verlossen wt 't ghewelt der Hel/
Die my heeft aenghenomen.
Wilt u daer oock niet stooten aen.
Al siet ghy ' Rijckenhuys fraey staen.
Tot Heerlijckheyt oock comen/
Want hy en sal doch niet met al/
Het daghen als hy sterven sal
Hem sal oock niet nae varen
Syn heerlickheyt en groote Pracht
Die hy ghebruyckt heeft nae syn Macht
Moetwillich in syn Jaren.

6. Syn siel prijst dat men wellust heeft
Hem wel tracteer soo langh men leeft/
Al hier op deser Eerden/
Soo volghen sy haer Vaders nae/
Tot haer Verderffenis en schae/
Daerom sy varen weerden.
Daer mengheen licht siet nimmer meer/
Want als de Mensch is in die eer/
In grooter Weerd' en name/
End' hy hem sulcks dan niet verstaet
Ghelijck een Beest hy dan vergaet/
Mach wt die quael niet comen.

<H Psalm L.>
<W Deus deorum loc.>
<W Op de Voys: Als hier nae volghet.>
<V 1> DE HEER hem machtich hooren laet
So wijt die Sonn' int Oosten gaet/
En roept de Weerelt heele/
Rondtom ten Westen deele.
Wt Zyon coemt sijn schoone Glants
Ons' Godt en wil niet swijghen
Verteerend' Dier dat is sijn Schants/
Met onweer gaet hy krijgen.

2. Hemel end' Aerd ghetuygen sijn/
Dat hy syn volck wil richten
Van sonden en des doodes pijn
All’ onval wil hy slichten/
Vergadert my mijn vroom gemeen
Die mijn verbondt meer achten
Dan alle Offerhand' met een/
Voor eyghen werck haer wachten.

3. De Hemel/ sijn gherechticheyt/
Verconden end’ hem eeren/
Voort mijn Volck mijn Waerachticheyt
Israel laet dy leeren
Om dijn Offer ist niet te doen/
Voor my syn alle daghen
Dijn Offer en dijn reuckwerck schoon -
Maer niet sy my behaghen.

4. Ick neem geen Vee wt dijnen Stal
Want all' Ghediert' op aerde/
Daertoe t' Ghevogelt overal
Is mijn met all' syn waerde.
Geen Beeste bloet noch Vleesch so goet
Is in des werelts Ronde/
Bequaem te Coelen mijnen Moet/
Als my App'tijdt bestonde.

5. Den hoochsten dijn geloffte goet/
Betael/ End' my aenroepe/
So sult ghy mijne hulpe vroet
Gaen prijsen nae dijn hope
Maer totten Boosen seyt de HEER/
Wat voert ghy huychels wijse?
In dijnen Mont mijn goede Leer?
Tot Spot/ end' niet ten Prijse.

6. Siet ghyeen Dieff ghy loopt met hein /
Gaet mee nae vreemde Wijven/
Vol voosheyt is dijns Mondes stem
Dijn Tongh gaet Valscheyt drijven
Dijns Moeders Soon aendoet ghy hoon
Als ick dijn Boet verwachte/
So meynt ghy Dwaes/ het is al schoon
Als offt ickt niet en achte.

7. Maer ick sal straffen dy wel hart
End openbaer beschamen/
Aenmerckt doch sulcx al sonder schert
Ghy Spotters alte samen/
Opdat doch gheen eeuwich Verdriet
U moet ten laetsten Vaten/
Want als ick Ruck int Ongheluck/
Dan mach gheen hulpe baten.

8. Wie dancken can die offert slecht
Dat neem ick aen ten prijse/
Daerom so leert dit Offer recht/
Het is de beste Wijse/
Daer is bereyt die Salicheyt/
Dees' wech mach niet Faelgeeren/
Des Heeren Woort is goet bescheyt
Daer in laet ons Studeeren.

<H Psalm LI.>
<C Miserere mei Deus.>
<W Op de Voys: O HEEre Godt beg'nade my: Als hier volcht.>
<V 1> O Heere God beg'nade my/
Nae dijn Goetheydt ontfermt doch dy
Wt doet mijn overtreden/
Nae dijn Barmhertichede/
End' wascht my wel o Heere Godt/
Van alle mijne Missedaet/
End' maeckt my Reyn van Sonde/
Die ick in my bevinde,
End mijne Sond' is steeds voor my
Ick hebb' alleen ghesondicht dy/
Voor dy hebb' ick qualijck ghevaen
In dynen woord' sult ghy bestaen/
Als men dijn Reden Richtet.

2. Want sondich (siet) ben ick van aert
Als my mijn Moeder heeft gebaert/
In sonden my ontfanghen/
Veel sond heb ick beganghen.
Maer ghy hebt lief (Heer) die waerheet
End' leeret my oock dat ick wert/
Mijn Raet al teghen 't sorghen/
Die Heymlijck was verborghen.
Besprengt my (HEER) met Ysop soo/
Dat ick werd' reyn/ end maeckt my vroo
Sneeu wit/ laet Vreuchd oock hooren my
Dat die Ghebeente worden bly/
Die ghy soo hebt gheslagen.

3. Siet niet op mijn Sondlijcken staet
Doet wt all' mijne Missedaet/
HEER wilt doch in my schapen
Een reyn Hert wil ick hopen.
Een rechten Geest vernieu't in my/
Verwerpt my oock niet heel van dy/
Neemt my niet dijnen Gheeste/
Maer syn Ghenaed' my leeste.
End' laet my comen altijt meer/
Den troost dijns Heyls/ (O Godt mijn Heer/
Die vrije Geest behoude my/
De Godloos wil ick Leeren vry/
Haer Weghen tot dy heeren.

4. Van Bloetschulden doch my bevrijt
Want ghy mijn Godt end' geplandt zijt/
Dat mijn Tongh stadich kalle/
Dijn G'rechticheyt over alle.
Heer doet my op die Lippen mijn
Mijn Mont dijn Loff verconde fijn/
Tot Offer hebt ghy gheen luste
Ick gheve u dat oock suste
Brandtoffer end' ander al 'tsaem/
Behaghen niet meer dan een waen/
Sijn voor dyn ooghen als een Haet/
Maer d'offer Gods is (die onsbaet)
Een Gheest al heel ghebroken.

5. Een broken end gheslagen hert
Sult ghy niet werpen Achter wert/
End sult het niet verachten/
Dat can ick Welbetrachten.
O HEEre/ Godt doet wel Zyon/
Nae dynen goede Wille schoon/
Jerusalem die Mueren
Laet wederom Opbueren/
Dan sult ghy hebben lust en Vreud'/
Tot Offer der Gherechticheydt/
Tot Brand'offer nae dijnen Moet/
Soo sal men dan die Calver goet
Recht op dyn Outaer leggen.

<H Deselve LI. Psalm>
<W op een Andere Compositie ende Voys. Als hier nae volcht.>
<V 1> Erbarm dy mijns O HEERE Godt/
Wascht af/ maecht reyn mijn Missedaet
Nae dijne groot' Barmherticheyt /
Ick kenn' myn Sond/ end is my leyt/.
Alleyn ick dy ghesondicht haen/
Dat is teghen my stadichlijck/
Het boos' voor dy mach niet bestaen/
Ghy blijft gerecht als ghy Oordeelt my.

2. Siet (Heer) sondich ben ick van Aert
In Sond' ontfingh my mijn Moeder/
Die Waerheyt ghy ons openbaert/
Dijns wijsheyts heymlijcke goeder/
Bespreng my (Heer)met Ysope/
Reyn word' ick/ so ghy wasschet my/
Witter dan sneeu mijn g'hoor wort vro/
All mijn ghebeent' sal worden bly.

3. Heer siet niet aen de sonde mijn/
Doet af all Ongherechticheyt/
End' maeckt in my dat Herte reyn/
Een nieuwen Gheest in my bereyd'/
Verwerp my niet van dijn Aengesicht/
Dijn Heyl'gen Geest wendt niet van my
Die vreuchd' dijns Heyls (maer) tot my richt/
Die willigh' Gheest behoud' my dy.

4. De Godloos’ wil ick dijne wech
Die sondaers oock gaen leeren/
Datse van boosen valschen steech/
Tot dy/ door dy haer keeren/
Bescherm my (Heer) myns heyls een Godt
Voor dat Oordeel door 't bloet beduyt/
Mijn tongh vercond dijn recht ghebodt
Schaff' dat myn mont dijn lof wtbreyd'.

5. Gheen liefflick offer ghy my eyscht/
(Ick had' u dat oock gheven)
So neemt nu den ghebroken Gheest/
Een treurich hert daer neven/.
Versmaed' niet Godt dat offer dijn/
Doet wel nae dijne goedicheyt/
Den Berg Zyon/ daer Christen zijn/
Die of'ren dy gherechticheyt.

<H Psalm LII.>
<C Quid gloriaris in.>
<W Op de Voys: Help Godt hoe gaet het Ymmer toe.>
<V 1> Wat trotst ghy op dijn boosheyt doch
Ghy Tyran wrect end' machtich/
Godes barmherticheyt duert noch
Daeglijcx sterck end' wel crachtich:
Nae schalcheyt dijn valsh' Tonge tracht
Snijt scherper dan een scheermes mach/
Bedriecht sonder bekeeren.

2. Het boos bemint ghy meer dant goet
End'valscheyt meer dan 't rechte/
Ghy Lieft wat gaet nae dijnen Moet/
End' wat verderven plechte
Met vascher Tonghen/ dat is Waer
Dies sal dy Godt oock gants en gaer/
Afbreken end' verstooren.

3. Hy sal dy heel te slaen valant/
End' wter hut wel rucken/
End uwen wortel wt het Landt
Der levenden wt plucken/
Dat sullen sien d'Oprechten al/
Haer vreesen end dijn Ongheval
Beschimpen end' belachen.

4. Siet/ dees hielt Godt niet voor syn Macht
Verliet hem op sijn goeden/
Hij was seer Rijck en groot gheacht/
En leefd' in overvloede.
Hy was machtich om schaed' te doen
Maer ick sal in thuys Godes schoon
Als een Olyf boom groeyen.

5. Want ick verlaet my Eewelijck/
Op Gods goetheyt certeyne/
Dy Heer wil eewich dancken ick
Ghy maeckt het wel alleyne.
Op uwen Naem ick wachten sal
Die goet is voor de Heylgen al/
Die steeds hem loven blijde.

<H Psalm LIII.>
<C Dixit insipiens.>
<W Op de Voys: Aen Water vlieten Babylon>
<V 1> De Dwase seyt/ daer is geen Godt
In syn ghemoet end' leven/
Verdorven zijn sy sonder spot/
Tot quaetheyt heel begeven,
Godt sach op Menschen kinder t’saem/
Oft yemant vreesde Godt bequaem/
Sy waren affghevallen/
Gants onnut/ en vol arch gemoets/
Haer geender deeden yet wat goets/
Niet een oock van hun allen.

2. Al gy quaetdoenders/ segt: wanneer
Wilt ghy u doch bekeeren
Die mijn Volck heel end' al berteert/
Daer met ghy u gheneeren
Maer sy en Roepen Godt niet aen/
In groote Vrees sy altijdt staen/
Om hare valsche rechten/
Want Godt gaetse verstroyen al/
Die maecken sond' daer geen zijn sal/
Godt is int vroom gheslechte.

3. Der Armen Raedt beletten sy/
Sijn waerschouw end syn Leere/
Midts hy syn hoop heeft t'allen ty/
Alleen in Godt den Heere.
Wie sal ons Siel verlossen wel
Wy Zyon sal Godt Israel/
Die salicheyt ons bringhen/
Verlossen die ghevanghen al
Dies Israel verheughen sal/
En Jacob vrolick springhen.

<H Psalm LIV.>
<C Deus in nomine.>
<W Op de Voys des xxxj. Psalms/ Heer myn betrouwen staet aen dy. Item als volghet.>
<V 1> HELPT my mijn God door uwen naem
Recht my door dijne macht bequaem/
Mijn Godt verhoor mijn Beeden
Aenneemt myns Mondes reden 't sae/
Dat ick niet word vertreden.

2. Want vreemde staen op tegen my/
En stercke nae myn Siel die dy/
Voor ooghen niet en draghen/
Siet Godt staet my ghetrouwlick by/
Beschermt myn Siel voor plaghen.

3. Hy sal dat boos myn Vyanden.
Betalen/ en verstooren hun/
Door syne ware trouwe/
So wil ick dy dan offeren/
Vry willich sonder rouwe.

4. Ick wil oock uwen name/ Heer/
(Want hy so goet is) dancken seer/
Want ghy hebt my wt nooden
Verlost/ u hulp haer tot my keer/
Daer ick om heb ghebeden.

5. Dat mijn oog' aen mijn vyant moet
Syn lust sien/ en verheughen soet
En loven uwen name/
Met all' bedzoefde herten goet
Die ghy verlost hebt Amen.

<H Psalm LV.>
<C Exaudi Deus or.>
<W Op de tweede Voys van: Wt dieper noot: Als volghet.>
<V 1> Hoort mijn Gebedt mijn HEER end' Godt/
Verbercht u niet in mijnen noot/
Ick huyl end' Claegh met smerte/
De Vyandt dringht soo harde.
Merckt op my end' verhoort doch my/
Die Godloos' maeckt soo fel geschrey/
End sijn my al te grimmich.

2. Sy bruychen aen my Boosheyt veel
Benauwt is seer mijn herte.
Des doodes vrees op my valt heel
Groot' schrick end' sware smerte/
Een grouwlick beven comt my aen/
Och mochtick dese noot ontgaen/
Hoe verre woud' ick vlieden.

3. Ick wensch/ och hadd' ic vleugel ras/
Ghelijck die Duyven snelle/
Dat ick mocht vlieghen op dit pas/
In een Woestijn al stille/
Siet/ ick soud haesten wijt van hier/
Om my te berghen voor 't getier/
Des onweders onstuere.

4. Haer tongen maeckt oneens O Heer
End doetse gaen al t'onder
Kijvaey end' Wrevel altoos meer/
Haer Stadt vervult ('T is wonder)
Sulcx in haer vesten rondtom gaet
Doch Nacht/ doch Dach niet af en laet/
'T is Moeyt end' Plaegh' daerinne.

5. Schaed en bedroch daerin regiert
En laet niet van haer straten/
Waert noch dat die my Tribuleerd'
Die openbaert my haten/
Waert dat myn Vyant dreychden my/
So soud' ick my verberghen vry
End' voor syn quaetheyt wachten.

6. Maer gy myn vrient en myn gesel/
Die wy so vriendlijck waren/
Ten Huys des Heeren ginghen wel/
De Doot maeck' dat sy waren
Al levend' in der Hellen quael/
Want t'is doch voosheyt overal/
Onder haer aenhangh alle.

7. Maer ick aenroep den Heere goet
End hy sal my wel helpen
Avouts/ morgens/ end' middaechs
Tot hem mijn Claegh' sal helpen
Hy sal verhooren mijn geschrey/
End' maecken oock mijn Ziele vry
Van dien die aen my willen.

8. Hy maeckt my vreed in mijne siel
Want veel my teghen streven/
Die Eewich Heer verhooren wil/
End haer hoochmoet sal sneven/
Want sy niet anders dan Godloos/
End sonder vrees des HEEREN boos
Sodalnich willen blijven.

9. Sijn vreedsaem volck sy quael aendoen
End syn Verbondt ontwijen/
Haer woorden glat als Boterschoon/
Maer t' Hert is Krijch vernijen/
Al praten syp soo goedich daer/
Als oft Haer Tongh al Oly waer/
Nochtans synt bloote sweerden.

10. Dijn swaricheyt werp op den Heer:
Hy sal dy wel versorghen.
Den Vromen sal hy nimmermeer
In onrust laten worghen.
Maer Godt salse die Boose vuyl/
Verstooten in die diepe Cuyl/
Al onder in die Helle.

11. All die so gierich syn om 't Bloet
Der Vromen te vergieten. /
End' all' die winnen valsch haer goet/
Sy moghens niet ghenieten/
Maer alsse meynen leven gaen/
So moeten sy subijt daervan/
Maer (HEER) op dy ick hope.


<H Psalm LVI.>
MW Miserere mei.>
<W Op de eerste Voys: van Wt dieper Noodt Als hier na volghet.>
<V 1> Ach Godt ghenadich my doch zyt
Daeglijc sy dreygen my met nydt/
Want Menschen my versencken
End' my met Ancxte Krencken
Veel strijden stoutlijck teghen my
Maer als ick Vrees/ Hoop ick op dy
Gods Woort dat wil ick Roemen.

2. Op Godt wil ick al hopen gaen/
Wat mach my vleesch dan schaden,
Steets vechten sy miyn woorden aen
Veynsen al my ten quaden/
Sy houden t' saem/ end loeren gauw/
Gaen pooghen op myn verssen nauw
Om myn Siel te verrassen.

3. Wat quaet sy doen/ 't is wel ghedaen/
Godt wiltse onghenadich
Doent t'onder in de Helle gaen/
Telt myne vlucht ghestadich."
Vergaert myn tranen in dijn vlesch
Jae ick ben dies niet onghewis/
(Mijn Godt) ghy gaetse tellen.

4. Mijn Vyant dan te rugghe gaet/
Als ick den Heer aenroepe
End ick bevind al metterdaet/
Dat ghy Godt zijt mijn hope.
Ick wil gaen prijsen 's Heeren woort/
End' hopen op Godt myn confoort/
Voor Menschen my niet vreesen.

5. Mijn Godt ick hebb'ghelovetdy/
Om dy vrolijck te dancken/
Want van den doot maeckt ghy my vry.
Ghy laet myn voet niet wancken/
Daerom ick vrolijck wandlen mach/
Door mynen Godt na syn behaech/
Int licht des levens Amen.

<H Psalm LVII.>
<C Miserere mei>
<W Op de Voys; Ach Godt van Hemel siet daerin/&c.>
<V 1> Ghenadich HEER ghenadich mijn/
Want mijn Siel dy vertrouwet/
Mijn toevlucht syn die vleugel dijn/
Daerom my niet seer grouwet/ .
Want d'Ongheluck sal overgaen/
Den Hoochsten God dien roep ick aen
Myns Jamers wordt een Eynde.

2. Dan Hemel coemt syn Hulpe vroet:
Helpt my vans' Vyants blame/
Sijn goetheyt en syn waerheyt groot
Die helpen all' bequame/
Myn siel leydt onder Leeuwen zaet/
De Menschen syn als Vlammen quaet/
Haer Tanden/ Spies/en Pijlen.

3 Haer Tongen syn als scherpe sweerd
Die Vromen te verderven/
Maer Godt ghy aller Eeren weert/
Behoort all' dinck te erven.
Godt wilt verheven hooch dijn eer/
So wijt te gaen end noch al meer
Als Aerd end' hemel reycken.

4. Op mijnen ganck haer Nette wacht
Nae mijn Bedruck sy Loeren/
Sy graven my een diepe gracht/
Maer selfs daer in versmooren.
Mijn Godt vergaen is all mijn Leydt,
Met Yveris mijn Hert bereydt
Te singhen end te Loven.

5. Waeck op mijn Psalter end mijn eer
Mijn Harp/ ick wil vroe waecken/
Den HEERE wil ick dancken seer/
End gaen syn Loff groot maecken
By Volcken/ end int openbaer/
Verconden wil ick allegaer/
Wat Godt aen my bewesen.

6. So wijt als (HEER) den Hemel is/
End' als de Wolcken sweven/
So wijt dijn goetheyt gaet ghewis/
End dyn waerheyt verheven/
Godt wilt verheven hooch dijn eer/
So wijt t e gaen end' noch al meer/
Als Aerd end' Hemel reycken.


<H Psalm LVIII.>
<C Mum vero vtique.>
<W Op de Voys: Christus de HEER ten Jordaen quam/ Als hier nae volcht.>
<V 1> En wilt ghy dan de Waerheyt niet
Noch Oord'len recht sonder verdriet/
Bekennen noch beminnen?
Ghy Menschen quaet van sinnen
Al willens ghy 't onrecht aenvaert/
Tyrannich in den Lande/
Gaet wress'len altoos Onvervaert/
Met Boosheydt uwer Hande/
End' vraecht nae gheen Vermanen.

2. De God'loos syn verkeert All'gaer/
Van Moeder Lijff ontfangen/
Die leug'naers dwalen all met haer/
En Woeden als die Slangen/
Als een doof Ader die haer oog
Toe stoppet door verveeren/
Dat sy den Tooss' naer niet en hoor/
Een Meester van besweeren/
Wat baet dan goede leere?

3. Godt wilt in haren Monde snel
Breken die groote Tanden/
Sy syn als Jonghe Leeuwen fel/
End' gaen nochtans te schanden/
Als water dat daer henen vloeyt.
Sy pooghen om te schieten/
Die vromen hier end' daer verstroyt/
Maer ('t moet haer wel verdrieten)
Ghebroken syn haer Pijlen.

4. Jae als een vuyle Sleck versmacht
Vergaen sy sonder vruchte/
Als een ontijdich vuyl Misdracht/
Sien sy noch Son noch Luchte.
End cermen can bevinden daer
Haer struyck met rype dooren/
So salse t'eenemael allgaer
Wtroeden Godes Tooren/
Dewijl noch syn syn Jonghe.

5. Als Godt soodane wrake doet
Die vroom' sal hem verblijden/
End sal dan Wasschen welghemoet
Sijn voeten van all' lijden.
Het sullen dan die Menschen vry
Gaen segghen met ghevoege/
Die vrome mach wel wesen bly/
Het coemt nae syn ghenoege
God is noch selfs al Richter.

<H Psalm. LIX.>
<C Eripe me. >
<W Op de Voys: Ick roep tot dy Heer Jesu Christ. Als hier nae volcht.>
<V 1> Verlost my doch (O Godt myn Heer).
Want (siet) De Boose Loeren seer
Dan alle mijn Vyanden/
Om my te maecken t'schanden
Die stercke teghen my soo wreet/
Vergaed'ren ende Treden/
Sonder Reden
Ten is mijn Schult Jae niet/
Dat sy soo syn t' Onvreden.

2. Staet op/ help my wt dit ghequel/
Godt Zebaoth end HEERE/
En soeckt te huys (Godt Israel)
Die Heyden wijt end' veere/
Wilt haerder geen ontfermen (Heer)
Die Willens 't quaet aenvaten
Maer haer laten
Als Kondent 's avonds weer
Gaen huylen achter straten.

3. Haer mont die overvallet my/
Haer lippen zijn vol Sweerden/
Wie soudet hooren? segghen sy/
Gaen pralen hier op Eerden?
Maer ghy begheckt die Heyden wreet/
Mijn schuts/ myn sterckte crachtich.
Godt Allmachtich .
Thoont my syn goedicheyt
Alen myn Vyanden machtich.

4. En Dootse niet/ dat het niet (Heer).
Vergheet myn volck (bysonder)
Maer met dijn macht verstroytse seer/
(Myn schilt) verstootse t'onder/
Haer leer al enckel sonde is/
Vol Roover dy sy steken/
Ende spreken
All' bloeck end' Gans Advijs/
End' niet dan wederspreken.

5. Vernieltse sonder all' ghenaed/
En thoont dat God noch crachtich/
In Jacob heerschet metterdaet/
End' overal waerachtich/
Laet door de Stadt sy loopen (Heer)
Om prijs des avonts stonden/
Als die Honden/
Van Hongher huylen seer
Als niet voor haer is vonden

6. Ick wil van uwer Macht/ O Heer/
Steedst neerstich dy Loffsinghen/
Dijn Goedheyt 's morghens Roemen seer/
Mijn Godt dijn Loff voort bringhen/
Mijn schuts en toevlucht/ Heer zijt ghy
In mijnen noot en lijden
T' allen tijden.
O Godt ghenadich my/
Mijn schuts aen allen zijden.

<H Psalm LX.>
<C Deus repulisti.>
<W Op de Voys: Als hier nae volghet>
<V 1> Godt ghy die ons soo seer verstaat/
En thoornich waert in onser Noot/
Verstroyt dijns Volcks geleder
Vertroost end heelt ons weder
Ghy die hebt heel het Landt bevreyt
Gheneest haer Breucken Heere/
Want 't is (siet) over al verscheurt/
End oock vervallen seere.

2. Gy thoond' u volck een wesen hart
Ghy gaeft ons al met eenen
Een sueren dronck / dat sy met sinert
Al tuymelden daer heenen/
Doch gheeft ghy noch een teycken dien
Die vreesen uwen name.
Welck sy op werpen/ Dat daer vliet
Haer Vyanden al t' samen.

3. OP dat dan worden t'aller hant
Verlost/ die ghy lieft Heere/
So helpt nu mer n rechter hant/
Ghenaed'lijck tot ons heere.
Godt hoort my in syn Heylichdom/
Dies is bly mijn ghemoeden/
Spreeckt: Sichem wil ick deylen om/
En Suchots Dal afmeten.

4. Manasse/ Gilead is mijn
Die macht myns hoofts daer neven.
Is Ephraim/ en Juda fijn
Myn Raedt en Vorst verheven.
Heel Moab is my onderdaen/
In Sodom ick spatzeere
Philisten comen my t' aenstaen
Met vreughd' en grooter eere.

5. Wie voert my in een vaste Stadt
Daer ick mach seker wesens
Wie brengt my T'Edom? sult ghy dat
Nietdoen O Godt ghepresen?
Ghy die ons hebt verstroyet wijt/
End' oock niet wt treckt meere
Met onser Heyrcracht in den Strijt
Ghelijck ghy deedt wel Eere?

6. Doet ons (Heer) bystant inder Noot
Want Menschen hulp (Waerachtich)
Is gantsch en gaer niet nut/ Hoe groot
Deselfde oock is crachtich/
Met Godt wy willen Daden doen/
Die is ons Cracht alleyne/
Die onse Vyanden soo koen/
Vertredet all' ghemeyne.

<H Psalm LXI.>
<C Exaudi Deus de.>
<W Op de Voys: Ach Godt van hemel siet daer in.>
<V 1> Ach Godt verhoort mijns Beedes Clacht/
Ick roep van 's Werelts eynde/
Als myn hert is in ancxt versmacht
Dijn Handt van my niet weynde.
Maer sett op een steenrotze my/
Mijn hoop/ in dijn Tent wil ick by/
Onder dijn Vleugels Woonen.

2 Godt ghy verhoort 't Gelofte mijn/
Doet wel dien/ die u Vreesen
Des Conincx tjdt sal eewich syn.
End' Syn Rijck eewich wesen.
Dijn Trou end' Goedicheyt ghelijck/
Sijnhem bereydet Eewelijck/
Behouden hem in Vrede.

3. Dies wil ick uwen Namen HEER
Verbreyden end' verhalen/
In Eewicheyt Loffsinghen meer/
En mijn Ghelofft' betalen)
Wil dancken voor dijn Goedicheyt/
Dat ghy dijn Volck hebt wel bereydt/
Het eewich leven/ Amen.

<H Psalm LXII.>
<C Nonne Deo sub.>
<W Op de Voys: Het is dat heyl ons comen her.>
<V 1> Ick wacht op Godt/ die helpet my/
Van hem coemt Salicheede/
Want mijn Troost end' Toevlucht is hy/
Mijn Bystandt t'Alder steede.
Die my bewaert/ dat my gheen fal
Hoe groot hy is/ Omstooten sal/
Alleen door syn Ghenade.

2. Hoelangh wilt ghy doch al gelijck
So staen nae een t'ontlijven?
En pooghen hem wt sijnen Rijck
Te stooten end verdrijven?
Hem maeckend als een Wandt die hangt
O Leugen Mont schoon Woorden langt/
Maer 't Herte vloeckt van binnen.

3. Mijn siel gaet staen op God den Heer
Die is mijn hoop alleene/
Myn troost / mijn hulp/ schilt end' gheweer
Mijn Heyl en anders geene/
Daerom so hoopt op hem altijdt/
En acht op groote Luyden niet/
Sy feylen en bedrieghen.

4. Sy wegen weynich als men siet/
Wilt op gheen Macht betrouwen/
Aen onrecht/ (want het is doch niet)
Wilt U daer niet aen houwen/
Vercrijcht gy Rijckdom/ tydtlijck Goet/
U Herten draegh daer op gheen Moet/
So salt u niet verleyden.

5. Godt heeft een woort gesproken reyn/
Dat is my wel indachtich/
Dat anders gheen dan hy alleyn
Is Heer end Godt Almachtich
HEER ghy een yeg'lijck recht betaelt
So hy verdient end u aff haelt/
Ghy Heere zijt ghenadich.

<H Psalm LXIII.>
<C Deus Deus meus.>
<W Op de Voys: Van alle Menschen viel my Heer.>
<V 1> O Godt mijn Godt/ ick waecke vroech
Nae desen Lande vroeth/
Mijn Siel heeft groot verlanghe/
Mijn Vleesch is oock wel bange.
Ick haeck' al nae dijn Heylichdom/
Want dijne goetheyt is so vroom/
Jae/ beter dan dit Leven.

2. Daer woud' ick geerne loven dy/
Mijn leven lanck dy roemen/
Op heffen mijne handen bly/
In dijn naem sonder schroomen.
Dat waer doch in mijns hertengront/
Mijn vreuchd'/ dat ick met blijden mont
Dy staedich mochte prijsen.

3. Ick legg my slapen/ oft ick waeck
Van dpy ick deuck' en spreke/
Onder dijn vleughel my vermaeck/
Dijn hulp my niet ontbreke
Dijn Siel ghestadich hangt aen dy/
Dijn rechte Handt beware my/
Dat ick mach vrolijck singhen.

4. Sy staen na myner Sielen fel/
Verschoonen niet met allen/
Maer sullen varen all ter Hell
Int Sweert sy moeten vallen,
Den Vossen worden sy te deel/
Bedroghen end' bedorven heel/
Dat is haer loon na rechte.

5. De Coninck hem in Godt verheucht
Met blijtschap nae betame/
Wie hem ghetroulijck tot hem voecht
Die crycht een loflijck name.
Maer all' die valsch van tonghen zijn/
Door ooghen goet/ maer vol fenijn/
Met schand noch sullen swyghen.

<H Psalm LXIV.>
<C Exaudi Deus.>
<W Op de Voys: Help Godt hoe gaet het immer toe/ &c.>
<V 1> Verhoort my Godt in my gheclach/
Behoeden wilt myn leben/
Voor 's Vyants seer grousaem aenslach
Verbercht my oock daerneven.
Voor dien/ die Van des boosheyts staet
End' altoos aenvaerden het quaet/
O Heer wilt my bevrijden.

2. Haer tongen scherp zijn als een sweert
Als pylen gaen haer woorden/
Een boose saeck haer hert begheert/
Den vromen te vermoorden,
Want sy al heymlijck schieten daer/
Sy vreesen Godt oock niet een hayr/
Sijn coen met boos Aenslaghen.

3. Een guade Raet sy grijpen aen/
Daer me sy my bespieden/
Verberghen stricken op mijn baen/
En spreken by haer lieden/
Wie soudet sien En dichten daer/
Veel valscheyt heymlijck onder haer/
End syn subtil van Dencken.

4. Maer Godtse seer subijtlijck schiet
Gaet haer groot wee oplegghen/
Haer eyghen Tongh maecktse teniet/
Dat/ wie sulcx siet sal segghen
Dat heeft ghewisslijck Godt ghedaen/
Des Heeren werck wilt mercken aen/
Die boosen syn verfoeyet.

5. d'Opechte hem in Godt verblijdt/
Op hem staet mijn betrouwen
End alle die oprecht altijdt
Van herten hem aenschouwen/
Die roemen haer in onsen Godt/
Die helpen wilt wt alle noot/
Die hem aenroepen Amen.

<H Psalm LXV.>
<C Te decet hymnus.>
<W Op de Voys: Het wil ons Godt ghenadich zijn/ Als hier nae Volghet.>
<V 1> Godt Zyon lovet dy in stilt/
Want ghy 't ghebedt verhooren wilt
Dy gaet men G'lofft' betalen
All' Vleesch hulp van u halen.
Ons drucken swaer ons Missedaet/
Wilt ons die Sond' vergheven/
Salich/ dien ghy verkiesen gaet/
End' laet hem oock daer neven
In dijnen huyse Leven.

2. Die heeft dijns huyses rijcken troost
Van dijnen Tempel vroede
Verhoort ons Godt end' ons verlost
Nae wonderlijcke goede/
Ghy aller Menschen toeversicht/
Te Land end' aen Zeecanten/
Hebt die Berghen welvast verplicht -
Daor d. Allmacht dijner Handen.
Dijn Cracht wort niet te schanden.

3. Ghy stilt des Zees onstuerich Vloet
Dat bruysen syner Golven/
Ghy stilt der Volcker boosen Moet/
Al zyn y g'lijck die Wolven.
Dies schricken all die woonen daer/
Voor dijne wonderheyden/
Ghy Maeckt oock vroijck allegaer/ ;
Wat om sijn Spys gaet weyden
Savonts en 's morghens beyden.

4. Dijn goetheyt overal ghespreyt
(Heer Godt ghy goedertieren)
Geeft onsen Lande Vruchtbaerheyt/
End gaet het Jaer vercieren/
Dijn fonteyn/ waters heeft genoech/
Ghy doet het Zaet oock bloeyen/
Met Regen volghet ghy den Ploech/
End dijn Voetstappe bloeyen/
Daer van all' wasdom groeyen.

5. Waer ghy (Heer) gaet/ daer wasse al vroet
Het syn die Woestenissen
Die Heuv'len ghy Lustich ontdoet
All' Vee gaet hem verblijen/
Die Schapen van so groot ghetal/
'T velt staet soo vol end blijde/
Dat men gaet singhen overall
End met gheschal wel wijde/
Roemt sulcke goede Tyde

<H Psalm LXVI.>
<C Jubilate Deo>
<W Op de Voys: Aen Watervlieten Babylon.>
<V 1> Vycht Godt den Heere alle landt/
Loff singher het synen name
Maeckt heerlijck synen naem bekant
Vercond Gods eer al t'same.
Hoe vreemt is (Heer) dijn Werck end' Cracht/
Dijn Vyandt feylt voor dijne macht/
Dy aenbeed' t'heel Aertrijcke/
End' loffsingh dijne name soet/
Coemt/ aensiet hier al metter spoet/
Gods wercken all ghelijcke.

2. De Heeris wonderlijck ghewis
Ick al syn doen en hand'len/
Hy maeckt de Zee nae syn advijs/
Om droochvoets door te wand'len/
Dies wy in hem Verblijt syn seer/
Want hy in eewicheyt regneer
Met syn crachtich vermoghen/
Hy siet op alle Volcken: Maer
Die hem Affvallen sullen haer
Niet comen weer verhoogen.

3. Gy volcken looft doch onsen Godt,
Sijn Roem verbreydt laet werden
Die onse Ziele in der Noot/
Hier onder houdt op Eerden.
En laet ons voeten slibb'ren niet
Want Godt ons proeft met veel verdriet
Als Silver in den vuere/
Heeft ons in vanckenis ghebacht/
Ons opgheleydt een last onsacht/
End' maeckt het ons wel suere.

4. Hy liet de Menschen menichfout
Ons over 't Hooft ghevaren/
Wy syn int vieren Water Cout/
Ghejaecht met groote Scharen ,
Maer ghy hebt ons daer wt gheleydt/
En weer verquickt met vrolicheyt/
Dies Wil ick sonder falen/
Gaen met Brandtofferhande bly/
In uwen Huyse: ende dy
Heer/ mijn ghelofft betalen.

5 Ghelijck ick hebbe opghedaen
Mijn Lippen en daer neven
In noot wt mijnen Mondt is gaen/
Ick wil dy HEERE geven
Brandtofferhanden vet en soet/
Van den ghebranden Rammen goet/
Met Ossen/ Bocken mede.
Ghy die Godt vreest/ coemt hier hoort al
Subijt ick u vertrecken sal/
Wat hy mijn Siel al dede.

6. Tot hem riep ick met mijnen Mont/
Mijn tonghe hem prees met machte
So ick deed onrecht t' eenger stondt
Oft sulcrx int hert opt dachte/
Verhooren sou my niet de Heer/
Daer nu verhoort hy my ras seer/
En dat om sijns Naems eere/
Gelooft sy Godt die 't Bidden mijn/
Niet en verworpt noch oock die zijn
Goetheyt van my niet keere.

<H Psalm LXVII.>
<C Deus Misereatur.>
<W Op de Voys: Het wil ons Godt ghenadich syn: Als hier nae volght>
<V 1> Het wil ons Godt ghenadich zijn/
Sijn aensicht ons met claren schijn
End' synen seghen geven
Verlicht ten Eew'ghen Leven.
Dat wy bekennen syne werck/
End' wat hem Liefft op Eerde/
End' Jesus Christus Heyl en sterck/
Bekent den Heyden weerde/
End'haer tot Godt bekeeren.

2. So dancken Godt en loven dy/
Die heyden over alle.
End' all de Werelt haer verbly/
En sing' met groot gheschalle/
Dat ghy op Aerden rechter bist/
Dat Sond' niet mach Domineren.
Dijn Woort die Hoed' en Weyde is/
Die alle t'Volck Regieren/
In rechter baen te wandlen.

3. Het Dancken Godt/ en loven dy/
Dat Volck in goeden Daden.
Dat Landt brenght Vrucht/ en 't Betere vry/
Dijn woort is wel gheraden.
Ons Segen Vader ende Soon/
Ons Segen Godt de Heylig' Gheest/
Dien alle Werelt Eere schoon/
End' voor hem vreesen aldermeest/
Nu spreeckt van herten Amen.

<H Psalm LXVIII.>
<C Exurgat Deus>
<W Op de Voys: Door Adams Val is heel verderfft/ &c.>
<V 1> Staet op (Heer) den Vyant verdrijft
Vlien laet all die dy haten/
Ghelijck als roock die niet en blijft/
Als vuyr doet was ontlaten/
So worden all' voor Godt te niet
Die Godloose met smerten/
Maer die gherechte syn altijdt.
In Godt verheucht van herten.

2. Singt Godt/ maeckt hem een goede Baen
Hy is der Weesen Vader
Hy neemt in syn beschermingh aen
De Weduwen Allgader/
Hy is Godt van seer groote cracht/
Woont in syn Heylghen Throone/
Een Godt ghenadich ende sacht/
Die steedts syn hulp bethoone.

3. Den een samen hy gundt en gheeft
Bet huys vol goede kinder/
Oock gaets ghenoech/ daer by Opleeft
Metall' syn huysghesinde.
Hy maeckt all die ghebangen vry/
Die synder hulp verwachten/
Maer den boosen laet blijven hy/
End' in ghebreck versmachten.

4. Godt als in ouden tijden ghy:
Met dijnes Volckes Heyre
Ginck reysen die woesteny/
De Aerd doen beefde seere/
Den hemel droop voor desen Godt/
Die hen in syn thoonde/
Een Godt zijns volckes sonder spot/
Die Israel verschoonde.

5. Maer nu (God) geeft gy Regen goet
Jae/ Reghen vol ghenade
Verquickt alsoo dijn erve soet
Dat dorr' was vroech end spade.
Dies dijn Ghediert daer woonen mach
End’ hem heel wel nu schicket
Dijn elenden ghy sonder clach/
Door dijn goetheyt verquicket.

6. De Heer heeft ons syn woort soo fijn/
Met veel Euangelisten/
End als die hoofden eenich zijn/
Die huyt en mach niet missen.
Ligt ght te veld hij glintzert daer/
Als Duyven vleughes glansse/
Ghelijck Silver end Gout te gaer/
Soo schijnen uwe schansse.

7. Als Godt almachtig selver gaet
Die ampten wel bestieren/
So wort al'licht door syn ghenaed/
Daer duysternis ginck tieren
Want Gods vergis een vruchtbaer berg
Een vruchtbaer Berg vol eere.
Wat roemt gy Berg des Werelts argh?
Op desen rust de HEERE.

8. Dees Bergh is Godes wooningh bly
Veel Duysend en syn waghen/
Daer hy int Heyl'ge Synai/
Op vaert end sy hem draghen.
Ghy zijt Heer hooch ghevaren op/
End' hebt die Hell' ghevangen/
Voor ons verplet des Vyants Cop/
End Gaven ons ontfanghen.

9. Veel Vyanden tot Godt ghebracht
End in ghenaed aeng'nomen/
Door dy (die Godt niet sloeghen acht)
Sijn in syn Rijck ghecomen.
Gheloofts Godt de Peer die leeft/
Die ons met Noot beladen/
Sijn hulp rijcklijck medeylet heeft
En schenckt ons veel Weldaden.

10. Door Godt die onse Heplandt is
Wy sijn den Doot ontloopen
Des Vyants Hooft breeckt hy ghewis/
Verflaetse all' met Hoopen.
Nochtans Godt oock bekeeren gaet/
Wt Basan end' Eylanden/
Maer synen Sonden lecken laet
Het bloet van syn Vyanden.

11. Dijn Intocht schoon int Heylichdom
Aensiet men Godt mijn HEEre/
Die Sangers end' Speelluyden vroom
Die Maechden oock met Eere/
Gaen Loven dy/ End’ al te saem
Dijn Volck van Herten reyne.
Wy dancken dijmen Heylghen Naem/
Voor Israels Fonteyne.

12 Daer heyrschet midden onder haer:
Dijn Beniamin die Cleyne/
Die Posten Juda oock aldaer
Heerschen met haer ghemeyne/
Die vorsten Zebulon all' vroet
Naphthali des ghelycke.
Dees Euangelij Boden goet
Ons leeren Godes Rijcke.

13. Dijn God heeft dijn Rijck wel bereyt
Godt ons dat self d'oocks stercke/
Ons' Heylandt ghy in Eewicheyt
Het is dijn eyghen wercke.
Om dijnes Tempels willen HEER/
Die Coning sullen bringhen/
Haer gaven veel tot dijner eer/
End vrolyck daer toe singhen.

14 Die valsche Leeraers hier en daer
Wilt schelden end Mismaecken/
Die Ossen die naer gelt all'gaer
Met haren Calver'n haecken.
Verstroyt de volcken (Heer) geheel/
Die geerne quaet bedrijven/
Bevechten altoos dijn Erffdeel/
Haer werck laet niet beclijven.

15. Egypten end oock Mooren Landt
Tot Godt haer sullen keeren/
Lofsingt den Heer aen alle kant/
Die overal met eeren/
In hemel vaert van aen begin/
Want hy sal sterckheyt geven/
Sijns Donders stem nae synen sin/
End syn woort hooch verheven.

16. Geeft Godt de macht in Israel
Daer is syn heerlijckhede/
Sijn Macht blijckt aen de Wolcken wel
In syn Heylichdom mede.
Godt is Israels hoochste goet/
Hy sal syn Volck noch meere
Machtich helpen wt alle Noot/
Ghelooft sy Godt de Heere.

<H Psalm LXIX.>
<C Saluum me fac.>
<W Op de Voys: O Heere Godt begnade my. Als hier na volchet.>
<V 1> Godt helpt my/ want het water fel/
Gaet my bett aen de Siele snel/
Ick Ben int slijm versoncken/
Daer gheen Grondt is verdroncken
Ick ben in watren diep/ en noot/
Dat my de Vloet mijns haters groot
Verdrenckt (dies my behoede)
Van roepen ben ick moede.
Heel heesch is worden myne keel/
Mijn Ooghen my begheven heel/
Door 't wachten op dy Godt mijn Heer
Die t'onrecht haten my sijn meer
Dan 't hayr van mijnen hoofde.

2. Die sonder saeck myn Vyant zijn/
Zijn machtich end verderven myn/.
Ick moet oock wel betalen/.
Dat ick noyt heb gaen halen.
Heer Godt mijn dwaesheyt die weet ghy
Mijn schulden zijn oock niet voor dy
Verborghen op der Eerden/
Laet niet flauw aen my weerden
Die dy verwachten Godt mijn HEER/
Noch schaemroot worden nimmermeer
Die Israels Godt vraghen nae/
Om uwent wille draegh' ick smae/
Die schand' myn aensicht decket.

3. Mijn Broeders ic vreemt worde ben
Myns Moeders soon my niet en ken
Den yver my verteeret
Dat men dijn huys oneeret.
De smaey van die versmaden dy/
Heeft nu oock overvallen my /
Dies rust ick niet van Weenen/
Mijn Siel in pijn gaet heenen/
Daertoe bespot Men my noch mee/
Een sack ick voor myn kleet aen dee/
Noch haer spreeckwoort ick worden sy
Sy klappen in haer Poort van my/
Ick ben der Dronckaerts sanghe.

4. Maer Heer myn Godt ick bid tot dy.
Ter rechter tijdt soo helpt doch my /
Nae dijn goetheyt en trouwe/
Behoedt my en behouwe/
Verlost my wt den slijck ghering
Dat in der noot ick niet versinck/
Verlost my van mijn haters/
End' wt die diepe waters.
Dat my niet en verdrenckt die Moet.
Noch nie versinckt die diepte groot
Dat my de Putte niet op sluck
Verhoort my in mijn ongheluck/
Want dijn goetheyt is lieffelijck.

5 O Godt nae dijn barmherticheyt
Heer dy tot my doch in mijn leydt.
Verbercht voor uwen knechte
Dijn Aensicht niet/ noch rechte/
Want bang'ben ick/ Verhoort mijn clacht
Verlost mijn Siel door dijne Cracht/
Doet dat Heer om de wille
Mijns Vyants/ end hem stille
Ghy weet myn smaey/ mijn schaem en schant
Mijn Vyant is dy wel bekant/
Heer die versmaetheyt breeckt my 't hert/
Ick ben bedroeft door Pijn en smaet/
Wacht oft yemandt ontfermde.

6. Maer niemant wasser die dat deed
Die met my had barmherticheet
En troosten my int weenen/
Tot spijse gaven sy my gall/
Te drincken gaven sy my gall'
Te drincken gaven sy my al
Azijn/ doen my seer dorsten/
Dat ick by nae moest borsten.
Haer disch een strick moet worden swaer
Tot een vergeldinghe voor haer/
Haer ooghen moeten doncker zijn/
Dat sy niet sien der Sonnen schijn/
Haer lenden altoos wagg'len.

7. Op haer giet dyne onghenaedt/
Dat haer de grim dijns thoorens vaet
Haer wooningh' woest moet weerden/
Dat niemandt zy op Eerden/
Die Woone in die Hutten haer/
Midts sy verbolghen also swaer/
Dien ghy so hebt gheslaghen/
Dat hy mocht gantsch vertsaghen.
Sy hebben boven 't Plaghen dijn/
Noch grooter g'maeckt het lijden mijn/
Verstootse in veel sonden HEER
En dat sy comen nimmermeer
Tot dijn Rechtveerdichede.

8. Wt doetse/ HEER/ ghantsch wt den Boeck
Der Levenden/ door dijnen vloeck/.
Dat sy met vromen even
Niet Worden aengheschreven.
Ick ben elend veel smert ick ly/
Maer Heer dijn Heyl beschermt noch my
Dijn naem wil ick steets prijsen/
Sulcx met een liedt bewijsen/
En dien met danck hooch eeren seer/
Het sal behaghen het den Heer
Dan eenen Darr met hoorens wijt/
Die armen sient en sijn verblijdt/
'T hert dat Godt soeckt sal leven.

9. De Heer verhoort de Armen/ siet:
Veracht oock syn ghevangen niet/
Hem Looff Aerd' Hemel/ Zede.
Al Wat daer in is mede/
Want Godt sal Zyon helpen doch/
Die Steden Juda bouwen noch/
Dat men die mach bewoonen/
Want Godt salse verschoonen.
Het Zaet zijns knechten al oprecht.
Die sullen die met haer gheslecht
Be-erven en bewoonen t'saem/
En die Beminnen sijnen naem/
Daer toe help ons Godt/ Amen.

<H Psalm. LXX.>
<C Deus in adiutorium>
<W Op de Voys: Wt dieper Noot schrey ick tot dy/ etc.>
<V 1> Godt haeft om te verlossen my/
Maect schaemroot mijn Vyanden
Die my veel quaets wenschen/ laet sy
Te rugghe gaen met schanden.
Laet werden in de vlucht ghewendt/
End oock nae haer boosheyt geschent
Die over my so schimpen.

2. Maer laetse in dy vrolijck zijn/
Die dy van Herten soecken,
En die dijn Heyl beminnen fijn!
Godt loven t'allen hoecken/
Want arm end' elendich ick sy/
Dijns ick behoeff/ Heer helpt doch my
Bij u Godt niet langh' vertoeve.

<H Psalm LXXI.>
<C In te Domine.>
<W Op de Voys: Als hier nae volghet.>
<V 1> Heer ick betrouw' alleen op dy/
Verlost mijn door Dijn goedicheyt/
Laet my
Wt Leydt/
Te schanden nimmer weerden
En sonden hier op Eerden.
Tot my doch dijne Ooren heer/
Helpt my ghevanghen Armen/
Zijt my een stercke Burg end' weer
Daer heenen ick mach vlieden/ Heer
Mijns Lijdens wilt ontfermen.

2. Ghy biedt my selfs (te helpen) an
Hoe can
Ick dat op dy verdienen/
Ghy zit myn Burcht en anders gheen
Hoecksteen
Wilt my dijn hulp verleenen.
Help my wt der Godloosen handt
Van den Tyran onrechte,
Mijn toeverlaet is dijn bystandt/
Och Heere Godt/ help t'allen kant/
Maeck sterck my dijnen Knechte:

3. Op dy heb ick ghehoopet seer/
O Heer/
Van mijnes Moeders lijve/
Daer wt ghy hebt ghetracken my
Dies bly
Dijn Loff ick roem en drijve
Een wonder ick voor veelen bin
Nochtans zijt ghy mijn sterckte
Gheeft my O Godt in mijnen sin/
Dat ick altijdt dy wel bemin/
Dijn hulp de Vyandt mercke.

4. Verwerp my in mijn Outheyt niet/
Als siet
Vergaen syn al mijn crachten/
Mijn Vyanden die syn schoon reedt
Haer Leedt
Aen my te doen met machten
Op mijne Siele slaen sy acht/
En spreken seer vermeten/
Jaecht nae en grijpt hem aen met cracht
Aen hem ghebruyckend onse macht/
Want Godt heeft hem vergeten

5. Dies Heer en zijt van my niet wijt/
Tis Tijdt/
Haest U dat ghy my helpen/
De Vyandt moet hem schamen nu
Door u/
Het syn al Jonghe welpen
All die mijn Siel so teghen sijn/
Met schand' sult ghy se decken/
Die drongluck soecken al van mijn/
Laet comen haer eyghen Fenyn
Op Haerselfs hals en necken.

6. Want Heer ick wacht alleen op dy/
Help my
Dat uwen naem ick prijse/
Mijn Mondt steets u gherechticheyt
Verbreydt/
Bekenn'/ en sulcx bewijse/
Dijn heyl ick niet te tellen weet/
Dijn Macht wil ick verconden/
Voor my is dijn rechtveerdicheyt
Daer op mijn hoop staet wel bereyt
Op dy werp ick mijn sonden.

7. Gy hebt my (God) van joncks geleert
Op d' Eerdt
Dijn wonder te verconden/
Woont my oock in mijn Oudtheyt by/
Gantsch bly
Sal ick dan t'allen stonden
Kints kindt/ en haer naecomers noch
Doen condt dijn Macht end eere.
Godt dijn gherechticheyt is hooch/
Ghy groote dinghen doet/ wie doch
Is dijns ghelijck O HEERE

8. Godt ghy die my laet ancxten veel
Sien heel
Met Cruys ghy my Pobeeren/
My Bystandt doet/ end voert my weer
Rasch seer/
Door alle Ongluck Heere/
Hoe diep ick inder Aerden sy/
Noch gheeft ghy my dat Leven
Gheen Menschen hulp helpt sonder dy/
Ick wacht op dy alleen/ wilt my
Heer die Victory gheven.

9. Al ligg' ick schoon in lijden groot
En Noot/
Noch troost ghy my Heer weder/
Ghy maeckt my groot seer wonderbaer
Gantsch gaer .
Druckt ghy mijn vyandt weder/
Dies danck ick dy O Godt/ en sal
Dy opten Psalter spelen
Die Trouw' die in mijn Noot en val/
Dijn goetheyt my bewese sal/
Ghy heyl'gher Israhelen.

10. Mijn lippen singhen vrolijck nu/
Ghetrouw/
Verlost is wel mijn Siele/
Want ghy al wt ghenaden (siet)
Om niet.
Mijn Siel verlost hebt heele.
Van dijn rechtveerdicheyt voorwaer/
Mijn tongh gaet daeglijcx dichten/
Het moeten Jong' end Oudt Allgaer/
Terugghe gaen/ end schamen haer/
Die myn onglucke stichten.

<H Psalm LXXII.>
<C Deus indicium.>
<W Op de Voys: Als hier naevolghet.>
<V 1> Den Coninck end' dijn Overheyd
Dien geeft verstant met goet bescheyt
Dien ghy te goet/
Wert/ Macht/ en Moet/
Dijn volck (Heer) hebt ghegeven
Des Conincx Soon verheven.
Op dat hy kennend' uwe recht
Eenvoudt en slecht
Dijn Volck al tijde Regeere
Met goet recht beyd'
En billickeyt
Den Armen dijn/
Soo 't hoort te zijn
Ghericht en Recht hanteere.

2. Dan brengen vreed' en rechticheyt
Beyd Bergh en Dal/
T'volck vreedelijck te woonen/
Dat sy gaen wandlen sonder leydt/
Vry over al/
Haer niemant derff verthoonen
Want dijn Regent der Armen Clach/
(Die all' den Dach
Int Volck verheft) verhooret/
D' elend bevrijdt/
Gheeft Spijse blijdt:
Der boosen rot/
Hoochmoet en spot/
Trots en Ghewelt verstooret.

3. Sy sullen hebben dy voor oogh'/
Beyd' Man en Wijf/
O Godt end dy vereeren/
So langh' de Son in Hemelhooch
En Maen oock blijff
Dijn Loff altijdt vermeeren/
Des Heeren coemst is vol ghenaed/
End' also gaet
Als Gedeons Vel ghespreyden/
End' als den Douw/
T'landt dorr’ en rouw/
Bedouw't dat wel/
'T gras spruytet snel
Op Affghemaeyde Weyden.

4. Dan bloept de vroom in lusten Vreed/
Tot syner tijdt/
Soo langh de Maen sal schijnen.
Syns Rijcksgebiedt end' Heerlickheyt/
Streckt breet en wijt/
Van Zee tot Zees termijnen/
Die Moorcn vallen hem te voet/
De Vyandt noet
Stoff lecken end' hem vreesen/
Die Coninghen
Die sullen hem
Begiften wel/
Die Heyden veel/
Hem alle dienstich wesen.

5. Dan onrecht hy den Armen sal
Verlossen wel/
Als hy sal Hulploos schreyen
Hem laten niet in Ongeval/
Noch int ghequel/
Maer wter Noot hem leyen. ...
Sal dien oock vriend'lijck syn althijt/
Die Armoed' lijdt/
Verlossense van schaden/
Vans 's Woeckers drang/
En Wreeff laers dwang/
(Midts hy haer bloet
Acht duyr en goet)
Sal hyse wel Ontladen.

6. Den Coninck veel gelucks altijt/
Arabisch Gout
Sal men hem willich gheven
En hem daer by aenbeden wijt/
Op hem betrout/
Want hy sal eeuwich leven.
Het Zaet ghesaeyt op Bergh' en Plaen
Sal dicke staen/
Veel vruchten sal men maeyen/
Ghelijck alst hout
Dat staet soo stout/
In Libano
Ghelijck also/
Salt Coorn dan staen waeyen.

7. Veel Volcks sal inden Steden Sijn/
Als gras en loff/
Soo sullen sy vermeeren
Oock eewich sal die Name zijn
Van nu aen off
Vercondt met grooter eeren.
Gheseghent sullen oock ghelijck
Syn in syn Rijck
Die Heyden end' hem prijsen/
Ghelooft zij Godt
De Heer Zebaoth/
Want hy alleen
En anders gheen
Groot wonder can bewijsen.

8. Syn naem zy loff in eeuwicheyt
Syn Majesteyt
Ghenoech can niemant loven
Syn Rijck cieraet/ en Heerlickheyt
Wert wt ghebreyt
Hooch by den Vader boven/
Dat aertrijck is vol syner eer/
Hoe langs hoe meer
Ghelooft wert synen name/
Die Vromen al/
Met welgheval/
Die spreken vry
Oprecht daer by/
Van herten vrolijck Amen.

<H Psalm LXXIII.>
<C Quam Bonus.>
<W OP de Voys: Waer Godt miet met ons desen tijt/ etc.>
<V 1> Hoe troostlijck is Godt Israel
Dien/ die reyn zijn van herten/
Doch deed my struyckelen schier 't gequel
Schier gleed myn voet van smerten.
Want seer het deed verdrieten my/
Als ick aensach tot allen ty/
'T gheluck end' roem der boosen.

2. Want in doots noot en zijn sy miet
Vast staen sy als Palleyst/
Met ongheluck gheplaghet niet
Als ander Maer in Peyse
Haer hoovaert noch moet eerlijel zijn
End haer moetwil gheachtet fyn
Trots wiese derff berispen.

5 Haer wrevelheyt moet wel aenstaen
Daer mee sy ander krencken/
Dies sy prachtich braggeeren gaen/
En doen al wat sy dencken.
Verfoeyent alles watter is/
En gheven daer van quaet Advijs/
En last'ren seer vermeten.

4. Haer segghen alsoo seker gaet
Oft vanden Hemel quaume/
Haer Aenhang is den Poepel quaet.
Om eyghen baet tesaeme.
Hy segghen van die vrome noch
Wat sou Godt nae haer vraghen doch?
De Hoochste haer niet achtet.

5. Aensiet hoe die Godloose wyt/
Ter weerelt zijn voorspoedich/
Besitten al in desen thijt
Den Rijckdom overvloedich/
In armoed' de Godsal'ghe leeft/
Het Cruys op synen Rugghe heeft
Al Wer'lt die is hem teghen

6. Dan seyt de Vroom/ soud' ick om niet
Onstraff'lijck zijn van herte?
In onschult mijne handen siet:
Gaen wasschen? End met smerte/
Van Godt noch zijn gheplaecht daer by/
Myn straff is alle daegh voor my/
Gheen vreuchd' ick mach bevinden.

7. In mynder herten ick ghedacht/
Soud my oock sulcks ontvallen/
Maer so verdoemd' ick dijn gheslacht
Heer dijne kinder allen/
Ick dacht oft ickt begrijpen mocht
Maer veel te swaer my tselve docht/
Vernuft cant niet begrijpen.

8. Daer als ick int Huys Godes ging
En merckten op haer eynde
Mijn hert goet kennis daer ontfingh/
Dat hy 'tal anders meynde/
Ghy set haer dinghen heel opt glat/
End' werptse rasch te gronde plat
Plots'lijck sy gaen te niete.

9. Hoe comen sy met schricken om :
En gaen te grondt daer henen/
Als een op waecket wt den Droom/
Syn Droom is haest verdwenen,
Also maeckt ghyse Heer veracht/
Die Stadt haer weesen all' belacht
Haer schand' heeft dan gheen eynde.

10. Doch ist myn hert een groot verdriet
En steeckt my in myn Nieren
Dat ick dees dinghen niet en weet/
Ben voor dy als de Dieren
Ick blijf als dan noch seer by dy/
Dijn Rechter hant behoudet my/
Ghy leyt my na dijn Rade.

11. Ghy neemt my eyntlick aen met eer
Dies vraech ick dan niet meere
Nae hemel noch na Aerd/ wanneer
Ick dy maer heb O Heere
Wanneer my lijff end siel versmacht
End ben maer wel by dy gheacht.
Mijn hert hem dan wel troostet.

12. Want gy alleen zijt mijn Confoort/
End' Eewelijck mijn deyle/
Maer all' die wijcken van dijn woort
Haer Sielen heeft gheen Heyle
Al wat hem opwerpt teghen Godt/
Dat coemt rasch om/ en wort tot spot/
In Eewicheydt verloren.

13. Maer mijn vreuchd' is dat ic tot God
my staedich houde reyne/
Mijn Toeverlaet wt nieuste spot/
Dewijl sy staet Alleyne
Op Godt/ dat ick hem Looff en Danck
Vercond' oock all mijn leven lanck
Syn wonder en weldaden.

<H PSALM LXXIV.>
<C De quid Deus.>
<W Op de Voys: Aen water vlieten Babylon.>
<V 1> Waerom verstoot ghy ons in leydt/
En zijt vergramt dus Heere/
Al op de schaepens uwer weyd'/
Die men vermoort so sterc
Ghedenckt aen Dijn ghemeynte reyn.
Die ghy Vercoren hebt alleyn/
En dijn gecocht tot erven/
Dijn erffdeels tuftich ende schoon/
Aen Zyons Berghe daer ghy woont
Die men nu siet verderven.

2. Met voeten treetse Godt all' om
Haer pochen stoot te gronde/
De Vyandt heeft int Heylichdom
Verdorven wat hy vonde.
Dijn Wedersegghers brullen seer
End in dijn huys oock hebben/
Sy haren Godt gesellet/
Tot uwer Oneer en Verdriet
De Bijlen hooch men blincken siet
Ghelijck men een Bosch vellet.

3. Sy houwen dijne Taeffel werck
In stuck met Baers en Bijlen/
Ons wy die op dijn Macht (Heer sterck)
End woort vast staen als Stijlen/
Die plaghen sy en brenghens' om
End werpen oock dijn Heylichdom
In 't Vyer haer moedt te stillen
Te grond' ontwijden sy gantsch gaer
De wooning hen dijns Names daer
Die sy niet kennen willen.

4 Want in haer hert sy spreken daer
Daet Ons haer uu berooven/
En gantsch wtroeyd en allegaer/
Met t'saem haer nieuw' gheloove.
Alsoo verbranden sy wet schand/
All' Godes steden in den land
Dat wy nu sien niet meere
Ons teecken goet/ noch daer in Heer
Nu geen Propheet noch Leeraer meer
By ons/ die ons mach leeren/

5. Hoe lang' sal u de Vyandt (Godt)
Versmaeden end' blameeren/
Hoe langs hoe meer dijn Naem bespot
(Tot naedeel dyner eeren.
Waerom gaet ghy dijn handt soo groot/
Dijn rechter handt van dijnen schoot/
Heer so gheheel aff wenden?
Maer mochtans Godt van Eewichect/
Is Coninck die op Aerden vreet
All' hulpe gae bethoonen.

6. Door dyne cracht deylt sy dat Meyr
Der Draken Cop ghy brecken/
Int water end met all syn Heyr/
Dat dijn Volck hem begecken.
Den Cop des Walvisch ghy verslaet/
Dien Volck dat in Woestijnen gaet/
Ghy hem tot spijse senden.
Fonteyns int drooge maeckt ghy (Heer)
Riviren groot verdroocht ghy weer/
En dat om dijn elenden.

7. Beyd' Dach en Nacht all' dijne zijn
Want ghy't Alleen bereydet/
De Sonnen Sterren ghy so fijn.
Hooch aen den Hemel leydet
Een yder Landt syn Palen sett/
Ghy maeckt Winter end Somer net
Wilt dan eens ghedencken
Hoe seer de Vyandt Godt versmaet
Een dwaes volck dy blameren gaet
Dat Welcke my doet crencken.

8. En geeft den Dieren niet o Heer
Dijns Tortelduyven Siele/
Vergeet Doch mijns oock nimmermeer
Maeckt dat men niet verniele
Dijn Armen Maer O Heer ghedenckt
Hoe dijn Verbondt is seer ghecrenckt
Want 't Landt is Jammerlijcken
Verwoest/ de huysen ligghen neer/
Laet die Gheringen met oneer
So niet gaen schamelycken.

9 Want d'Armen en d' ellenden (Godt)
Die Prijsen dijnen name/
Staet op (Heer) end verdrijff den spot:
De Godloos doch beschame
Ghedenckt aen die daeg'lycx schesmae/
Die van den dwasen dy gaet nae
Vergeet om dijns naems Eere/
Dijns vyants roepen geensins Heer)
Haer Raesen wass't hoe langs hoe meer
Dies help ons Godt mijn Heere.

<H Psalm. LXXV.>
<C Confitebimur.>
<W Op de Voys: Nu Love mijn Siel den Heere/ Al hier nae volget/ &c.>
<V 1> Wy dancken (Godt) wy dancken
Dat dijn maet is for soet wancken
Verconden dyne wonder groot/
Ons by staet wel in onsen Noot
Die Tijdt sal noch verthoonen/
Rechtveerdich Oordeel goet
Die in den Lande woonen
Al bevet haer Ghemoet
Ick houd syn Suylen crachtich
End' seggh den Pochers aen
Die Godloos syn en machtich
Laet doch u Roemen staen.

2. En snorckt doch niet soo prachtich
Op 's Werelts macht ende rijckdom/
Want Godt doet noch waerachtich
Rechtveerdich Recht all' om end' om/
Meynt ghy aen allen Zyden
Te wesen sonder noot?
Dies ghy tot gheenen Tijden
U weest voor teghenspoet/
Ghy sult haest anders leeren/
Bevinden metter daet/
Dat Godt nu dees verneren/
Nu dees verhooghen gaet.

3. De HEER heeft eenen Beecker
In syner handt vol stercken Wijn/
End schenck daer wt wel seecker
All' die des Werelts kinder zijn/
Die godloos Hoop moet drincken
Den heffen op de gront.
Maer ick syn Loff wil singhen/
End maeckent eewich cont/
Also wil ick Verfoeyen
Der boosen groote Pracht/
Opdat also mach groeyen
Der Vromen rechte macht.

<H Psalm. LXXVI.>
<C Notus in Ju>
<W Op de Voys: Een Vaste Borch is onse Godt/ etc. >
<V 1> GOdt is in Juda wel bekent/
Groot is de naem des Heeren
In Israel/ te Salem jent/
Is syne Tent vol eeren/
Tot Zyon hy oock woont/
End' syn goetheyt bethoont/
Breeckt Boghen ende Pijl/
Schilt/ Sweert ende Rustingh veel
Bedwingt dic heel Oorloghe.

2. Geen Werelts Cracht is hem gelijck
Van heerlickheyt end Machte,
Die stouten hy verplet als slijck/
Beroovet van haer Crachten/
Die krychslieden seer koen/
Als hy daer toe wil doen/
Soo Vallen sy daer hen/
End' sonder alle ghewin/
Haer handen heel verflauwen.

3. Als ghy (Godt Jacobs) scheldengaet
Haest slapen Ros end waghen/
Verschricklijck is dijn Thoorne quaet/
Wie mach dyn Gramschap draghen
Als Godt hem hooren laet
d' Oordeel van 's Hemels staet/
Die Aerde dan verschickt/
De Vyant oock alle wijckt.
End' moet hem houden stille.

4. Wanneer den Yver Godt aenvaert
Om onse saeck te rechten
End' hulpe doet syn Volck op Aerd
Ons Armen ende slechten.
Als ghy (HEERE) castijet
Niemandt is des bevrijet
Bekent met alle Man/
Dat ghy zit gherust voortaen
Oock ander meer te straffen.

5. Betaelt den Heer geloffte goet
Brengt gaven Godt hier boven
Die ons gheeft seghen overvloet/
Hy is weerdich om loven :
Den Dorsten alsoo stout/
Hy maeckt haer Moet all cout
Sulcks blijcket wel ghewis
Want hy alsoo schricklijck is
Den Coninghen op Aerden.

<H Psalm LXXVII.>
<C Voce mea ad>
<W Op de Voys: Wt dieper Noot schrey ick tot Dy/ &c.>
<V 1> Ick roep tot Godt met myne stem/
En my verhoort de Heere
In aller Noot aensoeck ick hem
Tot hemwaerts ick my keere.
Mijn Handt des Nachts wtstrecker staet
Want mijn Siel haer niet troosten laet/
Het beven all myn Crachten/

2. In mijn Droeff'nis denck ic aen God
Als ick in Ancxt vermachte
So beed ick want tis bedens noot.
Ick ben heel in Onmachte.
Ick dachte aen den Ouden Tijdt/
Jae Nacht en Dach met grooten vlijt/
Aen die voorleden Jaren.

3. Ick denck oock aen mijn snaren spel/
'T moet wt mijn sinn' niet keeren
Hoe ick plach op mijn Harpe wel
Mijn Godt daer mee te Eeren.
Dies sprack ick met mijns Herten moet
Mijn Gheest sal ondersoecken vroet/
Dees dinghen/ om te Weten.

4. Sal my dan eewelijck de Heer.
(Seyd'ick) also verstooten /
En isser gheen Ghenade meer.
By Godt voor my beslooten
Ist dan met Godes goedicheyt
End' syn beloffte nieticheyt
In dese mijn Elende.

5. Heeft Godt dan om genadich zijn.
Vergeten en verdrooten?
En syn barmherticheyt nu mijn/
Voor synen Thoorn beslooten/
Doch nachtlich hier inde quell ick my/
Die Rechterhandt de houdt hem vry
Kant all'ten besten wenden.

6. Dies denck ic aen syn wercken fijn
Die hy hiervoortijts dede.
Aen al de wonderdaden zujn/
Die ick roem t'aller stede
Heer Godt dijn wech is heylich noch
Waer is een Godt soo machtich doch?
Als ghy zijt Godt myn Heere.

7. Gy zijt de Godt die wonder doet
Ghy hebt dijn macht bewesen
Onder de Volcken seer verwoedt
En hebt so Heer ghepresen
Dijn Volck verlost gheweldelijck
Die kinder Jacobs all' ghelijck
En Josephs daer beneden

8. Die Wat'ren saghen dy Heer goet
Die diepte Woelden seere
Die Wolcken gooten Water bloet
En donderden noch meere.
Die Stralen voeren oock daerheen
Schricklijck was daer dat Blaemen/
Die Aerd daer van moest beven /

9. Dijn wech was midden in den Meer
In Wat'ren groot dyn Paden
Doch speurde men dijn voet niet (Heer)
Dijn Macht doet wonderdaden
Ghy leydet dyn Volck valiant
Door Moysen ende Arons Handt
Ghelijck een kudde Schapen.

<H Psalm LXXVIII.>
<C Attendite po.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die/ Oft op de navolghende melodye.>
<V 1> Aenhoort mijn Volck myn heylich Wet/
Die wy doen hooren/ ende daer
Tot mijn Vermaen neycht u noch bet/
Ons Vaders Van Vertelden Claer/
Veel Spreucken ende Dinghen/
Die wilt ick nu voor bringhen
Dat wy den kind'ren souden gaen
Gods wonder wercken seggen aen/
Hy maeckten een Verbonde
Met Jacob en gaff Israel
een Wet die d' Ouders souden wel
Haer kind'ren maecken Conde.

2. Op dat het wisten door gehoor
Die kind'ren noch daer nae geboor'n/
Haer kind'ren Voort te leeren/
Dat sy haer hope setten gaer
OP Godt alleen/ En nemen waer
Die Wercken al des HEEREN
Ghedencken aen syn Daden veel/
End houden syn gheboden heel
Niet als haer Vaders hielden/
Die ongehoorsaem worden ras. -
End haer hert noyt Oprechten was
Noch nae Godt hooren wilden.

3. Ghelijck Ephraims Kinder deen
Die in den Strijdt daer liepen heen/
En Gods verbondt aff traden
Sy hielden syne Wet oock niet/
Vergaten hoe hy haer sien liet
Sijn wonder end weldaden.
Die Vaders hy veel wonders deed./
In Egypten/ end' Zoo in nieud'
Hy leydse door de Zeede/
Voor haer gingh 's Daechs een Wolcke goet
End' 's nachts een vierge Strale Root
't Steenrots moest water gheven.

4. Noch deden sy teghen den Heer
End'werden onghehoorsaem weer/
Midst sy te dien Termijne
Begeerden spys al sonder noot/
Temteerend seyden sy met spot
Hy spijs ons in d'Woestijne.
Die harde Steenrots sloech hy wel
Daer wt dat Beecken vloeyden snel/
Maer hoe can hy Broot geven
En Vleysch/ nu hier aen desen oort
So haest de Heer nu dat verhoord'
Wert synen Thoorn verheven,

5. Een vier gingh op in Jacob snel
Sijn Grimm quam over Israel/
Midst sy Godt niet betrouden
Op syne hulps sy hoopten niet/
Den Hemel open houden
Sy Aten Hemels Broot All'gaer/
Gaff spijs ghenoech/ end' hiete
Daer waeyen Oosten Wint met macht
Den Zuyden Wint her voor ghebracht/
Veel Vleesch hy Reeg'nen liete.

6. Oock Voglen veel als Zandt aent Meer
Die in haer Leger vielen neer
End om haer Tenten Vonden.
Daer Aten sy en worden sadt/
Doen hy haer lust gheboetet hadt
En vulden noch haer Monden/
Quam over haer Gods Thoorne daer
Bracht om die Boosen in de lusten van haer
Die best' in Israele
Doch meer sy deden tot verdiet/
Ghelooffden aen syn Wondren niet
Dies storven sy all' vele.

7. Dus doo'nde haer so sachtens' Hem
Tot Godt sy riepen met haer stem/
Seer vroech in Pijn en smerten.
Noch huychelden sy voor den Heer
Haer tonge looch hoe langs hoe meer
Sy meyndens niet van herten
Want zijn Verbondt sy hielden niet
Noch schols haer God haer misdaet quyt
Verdorff niet syn Beminde
Sijn gramschap keerd' hy dick van doen
Hy liet syn Thoorn niet heel aen gaen
Dacht t'zijn maer blysch en wunde.

8. Doen waren sy soo langhen tijdt
Rebel in de Woestijne wijt
Veel quaets sy ginghen maecken/
Sy terchden Godt en meysterden
In Israel den Heylighen
Bedachten niet die saecken
Hoe dick hy haer verlossen deed
Gaff Teyckens in Egypten meed
Doen Water werdt tot Bloede
Dat sy niet droncken haer Rivier/
Quaey Wormen/ Vorsschen/ Ongedier
Bedorven allen t' goede.

9. Den Kuysen hy haer Vruchten gaff
Sprinckhabeb ' Zaet all' aten aff
De Wijn sas daer seer duyre
De Vorst den moerbees-boom wech nam
Door haghel t'Vee oock omme quam/
Doen Godt werdt gram met ongenaed/
Quam over haer groot ancxt en schaed'
Hy maeckten ruym syn thooren/
Verschoonden haer oock niet een fier
Die Pest verslondt/ jae/ Berst en Dier
Hy soech alleerst gheboornen.

10. Als Schapen hy syn volc vuerd' wt
In de Woestijn door syn virtuyt
Dat haer gheen vreescan deeren
De Zee verslond haer Vyants macht
Int heyl'ge Landt syn Volcke hy bracht
Tot synen Berch vol eeren/
Verdreeff de Heyden en voor haer/
Deyld haer t'Lant wt liet woonen daer
Israel syn vercooren.
Doch wederom sy tarchden God/
End hielden gheensins syn ghebodt/
Als d'Ouders haer te vooren.

11. Jae als een loosen boogh (tot spot)
Verthoornden sy den hoochsten Godt/
Door affgood' die daer waren/
Doen Godt dat hoorde/ wert hy gram
Verachte des Israels stam/
End liet syn wooningh' varen/
So hy in Sylo hadt veel Jaer
Hy gaff haer Macht ghevangen daer/
Ins wreeden Vyandts hande/
End over gaff syn Volck int sweert/
Vergramden op zijn eyghen heert/
'T volck verdween in den Lande.

12. Het vuyr haer jonge Mans wech nam
Naer Dochters niemandt vrijen quam/
'T sweert hare Priesters doode/
Die Weed'wen worden heel versmaet
Doen thoonde Godt een sulck ghelaet
Als een van Wijn seer vroode.
Van acht'ren sloech hy zijn Vyandt/
Hy brachtse in een eewigh schandt
Oock Josephs Hutt verachte.
'T gheslacht Ephraim hy verstiet
Vercoos 't Gheslachte Juda (siet)
End Zyons Berch hooch achte.

13. Heeft selfs daer op syn Huys geset/
So hooch en costlijck end' al net/
Het sal oock Eewich blijven/
Ghelijck een Landt wel vaste staen/
End hy koos David die quam gaen/
Sijn Schapen Wt te drijven.
Van suyghend' Schapen hy hem nam/
Om Jacobs Volch te weyden t'saem/
End Israel syn Erven/
Van Herten trouw hy weydese/
Met syn verstandt hy leydese
Hy lietse niet vederven.

<H Psalm LXXIX.>
<C Deus venerunt.>
<W Op zijn eygen Voys: Als hier nae volget.>
<V 1> Heer Heyden syn in u Erffdeel
Met groeten grimmicheyt allen/
Sy hebben dijnen Tempel heel/
Ontheylicht Godt in Allen.
Want waer dyn woort te wonen plach
Daer hoort men nu niet All' den dach/
Dan valsche Duyvels Leere
Ach Godt staet op en keere.

2. Die Arme Christen gingen weer
De Wijven en die kinder/
Die houwen sy doch al ter neer
Verschoonend haer veel minder/
Dan eenich wilt verwoestet dier
Ach Godt staet op/ end helpt ons schier
Anders so ist verlooren
Tot Moord zijn sy ghebooren.

3. Sy hebben dijner Christen Bloet -
Aen allen Oort Vergooten/
(Daer by bekennen wy dijn Raed)
Alst Water ist ghevlooten.
Geen schouw van ons heeft ellick een
Als deeden Onrecht haerder gheen
Dat moeten wy dy Claghen/
Ach Godt help van den Plaghen

4. Wy mercken Heer dijn Thoorne wel
Dy brandt ons als een viere.
Daerom een yeder Christen fel
Tegen des Vyants tieren/
Dy bidden/dat ghy uwen grim
Afwenden wilt van ons opt hem/
End'op de Boeven t'same/
Die niet achten dijn Name.

5. Want sy nu dyne Christenheyt
Schier hebben gants verslonden/
End' ons oock 't selve is bereyt/
Al nu tot deser stonden
Soo dijn handt sterck ons niet bevrijdt
Schelt ons Heer onse sonden quijt/
Ontfermt dy haest van 't quade/
Ons helpt door dyn ghenade.

6. Helpt ghy ons doch o Heere Godt/
Alleen om dyns naems eere/
Verlost ons nu Wt deser noot/
Al den godloosen weere.
Ons sonden hebbent wel verschult
Maer decktse/ Heer/ met dyner huld/
Doet dat om dynen name/
Keert de Vyanden t'same.

7. Waerom laet ghy die Heyden/
Bespotten ons dus seere
Laet roemen haer als hadden wy
Gheen Godt die ons salveere?
Ach Heer/ gheeft weder te verstaen/
Hoe veel de Vyandt heeft misdaen
Die dyn Volck heeft door steken
Uws Knechten bloet wilt wreken.

8. Laet comen lieve (Heer) voor dy/
Dat suchten der ghevanghen/
ghy zijt veel stercher doch dan sy/
Die ons al Willen hanghen/
Den arghen Vyandt dat verghelt/
Die niet en doet dan dijn Volck quelt
Betaelt hem sulcke smade/
Met Wraeck en onghenade.

9. Maer wy dijn Volck dy danken seer
(Wy Schapen dijner Weyden)
In eewicheyt/ en altijdt/ Heer/
Dijn hulpe wy verbeyden
O Godt helpt ons door uwen Christ
Die ons van dy gheschoncken is
Te vryden ons van schanden/
Vertreden dyn Vyanden.

<H Deselve LXXIX. Psalm.>
<W Op een ander Compostie, ende gaet op de Voys: Wt dieper Noodt schrey ick tot Dy/ etc.>
<V 1> O Heer met dyner hulp verschijn
Help ons aen Lijf end' Siele/
Ghevallen zyn int Erve dyn/
Die Vyanden soo veele
Van haer dyn Godes dienst end woort
Ghelastert wort aen allen oort/
End' Jammerlijck verstooret.

2. Oock is dijns Voler Onschuldichs Bloet
Dickwils soo veel vergoten,
Dat het ghelijck een Watervloet/
Is over al ghevlooten
So menich Chist is heen gericht
Die tot den Doot gaff Oorsaeck nicht/
End' veel syn niet Begraven.

3. De Lichaem dijmer Heyl'gen weerd'
Zijn worden Vogel Spijse
End van't Gediert des Lants verteert/
Och HEER dijn hulp bewijse
Help doch en Troost ons lieve Godt/
Want wy zijn worden seere spot/
All dien, die om ons Woonen.

4. Hoe lang wilt ghy so gants en gaer
Op ons Ong'nade Vaten?
Wilt ghy (Heer) altoos thoornen swaer/
Dijn grim niet vallen late?
Aensiet dijn Arme Christenheyt
Ghedenckt aen dijn Barmherticheyt/
En strafft ons doch met Maten.

5 Schud' op die Vyand' dijnen grim/
Die dijnen Naem vercleenen
Al roemen sy met Luyder stem/
Van Herten doch niet maenen.
Verstoor oock door dijn Machtig Handt/
All' die doen stoute Teghenstandt/
End dijnen Name scheynden.

6. Sy Plaghen seer die Christenheyt/
Sy Woeden ende Moorden/
Sy brenghen Kerck en school in Leydt/
Wy syn seer Dunne worden/
Ghedenckt doch niet ons Missedaet/
Die wel verdient heeft alle quaet/
Ontfermt dy onser haeste.

7. HEER om dijns Heyl'gen Names Eer/
Helpt ons wt dese Nooden/
Ghy trouwe Heylant weer end keer/
Der Vyand grousaem Woeden/
Verlost ons Heer van alle quaet/
Vergheeft ons onse Missedaet/
Om dijnes Naemes willen.

8. Spy drijven bitter smaey end' spot/
Die dijn Woort teghen strijden/
Gaen segghen waer is nu haer Godt/
Hoe mach dy HEER dat lijden?
Houdt doch dat spotten niet te goet/
Maer wreeckt aen haer dat Christen Bloet
Dat soo veel is vergoten.

9. Dat suchten der Ghevangen daer/
Laet (HEER) dy gaen ter harten/
Troostse in haren Ancxsten swaer/
Gheneest ooch hare smerten:
End' nae de Macht van dijnen Arm/
Dijn cleyne kudde (Heer) Bescherm/
Want sy ons willen slachten.

10. Sy Last'ren groulijck dijnen Soon
Christ onsen lieven HEEREN
Och Godt veel langher niet verschoon/
Maer wilt haer Laster keeren/
Betaelt haer (HEER) wel seven Vout/
Dat sy Blameeren dy so stout/
End gaen daerin verharden.

11. Heer help dijn Volck/ end niet verlaet?
Troost ons in allen Leyde/
Want ghy zijt onse Toeverlaet
Wy Schapen dijner Weyde
Dijn eyghen Volck/ ghy onse Heer/
Dijn grooten Naem/ end dijne eer
Laet ons oock Eewich Prijsen.


<H Psalm. LXXX.>
<C Qui regis Israel>
<W Op de Voys: : het syn doch Salich alle die>
<V 1> Aenhoort O Herder Israel/
Die Joseph leyd' als Schaepkens wel/
Van Cherubin verschijne/
Verweck dijn Cracht voor Ephraim/
Manasse end' voor Benjamin/
Coemt om ons hulp te Zijne.
Heer troost en neemt ons weer tot dy/
Het Licht dijns aenschijns maeck ons bly
Godt Zebaoth end' Heere,
Hoe lang wilt ghy niet sien die Noot/
Met tranen spijsen ons voor Broot/
Ghy maeckt ons heel t' oneere.

2. Godt Zebaoth coemt ons te Baet/
Vertroost ons weer/ end lichten laet
Dijn Aenghesicht ghepresen
So coemt ons Heyl en Salicheet
Waer door wy worden t'aller steed/
Gheholpen end Ghenefen.
Ghy hebt ghebracht een wijnstock Heer
All wt Egypten lande veer/
Die heydenen verdreven/
Alleen door dijne stercke handt
End' hebt denselven daer gheplant/
En cot dijn eer verheven.

3. Ghy maeckten hem een schoone baen/
Seer listich om te schouwen aen/
End' hebt hem daer fijn laten
In wortelen/ dat hy het landt
All' omme lustich en Playsant/
Vervult heeft boven Maten.
De berghen syn seer schoon al mee/
Bedeckt van zijnder schaduwe
Sijn rancken wiesschen reede/
Seer hooch als Cedren Gods becleydt
Sijn Tacken hebt ghy wtghebreydt/
Van 't Water totter Zeede.

4. Waerom hebt ghy ghebroken dan
Sijn thuyn/ dat dien nu alleman/
End' verckens wilt door houwen?
Keert u/ en siet Godt Zebaoth ,
Hoe dijnen wijnstock leydt in noot
Bewaert dyns handts ghebouwen
En t'Volck dat doch so Heerlijck ghy
Ghemaeckt hebt/ end' Vercoren dy/
Laet ons leven end' wesen
By dy/ end helpt ons wt de Pijn,
Tot ons O Godt/ keert dijn aenschijn
So worden Wy ghenesen.


<H Psalm. LXXXI.>
<C Exultate Deo.>
<W Op de Voys : Een vaste Borch is onse Godt/ etc.>
<V 1> Singt vrolijck (Godt is onse Vest)
Des Jacobs God/ met Jeuchte/
Met Psalmen end met Bommen best
End Harpen van Ghenuechte/
Int Looffhutten Fest
Die Basuyn niet en Rest/
Want in Israel/
Sulcx is een Wijse wel/
Een Recht des Godes Jacob.

2. Sulcx heeft hy als een Tuychnis sett
Onder Joseph Vercooren/
Doen sy vry van Egyptens Net/
Nieuw spraecke mochten hooren/
Daer schouder hy haest/
Van allen overlast/
Verlost' end' bevrijt/
Haer handen waren quijt/
Van slaverny so suere.

3. Als ghy aenriept my in der noot/
Quam dy mijn hulp te handen/
End' als ghy met versoeckingh groot
Kevet tot uwer schaden/
Daer 't Water van moet
Den naem noch hebben snoot
Pobeerd' ick dy wel/
Hoort mijn Volck Israel/
De Waerheyt ick betuyghe.

4. Geen ander Godt sult hebben ghy/
Gheen veemden Godt aenbeden/
Want ick de HEER/ Alleyne sy
Dijn Godt/ Houdt mijne Zeden/
Dijn Mondt laet van mijn/
Altijdt ghevullet zijn/
Maer mijn Volck wil hem/
Niet keeren aen mijn Stem/
Israel my versmaedet.

5. Daerom nae haeres herten Waen
Laet ickse gaen end'varen/
Wou mijn Volck mijne Wege gaen/
Godt salichlijck bewaren/
Sy souden subijt/
Des Vyants worden quyt
End' ick sou mijn Handt/
Gaen maecken wel bekant
Teghen all' haer Partijen.

6. End all' deVyand des Heeren quaet
Moesten aen hem Faelgieren/
Maer Eewich dueren soud' haer staet
Ick wouse Proviandeeren/
Met weyten seer goet/
End' souden Honingh' soet/
Wt Berghen en Steen/ Ghenieten all'ghemeen
End' wel versadet werden.

<H Psalm. LXXXII.>
<C Deus stetit.>
<W Op de Voys: Aen Water vlieten Babylon.>
<V 1> Godt selfs in syn ghemeynte staet/
Is selffs der Goden richter/
Met syn vermaen hy 't Herte slaet/
Hoe langh wilt ghy die wichter/
Dat arme Volck moet Willich noch
So onrecht rechten Segt my doch!
Die Godloos 't Recht toe wijsen/
End' arghe schalcken nemen aen
Maer d'armen Wijt doen van u staen
En quade saecken prijsen?

2. Doet recht den armen in der noot
Den weesen en den Slechten -
Helpt die arm is van tijdtlijck goet
d'Elenden brengt ten rechten/
Laet 't onrecht hem niet leyden om/
Verlost hem en te hulpe com/
All die verachte armen/
Die veel alom syn in den land/
Verlost se wt 's Godloosen handt/
Wilt haerder al erbarmen.

3. Maer Godt sy willens niet verstaen
Noch mercken groot oft Cleyne/
Sy blijven by haer boose waen/
Meynen/ sy zijn 't alleyne.
Dies wand'len sy in duysternis/
En doen niet als behoorlijck is/
Daerom so moeten vallen/
Die Fondamenten in den land/
Want sy volghen haer blint verstandt
Tot Naedeel van haer allen.

4 Ghy Princen (siet) ick heb geseyt
Dan Ampte zyt ghy goden/
De hoochste heeft u soo bereydt/
En soud' u oock Behoeden/
Maer mu moet ghy al sterven schier
Als ander menschen hier
Ghy hebt noch uyr noch stonde.
Jae even als een wreet tyran/
So moet ghy oock schricklijck daer van
En gantschlijck gaen te gronde.

5. Daerom (Godt) maeckt dy op/ 't is Tijt
End' rechtet selfs die landen/
Want ghy alleen ons Erff-heer zijt/
Het staet al in dijn handen/
Heer Godt den rechten Rechter mijn
Oordeelt ons nae de goetheyt dijn/
Laet ons dijn Rijcke Erven/
Vergheeft ons sonden wt ghenaed/
Want dijn oordeel niet Leven laet
Die in haer Sonden sterven.

<H Psalm. LXXXIII.>
<C Deus ne Sileas.>
<W Op de Voys Ach Godt van HEmel siet daerin etc. >
<V 1> Godt swijcht doch niet/ noch zijt so stil
End' beydet niet so langhe/
Verwoedet is des Vyandts wil/
En raeden ons so banghe/
Dijn Haters met verbogen moet/
Raedt slaen soo listich end' onvroet/
Teghen dyn Volch verborghen.

2. Sy pooghen ons t' wtroepen fel/
Dat wy gheen Volck en bljven/
Wat is des Naemens Israel
Dat dencken sy t'ontlijven.
Vereenighen sy haer nu gaen/
Om al in een Verbondt te staen/
Beyd Ismael end' Edom.

3. Des Moabs end des Hagars Zaet
Tyrus end Philistijnen/
Amon/ Gebal/ Almaleck quaet/
Een yeder met den zijnen/
Jae Assur is daer oock bereyt/
Den kindren Loths dit quade Fept/
Om helpen te bedrijven.

4. Maer (Heer) doet haer als Madian
Als Sissera met Naemen/
Als Jabin aen die Beeck kison/
Die by Endoz omquamen/
Als Oreb end' als ZEeb met Macht/
Als Zeba end' Salmuna pracht
Maeckt soo haer Vorsten (HEERE)

F. Want sy haer Aenslach thoonen fel/
Waer sy Godts huyse vinden
Heer maeckse met onweder snel
Als stoppel voor den winde
Ghelijck een vuyr den Woud' verbrant
En blixems vlamme wort bekant
Midts groote berch ontsteken.

6. So dapper haer dyn onweer raeck/
Dat sy van Schrick vertsaghen/
Haer aensicht soo vol schande maeck/
Dat sy noch moeten vraghen
Nae dynen naem tot dyner eer/
Verschricken altoos meer end meer
En schamen sonder eynde.

7. Ja schand' so groot word' haer te deel
Dats' omcomen al t'samen/
Soo sullen sy bekennen heel/
Dat ghy met dynen namen
Alleen zyt Godt end' heetet HEER/
Ghy God de hoochst' end' niemant meer
In alle Werelt amen.

<H Psalm. LXXXIV.>
<C Quam dilecta>
<W Op de Voys: Nu vreucht u lieve Christen ghemeyn/etc.>
<V 1> Hoe liefflijck zijn Heer Zebaoth
Dyn wooninghen vol eeren/
Hoe seer verlangt myn Siel na God
Al nae den huys des Heeren
Mijn Hert een groot verlanghen heeft
Mijn Siel in groote hope leeft/
Al nae den Godt mijns levens.

2. Die musschen en der Swalven tzort
Haer nest oock vinden Heere/
Daer sy haer Jonghen brenghen voort/
Maer dijn Altaer vol Eere
Heer Zebaoth en Coninck mijn/
Wel dien/ die t' uwen huyse zijn/
Die loven dy Altijde.

3. Wel dien die gaen dijn weghen al/
End' voor haer sterck dy houwen/
End' die hier gaen door 't Jammerdal.
En daer fonteynen Bouwen/
Met segen ciert de leeraer haer
Victory veel die thoont oock claer/
Dat Godt te Zyon woone.

4. Och ghy mijn Godt Heer Zebaoth/
Wilt mijn ghebedt verhooren/
Verneemet gy des Jacobs Godt/
Godt onse schilt vercooren/
Aensiet doch dyns Messias Rijck/
In dijn Huys een Dach is soo ’t blijckt
Beter dan ander duysent.

5. Liever had ick de Deur ghewacht
In mynes Godes Huyse/
Dan Woonen end' zijn groot gheacht:
Onder 't Godloos ghespuyse
De Heeris beyde Sonn' en Schilt/
Beschudden hy en Troosten wilt
Ons al die hem aen hanghen.

6. De Heere geeft genaed' end'eer/
Door 's werelts smaey end haten
Sy sal den Vromen nimmermeer
Gheen goet ontbreken laten/
Heer Zebaoth hoe salich is
De mensch die hem op dy ghewis
Gheheelijcks gaet betrouwen.

<H Psalm. LXXXV.>
<C Benedixisit.>
<W Op d Voys: Aen Water vlieten Babilon/etc.>
<V 1> Heer, voormaels hebt ghy wel verschoont
Genadich dijnen Lande/
Den G'vangen Jacobs oock verthoont
Verlossingh' wt haer Bande.
Gy naemt wech al dijns volck Misdaet
Bedeckend' oock haer sonden quaet/
Dijn Thoorne was ten ende,
End' dy van dijnen grim geweynt/
Comt ons te helpen onghescheynt
O Heer wt dees elende.

2(a). Godt onse Heylant ons Verquick
Met Troost coemt ons te baten/
Van dijnen Thoorn (Heer) goedichlijck
Wilt oock als nu afflaten/
Waerom wilt ghy in dese Pijn/
Op ons so seer verthoorent zijn?
En dijnen grim verheven/
Voortvaren altjdt meeren meers
Houdt op/ wilt ons verquicken (Heer)
En 't leven by dy gheben.

2. Laet dijn Volck syn in dy verblijdt
Heer thoont ons dijn ghenade.
Geeft ons dijn Heyl te deser Tijdt
Helpt ons van allen quade.
Och dat ick sou met danckbaerheyt
Wat Godt de Heere tot ons seydt/
Noch hooren/ End hem Eeren/
Want hy syn Volck end Heyl'gen daer
Sal vreed toe seggheen/dat sy haer
Tot dwaesheyt niet en keeren.

3 Doch is nae by/ en coemt ter hant
Die hulp en troost des Heeren
Dien/ die met waerheyt t'allenkant
Hem vreesen ende eeren/
Dat by ons in den lande schoon/
Die eersyns naem sal omme woon
Dat trouw en goetheyt beyde/
Malcanderen ontmoeten soet/
En dat haer kussen metter spoet/
Vreed' en gherechticheyde.

4. Dat trouw op aerden wasse seer.
En die gherechtichede
Van HEmel siet/ dan salde Heer
Veel goets doen t'allerstede.
Ons landt syn vruchten geven met/
Door hem sal gaen end' blijven net
Gherecheyt vol eere/
Haer voetstap op den wech voortaen
Voor hem oock Heerlijck laten staen/
Ghelooft sy Godt de Heere.


<H Psalm LXXXVI.>
<C Inclina Domint>
<W Op de Voys: O HEERE Godt begnade my/etc. >
<V 1> HEER neycht dijn oor/ verhoore my/
Want elendich end' Arm ick sy/
Bewaert mijn Siel van 't boose/
Ick ben die ghy verkoose/
Mijn Godt helpt uwen knecht die hem
Aenroept/ Heer wilt erbarmen
Vertroost de Siel mijns armen
Mijn Siel tot dy haer heeft ghewent
Want ghy goet end' ghenaedich bent
Dien alle goedertieren seer
Die trouwlick dy aenroepen (Heer).
Mijn Godt verhoort mijn bidden.

2. Merck top mijn biddens stem/ Heer Godt
Ick roep tot dy in tijt der Noot
Wanneer mijn ancxt Vermeere/
Want ghy verhoot my Heere.
Gheen Goden zijnder dijns ghelijck/
In allen doen so groot noch rijck
Dies sullen voor dy treden
Die Heyden end' aenbeden)
End' eeren uwen Naeme soet
Want ghy zijt groot/ en wonder doet
Ghy zijt alleen Godt eewelick/
Wijst my Heer uwen wech dat ick
In dijner waerheyt wandle/

3. Mijn hert verheucht hem/ end' is vr
In dynen naem toeoock danck ick Godt.
Mijn Heer van gantscher herten/
Want ghy helpt my wts merten.
Dijn naem ick eeuwich love bly/
Groot is dyn goetheyt over my/
ghy hebt wt diepst der Helle/
Myn Siel verlost seer welle.
O Godt die stouten setten haer
Al tegen my die wreede schaer
Staen my na mynder Sielen siet/
Sy hebben dy voor oogen niet/
Noch vreesen dy daeromme.

4. Maer ghy zijt noch Barmhertich/ HEER/
Ghenadich en lanckmoedich seer/
Dyn goetheyt en dyn trouwe
Behoedt my en behouwe.
Keert dy tot my/ Ontfermt dy myn
Gheeft uwen knecht die sterckte dyn/
Wilt dyns Machts Soon bevesten/
En Doet aen my ten besten/
Een teyckten dat het worden g'waer
Mijn haters/ end’ haer schamen daer/
Dat ghy my by staet Heere Godt/
En troostet my in mijner noot/
Als ick dy aenroep Amen.

<H Psalm. LXXXVII.>
<C Fundamenta.>
<W Op de Voys : Also hier nae volghet.>
<V 1> Godt Liefft de Poorten Zyons seer/
Veel meerder Lust en salicheyt/
Op heyl'ge bergen heeft de HEER
Heeft hy in dese Stadt bereydt/
Gheleydt haer Fondamenten/
Dan in al Jacobs Tenten.
Heerlijcke Dinghen werden daer
In dy (ghy Godes Stadt voorwaar)
Ghepreydickt end' Gheleeret/
Waerdoor Godt werde geeeret.

2. Voor Babel end' Egypten al/
(Seydt Godt) men noch Verconden sal
Dat sy my leeren kennen
Die vreemdelinghen int ghemeen/
Die Tyrers en die Philisteen
Met t'samen die daer bennen
Als Mooren/ wordem oock aldaer
Gheboren/ want de HEER heeft haer
Tot dees Stadt oock vercooren/
Om Godes woort te hooren.

3. Men sal tot Zyons Loff al Claer/
Aen allen Oorden segghen daer/
Die Stadt gaet niet verlooren/
De Hoochste die sy heeft ghebouwt/
End' Eyghen voor hem selven houden
(Het wort hier al herbooren)
De Heer in allen Spraecken sal
Sulcx laten Predicken/ end al
Schoon heerlyck boven maten/
(Tselffd' oock beschrijven laten.

4. Men sal van grooter vreucht gewis
(Midts allerley herbooren is)
In dy O Zyon springhen/
De Zanghers sullen heerlijck mee/
In dy met vreden woonende/
Dijn Loff end' eere singhen.
Dees Stadt wilt ons bewaren reyn/
End' ons door dijn Ghenaed alleyn
O Godt daerin Behouwen/
Dees vreuchd' oock te aenschouwen.

<H Psalm LXXXVIII.>
<C Domine Deus.>
<W Op de Voys: Heere Godt begnade my etc.>
<V 1> Heer Godt mijn Heylandt hoort doch my/
Want Dach end' Nacht ick roep tot dy/
Wilt mijn ghebedt verhooren.
Neyghen to my dijn ooren/
Want mijn Siel is vol lijdens noot
Mijn leven is na by den Doot.
Ick ben gheleken welle/
Dien/ die varen ter helle/
Als die Berooft van hulpe gaer/
Ick ligghe by der dooden schaer/
Als offt ick oock gheslagen waer/
End laegh' al in den grave daer/
Gheheel end' al verlaten.

2. Daer aen ghy niet ghedeneket meer/
Maer syn van dy verstooten seer/
Ghy hebt my in die Cuyle/
Verworpen diep end' vuyle/
Die Duysternis heeft my bedeckt
End dijnen grim my harde druckt/
Met alle dijne vloede/
Dringt ghy my also woede/
Mijn Vrienden hebt ghy wech ghedaen
Dat sy nu verre van my staen/
Een grouwel ben ick worden haer/
End' liggh also ghevangen swaer/
Dat gheen wtcomen schijnet.

3. Mijn aensicht Jammerlijck vergaet
Midts mijnen seer ellenden staet/
Heer Daeg'lijcx ick aenroepe/
En voud' myn hand’ te hoope.
Wilt ghy dan wonder teecken gaen
Bewijsen it des Doodes baen
Offt sal men wt den graben
Verrijssen end dy loven/
Moghen dan worden wel bekant
Dijn wonder daed int duyster Landt?
Dijn goetheyt en dijn waerheyt vroom
In graven end verderff alom ?
Daermen doch niet Vercondet.

4. Maer Heer ick schrey end' aenroep dy
Waerom verstoot mijn siele ghy?
Verbercht my dijn aensichte?
End Troostet my oock nichte.
Elendich end' in onmacht groot
Ben ick/ want ghy my so verstoot/
Ick lijd' dijns schrickens seere/
Dat ick vertzaegh O Heere.
Dijn grim so swaer my overgaet/
Dijn schicken druckt my boven Maet/
De Vyanden my all' ghelijck/
Daeghlijcxx bevechten vinnichlick
Als water vloet onstuere.

5. Ghy maeckt met dese Plage swaer
Dat mijne Vrienden Allegaer/
End' oock all' mijne Naesten/
Haer verre van my haesten/
All' dien ick was so wel bekant/
End' sy my Waren nae verwant/
Die staen nu al Van verre/
End' syn my vreent so seere.
Wat is die sacck O Heere Godt/
Dat ick nu ben des Vyants spot/
Verlaten oock van allemans?
Hebb ick doch haer geen quaet ghedaen/
Tis al om dees ellende.

<H Psalm LXXXIX.>
<C Misericordia>
<W Op de Voys: Het is dat Heyls ons comen her.>
<V 1> Des Heeren goetheyt eewichlijck/
Ick singh' wt herten gronde /
End syn waerheyt ghestadighlijck/
Vercond' met mijnen Monde/
En segg' een eeuwig gnaed' opgaet
End' ghy sult in des Hemels staet/
Dijn waerheyt trouwlyck houden.

2. Een vast verbondt heb ick ghesticht
Met mijnen wtvercoren/
Den David mijnen vromen knecht/
Hebb' ick een Eedt ghesworen
Verleenen dy een Eeuwich Zaet/
End' dijnen Stoel voor allequaet/
Wil ick altydt Behouwen.

3. Die Hemel prijsen sonder Faut/
Dijn wonder (Heer) so reyne/
End dyne waerheyt Onbenaut/
In dijn Heyligh ghemeyne.
Wie mach den Heere syn ghelijcks
In wolcken end' opt heel aertrijck/
Onder der Goden kinder.

4. Godt is heerlick van groote macht
In die versaem der vromen/
End wonderbaerlijck hooch gheacht
Boven die syn rondtomme/
Heer Zebaoth wie is ghelijck
Als ghy/ een Machtich Godt heerlück?
Dijn waerheyt om end' omme.

5. Ghy Heerst over de Zee verwoet/
End' stillet syne Baren/
Egypten sloeghet ghy te doot/
Dijn sterckheyt ginckt niet sparen/
Den Hemel end die aerd' is dijn/
De Werelt onderhoudt ghy fijn/
End' al wat is daerinne.

6 Die tijden sijn in dijn bescherm/
Dijn naem is s' Lands ghenoege/
Want ghy hebt een almachtich arm/
Dijn Rechte handt is hooghe/
Gherechticheyt end' rechte Leer/
Dat is dijn Stoel een vast gheweer/
Sy moghen niet Faelgieren.

7. Genaed' end waerheyt sijn all' beyd
Voor dijnen Aenghesichte/
Hoe salich is dat Volck bereydt/
Dat Juychet in dijn Stichte.
Want (Heer) sy wandlen alte saem
Int Licht dijns Aensichts/ end' dijn Naem
Daeglijcks sy vrolijck prijsen.

8. Heerlijck in dijn Gherechticheyt
Sijn sy/ wamt ghy gaet stercken/
End wilt na dijne Goedicheyt/
Door ons so Roemlijck wercken/
Want onse Schilt dat is de Heer/
Ons Coninck end' een goet gheweer/
Die Heyligh Israel is.

9. Waerachtich hebt ghy Toe geseyt
Dijn heyl'ghen end' Beminden/
Ick heb den rechten helt bereyt
By hem is hulp te vinden/
Hooch wt den Volck is een vercoorn/
Dien heb ick mijnen Eedt gheswoorn,
Mijn knecht David ghevonden.

10. Met Heyl'gen Oly heb ick bly
Hem g'salfft tot wonder wercken/
Mijn handt sal hem behouden vry/
End mijn Arm sal hem stercken.
Die Vyanden hen sullen nicht/
Noch all dat ongherechte sticht/
Verwinnen noch vernielen.

11. Verslaen wil ick al zijn Party/
Sijn haeters wil ick Plaghen
Mijn waerheyt end ghenade bly/
Sal by hem oudt Behaghen/
End syn hoorn sal in mijnen naem
Verheven sijn met goede Faem/
End' overal ghepresen.

12 Sijn Rechte hant sal heyrschen vroe/
Int Meer end' groote water/
Hy sal my noemen oock alsoe/
Ghy zijt mijn Rechte Vader
Mijn Godt mijn Troost/ mijn hulpe schoon
End' ick wil heten eerste Soon
Hooch over al gaen maeckcn.

13. Eewich so blijft hem mijn genaed'
End' mijn Verbondt sal dueren/
So lang als duert des Hemels staet
Sijn Ryck wil ick volvueren.
Maer so syn Kinder mijne Wet
Verlaten end niet wandlen net
In mijnen Rechten reyne.

14. Ontheyl'gen sy wat ick haer sticht
Versmaeden mijn gheboden/
So wil ick oock nae myn ghericht
Castijen se met roeden/
Wel plaghen wil ick haer misdaet/
Maer nochtans wil ick mijn ghenaed
Van Haer niet heelicx Weynden.

15. Niet wil ick brecken mijn verbondt
Noch oock dat selff verkeeren
Wat is ghegaen wt mijnen Mont/
Ick heb eenmael gaen sweeren
By mijner eyghen heylicheet
Ick wil den David lieghen niet/
Syn Zaedt sal eewich blijven.

16. Syn stoel als Son end' Maen voor my
Sal eewich syn behouwen/
Ghelijck de Regenboghe vry
In wolcken is t'aenschouwen.
Maer nu Verwerpt ghy end verstoot
Den G'salffden dijn in Thoorne groot
'T verbondt met dynen knechte.

17. Syn Croone ghy ter aerden treet
Verscheurt all' syne mueren
Syn Vesten ghy al heel verplet/
Een rooff is hy met treuren,
'T beschimpen hem van allen kant/
Want ghy verhoocht des vyants handt
Verblijdt all' syn bestrijders.

18 Victory mach hy vechten niet/
Gheen hulp mach hem oorboren
Syn reynicheyt leyt int verdiet/
Tis met syn stoel verlooren
Syns Jonghen levens beste fort/
Die hebt ghy thoornich affgecort/
Bedeckt hem met veel smade.

19. Och Heer hoe lang wilt ghy noch gaen
Ons arme sondaers haten:
Dijn grim noch als een Vuyr Voogtaen
Verderfflick branden laten
Bedenckt myns levens kleyne Tal/
Waerom wilt ghy de Menschen al
Doch maken so te niete?

20. Waer is yemant die levet hier/
End' hy den Doot niet smaecke?
Mach hy syn Siel bevrijen hier
Dat hem de hell' niet raecke
Heer waer is nu dijn gnade vroet/
Die ghy beswoert den David goet/
In dyner waerheyt trouwe.

21. Gedenct Heer hoe dijn knechten goet
Versmaetheyt lijden moeten/
End' ick draecht al in mynen schoot/
Van Volcken kleyn en grooten/
Want wat dijn knechten Wort ghedaen
Dat gaet dy Heer al selvest aen/
Het is dijns Naemens saecke.

22. Die Vyand Heer versmaden dy
Als sy gaen ons verfoeyen/
Sy treden oock met voeten vry/
End meynen wt te Roepen/
Dien ghy ghesalvet hebt o Heer
Tot onsen heyl en dijne eer/
Heer Eewich zijt ghelovet.

<H Psalm. XC.>
<W Domine refugium.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.>
<V 1> Heer Godt ghy onse toevlucht zijt/
Eer dan die Berg end Aerde wijt/
Werden tot onsen erve/
Van Eewicheyt in Eewicheyt/
Bendt ghy een Godt: nae dijn bescheyt
Die Menschen so heen sterven.
Ghy segt/ ghy menschen comet weer/
Want Duysent Jaer syn by u Heer
Als eenen Dach/ end' even,
Als een Nacht waeck die is verleen/
Ghy laetse Stroomwijs varen heen/
Syn als een Droom daer neven.

2. Als gras verwandlen sy al snel/
Dat smorgens bloeyt/ en staet seer wel/
En t'savonts is verdorret/
So even worden alle wy
Verwandelt end' verwoest van dy/
Wanneer ghy zijt verstoret.
Ons Misdaet is in dijn ghericht/
Ghy brengt ons heymlicheyt int licht
Dijn aensicht can't op decken/
Soo haest als aengaet uwen thoorn
Ist al met onsen tijdt verloorn/
T' gaet door als een ghespreke.

3. Ons ouderdom hier int ghemeyn/
Syn Thienmael seven Jaer alleyn/
Wanneert dan coemt al hooghe
Soo zijnder tachtich Jaer bereyt/
End' is nochtans kattijvicheyt/
Wy gaen wech oft men vloghe.
Maer wie ghelooft dyn thoorne swaer/
En vreest dijn grim te rechte daer:
Leert ons aen 't sterven dencken/
Dat wy verstandich werden weer/
Keert dy tot ons/ dyn knechten/ Heer/
Wilt dyn ghenade schencken.

4. Vervult ons vroech met dyn ghenaed/
End' ons wel vrolick roemen laet/
Wilt ons doch weer vervreughen/
Nae dien wy langh' gheplaghet zijn/
Veel Drucks gheleden ende pijn
So wilt ons weer verheughen.
Dyn knechten thoont dyn wercken (Heer)
Waer kind'ren dyne groote eer/
O Godt dy tot ons weynde/
Ghy zijt ons sterckte en Cieraet/
'T Werck onser handen vroech en laet/
Bevoordert end voleynde.

<H Psalm. XCI.>
<C Qui habitat in ad.>
<W Op de Voys: O HEERE GOdt dijn God'lijck Woort.>
<V 1> Wie int Bechut de Hoochsten is/
Hem onder Godt is gheven:
Die seydt: Ghy Heer mijn Toeblucht bist/
Mijn Godt/ mijnhoop end leven.
Van Stricken vry des Duyvels ghy/
End' van die Pest seer schadich/
Sult helpen end Verlossen my
O Heere Godt ghenadich.

2. Met syne Vleughels deckt hy u/
Op hem sult ghy Bertrouwen/
Gheweldichlijck beschut syn Trouw/
Dat dy by Nacht gheen Grauwens
Noch droeff Gelaeg' verschricken mach
Want hy syn Woort doet lichten/
Geen pijl/ oock (die vliecht door den dach)
Dy schade sal aenrichten.

3. Gheen Peste dy beschaden can
Die in het duyster sluypet)
Geen Sieckt noch kranckheyt rueren aen
Dies 's middaechs omme cruypet/
Al storven duysent aen dyn Zijd'/
Thien duysent noch daer Neffen/
Aen uwe Rechterhant subijt/
So salt doch dy niet treffen.

4. Ghy salt dyn Lust end' vrolickheyt
Met uwen Ooghen schouwen/
Aen der Godloosen herten leydt/
Wanneert haer wert vergouwen.
Dijn Toeversicht dat is de Heer
Die hoochst' (daer ghy op bouwet)
Die is dijn Toevlucht ymmermeer/
Om dat ghy hem betrouwet.

5. Gheen quaet sal wedervaren dy/
Gheen Plaech dijns huys sal rueren
Want synen Enghelen heeft hy
Bevolen dy te Vueren/
En te behoeden/ dat sy trouw
Dy op haer handen daghen/
Dat gheen Steen dyn Doet quetsen sou
Alnae syn welbehaghen.

6. Op Leeuw en/ Adren sult ghy gaen/
En treden op de Draecken/
Op Jonghe Leeuwen sult ghy staen/
Haer felheyt t'schanden maecken/
Want gheen dier dy beschaden kan
Eewhig hy aen hem houwet/
Gheen siecktes at hem comen aen
Die vast op Godt betrouwet.

7. Midts hy my eert van herten gront
End'hoopt op mijne goede/
(Seyt Godt) daerom ick t'alder stont
Vein help end' wel behoede.
Ick Wil altijdt syn hulper zijn
Dies dat hy mynen Naeme/
(Daerin hy hem sal Troosten fijn)
Recht kendt so dat betame.

8. Als synen Godt aenroept hy my/
Dies wil ick hem Verhooren/
In aller Noot stae ick hem by/
Mijn hulp sal hy Orvooren/
Tot eeren ick hem benghen wil/
En Rijckelhclt beloonen/
Met een gherust lang Leben stil/
Mijn heypl wil ick hem Thoonen.

<H Psalm. XCII.>
<C Bonum est Confite.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.>
<V 1> Den Heere dancken is mijn moet
End' uwen Nae ghy hoochste Goet
Loffsinghen t'allen tijden/
Des Morghens dijn ghenade wel/
En 's Nachs dijn trou met snaren spel
Verconden end' belijden.
Met dijne groote wercken (Heer)
Verbijdt ghy my met allen seer/
Ick Roem en wil voordraghen
Die Wercken uwer Handen fijn/
Heer dyne wercken Heerlijck zijn
Seer diep syn dyn Aenslaghen.

2. Een dwaeslijck Mensch dat niet Verstaet/
Gheen Sotten sulcx ter herten gaet
Die Boose bloeyen seere
De Godloos als gras groeyen soet/
Tot dat sy worden wtgheroet
Maer de Hoochst blijf ghy HEERE)
Want siet HEER dijne Vyanden/
Hoe sy omcomen all meteen/
Die Boosdoenders verstroeyen/
Maer verhoocht wert met blijden moedt
Myn Hoorn/ als een Eenhoorens goet/
Van vreuchden sal ick bloeyen.

3. Myn Oog sal synen lust noch claer
Sien aen myn vyanden allgaer/
Die Godes woort beletten/
Myn Oor sal synen lust oock wel
Rasch hooren aen den boosen fel/
Die teghen my haer setten.
Maer de Rechtveerdighe sal vroom
End' even als een Palmenboom
Staen groenend' bloeyen rustich/
Hy sal als eenen Ceder jent/
Op Libanon seer Excellent
Oock wassen schoon en lustich.

4. Salich dien/ die daer zijn gheplant
Int huys des Heeren wel bekant/
Daer sy staen groen altyden.
Wanneer sy oock schoon worden out
Dan bloeyen sy noch menichfout/
Zijn Vruchtbaer/ versch en blijde/
Dat sy vercondighen wel reyn/
Hoe vroom de Heere is alleyn

5. End vol gherechticheden/
Mijn troost/ aen hem geen Onrecht is
Van allen quaet is hy ghewis
En Boosheyt affghesneden.

<H Psalm. XCIII.>
<C Dominus regnauit.>
<W Op de Voys: O God wy Dancken dyner Goed/etc.>
<V 1> De Heer is Coninck end' Verciert
Met Heerlickheyt Almachtich/
Synn Rijck daerin hy selffs regiert
Sal bljven altoos crachtich.
Van aenbegin dijn stoel bereydt/
Blijft vast in grooter Heerlijckheyt
Ghy zijt Eewich verheven.

2. De waterstroomen Bruysschen seer
'T verheffen haer die stroomen/
Die waterbaren in den Meer/
Seer grouwelijck voort comen.
Dan noch is machtigher de Heer
Dijn woort is eene rechte Leer/
Dijns huys cieraet is Heylich.

<H Psalm. XCIV.>
<C Deus vltionum.>
<W Op de Voys: Help Godt hoe gaet het jmmer toe/ etc.>
<V 1> Heer Godt want dijn de wrake is
Tot Wraeck Wilt dy Verheven/
Want ghy des Werelts Rechter bist
Den Stouten wilt doch gheven
Wat sy verdienen nae dijn recht/
Hoe langhe salt Godloos gheslecht?
Heer/ hoe langh' salt noch Pralen?

2. Hoe langhe sullen spijtich zijn
Die Boosen end noch Roemen/
Sy doen ghequel den Volcke dijn/
End' Plaghen dijne vromen.
Die Pelgroms end die weed'wen puer
Dien maecken sy haer Leven suer/
Die weesen gaen sy Dooden:

3. De Heer (sy meynen) siet het niet/
Godt Jacobs wilt niet achten/
Aen merckt ghy dwasen met verdriet/
Al bendt ghy vol van Prachten/
Die ons Gheplantet heeft het Oor/
Soud' hy selffs hebben gheen gehoor
Wanneer wilt ghy Wijs werden?

4. Die d'Oogen ons gaet maecken claer.
Soud hem t'gesicht Faelgieren
Hy strafft die Heyden Openbaer/
Soud' u die Straffe Vieren?
De Heere kent der Menschen Staet/
End' haer ghedachten ydel quaet/
Hy Leert haer wat sy weten.

5. Salich dien ghy Castijet Heer/
End hem dijn wet wijs maecke/
Dat hy gheduldich sy/ Wanneer
Qualijck vergaen die saecke
Bet dat de Cuyle wort bereyt/
Den Godloof nae gherechticheyt
Dat hy daer in verderve.

6. Want syn Volck doch de Heere sal
Niet heel end al verstooten/
Noch sal syn Erffgoet laten al
So legghen onder voeten.
Maer Recht moet eyntlijc blijven recht
End alle Herten Vroom end' slecht
Die sullent daer mee houden.

7. Wie Wil nu met my teghen staen
Der Boosen haer Moetwille
Had' my de Heer gheen hulpe daen/
Mijn Siel haest leeg' int Stille.
Ick sprack: Gestruyckelt heeft mijn Voet
Maer Heer dijne genade goet/
My Trouwlyck onderhielde.

8. Veel sorghe was int herte mijn/
Mijn Siel dijn Troost cond voelen
Ghy sult Jae nimmer Eenich zyn
MHet den schaedlycken Stoelen.
Dijn wet sy qualijck Duyden gaen/
Teghen die Vromen sy Raedtslaen/
Onschuldich Bloet sy bannen.

9. Maer mijn Schuts is de Heer mijn Godt
Mijn Heyl end Toeversichte/
Hy sal haer onrech, sonder spot/
Betael'n met syn gherichte/
Om hare boosheyt sal de Heer
Vernielense deerlijck en seer
Ons Godt salse vernielen.

<H Psalm. XCV.>
<C Venite exultemus.>
<W Op de Voys: O Heere Godt dijn Godijck Woort/etc.>
<V 1> Coemt doch hier by/ zijt alle bly/
Singht vrolijck God den Heeren/
Want ons Heylant en troost is hy/
Dies laet ons Jubileren:
Het dancken voor syn Aensicht gaen.
En Juychen t'syner Eeren
Met Psalmen goet end' welghedaen/
Syn loff altijt vermeeren.

2. De Heer een Godt en Coninck is
Der Goden all' ghelycke ,
Want tis in syner hant ghewis/
Al wat voortbrengt t'Aertrijcke/
Die hoochten aller berghen fijn/
(Als weder can bemercken)
Die Zeede en de droochte zyn.
Al zijnder handen wercken.

3. Dies coemt/ laet ons aenbidden gaen
En knielen voor den Heere/
Die t'al (wat leven heeft ontfaen)
Ghemaeckt heeft end gheneeret/
Want hy is onsen Godt end Heer/
Barmherrich end' ghenadich.
End' wy zijn Volck en Schapen teer/
Hy weydet ons ghestaedich.

4. Soo hupden ghy aen hoort syn stem/
Verstockt niet uwe herten/
Ghelijckt te Massa schieden hem/
Dijn vaders sonder scherten/
My tarchden/ end versochten seer/
End myne wercke saghen/
Doch doolend/ op haer Loeden meer
Straff onghenaed en Plaghen.

5. Ick heb ghehadt wel veertich Jaer
Veel Arbeydt/ Moeyten smerte/
Al met dit Volck/ dat ick seyd' daer/
T'zijn Luyden dien haer herte/
Staech dwalen wil dies swoer ick/ siet/
In mynen thoorn/ sy souden
Tot myner Ruste comen niet/
Want sy my niet betrouden.

<H Psalm XCVI.>
<C Cantate Domino.>
<W Op de Voys: Nu Vreucht u lieve Christen gemeyn.>
<V 1> Een Nieu Liedt singht den Heere soet.
Loffsinght den Heer all' Lande/
Hem vrolick singt en welgemoet/
Looft synen Naem bekande/
Vercond' Daeglicx syn Salicheyt/
Den Heydenen syn eer verbreyt/
Den Volcken all' syn Wonder,

2. Want groot end Lofflijck is de Heer
Schricklijck boven die Gooden/
In al syn doen wonderlijck seer/
Hy maeckt wat is van nooden.
d'Affgoden zijn maer Ydelheyt/
Den Hemel heeft de Heer bereyt/
Alleen door syn Almachte.

3. Door hem is Cieraet / Eer en Roem
Die sterckt' end' Heerlickheyde/
Loff'lijck ist in syn Heylichdom
Machtich in eewicheyde/
Ghy Volcken nu doch herwaerts Keert
Sterckheyt end' Eere brengt den Heer
Brenght Eere synen Naeme.

4. Bengt God die eer/ in syn huys coemt
In Heylicheyt aenbedet
De Werelt Dreef voor Hem al om/
De Heydenen aenredet
Dat ghy (de Heer) een Coninck zijt/
Dijn Rijck is als de Werelt wyts
Bereyt eewich te blijven.

5. De Volcken Oordeelt recht de Heer
HEmel end Aerd' zijn blyde/
Her bruysch' gheweldelijck het Meer.
End' wat is in syn wijde.
Dat Velt sy vrolijck bly en stout/
En wat daer in is menich fout/
Laet roemen oock die woude.

6. Vooro Godt den Here/ want hy coemt
Te Oordeelen op Eerden/
Die Godloos gantsch voor hem verstomt
Als hy moet oodeelt weerden.
Want met gherechticheyt hy sal
Die Aerd richten/ die Volcken al/
Met syner Waerheyt vrome.

<H Psalm. XCVII.>
<C Dominus regnavit>
<W Op de Voys: Het zijn doch salich alle die.>
<V 1> De Heer is Coninck over al/
Dies hem verheucht dat aertsche dal
Veel Eylanden zijn blijde/
Met wolcken is hy wel becleedt
Gherechte end' Rechtveerdicheet/
Stercken syn Stoel altijde.
Een Vuyr daer gaet voor shem al hen/
Ontsteeckt al syne Vyanden/
Syn Blixem Licht op aerden/
De Aerd verschickt daer aff al seer
Als was versmelten voor den Heer
Die Berghen groot van Weerden.

2. Het segghen syn gherechticheyt
Die hemelen seer wel bereyt/
Die volcken sien syn eere/
Het moeten schamen haer all'gaer
Der Beelden dienaers/ en die haer
Des Affgoods Roemen seere.
Aenbidt hem alle Goden ghy/
Dit hoorde Zyon end'is bly
En denckt aen syn ghenade
Vol vreucht syn al die steden/
T'verheugen haer die Docht'ren Jents
Van Juda/ (HEER) dijns Regiment/
Om dyn gherechticheden.

3. Heer ghy zijt in de Hoochste Throon
Op Aerden boven allen schoon.
Nu ghy die Vreest den Heere/
Het Boose haet met Herten Raet/
Der Heyl'gen Sielen Godt Behoedt/
Van 's Boosen Handt end' Weere.
De Vroom' een licht van hem Ontfaen/
End' Vreucht die altijdt Oprecht gaen
Ghy Vromen wilt syn blijde
In Godt den Heer en Dancket hem/
Syn Heylicheyt met Luyder stem
Drijft nu en t' allen Tijde.

<H Psalm XCVIII.>
<C Cantate Domino.>
<W Op de Voys: Ick danck dy lieve HEERE/ etc.>
<V 1> Een Nieu liedt vrolijck singhet
Den Heer/ die wonder doet
Victory ons bedinghet/
Syn Heylig' arm so goet.
De Heere laet Verconden
Den volcken Openbaer/
Gherechticheyt van sonden/
Door syn Ghenaed' all'gaer.

2. Hy denckt aen syn ghenade/
Den Huyse Israel/
Neemt syn waerheyt ter raede/
Dies mach nu weten wel
Des gantschen Werelts wijde
Die rechte Salicheyt.
Ons Godes Heyl so blije/
Hoe wel ist ons bereydt.

3. Den Heere Juychet alle
Singt/ Roemet Lovet wel/
Den Heer loofft met gheschalle
Met Psalm end Harpen spell
Basuynen laet Hovieren/
Den Coninck onsen Heer.
Die Bommen Vrolijck Tieren/
Juychet tot syner Eer.

4. Die waterstroome bruysschen
Die berghe Vrolijck al
Eer Eer des Heeren Ruysschen
Want hy dit Aertsche Dal/
Coemt over te Richten
Met syn gherechticheyt/
Die Volcken te verlichten/
Nae syns Woordes bescheydt.

<H Psalm. XCIX.>
<C Dominus regnauit.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die>
<V 1> De HEER is Coninck overal/
Dies Woeden hier int Aertsche Dal
De Volcken boven mate/
En sit op Cherubim vol eer
Door hem beroert de aerde seer/
Te Zyon houdt hy State.
Seer hooch is over al te saem/
Dies moet men dancken uwen naem
Die Heylich is O Heere.
'T Recht liefftmen in dees Conincx Rijc/
Vromicheyt/ end' rechtveerdelijck
In Jacob ghy hanteeren.

2. Verheft den Heere onsen Godt
Aenbid them oock in aller noot
Voor synen voetbanck trede
Want hy is eylich in syn throon/
Jae Moyses ende Aaron
Syn syne Priesters mede/
End' onder dien oock Samuel
Die synen naem aenriepen wel/
Sy riepen aen den Heere/
Hy antwoorden/ en sprack tot haer
Door een Calom' der wolcken claer
End' hielden syne Leere.

3. Heer ghy zijt onsen Godt altijt/
Want ghy Verhoordense altijt/
Vergaeft hun hare schulde/
End' haer Ghebreken straffte ghy/
Verhoocht den Heer alleen want hy
Is ons Ghenaed' end Hulde.
Aenbiddet Godt in synen Throon/
Op synen Heyl'ghen Berge schoon
Aenroept des HEEREN Naeme/
Want Heylich is de Heere goet/
Die ons in aller noot behoedt/
Door Jesum Christum Amen.

<H Psalm C.>
<C Iubilate Deo omnis.>
<W Op de Voys : Vrolick willen wy Alleluia singhen/ Also hier nae volghet.>
<V 1> Iuycht den Heer overal/ en t'allen tijde
Dient den Heere/ coemt voor syn Aensicht blijde.
Bekent dat hy alleen is Godt/ gaet ons bereyden/
Tot syn Volck/ end' tot Schapen syner Weyden.

2. Gaet in syn Stadt Dancken / In sijn huys loven/
Danckt met Loff syn Naem/ die HEER Daer boven
Is vriendlijck/ end' oock syn Ghenaed' dueret al Eewich/
End' syn Waerheydt Faelgiert miet/ maer is ghestadich.


<H Psalm CI.>
<C Misercordiam & Judi.>
<W Op de Voys: Het spreeckt wel der Onwijsen Mont/etc.>
<V 1> Vand Gnaed' en Recht wil singen ick
End segghen Loff dy Heere/
Voorsichtich ben ick en Reedlick
By dien daer ick verkeere/
Ick wandel trouwlijck in mijn huys/
End' neem voor my gheen saecke boos /
Ick Haet die Overtreders.

2. Die Boos' by my heeft geen Respijt
Een Scalck moet van my wijken
Die quadem maeck ick my all' quijt/
Die haer Naesten beslijcken/
Met Achterclap/ die moet vergaen/
Gheen stout gheveerden staen my aen
Den hoovaertick verfoeye.

3. Mijn oogen sien wel neerstich om
Nae trouwe luyd' in lande/
Dat sodaen by my woonen com
Die vroom is met Verstande.
Maer valsche Luyd en houd' ick niet
Sy maecken niet dan groot verdziet
Mijn huys sy moeten Ruymen.

4. Die Leug'naers dijen niet by my
Vroech gae ick all Wtroeden
Die Boosen wt den Lande vry/
So varen wel die Goedens
Op dat ick all Godloosicheyt
Verniel/ end alle quade Feyt/
Wt all die Stadt des Heeren.

<H Psalm. CII.>
<C Domine exaudi ora.>
<W Op de Voys: Erbarm dy mijns O Heere Godt.>
<V 1> Heer hoort als ick aenroepe dy/
Wilt mijng heschrey verhooren/
Verbercht dijn aensicht niet van my/
In noot neycht my dijn ooren/
Als ick aenbidd verhoort my/ want
Myn Tijdt vergaet ghelyck een smoock/
End' mijn ghebeente is verbandt
Ghelijck een hout al swart van roock.

2. Mijn Hert is flau als dorre gras
Gheen Spijs gaet my ter Herten
Aen mijn ghebeent' en cleeft niet vast/
Mijn Vleesch van groote smerten/
Als een Steen-Uyl end Pellicaen/
Int woeste huylen sonder vaeck/
So waeck ick/ en moet Eensaem gaen
Ghelijck een Voghel op den daeck.

3. My scheynt mijn Vyant Dageljcx
Mijn Spotters by my sweeren/
Mijn Broodt Eet ick al treurichlijck/
End mijnen Dranck vermeeren
Mijn Tranen/ midts dijn dreyghement
Dijn Thoorn heeft my ghestooten seer.
Te Bodem in dit groot Elendt/
Mijn Tijdt ick als een schaepe Verteer.

4. Ick gae verwelcken als dat gras/
Maer ghy (Heer) blijft ghestaedich/
End dijn ghedachtnis eewich vast/
Wilt Zyon syn ghenaedich/
Het is doch al Vervult die tijdt/
Heer ghenade nu bethoon/
Dijn knechte wenschen al met vlijt
Dat dijn Stadt word' gebouwet schoon.

5. Op dat doch (Heer) dijn naem end eer
Die Coninghen end heyden/
Vreesen end roemen meer end meer/
'T werck laet niet langher beyden.
Tot die Verlaet'nen hy hem wendt/
Wil haer ghebedt versmaden niet
Het word beschreven alle jent
Om troost te hebben in verdriet.

6. Die naecoemling'int Jamerdael
Sullen syn Loff Aenvaerden/
De Heer siet van syn Heylig' Zael/
Van hemel hooch op Aerden./
Om des Gevangen suchten swaer
Te hooren end wt doode Noot
Verlossen/ dat men Openbaer
Sijn Goetheyt blijde Roemen moet.

7. Tot Zyon sal een blijde Stem
Des Heeren naem verconden/
End' syn Loff tot Jerusalem,
Verbreyden t' Allen Stonden/
Als die Volcken end Coninckrijck
Vergad'ren om te dienen fijn
Den Heer die nu soo Thoornichlijck/
Onmachtich maeckt die Crachte mijn.

8. Hy cort my mine Daghen seer
End ich segg Godt mijn Trooste/
Wilt midden in myn Daghen Heer
My niet wech Rucken haeste.
Want dyne Jaere dueren sterck/
Ghy hebt die Aerde vast fondiert/
Die hemelen syn dijn handtwerck/
Van Aenbegin so fraey Formiert.

9. Sy worden als een Laecken weer
Verwandelt end verouden/
Maer ghy blijft altoos eewich Heer
Dijn Jaeren niet vercouden/
En dijner knechten kinder goet
Sullen in dijn Rijck blijven bly/
End' oock met haren Zaede vroet
Eewich beclijven wel voor dy.

<H Psalm. CIII.>
<C Benedic anima mea.>
<W Op de Voys: Nu Looft mijn Siel den Heere en/ Als hier nae volghet.>
<V 1> Nu Loeff mijn Siel den Heere/
Sijn weldaet hy vermeere/
Wat in my is den Naeme zijn/
Vergeet dat niet O herte mijn/
Heeft dy dijn Sond vergheven/
Gheneest dijn Swachheyt groot/
Verlost dijn Arme Leven/
Neemt op in zijnen Schoot
Met Rijjcken Troost beschuddet
Verjongt den Ar'nt ghelijk/
Oprecht hy oock Behoedet/
Die lyden om syn Ryck.

2. Hy heeft ons weten laten -
Synn heylich recht en zijn ghericht)
Syn goetheyt boven maten
Het feylt aen syn Ontfarmen nicht/
Syn Thoorn laet hy wel varen/
Straft niet nae onse Sunt/
Gaet syn ghenaed' niet sparen/
Veel goets den swachen gunt/
Syn goetheyt is ten besten
Op die hem vreesen recht - So ver' alst' Oost van't westen
Doet hy ons sonden wech.

3. Als hem een man erbarmet
Al over syne kinder kleyn/
De Heer hem soo Ontfarmet
Oock over die hem vreesen reyn/
Hy kent syn schepsel teere/
En weet wy zijn maer stoff
Een mensch is hier niet meere/
Ghelijck dan gras en Looff
Hy bloeyt wel als die bloemen/
Maer als een suer onweer/
En wint daer over comen/
Soo is hy haest niet meer.

4 Maer Gods Ghenaed' alleyne
Blijft stadich vast in Eewicheyt/
By syn Vercooren gemeyne/
Die in syn vrees staet wel bereyt.
Die syn Verbondt bewaren
Ghehooren int Hemelrijck.
Ghy Englen syn Heyrscharen/
Loofft/ dient hem all' ghelijck/
Den grooten Heer ter eeren/
En drijft syn Heylich Woort.
Myn Siel sal oock vermeeren
Syn Loff aen allen Oort.

<H De selve CIII. Psalm met een Compositie/>
<W Op de Voys: O Heere Godt beg'nade my.>
<V 1> Myn Sield en Heer ghebenedy/
End alles wat Daerin is my/
Begheef hem om te Loven/
Den Heer hooch hier boven.
Danckt Godt en prijst ghy Siele myn
Vergheet niet die weldaden syn
Die hy dy boven maten/
Heeft wedervaren laten.
Die dy vergheeft die Sonden dijn/
End' heylt al dyn ghebreken fijn/
Die vant' verderven dy bevrijdt/
Die dy Croont en Ghebenedijdt
Met goetheyt en ghenade.

2. Die dy met Troost bervullet seer/
Verjonghet als den Arent weer/
En syn VDerbandt vast houwen.
De Heer Richt recht altijden/
All die hier Onrecht lijden.
Hy heeft ghemaeckt den Moyse Condt
Syn weghen en syns hertengrondt/
Israel laten mercken/
Te doen gherechte wercken.
De Heer is ons ghenadich hier/
Lanckmoedich en seer goedertier/
Al syn Thooren end haet die wy
Verdienden/ stuyft en gaet voorby/
Ons' Sond' hy gaet verschoonen.

3. So hooch den Hemel boven d'Aerdi
Veel minder syn ghenaedhy spaert/
Dien/ die hem vreesen garen/
Wiens Misdaet hy laet varen.
Ja evenals een Vader goet
Ontfermt hem synder kinder soet/
Erbarmt/ en wil genesen/
De Heer oock die hem vreesen.
Hoes wack wy zijn/ bekent hy klaer/
En dat wy Stoff zyn Allegaer/
Als gras soo is des Menschen Staet/
End als een Bloeme die vergaet/
So Haest een Wint suer waeyet.

4. Maer Gods ghenaed' en goedicheyt
Duert Eewich over die/ die beyd'
Hem vreesen/ en betrouwen/
En syn Rechtveerdicheyt is schoon
Op kindes kindt/ die syn gheboon
Bedencken en daer neven/
Daer nae oock doen en Leben!
De Heer heeft in den Hemel Jent/
Syn Stoel seer schoon end Excellent
Syn Rijcx gebiedt en heerlickheet
Streckt over t' heele Aertrijck breet/
All' ding Regeert hy Crachtich.

5. Ghy syne Englen Looft den Heer
Ghy helden sterck hem prijset seer/
Zyn Lof wilt wijt Verclaren/
Ghy alle syn Heyrscharen)
En syne Dienaers Vroom en goet
Die ghy des Heeren wille doet
Wilt steets den Heer der Heeren
Syn Loff en Prijs vermeeren/
Looft doch den Heer syn wercken al/
Hier overal int Aertsche Dal/
En ghy myn ziel wilt Danckbaer zyn.
Looft t'alder Tijdt den Heere mijn/
Wilt hem Alleen verheven.

<H Psalm. CIV.>
<C Benedic anima mea.>
<W Op dese Voys: Als hier nae volghet.>
<V 1> Looft Godt den Heer van herten bly
Ghy zijt seer Heerlijck ende Jent/
O ghy mijn Ziele t'Allen Ty
Schoon boven Maten Excellent
Ach mijn Godt end mijn Heere
Verciert met Lof end' eere.
Met een claer licht bent ghy becleydt
Seer Cierlijck als van Zije
Een schoon Tapitserije.

2. Ghy welftet hooch met Water claer
Ghy vaer theen op de Wolcken daer/
Ghelijck als op een Waghen/
Op windes Vleughelen ghy gaet
Ghy maecket dijner Enghel staet/
Als Windt nae dijn behaghen/
End uwe Dienaers als een Vier :
Ghy stelt op synen bodem hier/
En grondet so d'Alertrijcke/
Dat het blijft eewelijcke.

3. Met diepten deckt ghijt als een cleyt
Die wat’ren staen wijt wtghebreydt/
Op berghen hooch verheben.
Doch van dijn schelden vlien sy weer/
Boos dijn Donder sy varen (Heer)
End gaen die berg begeven.
Die berghen siet men hooch voor gaen
Die Wat’ren diep Daer onder aen/
Ter plaetsen al verspreydet/
Die ghy haer hebt bereydet.

4. Ghy hebt een pael gesettet Heer
Daer ys niet over comen weer
Het aertrijck te bedecken/
Ghy laet oock schoon Fonteynen claer
Heer overvloedich springhen daer/
Door alle leeghe vlecken.
Het water vliet door berghen heen/
Dat all ghediert opt velt meteen
Daer drinckt en t'wilt al t'same/
Syn dprst lesschet bequame.

5. Die Voghelen des Hemels claer
Daer woonen by/ en sitten daer
Seer schoon en fraey met singhem.
De bergen maecht ghy vocht met een
Van boven aff/ dats beneen
Ghelijck Fonteynen springhen.
'T landt geeft ghy Vruchten overal
Ghy laet het gras op Berg en Dal/
Tot Voedtsel van het Veede
Al om wel Wassen meede.

6. Door 's Menschen Arbeydt end het Zaet/
Brenght ghy (Heer/ en voortcomen laet
Het broot so Overvloedich.
End op dat 's Menschen Hert verbly/
En syn Gestalt werdschoon/ gheeft ghy
Hem Wijn end Oly goedich.
'T is Heer al uwer handen werck/
Dat Broot des Menschen Herte sterck
Ghy hebt het Al te same/
Gheschapen seer Bequame.

7. Vol saps des Heeren Boomen staen
Die Ceedren Liban welghedaen
Die hy gheplant heeft Lustich.
Die Vooglen Nestlen daer by Paer/
End op de Dennen woonen daer
Die Reyghers vry en rustich.
Die Berghen hooch een Toevlucht zijn
Voor Bocken en die holen fijn/
(Daer in gheen Son can schynen).
Voor Hasen en Conijnen.

8. ghy maect de Maen (dies sy u danc)
Om dat gheheele Jaer so lanck/
Daer nae recht aff te deylen
De Sonne weet haers loops belet
Haer Ondergang oock also net/
Ghy laet de Macht niet feylen/
All' wilt Gedier Verruert dan haer/
Die Jonghe Leeuwen brullen daer/
Nae Rooff/ ent allen hoecken
Van Godt haer spijse soecken

9. Wanneer de Son weer op gaet dan
So loopen sy all'gaer daer van/
Elcx in syn holen spoedich/
Als dan so gaet die Mensche daer/
Wt synen Huyse sonder Daer/
Tot synen Arbeydt moedich/
En syne Ackerwerck gaey staet/
Welck hy met herten bly aen vaet
Van 's morgens tot (met lusten)
hy T' savonts t' Huys gaet rusten.

10. Heer groot en veel dijn wercke zijn
Ghemaeckt al wijslijck ende fyn/
En wel gheordonneeret
Die aerde is vol t'alder Stee
Ws Goederen/ als oock die Zee/
Daer ghyse mee vereeret/
Daer Wriemelt het in sonder Tal/
Beyd' groot en Cleyn ghedierte all
Aldaer gaen oock end' varen
Die schepen groot/ om Waren.

11. De Walvisschen aldaer oock zijn
Die ghy (daerin tespelen fjn)
Ghemaeckt hebt t'uwen Prijse.
Het wachtet alles Heerop dy/
Dat ghy hun gheeft tot zijnder Ty
Haer Nootdrufft ende Spijse/
Als ghy haer geeft/ vergaed'ren sy /
Op doende uwe handt daer by/
So worden wy beg'nadicht
Met Goeden/ en versaedicht.

12. Wanneer (maer) ghy dijn aensicht Heer
Aff wendet ende van haer keer/
(Heer Zo moeten sy verschricken/
Neemt ghy hun haren aedem off
Alss dan vergaen sy/ en tot Stoff
Al worden haestelijcken.
Heer laet ghy wt den adem dijn/
So Worden sy gheschapen fijn/
(Als voor in sulcker waerde)
En ghy Vermieuwt die aerde.

13. Die Eer des Heeren eewich is.
Aen all syn wercken heeft ghewis
De Heer een welbehaghen.
Als hy aensiet de aerd met Cracht
So beeft sy voor zijn stercke macht
Dat sy haer moet vertzaghen/
Hy Roeret aen end Roocken doet
Die berghen / dies den Heer ick soet
Wil singhen/ en prijs geven/
So langh' als ick sal Leven.

14. Ich wil steets mijnen Godt end Heer
Loffsinghen end bewijsen Eer/
Mijn Woort moet hem ghevallen/
Godt Zebaoth ick my verbly/
Int eynd vergaen doch moeten sy/
Die Godloose met allen/
En die Boosen met een vergaen/
Op Aerden niet meer Trotzich staen/
Dies ghy mijn Siel wilt Loven
Altijdt den Heer hier boven.

<H Psalm. CV.>
<C Confitemini Domine.>
<W Op de Voys: Het zijn doch Salich alle die,>
<V 1> Danckt Godt den Heer en Roept hem aen/
Vercond den Volck syn Doen/ wilt van
Hem singhen t' Allen Daghen/
Looft synen Naem/ t' Hert hem verbly/
Der ghener die Godt soecken vry/
End nae syn Aensicht Vraghen.
Ghedenckt syn Wonder wercken seer/
En 't geen dat heeft gheseyt de Heer/
Ghy saet Ab'rhams zijns knechte/
Ghy wtvercoren Jacobs saet/
Hy is de heer ons Godt (dit vaet)
Hy richt de werelt rechte.

2. Aen syn verbondt hy dencken gaet
Dat op veel duysendt is bestaedt/
Met Abrah'm end Isacke/
En settent Jacob tot een wet/
End Israel voor eewich met/
Tot een verbondt hy spracke/
'T landt Canan geeff ick heel end al/
Vlieden Weynich int ghetal/
Sy hebbent vry beseten.
Die Coninghen strafft' hy daer van/
Sprack: min ghesalfden roert niet an
Geen Leedt doet mijn Propheten.

3. Een duyrt' hy in den lande brocht
En Joseph werdt tot knecht vercocht/
Ghevaen van die hem haten/
Tot dat Gods woort quam/ en de Heer
Hem had beproeft/ doen deed' hem weer
De Coninck vry wt laten/
Maeckt hem ten leeraer en regent/
Over syn Vorsten Excellent/
T'quam Jacob in de landen/
En Wert een vreemdling' int Lant Ham
De Heer vermeerderde sijn stam
Veer boven syn Vyanden.

4. d'Egyptenaers vergramde doen
Dies sandt Godt, Moysen end Aroon/
Veel teeckenen sy deeden.
Hy schickt' een duysterheyt op d'aerd'
Haer wat'ren hy in bloet verkeerd'/
Haer visschen oberleeden.
In 's Conincxr Zael hy vorschen sandt.
Quaey wormen/ luysen in haer Landt
Gaff hagel/ vier tot Reghen
Sloech Wijngaerden en Boomen neer
Sprinckhanen/ Ripsen deed de Heer/
Des Landes vrucht opveeghen.

5. All' Eerstgeboort versloech hy stout/
Sy leenden Silver ende Gout.
Egypten hem verblijde.
Een Wolck haer deckt / haer licht een Vier/
Gaff Hemels Broot/ Een Steen ooc hier/
Gaff watert t'selver Tijde.
Want hy dacht aen syn Woort en Recht
Gheseyt tot Abraham syn knecht/
Met Vreucht syn Volck liet varen
End gaff haer inder Heyden landt/
Opdat sy souden glijcker handt/
syn Wetten wel bewaren.

<H Psalm CVI.>
<C Confitemini Domino.>
<W Op de Voys: Het zijn doch Salich alle die.>
<V 1> Danckt Godt/ want hy so vriendlic is
Syn goetheyt eewich duert Ghewis/
Wie can syn doen Volprijsen?
Wel dien/ die dijn ghebodt en Leer/
Vast houden/ end' oock recht doen/ Heer
Dijn heyl wilt ons bewijsen/
Op dat de Vrome sien dijn goet/
In vreucht dijn Erven wel behoedt.
Doch wy doen oock als deden
Ons Vaders/ die dijn Wond'ren niet
Noch aen dyn goetheyt denckend' yet/
Aent Meer dy weder streden.

2. Doch holp haer noch de Heer bequam
Ghewillich om syn eyghen naem/
Syn Macht niet wou nae laten/
Hy droochd' de Zeed' al door syn cracht
Sy werden vry daer door ghebacht/
Verlof van die haer haten.
Int meyr verdronck al haer party/
Doe G'looffden en Loff songhen sy/
Syn Doen maer rasch vergaten/
Sy creghen lust en tarchden Godt/
Hy gaff hun vol haer bede/ tot
Haer walchden al sy aten.

3. En sy verthoorenden als doen
Op Moysen ende op Aaron/
Dies d'aerd' verslond die Stammen
Bey Dathan ende Abiram/
Door 't vier veel haerder omme quam
Die Godloosen door Vlammen.
Een Calff in Horeb maeckten sy/
Aenbadent/ ende gaven vry
Eens Os ghelijck'nis d'Eere
Vergaten Godt haer Salicheet
All't gheen hy in Egppten deed'/
Tot Ham/ end' aent Roo Meere.

4. Hy sprack/ hy wouse al met een
Verdoen/ had Moyses niet gbebeen,
Dat schoon landt sy verachten,
End in haer hutten Murden sy/
Gods Stem niet hoorende/ dies hy
Syn handt ophieff met Crachten.
In de Woestyn strafft hy se scherp/
Haer Zaet hy by den heyden werp/
Verstroydens' in den landen/
Tot Baal Peor gavens' hen/
Sy Aten affgoods Offeren/
Dies plaechd' hy se met schanden.

5. Die saeck heeft Pinehas-gheslecht
Die plaeg gheweert dies hy gherecht
Gheacht werdt Eewelijcken/
Aen dat kijff water plaechden sy
Den Moysen/ dies so werde hy
Bedroeft/ alst wel mocht blijcken.
Sy doodden 't Volck oock niet/ so dat
De Heere haer bevolen hadt/
Vermengden haer den Heyden/
Der selver wercken leerdense/
En dienden haer affgooden mee/
Den Val sy haer bereyden.

6. Sy Offerden den Duyvelen
Haer Sonen ende dochteren
T'onschuldich Bloet vergooten/
Doen Wert vergramt/ en creech al meer:
Een gruwel aen syn Volck de Heer
Hy ginckse heel verstooten/
End gaff se in der Heyden macht/
Beangst/ tot Got moet hyse bracht/
Godt ginckse dick Ontlaeden/
Doch sy verthoornden hem weer drae
Sy werden cleyn en leeden schae
Alleen om haer Misdaden.

7. Hy hoord' haer Clacht Aensach haer Noot/
'T berouwd hem doo syn ghoetheydt groot
Aen syn verbondt hy dachte/
En maeckt dat haer wert Goet ghedaen
Van die haer hadden hart ghevaen.
In Noot (Heer) op ons wachte/
En brengt ons wt den Heyden t'saem/
Op dat wy dancken uwen Naem/
En dijn loff Roemen t'samen/
Gheloofft sy Eewich end altijdt
Die Godt van Israel met vlijt/
End alle Volck spreeck Amen.

<H Psalm. CVII.>
<C Confitemini Domino.>
<W Op de Voys: het syn doch Salich alle die.>
<V 1> Danckt Godt/ wamt hy so vriend'lijc is
Syn goetheyt Eewich duert gewis
Danckt hem met gantscher Machte
All' die verlost syn door den Heer
Wt 's Vyandts handen die hy weer
Wt landen t'samen brachte.
So wel van Op/ als Nedergang'/
Van 't Noorden/ t' zuyden/ doense lang
Al Dwalende niet vonden
Van Onghebaende weghen quaet/
Gheen Stadt noch plaets nae hare staet
Daer in sy woonen konden/

2. Van dorst en Honger schier versmacht/
Deeden in noot tot Godt haer clacht
Hy holpse groot end smalle/
Brachtse sy rechte wech en Staet/
Dies Danck men hem voor syn Genaed'
By menschen kind'ren alle.
Die Dorstigh' siele creech doen moet/
Die Hong'rige Vuld hy met Goet/
Die G'vangenen beladen/
Int doncker saten end in Dwanck.
Gheketent teghen haren Danck/
En dat om haer misdaden.

3. Sy hadden Gods Ghebodt versmaet
Gescheynt des hoochsten wet en raet/
Dies plaechd' hy se met schanden/
Als sy daer hulploos laghen neer
So riepens tot God den Heer/
Hy holpse wt de banden/
End Leydse wt des Doodes schaed/
Dies danckt den Heer voor syn genaed/
By allen menschen kindren
Metalen deuren hy opsteeckt/
End ys're grendel t'stucken breeckt/
Hy can die Dwaes wel vinden

4. Die Spijs was haer een walging groot
Dies werden sy al sieck ter Doot/
End riepen weer tot Gode/
Hy holp haer wt den angst terstondt/
Sand' haer syn woort/ maecktse gesont/
Verlostse wt doots noode/
Dies singt van 's Heeren Goetheyt soet/
Danckt hem dat hy so wonder doet
Aen allen menschen kindren/
Danckoffert hem met Loffen vreucht
Vertelt syn wercken met ghenuecht/
Elck laet hem daer toe binden.

5. Die T'schepe varen op de Zee/
Haer handel daer in drijven mee/
Gods wercken ondersoecken
Syn Wond'ren in den diepen Meer/
Wanneer hy sprach/ so Stormdent seer
Verschricklijck t'allen hoecken.
Dan voerens' opwaerts/ dan ter hel/
Bemaut van Siel/ end int ghequel
Vertsaecht seer boven maten/
Sy Waggelden als een die gaet
Droncken/ sy waren gants van raedt
End wijsheyt all verlaten.

6. Maer sy aenriepen Godt den Heer/
Die stilden dat onweder weer/
Dies sy haer al verblijden/
Hy brachtse vry te lande aen/
Het moet Godt Dancken yeder man/
In die ghemeynt Altijden.
En dien haer Beecken werdend drooch
Haer Vruchtbaer Landt/ Als dat niet dooch
Dat was om die boosheede
Der gheener die doen Woonden daer/
Doch 't Landt dat Dorr en drooch was gaer
Hy weer vol Waters deede.

7. Den Hong'rigen daerin gheset/
Die Berghen te Beplanten Yet/
Haer Vee wert seer vermeerdert.
Oock die daer syn ter Neer gheruckt/
End van Tyrannen seer Verdruckt/
Die Princen oock Verneerdert.
Opt laest holp hy den Armen Recht/
Als Schapen meerderd' haer Geslecht
Sulcx sien die Vrome spoedich/
Die Boosheyt swijgen moet All'gaer/
Die Wijs is/ Neemt dees Dingen waer/
En Gods Weldaden goedich.

<H Psalm. CVIII.>
<C Paratum cor meum.>
<W Op de Voys: Nu Vreucht u Lieve Christen gemeyn.>
<V 1> O Godt mijn Hert is Recht bereydt
Om Dichten ende singhen/
Ghy Psalter ende Harpen beyd'/
Wel op/ wilt Vroech ontspringhen/
Ick wil dy Dancken Heere mijn/
End onder allen Volcken dijn/
Loffsinghen end Verconden.

2. Want dijne goetheyt strecket wijt
Ghelijck des HEmels throone/
End uwe waerheydt gaet altijdt
Tot aen de Wolckenschoone.
Over den Hemel dy O Heer/
Verhefft/ en laet ras uwe eer
Doch overal t'landt connen.

3. Opdat dijn lieve vrienden t'saem/
Verlosset moghen weerden.
Help met dijn rechterhandt bequaem
Verhoort my hier op eerden.
Het spreeckt Godt in syn Heylichdom
Dies ben ick bly/ en wil daerom
Nu Sichem oock wt deelen.

4 t'Dal Suchot/ Gilead tegaer
Manasse my behooren/
Mijn sterckt is Ephraim aldaer/
Juda mijn Vorst vercooren/
Maer Moab sal mijn Waschpot zijn
End’ over Edom wil ick fijn
Oock mijne schoenen streckten.

5. Ich wil over die Philistijn
Syn bly end' my Vermeyden
Wie sal ter vasten Stadt hen in/
End my te Edom leyden
Ensult ghy dat niet doen/ O Heer?
Die ons verstoot/ entreckt niet meer
Met onsen heyr ten strijde?

6. zeer in der Noot ons bystant doet
Wilt ons dyn macht bewijsen/
Want Menschen hulp en is niet goet/
Maer uwen naem wy prijsen/
Met Godt wy willen daden doen/
Die sal ons Vyanden so koen
Gantsch teene mael Vertreden.

<H Psalm. CIX.>
<C Deus Laudem meam.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.>
<V 1> O Godt myn Lof en swijcht doch niet
Want vele monden lieghen/ siet/
Der Boosen/ end Godloosen:
Haer valsche Tonghen oeffnen sy/
Veel leughens sprekende van my/
Wt haet en nijdt der Boosen
My sonder saeck bestrijden gaen/
Voor liefde die ick haer doen aen/
Doen sy my niet dan spijte.
Doch bid' ick dy in hare Noot/
Al thoonen sy my quaet voor goet/
Voor Liefde/ haet en Nijte.

2. Stelt over hem Godloose Luyd'
Den Sathan aen syn Rechter Zijd'
End' wie van hem gaet leeren/
Diens leven moet zijn Goddeloos/
En syn ghebedt noch Sonde boos
Vercort syn daghen Heere/
Een ander moet syn Ampt ontfaen/
Syn kindren weesen syn Voortaen
En Weduwe syn Wijve/
Syn kinder moeten Doolenden
Verbijstert gaen en Beedelen/
De Woecker hem verdrijve.

3. De Vyandt Rooven moet syn goet
En niemant oock Erbarmen moet
Hem/ noch syn kinder teere.
Vergaen laet syn Naecomers tsaem/
Int tweede Lidt verdelcht syn naem
Dat men hem vindt niet meere.
Sijns Vaders Misdaet moet oock staen
Voor Godt/ en gheensins wt ghedaen
Moet syn zijns Broeders sonde.
Syn Heuchnis moet syn wt gheroet/
Want niemants hy Ontfermt in Noot/
Quaet doet hy t'allen stonde.

4. Den Vloeck hy woude hebben: siet
Dies laets' hem comen met verdriet
Hy woude niet den Seghen/
So laet die syn van hem vervreemt/
Hy tooch den Vloeck aen als syn hempt
End is in hem gheteeghen
Als Water/ end als Oly vet/
In syn ghebeent gedrongen met/
Laet hem den vloeck omhanghen
Ghelijc keen Mantel offt een Cleet/
End als een Gordel daer hy meed'
Omgort Wordt end omvanghen.

5. Also geschiet dien van den Heer/
Die teghen my syn altijt seer/
Quaet spreken van mijn Ziele
Maer ghy O Heere in der noot/
Helpt my om diinen name groot/
Dat men my niet verniele.
Heer mynen troost is dyn Ghenaed'/
Want ick ben arm en desolaet/
Mijn hert is my verslaghen
Ick Vaer wech als een schaduwe/
Men gaet my als Spickhanen me/
Verdrijven end verjaghen.

6. Mijn knien seer swack van vasten zijn
Gheen vet is meer aent vleesche myn/
Met spot sy my besoecken.
Door dijn Genaed Heer my behoedt/
Dat sy bevinden dat ghij't doet/
En Seghent als sy vloecken.
Daet sy de schande trecken aen/
Gelijck een Rock/ maer t'moet nu gaen
Verheughen hen dijn knechte/
End Godt by veelen dancken/ want
Hy helpt den armen van der handt/
Die syn Leven Bevechten.

<H Psalm. CX.>
<C Dixit Dominus Domi.>
<W Op de Voys: Door Adams Val is gansch verderfft.>
<V 1> Die Heere sprack in synen thoorn
Tot Christum mynen Heere/
Ghy zijt myn Eengeboren Soon
'T behoort dy Godtlijck eere
Set dy playsant t'myn Rechterhant
Bet dat ick dijn vyanden/
Legg metter spoet/ onder dijn voet/
Als een schabell' met schanden.

2. De Heer die sal wt Zyon dy/
Ding Rijckes Scepter seynden/
Dijn woort sal daer beginnen vry/
En gaen tot 's werelts eynden/
Gaet heyrschen overal voorwaer
Dijn Vyanden verheven/
Dat sy doch haer van dootsghevaer/
Bekeeren ende leven.

3. Wanneer ghy door dijn lijden swaer/
Hebt Sonden Doot bestreden/
Sal dijn volck dy willich al daer
Off'ren in Heylicheden.
Dijn kind'ren werden dy geboor'n/
(Alleen door dijn ghenade)
Gelijck den douw' Coel wtvercoor'n
Vroech voor den dagherade.

4. De Heer gesworen heeft certeyn
En t'sal hem niet berouwen/
Ghy zijt een Eewich Priesterr reyn
Om Godes dienst te bouwen
Nae d'Ordening Melchisedech/
Die onde Offerhande/
Moet nadijn Overwinning wech/
End heelijcx wt den Lande.

5. Altijdt sal de Heer by dy zijn
En staen tot dijner Rechten/
En straffen eewelijck met pijn/
Al die dy Wedervechten/
Ter tijdt als synen Thoorn gaet aen/
So doet de Heer wech rucken/
Die Coninghen subijt daer Van/
En smijtse gantsch ins tucken.

6. Met groote Heerlickheyt en Macht
Sal hy die Heyden Richten/
An sal doen men'ghen grooten Slacht/
Op die/ die hem Vernichten:
Hy sal den Prins van deser Werlt
Die hem altijt gaet steecken
En teghen hem soo wreetlijck stelt/
Zijn helsche Rijck verbreecken.

7. In swacheyt lijden Cruys en doot
(Al gaet hy tijdlijck sterven)
Sal hy verwinnen alle Noot/
Al Godes goeden erven.
Ten derden daegh Verrijsen weer/
Een Eewich Coninck Crachtich/
Die Hemel ende Aerd regeer/
Een Heyrschend Heer Almachtich.

8. Daer voor wy seggen Loff end Eer/
Dat Wy dien Heylandt haven/
Loffsinghen end verblijdet seer/
Hem Dancken sulcker gaven.
Want even als hijt ons bediet
Hier door syn Woort op Eerden/
End ons gheloove twijffelt niet/
Wy Salich sullen Weerden.

<H Psalm. CXI.>
<C Confitebor tibi Domi. >
<W Op de Voys: Nu vreucht u Lieve Christen ghemeyn.>
<V 1> HEER hartlijck wil ick danchen dy/
Hier in der Vroomen Raeden/
Loven in die Gemeynte bly/
Groot syn des Heeren Daeden.
Wiet Acht/ heeft Enckel Lust daer aen
'Tis Heerlich wat hy heeft ghedaen/
Syn G'rechticheyt blijft Eewich.

2. Hy heeft een Heuch'nis opghericht/
Die Heer Barmhertich preesen
Syn Wond'ren te vergeten nicht/
Hy Spyset die hem Vreesen/
Ghedenckend' Eewich aen syn bondt
Hy laet syn Volcke maecken Condt
Syn Macht en syn weldaden.

3. Godt sal door syn Rechveerdicheyt
Der Heyden Erff haer gheven/
Syn Wercken syn tot ons bereyt/
Waerheyt en Recht daerneven.
All syn gheboden heerlijck syn/
Bestaen altoos end eewich fijn/
Ghemaeckt trou en waerachtich.

4. Syn Volck hy een verlossing sendt
Houdt syn verbont oock Eerlijck/
Opdat syn Naem sy wel bekendt/
Die Heylich is en Heerlijck.
De Vrees des Heeren is voorwaer
Der Wijssheyt aenvang gants en gaer/
Behoedt in allen Nooden.

5. Het is een schoone Cloeckicheyt
Die haer daer nae gaen stueren/
En die Godt Prijsen al bereyt
Zyn Loff sal Eewich dueren.
Nu ghy syn Volck voecht u te saem/
Loff singht van Herten 's Heeren naem/
En spreeckt all vrolijck Amen.

<H Psalm. CXII.>
<C Beatus vir qui timet.>
<W Op de Voys: O HEERE Godt dijn Godlick Woort.>
<V 1> WEL dien die Godt de Heere vreest/
Heeft Lust tot syn gheboden
Diens Zaedt is machtich en gheneest
In 's Heeren Segen goede.
Den Vromen al in haer huys sal/
Syn Rijckdom end volheyde/
Beyd hier end oock in Eewicheyt/
Blijft syn Gherechticheydt.

2. Den Vromen t'aldertijdt op gaet/
Het licht in duysterhede/
Van Godt gerecht/ end vol ghenaed/
Wel die Erbarmt/ en meede
Hier geerne Leent/ syn saecken Eendt/
Niemandt schaey doend' op Eerden
Want eewich hy sal blijven bly/
En niet vergeten weerden.

3. Wanneer Godt ander luyde plaecht
Vreest hy hem nimmermeere/
Syn Hert dat hoop tal Onvertzaecht/
Wel Vast op Godt den Heere,
Ghetroost is (siet) en vreest hem niet/
Tot hy aen syn Vyanden
Syn Lust siet daer/ dat sy All'gaer
Omcomen en tot schanden.

4. Hy stroeyet wt van Herten grondt/
Hy gheeft al met Ontfarmen/
Nae syn vermoeg' tot alder stondt
D'Elenden en den Armen
Het blijft oock meed'/ in Eewicheed
Sijne Gherechtichede.
Syn hoorn die Heer/ verhoocht met Eer
En Blijschap t'Alder stede.

5. Die Godloos sal 't sien met verdriet/
Daer tot salt hem seer spijten.
Hy sal seer Wreet/ als dit gheschiet
Syn Tanden t'samen bijten.
Vergaen oock t'saem met sijnen Naem
Want al wat sy begeeren/
Die boose Rot/ het wort te spot
Verlooren en t' Oneeren.

<H Psalm. CXIII.>
<C Laudate pueri Do.>
<W Op de Voys: Christum wy sullen loven schoon.>
<W Item Christi ghy zijt die helle dach, Item op de Navolghende Voys.>
<V 1> Ghy knecht des Heeren Looft de Heer
Wilt synen Naem bewijsen Eer
Want hy is Lofflijck wijt en breyt/
Van nu aen tot in Eewicheyt.

2. Al van der Sonnen Opganck claer
Tot t's avonts Looft syn Naem all'gaer
Over alle Volck is de HEER/
Soo wijt den Hemel gaet syn Eer.

3. Wie is soo hooch/ wie hem ghelijck?
Hy siet in hemel end' Aertryck/
Die wt den Stoff de Cleyn' opricht/
End' wt den Dreck den Armen licht.

4. Sie haer den Princen gants gelijck/
End hier nae Eewich in syn Rijck/
Hy die (van die Onvruchtbaer was)
Int Huys maeckt een bly Moeder ras

<H Psalm. CXIV.>
<C In exitu Israel.>
<W Op de Voys: Als hier nae volghet. >
<V 1> Doe Israel wt Egypten tooch/
Doe werde Juda syn Heylichdom
En Jacobs huys tsaé daer henen vlooch.
End Israels Heerschappy all' om/
Van ' vreed' Volck/ door Godt crachtigh
Vol Eeren Vroom en Machtigh.
De Zee vloot als sy dit sach aen/
Die Berghen sprongen stout en koen
Seer hooch gelijck de Rammen doen/
Die heuvelen als Lammer teer/
Haer in dien Loop verblijden seer
Aleluia/ Alleluia.

2. Wat was u Zeede dat ghy so vloot
En ghy Jordaen soo terugghe schoot/
Ghy siend’ Israel comen
Ghy bergen dat ghy als Weeren sprongt
Ghy heuvelen oock als Lammer Jonck
Sulcx hebbende Vernomen
De Aerde beeffden voor den HEER/
Voor Jacobs Godt gheweldich seer/
Die wel Ras can verand’ren mee/
Den Rotzsteen in een water Zee/
End oock de steenen groot en cleyn/
In schoone claer Fonteynen reyn/
Alleluia/ Alleluia.

<H Psalm. CXV.>
<C Non nobis Donine.>
<W Dese Psalm wordt oock ghesongen op de voorgaende Voys.>
<V 1> Niet ons/ niet ons/ O eewighe Heer
Maer uwen Naem gheeft alleen die eer/
Om dijn goetheyt en trouwe.
Waerom sullen zijn wy der Heyd'n spot/
Dat sy seggen waer is nu haer Godt/
Dat moest ons al berouwen.
Want onse Godt in Hemel is
Hy maeckt al wat hem lust ghewis/
Daer gheener Gode maecket zijn
Wt Silver/ Gout/ van Menschen fijn/
Sy hebben Monden/ spreken nicht
End Oogen/ maer gantsch geen ghesicht/
Alleluia/Alleluia.

2. Sy hebben ooren end hooren niet/
En Neusen/ maer geenen Reuck altijt/
T' is haer een Fout gheheele.
Sy hebben handen en grypen niet
End Voeten/ maer sy gaen doch niet
Gheen spreck coemt wt haer keele.
Die sulcke maecken syn soo mee
End alle op haer hopende.
Maer Aarons huy send Israel
En die den Heere vreesen wel/
Die hoopen altijdt op den Heer/
Die is haer hulp/ troost end gheweer
Alleluia/ Alleluia.

3. Genadelijck denckt aen ons de Heer
En sal ons Eewelijck Seegnen meer/
Met Gaven schoon van boven/
Hy Seghent dat huys van Israel
Hy Seghent oockt 't Huys Aarons wel
Al die aen hem Ghelooven/
Sy Seghents' alle goedertier/
Die Godt den Heer recht vreesen hier/
De Heer tot desen Seghen al
Noch meerder Seghen gheven sal
Op u end uwe kinder beyd/
Nu altijdt end in Eewicheyt/
Alleluia/ Alleluia.

4. Ghy zijt des Heeren ghesegende
Soo welcken Hemel end Aerd staen Ree/
End wat daerin is meere.
Ten Hemel seer schoon Allom vol Eer/
Is Eewelyck Onderdaen den Heer
D'aerd is den Menschenkind'ren geven
O Heer die Dooden sullen dy
Niet Loven/ noch tot gheenen Ty/
Die in der Stilheyt in de Aerd
Begraven syn hier Onderwaert/
Maer wy te Loven syn bereydt
Den Heer/ van nu in Eewicheyt/
Alleluia/ Alleluia.

<H Psalm. CXVI.>
<C Dilexi quoniam>
<W Opde Voys: het syn doch Salich alle die>
<V 1> Hoe Lieff is my/ als dat de HEER
Mijn stemme en mijn schreyen seer/
Vertroost also ghenadich/
Dat hy syn Oor neycht tot my/
Dies wil ick hem Aenroepen vry/
Mijn Leven lanck ghestaedich.
Doots stricken hadden my Omvaen/
Groot Ongheluck viel my oock aen/
Het trefften my seer sware
Ick quam in Jammer end in Noot/
In Pijn en groote Vare.

2. Maer ick Riep aen des Heeré Naem
O HEER verlost mijn Siel bequaem/
Wt allen Noot en Lijden/
O HEER ghenaedich my by staet/
Ghy zijt Rechtveerdich/ vol ghenaed/
Barmhertich t' Allen Tijden.
De Heer behoedt d' Eenvoudighe/.
Die Oprecht syn van Herten mee/
Want doen ick was Verarmet
En Nederlach/ so heeft de Heer
Ghenaedlijck my geholpen weer/
Hem over my Ontfarmet.

3. Mijn Siel nu weer te Vreden sy
De Heer (want) door syn Goetheydt dy
Geholpen heeft nu weder/
Mijn Siel hebt ghy O Heer bevrijdt
End Wt den Doot gheruckt subijt/
Die heel daer lach ter neder/
Mijn Ooghen vrijdt van Tranen fijn/
Daer toe oock Heer de voeten mijn/
Voor slibberen en glijden.
Die wil ick voor den Heere staen/
End Wand'len in den Land' voortaen.
Der levendcn Altijden.

4. Wat ick Gelooff/ bekenn' ick claer
Hoe wel ick Jammerlijck en swaer/
Ghquelt ben met veel Plaghen.
Ick sprack in het Vertzaghen mijn/
Die Menschen alle Loog'naers zijn/
Vol Boosheydt t'allen daghen.
Dat soud ick dan doch Immermeer
Voor syn Weldaden die de Heer
My doet/ hem weder geben
Ick wil des Heeren Kelck heylsaem
Aen nemen/ En des Heeren Naem
Aenroepen all mijn leven.

5. Den Heer ick mijn Ghelofften sal
Betalen voor synen Volck al
End hem daer mee vereeren.
Hoe geldet doch der Heyl'ghen doot
So veel/ End al haer Pijne groot
Door Godt den HEER der Heeren
Ick ben O Heere uwen Knecht
Ick ben jae uwen knecht Oprecht/
Ws Sienstmaechts Soon daer neven/
Ghy hebt mijn Banden met dijn handt
Verscheurt/ en my oock t' allen kant
Verlost O Heer verheven.

6. Danckoffer wil ick Off'ren dy
En 's Heeren Naem verconden bly/
Ick wil den Heer betalen
Nu myn Ghelofften openbaer
Voor al syn Volcke ende claer
Syn Loff end Eer verhalen.
In die Voorhoven schoon en reyn/
Van s'Heeren huys wil ick Certeyn
Aenroepen ende eeren/
Des Heeren Naem met luyder stem/
In dy oock O Jerusalem/
Ghelooft zy Godt de Heere/ Amen.

<H Psalm CXVII.>
<C Laudate Dominum.>
<W Op syn eyghen Voys Als hier nae volget.>
<V 1> Vrolijck willen wy Alleluia singhen
Wt heeten begeert onses herten springhen/
Want syn Genaed verdelget all' onse Sonden/
In hem hebbe wy rijcke schatte gevonde.

2. All wat leeft op aerden/ sal Godt Lof gheven/
Rijcklijc is syn g'naed over ons verheven/
Vreucht leven/ Sterckheydt door syn Macht/ hebben wp Ervet/
Hel/ Doot/ des Duyvels Crachten heeft hy Verdervet.

3. Godt seydt ghenaed' toe dien/ die hem Vertrouwen/
Troost/ hulp/ schickt hy all' dien/ die op hem bouwen/
Vast/ Trouw'lijck houdt al sonder list ende Bedrieghen/
Wat syn woordt vermaent/ want hy can Jae niet lieghen.

4. Godt sy loff met synen Eenighen Sone/
Heyl'ghen Geest Godt van aert in eenen Throone/
Van Aen begin hy was/ Blijft oock al sonder Eynde/
Men siet hem nu claer/ HEERE van ons niet weynde,

<H Psalm. CXVIII.>
<C Confitemini Dom.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.>
<V 1> Danckt Godt den Peer in Eewicheyt
Looft/ prijst end Eert syn Majesteyt
All' gaer in eenen Stande
Dies dat hy altijdt is bereydt/
Met syne groote Vriendickheyt/
Te helpen Luyd' en Lande.
Syn goetheyt Eewich duert/ en t'gaet
Aen allen Oorden syn Genaed/
Dy gheeft u Wijff en kinder/
Huys/ Gelt en Goet in overvloet/
Daer toe een Huysghesindt seer goet/
End voeder voor de Kinder.

2. Ghy all' die zit int Regiment
Loofft/ Dancket/ Prijset/ recht bekendt
Gods goetheyt Overvloedich.
Want hy sterckt uwe handen daer/
De Heer gheeft u oock all'gaer.
Een Hert cloeck end Vrymoedich.
Dat ghy met aller Macht en Crafft
De Boosen/ end haer Boosheyt straft.
Dies gheeft men uwen stande
Oock Gelt en Goet/ Huys en Eer/
Om te Beschutten altijdt meer
Den Armen in den Lande.

3. Hooch Prijset Godt ghy Allegaer
Die met syn woort Opgecht en Claer
Daer Heyrschet en Regeeren.
End hebt Bevel beyd Arm en Rijck
De Wet des HEeren/ insgelijck
Het recht Ghelooff te Leeren.
Alleen Gods Edel Woort so fijn/
Laet dat u Troost en Sterckte zijn/
End aalle u Betrouwen.
Dat Licht van alle Werelt wijt
Zijt ghy ghestelt in desen Tijdt/
Dies wilt de Gront vast bouwen.

4. Ghy alle die oock Christen heet
Van syne groote vriendlickheet/
Danckt Godt van gantscher herten
Want hy is goet tot alder Tijdt
End helpt ghenaedich en Bevrijdt
Van alle pijn en smerten.
Daeromme wilt u troosten nu/
Dat hy soo goede Rust gheeft u
Nae Jammer en veel Lijden.
Het wordt oock u ghebedt end woort
Van Godt seer wel en ras verhoort
Dies vrolick zijt altijden

5. Op Godt wil ick verlaten my/
Wat boos mach my dan 't Een'gher Ty
Gheschieden oft benouwen
Van al de Werelt Boos en wreet/
Sond/ Duyvel ende Doot oock wreed'?
Want ick daer noch sal schouwen
Mijn Lust aen dese Boose Schaer/
Die soo gheheel end allegaer
Tot grimmicheyt haer gheven/
Om Godts beminde huysghesind'
Te benghen (en syn lieve Kindt)
Om Lijve ende leven.

6. Godt is myn Psalm/ mijn Heyl en Macht
Om niet (dit merckt/ end wel betracht)
Vergramt u niet ghy Heeren.
Het gaet (so ickt ghedacht had) my
Van verde hoorden ick daer bly/
Een stemme ons te leeren.
Die Luyden even end also
Zijt allegader bly end Vro/
Die 't Recht gheloove weeten.
Wt alle Pijn/ Vaer/ Ancxt en Noot
Helpt ons doch onse Heere Godt/
Dies wy hem Vader heeten.

7. Ick sal niet sterven noch vergaen
Maer leven end altijdt bestaen/
Godts Wercken te verconden
Offt ghy schoon thoornich plaghet myn/
Den doot sal ick ontloopen fijn/
Nu ende t' allen stonden.
Want Godt de Heere die gheet my
Dat ick hem hier van herte bly/
Can Loff en Danck voordraghen/
Ghy zijt alleen myn Salicheyt/
O Heer tot aller tijdt bereyt
Helpt my wt allen Plaghen.

8. De Werelt verwerpet openbaer
Wat Godt de Peere aenneemt daer/
'Tis Christo soo verganghen.
'T Geloof verneemt sulcx altoos meer
Want aen den Cruyce is de HEER
Voor al de Werlt ghehangen
Maer als hy weer Verresen was/
Schoon over onse Sonden ras/
Die Coop geheel besloten
Jae op den Dach hield op die Plaech.
Dat heeft (diet geeren anders saech)
Den Duyvel gaer verdrooten.

9. Bidt God verheucht u metter Daet
Dat hy dit so gheschieden laet
AWDiltsteedtsdaer aenghedincken.
En dat hy keer ghenadelijck/
Des Duyvels Aenslach listelijck/.
Opdat alleen mach Clincken/
Ä dijnereyne Leer/
In alle Meereltlanghs/ hoemeer.
TH Godt wilt ons Begnaden.
Perciert den Feestdacht allen cant
Singtop datbest/die PEErewant
Hoedonsboozallen schaden:

10. Nu danckt den Heer end u verblijd
Die also Vriendlijck is altijdt
Singt hem van gantscher Herten.
Wilt Loven oock en Dancken seer
Den Sone Jesum Christ de Heer /
Die ons Van allen smerten/
Verlosset heeft al metter Daet/ ,
End ons daer neven wt Ghenaedt
Syn Heylghen Gheest ghegeven/.
Jae alles watdaeroock is goet/
Die lieve Heere Christus soet
Help onsint Eewich Leven.

<H Psalm. CXIX.>
<C Beati immaculari.>
<W Op syn eyghen Voys: Als hier nae volghet.>
<V 1> Het syn doch Salich alle die
Sy zijn oock Salichal die zijn
Int recht Gheloove Wandlen hier
Tuych'nis voor ooghen hebben fijn/
In Godes Wet des Heeren/
Van herten die begeeren.
Want alle die Quaetdoenders sind
En wand'len niet als Godes kind'
Noch op syn Wech Vol Trouwen
Ach Heere Godt van Hemelrijck
Ghy hebt gheboden vlijtelijck
All' dijn ghebood' te houwen.

2. O Godt dat alle 't Leven mijn
Ghestelt wort nae 't behaghen dijn/
Dijn Rechten al te houwen.
Dan sal ick niet ter schanden gaen
Wanneer ick blijtelijck sie aen
All dijn ghebood vol Trouwen.
So danck ick dpy van Herten meed'
Van t'Recht uwer Rechtveerdicheet
Twelck ghy my leert met Maten.
Want dijn recht wil ick houden wel
Met dijn ghenaed' coemt tot my snel/
Wilt my niet heel verlaten.

3. Waer betert nu een Jongling tzaert
Syn Wech? Dan als hy hem bewaert
Nae uwe woorden allen.
Ick heb met gantscher Hertenvliet
Heer dy ghesocht/ dies laet my niet
Van dijn gheboden vallen.
Want ick heb uwe woorden fijn
Verborghen in dat Herte mijn
Op dat ick voor dy Heere
Niet sondighe/ ghelooft zijt ghy
Door dijn ghenaed' en goetheyt
Al uwe Rechten Leere.

4. Nu heb ick met de Lippen mijn
Die Rechten al van u mont fijn
Vertelt en Roemts Alomme.
Jae/ in de wech uws Tuychnis (Heer)
Met Lust te wand'len heb ick meer
Dan 's werelts Rijckedomme.
Wat ghy beveelt spreeck ick Alleyn/
Want Menschen Leer en is niet reyn/
Ick sie op uwen Pade.
Nae uwen rechten Lust my (siet)
Dijn woort wil ick vergeten nie
Gheeft my maer dijn ghenade.

5. Help Heer Godt desen dijne knecht
Dat ick mach Leben nae dyn Recht/
End houden dijne woorden.
Voet op mijn Ooghen dat ick Claer
Mach sien de groote wonder daer
Dijns wets aen allen Oorden.
Ick ben doch nu een Gast op Eerd/
En Bidt dat niet verborghen weerd
Voor my uwe Gheboden.
Mijn Siele (van 't Verlanghen groot
Dat ick nae dijne rechten goet
Heb altjdt) wort Onvroede.


6. Den Stouten schelt ghy hier All'gaer
Vervloeckt syn sy oock al die daer
Aen dyn Gheboden feelen
Keert aff van my die schand en smae/
Want uwe Tuychnis coem ick nae/
En doese niet verheelen.
Die Vorsten raden teghen my /
Maer uwen knecht die houdt hem vry
Aen dijne Woorden bloote/
So heb ick grooten Lust ter handt
Aen dijn Ghetuychenissen want
Sy syn mijn Raedts ghenooten.

7. Mijn Siele leydt int stoff der Eerd
Maeckt dat ick Leeff end salich weerd/
Nae uwen Woorde Heere/
Ick heb bekent die weghen mijn/
So Antwoort end Verhoort ghy fijn/
Dijn rechten ghy my Leere.
Den rechten Wech wijst my doch an
(Heer) dijns Bevels so wil ick dan
Van dijne wond'ren saghen.
Mijn Siel vreest van benautheyt gaer
Sterckt my in dyne Woorden Claer
Heer God verhoogt mijn Claghen.

8. De Valsche Wech neemt ver' van my
Verleent my die Ghenaed' daer by
Nae dijne Wet te Leven.
Den rechten wech heb ick Vercoor'n
End heb vergeten noch Verloor'n
Dijn oordeelen daer neven
Ick hanghe dijn Tuychenissen an/
End Bid' O Heer en laet my dan
Doch niet te schanden Werden.
Ick Loop den Wech dijner Ghebodt
Ghy hebt ghetroost O HEERE Godt
Mijn hert al hier op Aerden.

<H Het tweede Deeldes CXIX. Psalm.>
<W Ende gaet op dese Naevolgende Voys.>
<V 1> Wyst my den Wech van dijn geboden Recht
Dat ick met blijt altijdt daerin mach Treden
End tot aen 't Eynd vast blijff daer aen ghehecht.
Dat ickse doch bewaren mach seer wel/
End staense gaey met 's Herten innichede,

2. Leydt my den wech van dijn Wet end Bevel/
Dat ick altijdt myn Voeten houd daer binnen:
Want ick mijn Hert end' Vreuchde daer op stel.
Neyg' mijn Gemoet/ Neyg' mijn verstandt end sinnen/
Om dijn Gebodt met vlyt te nemen aen/
End laet my doch gheen Giericheydt beminnen/

3. Mijn Oogen keer/ dat 's haer gesicht niet slaen
Op ydelheyt noch op Onnutte saecken/
End sterc mijn Hert in dijne rechte baen.
Wilt dijn gelofft vast en bundich maken
my dijnen knecht/ want ick heb mijnen sin
Om tot dijn Vrees end liefde te geraken.

4. Den spot en schand diens ic in vrese bin
Wil van my/ Heer/ na dijn genade keeren
Want dijn gericht soo goedich ick bemin.
Siet Heer/ ick heb een sonderling begeeren
Nae dijn Ghebodt/ end heb mijn lust daerin/
Wilt om dijn Trouw ghesontheydt my bescheeren.
Laet my voortaen ghenieten dijn gunst goet:
End dijnen Heyl op dat ick van den quaden
Heer nae dijn woordt bevrijdt werd' end behoedt/
Dat ick den geen' die my met schimp versmaden/
Den mont toe stop/ end' Neerlegh haer verwijt:
Om dat ick hoop op 't woordt van dijn Ghenaden.

6. Wt mijnen Mont en ruck tot geener Tijt
Het Heylich woordt der waerheydt Heer ghenadich/
Want ick vast wacht' op dijn Ghericht met vlijt.
Ick wil dijn Wet met woordt end wercken Dadich/
In Eewicheyt end sonder aff te staen/
Mijn leven lanc navolgen gants gestadich.

7. Dies sal ick oock op eene ruyme baen
Sonder verlet/ bewandelen mijn wegen
Mits dat ick heb na dijn gebodt gestaen.
Ick sal oock vry dyn wetten onverswegen
Den Coningen end Vorsten houden voor
End sal dies niet beschaemt syn noch versleghen

8. Ick neem mijn Lust alleen in het gehoor
Van dijne wet/ Gesetten ende keuren
Daer ick mijn aenschijnen mede schoor
Ick wil oock nae dijn Wet hooch opgheven
Mijn hert geloofft/ gaet dijn woort na de spoor
En staedich denck aen dijn Recht sonder treuren.

9. Ghedenkt O Heer wat ghy hebt toe gheseyt
My dijnen knecht die ick heb myn vertrouwen
Op dijn Geloft' als op myn gront geleyt.
Dat is mijn troost in alle myn benouwen
Want Heer dijn woordt heeft my in myn verdriet/
End in den noot by 't leven onderhouwen.

10. My is voorwaer groot hoon end sijht gheschiet
Van 't stoute volc end vol van hooverdijen
Maer ick en wijck van dijn geboden niet.
Ick heb O Heer ghedacht tot allen tijen
Op dijn Gericht dat is myn troost alleen
Dwelck my verlicht in Cruys end sware Lijen.

11. Als ick vermerck de Godloos int ghemeen/
Dat sy versmaen de Wet van dy bevolen
So coemt my aen een schrick end schroom niet cleen
Dijn Woordt end Wet heb ick doch noyt verholen
Maer hebb' daer Van myns Liedekens ghesanck
Ghedicht/ doe ick noch buytens Landts moest dolen.

12. Ic heb dijn Roem gehouden in gedanck
By Nacht O Heer en daer op acht gheslaghen
Want in dijn wet is alle myn verlanck.
Dees weldaet groot na dijn goedt Welbehaghen
Ghebeurt my Heer/ om dat ick mynen ganck
Na dijn gebodt ghestadich heb gedragen.

13. Ghy zijt o Heer myn Erffdeel ende Lot/
Ick heb wel vast in myn hert voorgenomen
Dat ick altijt soud volghen dijn gebodt.
Voor dijn Aenschijn heb ick steedts laten comen/
Met groot Ootmoet myn hertelijck ghebedt
Wil nae Dijn Woordt my met Ghenaede vromen.

14. Ick heb seernauw' op al myn doen ghelet/
En mynen Voet gantsch end gaer willen stellen
Nae 't onderricht van dijn woortes wet.
Ick heb gepoocht myne gangen te snellen
Op dijnen wech/ en daer nae scherp gheluymt/
Om na dijn Wet te gaen recht sonder hellen.

15. Der boosen Rot heeft gherooft end gheschuymt
Al wat ick had end al myn Goet ontschaker
Nochtans heb ick dyn Wet dies niet versuymt/
Te Middernacht heb ick dickmael ghewaket
Om dijnen Loff te maken Openbaer/
En dijn Ghericht end Waerheydt groot ghemaket.

16. Heer ick verkeer met der gherechten schaer
Die dy ontsien/ en mijden boose Daden
End die dyn Woord ten Rechten nemen Waer
'T aertrijck romtom is vol van dyn Ghenaden
Bericht my Heer/ dat ick doch gantsen gaer/
Nae dyn Ghebodt my houd' op dijne paden

17. Ghy hebt dyn knecht/ O HEER/ veel deuchts ghedaen/
Nae dyn Ghelofft end nae dyn Woordt Waerachtich/
Daer ick altyt seer vast heb opghestaen.
Geeft mynen geest O Heer myn Godt Allmachtich/
Een rechten Smaeck end Onvervalscht verstandt/
Want ick ghelooff aen dyn Ghebodt standt achtich.

18 Eer ick verneert werd' onder dijne Handt/
Ginck ick dweirs velts veer' wt den Wheghe dwalen
Maer nu is my dijn woort int Hert gheplant
Heer ghy zijt goet/ end laet dijn goetheydt stralen
Aen alle kant. Dies geeft my goet bericht
En laet my niet dijn rechte Wegen falen.


19. Die ophaer pracht end Hoochmoet syn gesticht/
Syn tegens my/ veel Leugens gaen ver sieren
Doch mijn ghemoedt is nae dyn Woort ghericht.
Haer Hert is vett als smout ontrent de Nieren/
Sy zijn verstoct hoochmoedich en stout/
Maer mijne lust is dijn wet goedertieren.

20. Tis mijn gheluck end Welvaerdt sonder faut/
Dat ick van dy Castijding heb' ontfangen
Om dijn ghebodt te leeren Onverslout.
Want dijn ghebodt/ dien ick steedts wil Aenhanghen/
Is beter/ Heer / dan silver ofte gout/
End dan al 't Goet daer Menschen nae Verlangen.

21. Dijn handen Heer hebben my toebereydt/
Geeft my verstant dat ick te recht mach smaken/
Het reyn Ghebodt ons van dy Voorgheleydt.
T' godtsalich volcksal henmet Vreucht vermaken/
Als sy de Deucht die ghy my doet/ sien aen
Dewijl dijn woordt de grondt is mijner saecken.

22. De daet/ O Heer/ doet my te recht verstaen/
Dat dijne straff end Oordeel is genadich
En dat ghy my met Recht hebt moeten staen.
Ick bidde dy dat dij me gunst ghenadich
Sy mijnen troost/ soo ghy hebt toe geseyt
My dynen knecht nae dijn Gelofft ghestadich.

23. Wil dijn Ghenaed' end Ontferm - herticheyt
My gunnen Heer/ op dat ick doch mach leven
Wat dijn woort is mijn lust in sonderheyt
Laet syn beschaemt die in Hoogmoet verheven/
Met een valsch hert my soecke alle quaet
Want ick wil my tot Dijne Wet begeven.

24. Dan sullen haer met lust end blyd' gelaet
Keeren tot my die vroom syn end Godsvruchtich
End kennen recht dijn Woordt en dijnen Raet.
Geeft dat mijn Hert sy oprecht ende tuchtich
Mits u gebodt/ op dat ick niet met smaet.
En word' beschaet end voor mijn Vyant vluchtich.

25. Dewijl ick verlang' nae dijn woort Dach end Nacht/
Mijn Ziele wordt versmacht end gants besweken:
Midts op dijn Woort ick soo begeerlijck wacht/
Dat d'oogen schier my sprit'len ende breken
Ick segge vast in myn Hert: och wanneer
Sult ghy my Heer eens troostelijck aeuspreken.

26. Ick ben heel dorr/ wt grooten rouw O Heer
Als een Bocxvellang' in den Roock ghehangen
Doch dijn bevel vergeet ick nimmermeer
Hoe lang 'sal my dit Cruys noch soo hart mangen
Ick ben dyn knecht wanneer sult ghy doen wraeck
Over de geen' die my so hart bestrangen?

27. 'T hooveerdich volck heeft my sonder oorsaeck/
Kuylen gemaeckt om daer in te doen vallen
Dwelck niet en is nae dyner Wet wtspraeck
Dyn Wetten Heer syn oprecht gants end allen/
Ick word verbolcht t' onrecht wt Haet end Nijt/
Dies wil my Heer met dijner Hulp omwallen.

28. Ic was by na myn leven geheel quijt
Door dit boos Volck dat my soeckt te verderven.
Doch heb ick noyt van dijn Woort afgeglijt
Verquict my Heer/ end laet my doch niet sterven/
Nae dijn genaed: Ick wil dijn woort met vlijt
Behouden steeds/ in steed' van mijner Erven.

29. Dijn Woort gheduert O Heer in Eewicheyt/
En staet gevest in 's Hemels hooge throon
Die ons van dy Oorconde claer bescheyt.
Tijn waerhz vast laet sich wel claer verthoonen/
Van Tijt tot Tijt: ghy hebt het Aertrijc
Heel vast gesicht/ dat Menschen daer op woonen.

30. Tot heden staet de Werelt op haer gront
Door dijn Gericht/ mits alle Creatueren
Dijn dienaers syn gehoorig t'aller stont.
Had' my dijn Wet/ doe my 't Hert swaer moest treuren/
Niet wel getroost/ end myn ghemoet verblijt
Ick waer vergaen/ end had niet kunnen dueren.

31. In Eewicheyt wil ick te geener tijt
Dijn Heylich woort en dijn bevel vergeten
Want ghy daer door my 't Leven hebt bevrijdt
Heer ick ben dijn/ dies mach ick my vermeten/
Daerom myn Heer bewaer my in de noot
Want ick doch poog' om dijn Wet wel te weten.

32. De godloos' Heer/ staen vast na mynen Doot
Dies hebbens' oock ghelegt haer schalcke laghen
Maer ick neem Acht op dijne Woorden bloot
All wat my wort ter werelt voorgeslagen
Heeft al een eynd'/ al ist noch eens so groot/
Dijn Woort alleen streckt wijt ten Eew'ghen daghen.

33. Hoe lief O Heer heb ick dijn wet ghehadt?
Den gantschen dach men hoort my daer van spreken/
Want tis mijn lust het is mijns Herten schat
Mijn Vyant heeft in Wijsheyt my gheweken/
Dwelck is gheschiet door dijn Woort end gebodt
Daer meed mijn Hert was Eewelijck ontsteken.

34. Jae ick ben ooc verstandiger/ o God
Dan all die my eerst hebben onderwesen/
Omdat dijn Wet is mijn sin end ghenot/
'T verstandt is my in Wysheydt opgheresen.
Oock boven die/ die Ouder syn van tijt
Om dat ick houw dijn Wetten hooch gepresen.

35. Ic heb altijts myn Voeten nauw gemijdt
Van alle quact/ end Van onrechte Wegen/
Omdat ick hiel dijn woort met grooten blijt.
So dat ic noyt van sinnen was geneghen
Om van dijn woort te wijcken eene voet
Wat in dijn school heb ic constant gecregen.

36 Mijn Heer/ myn Godt/ hoe syn dijn Woorden soet:
Geen honich werck noch soet honichraten
Vind' ick van smaeck in mynen mont so goet
Ick heb verstandt end wijsheyt boven maten
Daer door ghehadt/ end ben gheworden vroet
Dies moet mijn Hert bedroch en leugens.

37 Dijn Woort is/ Heer een Claerheyt ende Licht
Door mynen Voet/ om dijn Baen na te sporen/
Een Fackel claer die myne wegen richt/
Ick heb O Heer en stercken Eet gesworen
Dien ick altijdts sal onderhouden vast/
Als dat ick steets dyn Rechten wil Oorbooren.

38. Ick steeck benaut in swaren druck en Last
Vernedert synd' o God onder dijn handen
Verquick my dan/ nae dijn/ nae dijn woort u doch rasch
Neem gunstich aen de willig Offerhanden
Dijns Lofs/ die ick dy met den Mondt ghewaeg/
Leer mij Gemoet in dijns wets Yver.

39. Ghy set O Heer dat ick my telcker uyren/
Als in mijn vuyst: soo swijmt my telcker
Doch ick vergeet' dijn wet te genen daeg'
Het Godloos volck soeckt mynen Voet te stueren
(Wt valsch bedroch) in 't garen van haer Net
Maer ick laet my van dijn Woort niet vervueren.

40. Dijn Tuygnis Heer dyn Woort end dyne Wet/
Is 't lot en deel dwelck ick wil Eewich Erven
'T is myn Vreucht/ myn Troost end myn ontset.
Ick heb myn Hert gheneyghet menichwerven
Tot dyn gebot: Nae 't welck ick onverlet/
Wil Eeuw'lick doen: tot dat ick coom te sterven.

41. Ick daeg een Haet/ end hebb' een wedersin/
Van t'schalck gepeyns end 's Menschen slimme rancken/
Maer dijne Wet ist geen dat ick bemin
O Heer ghy zijt mijn scherm die niet can wancken/
Ghy zijt mijn Heyl/ mijn Toevlucht ende schilt
OP dijn Woort staet mijn hop' end mijn gedancken.

42. Packt U van my all die ghy qualijck wilt
En boosheyt werct: end ick sal met vlijt schouwen
Op mijns Gods Woort/ en syn Gheboden milt.
Wilt my O Heer vast stutten en behouwen
Nae dijn Gelofft dat ick int Leven blijff
Laet my niet syn beschaemt in mijn vertrouwen.

43 Versterckt my zeer/ end Ondersett my stijf
So sal ick recht bewaret syn met Vreden
Ick sal dijn wet aenmercken met beclijf.
Gy hebt de geen met voeten hart vertreden
Die dwalen af van dijne wet en Raet/
Want sy doch List end valsche Rancken deden.

4 Ghy hebt de boos' end hare valsche daet
Als om nut schuym van d' Aertrijck wech ghesmeten/
Dies ick bemin' dijn Tuygnis boven maet
Dijn schrick en schroem heeft my 't Hert so beseten/
Dat my van vrees het hayr te bergen staet
Als ic my poog' dijn Oordeel t' overmeten.


<H Het derde Deel des CXIX. Psalm.>
<W Ende gaet op dese Naevolgende Voys:>
<V 1> Ick houde over 't Recht/ en wil bijven
En geeft my niet over/ dien die bedrijvé
Vast by de Gherechtigheyt ghestelt:
Willen aen my Cracht ende Ghewelt.
Helpt uwe knecht/ troost hem dat onere
my de stoute geen krachten doen meere.
Mijn Oog' na dijn Heyl wacht en beydt
Nae 't Woort dyner Gherechticheyt
Doet met dijn knecht nae dijn Genade
Leert my dijn Rechten vroech en spade.

2. Ick ben dijn knecht leert my/ o God Vol trouwen/
Dat ick dijn ghetuyghenissen ken.
'T is tijdt dat de Heer daer opneem Aenschouwen/
Dijn Wet is gheheel verscheurt van hen.
Daerom ick dyn Ghebodt beminne/
Ick achtet weerder in mynen sinne/
Veel meer dan silver ende gout/
Boven den fijnen goud' ick hout.
Daerom houd' ick dijn Wet en Leere:
Allen Valschen wech haet ick seere.

3. Dijn getuygenissen zyn wonderlijcken
Daeromme houtse myn siel altijdt.
Wanneer men dijn woordt openbaer siet blijcken/
Soo maecket ons wijs ende verblijdt.
Ick doe open mynen Mondt ghestadich
End begheere dijn Ghebodt weldadich
Want my daerna verlanghet nu/
Weest ghenadich/ tot my keert u.
Als ghy dien pleecht te doen bequame/
Die daer beminnen uwen Name.

4. Laet in dijn woort gewis wesen myn treden/
Gheen onrecht over my heyrschen laet
Helpt my van der menschen vermetenthede
Verlost my doch daer aff met der daet:
So wil ick houden sonder vertraghen/
Dyn Gheboden in alle myn Daghen.
Laet Lichten over uwen knecht
Dijn Aenschijn end leert my dyn Recht
Met watervlieten bey mijn Oogen/
Dat men dyn Wet niet Wil ghedooghen.

5. Heer ghy zyt end blijft Eewichlich Rechtveerdich
Dyn woort is recht/ oock wat het toeseyt
Ghy hebt de Ghetuygenis Eerweerdich
Dyner waerheyt end gherechticheyt/
Hart gheboden end belast waerachtich
Ick yver my schier ter Doot onsachtich,
Dat al myn wedersegghers boos,
Dijn woorden vergeten altoos.
Dijn woort is wel gheloutert Heere/
Ende dijn knecht beminnet seere.

6. Ick ben seer verstooten/ veracht end'
Maer ick en vergeet niet u bevel.
Dijn Gherechticheydt blijft Eeuwich Certeyne/
Ende dijn wet/Heer/ is even wel
Tot allen Tyden Waerheyt volcomen.
Ancxt en Noot heeft in my plaets ghenomen/
Maer ick heb lust aen u Gebodt.
De Gerechticheyt O myn Godt/
Dyns wet sis Eewich sonder sneven:
Onderwijst my/ so sal ick leben.

7. Ick roep van herten Heer/ wilt my vertroosten/
Dat ick dijn Rechten houde ghewis/
Ick roep tot dy helpt my/ neycht doch dijn Ooren/
Dat ick houde dijn Ghetuygenes/
Ic coem vroech/ en doe tot dy mijn clachte
Ick schrey End op dyn woort / Heer/ ick wachte
Ick hoop daer op des Avonts laet/
En 's morgens voor den Dagheraet
Altijdt geheel vroech ick opwake/
Om van dyn woort te houden sprake.

8. Na u genade hoort myn stemmen clachtich
Heere/ nae dyn Rechte verquict my.
Mijn vervolgers quaet en seer bosachtig
Wouden my toe/ end aenvallen vry/
End sy zyn verr' van dyn wet gevloden.
Heer ghy zyt heel nae en dijn Gheboden
Syn enckel waerheyt openbaer.
Maer ick weet te voren voorwaer/
Dat ghy dijn Rechten al ghelijcke
Vast ghesondeert hebt Eewelijcke.

9. Siet aen mijn Elend end verlost my Heere/
Helpt my wt/ keert myns Vyandts bedroch
Want ick en vergeet u wet nimmermere.
Voert myn saeck' ende verlost my doch
Wilt my Heere door dijn woort verblijden
Dijn salicheyt is tot allen tijden
Verr' van der Godloosen gheslacht
Want hunder geen dijn woort en acht.
Heer groot is dijn Barmhertichede:
Verquickt my nae dyn wet/ in vrede.

10. Mijn vervolgers/ Heer syn seer groot van Hoope/
Mijn wedersegghers oock vele zijn.
Maer ick van dijn wet niet en wijck' noch loope.
De verachters syn voor myn Aenschijn
End het doet my wee boven Maten
Dat sy dyn woort so geheel verlaten.
Siet ick beminne dijn bevel/
Nae dijn Ghenaed verquickt my wel
Dijn woort was opt waer eewich mede
Doort' Recht dijner gerechtichede.

11 De vorsten vervolgen my sonder sake
En mijn hert vreest voor dijn woorden
Daer ick my in verheugh ende vermake
Als een die grooten Buet crijcht te deel.
Ick ben gram de Leugenen onsachte
Door eenen grouwel/ Heer ick die achte:
Maer tot dijn wet ick Liefde draegh.
Ick Looff seven mael alle Daegh'
Dy/ om de wet will wtghelesen
Dijner gherecheyt ghepresen.

12. Veel vrede hebben die dyn woort beminnen
En sy en sullen struyckelen niet.
Heer ick wacht op dyn Heyl met Hert en sinnen
En doe alle wat ghy my gebiet.
Myn siel hout dyn Wetten groot en cleyne
En bemintse seer met Herten reyne.
Ick houd' dijn Bevelen O Godt/
Dijn ghetuycheniss end Ghebodt:
Ick ben geheel daer toe gheneghen/
Want voor dy syn alle mijn weghen.

13. Heere slaet doch voor dy comen mijn Clage/
Leert my doch nae uwen woorde goet
Dat myn smeken voor dy coom alle dage:
Na dijn woort verlost my doch met spoet
Myn Lippen sullen loven end Eeren:
Wanneer ghy my dijn Rechten sult leeren
Myn tonghe sal met gantschen vlyt'
Haer spreken hebben t'alder Tijdt/
Van dpn woort Heer/ met welgevalle:
Want recht syn u bevelen alle.

14 Laet dyn handt my by staen/ want ick heb Heere/
Op dijn Bevelen hert gheset.
Och Heere/ na dyn heyl verlangt my sere
End ick hebbe Lust aen dyne wet.
Laet myn siel leven/ dat s' u mach prijsen
En dat dijn Rechten my Hulp bewijsen.
Ick ben als een schaepken verdwaelt/
'T welck verloren syn weghen faelt:
Soeckt dijnen knecht/ doet my doch wete
Want dijn wet ick niet en vergete.

<H Psalm. CXX.>
<C Ad Dominum.>
<W Op de Voys het is dat Heyl ons comen her,>
<C Op op de Voys: Wanneer mijn Stond
<V 1> Den Heer Aenroep ick nae syn Woort,
In mijn Aenroepen is verhoort
In min Benautheyt noodich/
End myn Aenroepen is verhoot/
Syn Hulpe coemt alspoedich.
Verlost O Heer de Siele myn/
Van valsche Bonden vol Fenijn/
End van die quade Tonghen.

2 Wat can die valsche Tonghs doens
Dat ongluck gaet sy smaeckens
Als scharpe Pijl eens Reusen koen.
Verderven wat spraecken
Ghelijck Vuyr in Genever brandt/
Ach wee my onder Melechs Handt/
Dat ick moet vreemd'ling woonen.

3. Onder die Hutten Kedar quaet
Hoe is myn Siel so banghe.
Het Volck dat altoos Vrede haet
By dien woon ick so langhe/
Als ick haer Vreed' gae bieden aen/
Met Recht en Waerheyt haer vermae/
So gaen sy my bestrijden.


<H Psalm. CXXI.>
<C Laetatus sum.>
<W OP de Voys: Nu vreucht u Lieve Christen ghemeyn.>
<V 1> Myn Ooghen sien ten Berghe schoon
Van daer mijn hulpe naecket/
Myn hulpe coemt vans 'Heeren Throon
Die Memelend Aerd'maeeket.
Pplaet.djn Doetnietslibb'rengaen/
Banthemgeen Daeck mach comenaen
Piedijne WPachtbewaret.

2. Siet die Wachter van Israel
Hy sluymert nimmermeere/
De HEERe bewaecket dy so wel
Een schad'we is de Heere
Over die rechte hant van dijn
Dat dy der Sonnen heete schijn
Des daghes niet en Steecke.

3. Des nachts die Maen dy niet vercon
De Heer bewaert dyn Siele/
Hy gaet bewaren dy ghetrou/
Voor Ongluck quaet end veele.
De Heer dijn Wtgang end Ingangh
Bewaer's dat dy gheen quaet bevangh
Nu end in Eewicheyde.

<H Psalm. CXXII.>
<C Laetatus sum.>
<W Op de Voys : Nu Vreucht u Lieve Christen ghemeyn.>
<V 1> Verheucht my/ als ick heb verstaen
Wy gaen ten Huys des Heeren
Dat ons Voeten betreden gaen/
Jerus'lems Poort vol Eeren
Jerusalem is ghebouwt een Stadt
Om dat men nae 's Heeren Placaet/
Aldaer te samen come.

2. Die Stammen te verschijnen daer
Die Stammen onses HEEREN/
Te Predighen int openbaer/
Om Israel te Leeren/
END' 's HEEREN Name Dancken Bly
Daer sitten ooch te rechten vry
Die Stoel des huyses Davids.

3. So wenschet nu Jerusalem/
Gheluck Heyl ende vrede
Wel Salich coemt Gods Seghen hem
Die dy bemindt heeft mede
Het moet van binnen Vrede zijn/
End Heyl in alle Vesten dijn/
Gheluck in dijn Paleysen.

4. Om mijner Brzoeder willen ick
Dijn Vreed in alle Hoecken
End om mijn Vrienden Salichlick
Dijn welvaert wil ick soecken.
End om des Heeren heylich Huys
So wil ick neerstich end altoos
Dijn Beste gaen Aenvaerden.

<H Psalm. CxXIII.>
<C Ad te Levavi>
<W Op de Voys: Heer Christ ghy Eenig Godes Soon>
<V 1> Mijn Oogen ick oprechte
Tot dy ins Hemels Throon/
Als Maechden ende knechte
In sware Tyden doen/
Haer ooghen sonder schande/
Op Heer en Vrouwen hande
Vrymoedich sien altijdt.

2. Also sien onse Ooghen
Op den HEER onsen Godt/,
Bet dat hy ons gaet voeghen
Weldadich sonder spot/
Zyt ons ghenadich Heere
Ghenaedich zyt noch meere/
Want ghy zyt goedertier.

3. Versmaetheyt end Verachten
In ons een groot ghequel/
Zyn staedich noch verwachten
Der Stouten spot soo fel
Seer vol is onse Siele/
Des schimpens al te vele/
Van 't hovaerdich ghespuys.

<H Psalm. CXXIV.>
<C Nis quia Dom.>
<W Op de Voys: Help God hoe gaetet immer toe/ Als hier nae volghet>
<V 1> Waer Godt niet met ons dese Tijt
Waer Godt niet mz ons dese tijt
Soo sal Israel saghen/
Wy moesten all' vertzaghen.
Die soo een Arme hoopken findt
Veracht van so veel Menschen kindt/
Die haer teghen ons setten.

2. Op ons is so vergramt haer sin/
Hadd' Godt het toe ghegheven/
Verslonden hadden sy ons hin/
Met gantschen Lijf end Leven.
Wy war'n als dien een Vloet verdrinckt
En die in groote Water sinckt/
End met ghewelt wech swemmet.

3. Maer God heb Loff die niet toeliet
Dat haer muyl ons mocht vangen
Als een vogel den strick ontvliet
Is onse Siel ontganghen.
'T strick is ontwey/ end wy syn Vry
Des HEEREN Name staet ons by/
Des Gods HEmels end Eerden.


<H Denselven CXXIIII. Psalm.>
<W Op de Voys: Waer Godt niet met ond deser tijt.>
<V 1> SO Godt de Heer niet by ons halt/
Als onse Vyandt woedet:
End onser Saecken niet toe valt/
Van Hemel hoogh behoedet:
So hy Israel schutz niet is/
End selver breeckt des Vyandts List/
So ist met ons verlooren.

2. Wat Menschen Macht end sin Aenvaert/
Sal ons billick niet schrecken/
Hy sitt so hooch al boven d' Aerd/
Die sal haer Raedt op decken/
Wann' zijt opt Cloeckste grijpen aen/
So gaet doch Godt een ander baen/
Het staet in synen handen.

3. Sy woeden vast end Tieren seer/
Als wouden sy ons Eeten/
Te Worghen staet al haer begeer/
Godt is by haer vergeeten.
Als Meyres baren onstuyr gaen/
Nae Lijff end Leven sy ons staen/
Des sal hem Godt ontfarmen.

4. Sy stellen ons als ketters nae/
Nae onsen Bloet sy trachten/
Noch Roemen sy haer Christen/ Jae/
Die Godt alleen groot Achten.
Ach Godt die duyre Name dijn/
Moet haerder schalcheydts Decksel zijn/
Ghy sult eenmael op waecken.

5. Op spalcken sy die kaecken wijt/
End willen ons opslucken/
Loff ende Danck sy Godt all'tijt/
Het sal haer niet ghelucken/
Hy sal haer strick verscheuren seer/
En stoten hare valsche Leer/
Sy sullent Godt niet weeren.

6. Ach Heere Godt hoe Rijck troost ghy
Die gantslijck syn verlaten/
Der g'naden Deur staet altoos vry/
Vernufft can dat niet Vaten/
Sy spreeckt: Het is nu al verloor'n/
Daer doch dat Cruys heeft Nieuw gheboorn/
Die dyner hulp verwachten.

7. Die Vyand' syn in dijner handt/
Daer toe all' haer Ghedancken/
Haer aenslach is dy wel bekandt/
Helpt ons dat wy niet wancken.
Vernufft tegen 't gheloove vicht/
Opt coemstich wil sy Trouwen nicht
Daer ghy sult selver Troosten.

8. Den hemel end die aerde wijt/
Hebt ghy Heer Godt ghegrondet/
Dijn licht laet ons Claer zijn altijt
T'hert wort in ons bevonden
Vol rechter lieffd' des Gloovens dijn/
Tot aent eynde standt vastich zijn
Die Werlt laet ymmer Murren.


<H Psalm. CXXV.>
<C Qui Confidunt.>
<W Op de Voys: O HEERE Godt dijn God'lyck Woort.>
<V 1> Nu welcke al haer Hoope gaer
Hier op den Heere stellen
Die blijven vast onwanckelbaer/
Gheen ongluck mach haer quellen.
'T gelooff voortaen blijft oprecht staen/
Sterckheyt geeft haer de Heere
Dies sullen sy bestaen so vry/
Als Zyons Berch vol Eere.

2. Alom die Stadt JErusalem/
Daer syn geheel veel Berghen/
Opdat de Vyandt niet in neem/
Den Wech haer te verwerghen.
So gaet oock Godt in aller Noot
Syn G'loovich Volck omgeven/
En by Haer staen altoos voortaen/
Oock in het Eewich Leven.

3. Godt is gerecht end Altoos goet/
Die sal niet blijven laten
Der Sondaer end Godloosen Roed/
Over syn Heyl'ge Vaten/
Op dat de Vroom in schand niet coem/
Noch in gheen Sonden valle/
Want Godt affwendt dat met syn Handt
Behoedt die Vromen alle.

4. O Heer doet al den Vromen wel/
Die int Ghelooff recht Leven/
Maer die van dy Aff treden fel/
En haer in Dwalingh' gheven/
Die sal Godt all mett quaed getal
Verwerpen end verdrijven/
Maer Israel noch altijdt sal
Ins Heeren Vrede blijven.

<H Psalm. CXXVI.>
<C In convertendo.>
<W OP de Voys: Vrolijck willen wy Alleluia singhen/ etc.>
<V 1> ALs de Heer syn gevangen Volck bevrijdet/
Zullen wy so wonderlijck syn verblijdet
Als een die wt den Droom ontwaecket gaet hem verblijdn/
Dat hy geraeckt is wt syn Noot ende lijden.

2. Dan sal Laches luste onsen Monde
Dat ons tong' des Heeré Roem verconde
Daer salmen segghen openbaer onder die Heyden/
De Heer gaet groote dinghen syn Volcke bereyden.


3. Wonder groot heeft de Heer aen ons bewesen/
Dies wy vrolick syn/ van 't quade ghenesen
Heer weyndet ons' Ghevancknis/ als ghy Verdroochden
Die Roode zee/ en dijn Volck wert vol van vreuchden/

4. Die met Tranen nu gaen costlijck Zaet saeyen/
Sullen met vreuchden noch all' comen Maeyen/
De werelt wil die vromen hier altoos bedroeven/
Maer eyndlijck sy noch vrolijck brengen haer schooven.

<H Psalm. CXXVII.>
<C Nisi Dominus.>
<W Op de Voys: So Godt de HEER niet by ons staet.>
<V 1> Weer Godt niet selffs 't Huys gaey en slaet/
En schickt all' dinck daerinne/
Vergeefs men Arbeydt vroech en Laet/
Verloor'n is sterckt end sinne.
All'sorg end moeyt vergeves gaet/
So Godes hulp niet by ons staet/
All Arbeyt is verlooren.

2. Waer Godt die Stadt niet Onderstaet
En bouwet Thoorns en Doore/
Daer helpt gheen Menschen wijse Raet
All' Macht is daer verlooren/
Waer Godt gheen Lust te Waecké heeft
Daer waeckt om niet al watter Leeft/
All' Const end Macht moet vallen.

3. Dies merckt daer op all die so gaen
Sonder gheloove leven
En soeckt u Broot met vroech Opstaen
Godt wilt also niet geven.
Maer die hem Vreesen/ valt het toe
Al sonder Moeyt/ niet wetend' hoe/
Die syn ghenaed' verwachten.

4. Des Lijves Vrucht/ die kindren zijn
Die ons Godt schenckt tot Erven/
Dien hyse gundt ten huyse fyn/
Hy laet niemant verderven,
All' dingh hy met syn Seghen vult/
De Heere Dorst en hongher stilt/
Wt goetheyt end ghenade.

5. De Pijlen syn ins Reusen Macht
Als hy wil gaen te strijden/
En schietse waer hy heeft ghedacht/
Ter rechter Plaets en Tijden.
So syn de Menschen Jonck end Oudt
In Gods gewelt/ (wie hem betroudt)
Hy gaet het al versorghen.

6. Dies laet ons trouwen op syn Woort
End sien op zijne Handen/
Hij sal ons helpen altijdt voort/
Wy worden niet tot schenden/
Hy wil ons koocker vullen wel/
So hebben wy ghewonnen spel/
Voor ons Vyandn allen.

<H Psalm. CXXVIII.>
<C Beati omnes qui.>
<W Op syn eygen Voys Als hier nae volghet.>
<V 1> Wel hem die in Gods vreese staet
En die op syne Weghen gaet/
Dijn selffs Handt dy gheneeren fel/
So leeft ghy recht/ en 't gaet dy wel.

2. Dijn Wijff sal in dijn Huyse zijn
Als een Weinstock vol Druyven fijn/
En dijne kinder om dijnen Disch
Als Oly planten gesont end frisch.

3. Siet so Rijck Segen hangt hem aen
So in Gods Vreese leeft een Man/
Van hem laet af den Vloeck en Thoorn
Den Menschen kind'en aengeboorn.

4. Wt Zyon sal Godt seeg'nen dy/
Dat ghy moecht schouwen staedich bly
'T geluck der Stadt Jerusalem/
Door Godt in gnaden aenghenaem.

5 Bewaren sal Godt 't Leven dijn/
Met syn Goetheyt so by dy zijn/
Dat ghy sult sien dijns kindes kindt/
En dat Israel Vrede vindt.


<H Psalm. CXXIX.>
<C Saepe expugnave.>
<W Op de Voys: Als hier nae volghet.>
<V 1> Sy hebben dick wils my Benouwt/
Van mijnder Jonckheyt seer gedrout/
So sond' Israel saghen
Sy hebben dickwils my benout
Van Jongs aff met veel Plaghen.

2 Doch hebben sy niet moghen daer
Verwinnen my met Plaghen swaer.
Die ploegers' my so booghen/
En ploegend op mijn rugghe daer/
Haer Vooren langhe tooghen.

3. De Heere heeft gerecht alleen
Die Godloos stricken affghesneen/
Het moeten werden t'schanden
Op Aerd'/ te Rugghe keeren heen
Oock al Zyons Vyanden.

4. Och dat sy als Gras moeten zijn/
Twelck Dorret van der Sonnen schijn
Eer dat ment coemt Affplucken/
Des Maeyers Handt niet vullet/
Al gaet hy daer nae bucken.

5. Oock can der Gharven binder niet
Zyn schoot daer meed' ghevullen yet
En die voor by gaen mede/
En spreken daer tot haer doch niet
Godt geeff u synen Vrede.

6. Sy wenschen haer oock niet daer by
Des HEEren Segen met u sy/
Wy seegnen u tesamen.
In 's HEEren Naem/ die ons verbly.
Door JEsum Christum Amen.

<H Psalm. CXXX.>
<C De profundis cla.>
<W Op dese Tweederley zijn eyghen Voysen. Als hier nae volget.>
<V 1> Wt dieper Noot schrey ick tot dy
Dijn g'nadich ooren keer tot my
HEER Godt Verhoort mijn Roepen/
Om mijn Ghebedt doet s' Open.
Want is dat ghy wilt sien hier aen
Wat Sond' end Onrecht is ghedaen
Wie kan (HEER) Voor dy blyven?

2. By dy gelt niet dan G'naed en gunst
Die Sonden te vergeven
Om niet is onse Doen en kunst
Oock in den besten Levend'/
Voor dy niemandt hem Roemen kan
Dies moet dy vreesen alleman/
End dijner g'nade leven.

3 Daerom op Godt wil hopen ick
Op mijn verdienst niet bouwen/
Op hem mijn Hert sal vastlick/
End op syn Goetheyt Trouwen
Sie my toe seydt syn weerdich Woort/
Dat is mijn Troost / mijn trou Confoort
Des wil ick steedts verbeyden.

4. All duerdent schoon tot in den Nacht
End weder aen den Morghen/
Noch sal mijn hert aen Godes Macht/
Vertwyfen niet noch sorghen/
So doet Israel rechter aert.
Die wt den Geest herboren werdt/
End synes Gods verbeyde.

5. Al syn by ons veel sonden quaet/
By Godt is meer Ghenade
Syn Handt te helpen heeft gheen Maet
Hoe groot oock sy die schade
Hy is alleen die Herder goet/
Die Israel verlossen moet
Wt synen Sonden alle.

<H Den selven CXXX. Psalm.>
<W Op een ander Voys Als hier nae volght>
<V 1> Wt dieper Noot schrey ick tot dy.
Dijn gnadig oore keer tot my/
HEER Godt verhoor mijn Roepen
Om mijn Ghebedt doet 's Open
Want ist dat ghy wilt sien hier aen/
Wat Sond' end' onrecht is ghedaen
Wie kan (HEER) voor dy blijven

2. By dy gelt niet dan Gnaeden gunst
Die sonden te vergeven etc.

<H Psalm. CXXXI.>
<C Domine non est.>
<W Op de Voys: Van Hemel quam der Engel schaer>
<V 1> Mijn Hert is niet verhoocht O Heer/
Noch hovaerdich mijn Oogen seer/
Ick wandel niet in dingen daer
Die my te hooch syn end te swaer.

2. Als ick myn Siele stilden niet
So wert myn Siel ghespeenet (siet)
Ghelijck een Kindeken noch cleyn/
Ghespeen tis sonder Troost alleyn.

3. Op Godt den Heer hoop Israel/
Betrouw hem Lijff end Siel al wel/
Want by hem is schoon hulp bereydt
Van nu aen tot in Eewicheyt.

<H Deselve CXXXI. een ander Compostie/>
<W Ende op de Voys: O Heere Godt, dijn God'lijck Woert/etc.>
<V 1> Heer als mijn Hert recht overdenck
Mijn Elendt sondich Leben/
Daer in ick gantsch end gaer versinck
Kan ick my niet verheven.
Ick keer myn Ooghen totter Eerd'/
(Helpt ghy Heert allen Daghen)
Het is met all' myn doen niet weert/
Moet aen myselffs Vertzaghen.

2. Als ick Roemd' en dacht aen myn macht
End gaven daer beneven/
End had op myn goey wercken acht
Wert myn ghemoedt verheven/
Doch bleeff myn Hert in Twyffel staen
Het cond' hem t'geenen Daghen/
Op dy O Heer verlaten gaen/
Het werdt van Ancxt versaghen.

3. Want als ick niet myn Sielen sett
Op dyn Ghenaed' te gronden/
So werdt sy met onrust verlett
Verschrickt van straff der Sonden/
So word ick als een kindt voorwaer
Dat steedts/ (om Troost te crijghen)
Siet nae syn lieve Moeder daer
End niemandt kant doen swijghen.

4. Dies Raede ick dat Israel
Op Godt hoop Onverdrooten
Hy Rijcklijck ons sal helpen wel
Syn handt is niet gheslooten/
Syn Goetheyt end Barmherticheyt
End syn Ghenaed om prijsen/
Van nu aen tot in Eewicheyt/
Wil hy ons all bewijsen,


<H Psalm. CXXXII.>
<C Memento domi.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die >
<V 1> O HEer gedenckt aen David Jent
Aen al syn Moeyt en groot Elent/
Want hy swoer Godt den Heer/
Godt Jacobs Looffd' hy: ick wil niet
Gaen in myn huys/ noch Liggen (siet)
Op myn bedd'legher neere.
Ick laet niet slapen d'Ooghen myn/
Noch sluym'rich myn Oog' scheelen zijn
Tot ick een Woonsteed' vinde
Voor Jacobs Godt/ daer van dat wy
In Ephata aff hoorden bly/
End vondens' in Woestjne.

2. Wy willen in syn wooningh' gaen
Dem voor syn Voetbanck bidden aen/
Heer maeckt dy t'uwer Ruste/
Met d'Arck dyns machts der Priester Cloec
Laet syn alleen Gerechticheet/
Dyn heyl'ghen bly met Luste.
En neemt om David dynen knecht/
Het Regiment dyns Christ niet wech.
Godt heeft een Eedt ghesworen
Den David dien hy houden sal/
Op dyn Stoel sal ick setten al/
Dyns Lijves Vrucht vercooren.

3. Ist dat dyn kinden myn verbondt
End myn Woort houden t' Alder stondt
Dwelck ick haer recht sal Leeren!
So sullen hare kindren meed'
Op dijnen Stoel in Eewicheedt/
Oock sitten end floreeren.
De Heer heeft Zpon gants end' gaer
Vercoorn/ hem lust te Woonen daer
Want dit is (spreeckt de Heere)
Mijn Rustplaets end mijn lust daer ick
Wil syn end woonen eewelick/
Want het behaecht my seere.

4. Ick wil haer spijse seegnen daer/
En Broots ghenoech oock geven haer/
Ick wil met Heyl becleeden
Haer Priesters/ end haer Heylgen fijn/
Die sullen al te samen zijn
In groote Vrolick heeden.
Aldaer sal opgaen Davids Hoor'n/
Ick heb bereyt mijn Christ vercoor'n/
Een claer Lanteern al schoone.
Syn Vyanden wil ick becleen
Met schandt: maer over hem seer Reen
Sal Bloeyen syne Croone.

<H Psalm. CXXXIII.>
<C Ecce quam bo.>
<W Op de Voys: Het wil ons Godt ghenadich zijn/ etc.- >
<V 1> Nu siet hoe fijn end Lieflijck ist/
Recht Broederlijck te Leven
Tot eenicheyt in Jesu Chris
Van Herten hem begheven
Want Eenderley ghesinnet zijn/
Doet d' Een den And'ren Bouwen/
End hem selffs Matich houden fijn/
Daer mach de Lieffde Trouwen/
End voor gheen Valscheyt grouwen.

2. So Cost'lijcken macht niet gezijn
Die Balsem Zalve meede/
Die van't Hooft Arons bloeyde fijn
In synen Baert end Cleede
Als Costlyck is Eendrachticheyt/
Der Christenheyt vol Eere/
In 's HEEren Woort so wel bereydt
Eendzachticheyt al meere
Behaghet Godt den Heere.

3. Den dauwe van den berch Hermon
Mach so ghewenscht niet comen
Op den Berch dorstich van Zyon/
Tot Laeffenis der Vromen.
Als Costlijck is des Geestes Cracht/
Die wercket sulck Eendzachte/
By Godes Volck van Gheeste saecht/
Dat syn Woort houd' in Achte/
End syn Ghenaed verwachte.

4. Want daer wil selffs de milde Godt
Godt syn Seegen heyrschen laten/
Met Troost end hulp in Aller Noot/
Ons comen all' te Baten/
Belovende daer toe noch mee
In dees' Elend' te gheven
In desen Leven Rust end Vreed'/
En daer nae d' eewich Leven/
Door Jesum Christum Amen

<H Psalm. CXXXIV.>
<C Ecce nunc be.>
<W Op de Voys: Van Hemel quam des Enghel Schaer.>
<V 1> Siet nu end Looft den Heer met bljt
Ghy all' die 's Heeren knechten zijt
Ghy die in syn Huys 's Nachtes staet
Dient synen Naeme Vroech end laet.

2 Hefft uwe Handen op met Eer/
Int Heylichdom end Looft den Heer
Van Herten reyn end wel Bereydt/
Hem dient in alder Heylicheydt.

3. De Heere die daer Eewich Leeft
Wt Zyon u syn Seghen gheeft
Die Hemel ende Aerde beyd'
Wt niet heeft maeckt end wel bereydt.

<H Psalm. CXXXV.>
<C Laudate nomen.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.>
<V 1> Ghy 's Heeren knechten dient hem wel
Een yeder Looft syn Name snel/
Ghy knecht int huys des Heeren/
Ghy die dient in den Hoven reyn/
Des Tempels onses Gods alleyn/
Sulcx willich doet en geeren,
Looft hem/ want Vrendlijck is de Heer
Loofft synen Naeme altijdt meer/
Die Liefflijck is Al omme.
Israel ende Jacob siet/
Heeft hy vercooren end behoedt
Tot synen Eyghendomme.

2. Ick weet dat groot is Godt de Heer
Jae boven alle Goden Veer
Al wat Godt wil end Lustet/
Doet hy in HEmel end Aertrijck/.
Zee en Diepten Insghelijck/
De Wolcken hy Toerustet
Laets' Op gaen van der Aerden endt
Hy Blicxem maeckt/ en Reghen sendt/
Windt wt heymlijcke steeden/
Hy heeft oock met syn Macht vermoort
In Egypten all' Eerst' Gheboort
Van Menschen ende Veede.

3. Hy Wonder in Egppten deed'
Aen Pharo en syn knechten meed
Veel Volcken bracht hy omme/
Haer Coninghen van grooter macht
Hy Doode ende omme bracht/
Int Landt al om en omme
Der Amoriter Coninck fel/
Sihon end Og te Basan snel.
End oock die Coninckrijcken
In Canaan van grooter Eer/
Vernielde ende bracht ter Neer
De Heere All' ghelijcke.

4. Hy gaff haer Landt ten Erve heel
Syn Volck die kindren Israeel
Dijn Naem duert eewich Heere/
De Heer syn Volck sal Rechen fijn/
End syne knechten alle zyn
Ghenaedich Immermeere.
Der Heyden Goden syn ghebout
Al te saem van silver ende gout/
Ghemaeckt van Menschen Handen/
Sy hebben Monden/ spreken nicht
End Oogen maer gants geen gesicht
Sy blijven all te schanden.

5. Sy hebben Ooren/ hooren niet/
Gheen Azem oock tot ghener Tijdt
En is in haren Monde.
Die sulcke maecken/ syn all gaer
Als die op sulcke Hopen daer
End gaen daer meed' te gronde.
Maer Isr'els Huys end Aaroon
End Levi den Heer Loven schoon/
Syn Loff werdt hooch verheven/
Wt Zyon sy ghelooft de Heer
Die te Jerus'lem woont met Eer.
Den Heer men Loff moet geven.

<H Psalm. CXXXVI.>
<C Confitemini>
<W Op de voys: Van Hemel hooch daer coom ick her.>
<V 1> Danckt Godt want hy so vriend'lijck is/
Syn goetheyt Eewich duert gewis/
Danckt vrolijck Godt der Goden al/
Syn Goetheyt Eewich dueren sal.

2. Den Heer der Heeren danck bereyt
Want Eewich duert syn goedicheyt/
Die groote Wond'ren doet alleyn/
Syn Goetheyt Eewich duert Certeyn.

3 Die Hemelen heeft hy ghemaeckt
Seer wijslijck/ dies syn goetheyt smaeckt
Die d'Aerd opt water wijt wt breydt
Want Eewich duert syn Goedicheyt.

4 Die groote Lichten heeft ghedaen/
Die Sonden daghe voor te staen/
Die Maen en Sterren voor die nacht
syn goetheyt Eewich duert en Macht

5. Die d' Eerstgheboort' Egypti dood'/
End leyd’ Israel wter Noodt
Door synen Arm end stercke Handt
Syn goetheyt duert aen allen kant.

6. Die in twey deylden 't Roode Meer
Syn Goetheyt Eewelijck Regneer/
En liet daer Israel doorgaen
Want syn goetheyt blijft Eewich staen.

7. Die Pharao end al syn Heyr
Verdronck end stiet int Roode Meyr
Die syn Volck leyd door de woestijn.
Want Eewich duert de Goetheydt zijn.

8. Die groote Coninghen bracht om/
En Doodden oock All' om en tom/
Die Coninghen van Machte rijck/
Want syn Goetheyt duert Eewelijck.

9. Der Amoriter Coninck groot/
Als Sihon hy versloech en dood'
Te Basan Og den Coninck wreet/
Want Eewich duert syn Goedicheet.

10. Hy gaff haer Landt tot een Erffdeel
Ten Erve syn Volck Israel/
Want syne Goedertierenheyt
Blijft altijdt end in Eewicheyt/

11. Hy Dacht aen ons/ doen wy all' waer'n
Verdruckt/ end hy verlost ons gaern
Van onse Vyanden so wreet
Want Eewich duert syn Goedicheet.

12. Die allen vleesche geeft syn Spijs
Syn goetheyt eewich houdt den prijs/
Danckt Godes Goetheyt Vroech end Laet/
Want Eewichlick duert syn Ghenaedt.

13. Eer Loff en prijs sy hem bereydt
Van nu aen tot in Eewicheyt/
Dat wy ghenoechsaem en bequaem/.
End eewich Eeren synen Naem.

<H Psalm. CXXXVII.>
<C Super flumina.>
<W Op den Voys: Aen water vlieten Babylon>
<V 1> Aen Water vlieten Babylon/
Waer saten wy met smerten/
Als wy ghedachten aen Zyon
Doe weenden wy van Herten/
Wy hinghen op met swaren Moet/
Die Org'len ende Harpen goet/
Aen hare Boom' die Wyden
Die daer syn in haer luyder Landt
Daer moesten wy veel smaey en schandt
Daeglijcx van Haer al Lijden.

2 Die ons Ghevangen hielden lang
So hart aen Vreemden Oorden/
Begeerden van ons een ghesang/
Het gaer spotlijcke woorden/
En sochten in der Treuricheydt
Een vrolijck Liedt in onsen Teydt/
En seyden wilt eens singhen
Een Loffgesang/ een Liedken schoon/
Van den gedichten wt Zyon/
En laet dat vrolijck clingen.

3. Hoe souden wy in sulcken dwanck
End elend daer voorhanden/
Den Heere singhen syn ghesanck/
So heel in Vreemde Landen/
Jerusalem vergeet ick dyn/
So moet Godt der gherechten myn
Vergeten in myn Leven.
Ist dat ick dijns ghedencke niet/
So moet myn Tonghe met verdriet
Aen myne kaecken cleven.

4. Jae so ick niet wel vlijtelick
Jerusalem dy Eere/
So int begin wel blijdelick/
Als voortaen altydt meere.
Ghedenck der kind'ren Edom weer/
Aen JErusalems Dach O Heer/
Die in haer boosheyt spreeckten/
Breeck af/ breeck aff tot alder stondt/
Verdelchtse heel tot op den grondt/
Den Bodem will'n wy breecken.

5. Ghy snoode Dochter Babylon/
Verstooret heel daer neder
Wel dien/ die dy sal geven 't Loon/
Send dy vergelden weeder
Dijn hoochmoet ende schalckheyt quaet/
En meeten u met sulcke Maet/
Als ghy ons hebt ghemeten
Wel dien/ die dijne kinder cleen/
Neemt end slaetse aen en Steen/
OP dat dijns werd' vergeten

<H Psalm CXXXVIII.>
<C Confitebor.>
<W Op de Voys: Door Adams Val is gantsch verderfft.>
<V 1> VAn gantscher Herten Danck ick dy/
End wil dy (Heer) Loffsingen
Voor al den Gooden/ want ghy my
By staet in allen dinghen.
Dies wil ick dy/ Aenbidden vry/
In dijne heyl'ghe Steede/
En Dancken seer/ dijn Name Heer/
Door dyn Trouw end goetheede.

2. Want over alle Ding hebt ghy
Ghemaecket groot dyn Name
Door dijn woort/ daer allen Ty/
Die Werelt thoont syn Blame.
Maerso wanneer/ Ick dy bid' Heer
So wil my doch verhooren/
En laet oock snel/ mijn Siele Wel
Dijns Geestes Cracht verhooren

3. Die Coninghen al dancken dy/
Den hoochsten Prijs dy geven/
Dat sy dijn woort nu hoog en bly)
End singhen op den Weghen
Des HEEren mijn/ dat d' Eere zijn/
Sy groot/ Onsprekelijcken/
Want Godt is hooch/ En siet dan noch
Het nedrigh' opt Alertrycke.

4. Hy kent die Stouten Allegaer/
Van verrd' end oock van wijde/
Al wandeld' ick in droefheyt swaer/
By quaet Volck/ t' allen zijden
Sult ghy my doch Heer ondert' Joch
Verquicken end behouwen
En met dijn Handt/ mijnen Vyandt/
(Als hy is gram) benouwen.

5. My helpen sal dijn rechter Handt/
End eynden myne saecken.
Want Heer ghy condt het doen Valyant
Voor my sult ghijt wel maecken/
Dijn goetheyt Heer duert Immermeer
Dies laet om dijnen Name
'T werck Dijner hand'/ niet gaen te schand/
Door JEsum Christum Amen.

<H Psalm CXXXIX.>
<C Domine proba.>
<W Op de Voys: Aen Water vlieten Babylon.>
<V 1> Heer Godt ghy die doorsoecket my
Ghy kendt mijn heele Leven/
Mijn sitten end opstaen weet ghy
End al mijn Doen daer neven.
Jae/ mijn Ghedachten al van Veer/
Die Rondts om mijnen Leger gaet/
Ghy Bespiedt al mijn weghen.

2. Daer is geen woort in mijnen mont/
Noch spraeck op mynder Tonghen
Een is dy van te vooren Condt/
Eer 't wordt gheseyt oft songhen.
Ick gae/ stae/ waer/ end wat ick doe/
Ick doe niet goets Heere/
Oft ghy doet Dat te voor'n in my/
Dijn handt my op den wech lept vry/
Oft anders ick Faelgeere.

3. Met myn verstandt ben ick te slecht
Dijn wercken te doorgronden/
Maer door t'Ghelooff men moetet recht
Verstaen (Heer) t' allen stonden.
Door uwen Geest waer sal ick gaen/
Die alle herten gaey can slaen?
Dijn Aensicht van ghelijcken
Sulcx weet. Daer ick ten Hemel claer
Oft oock ter Hel/ so zijt ghy daer/
Ick can dy niet ontwycken.

4. Neem ick des Daegraedts Vleuglen
En blijve aen de Zeede/ (all
Dijn Handt my daer nochtans wel sal
Heer houden t'Aller steede/
Seg ick/ Jae/ Duysternis deckt my /
So is de Nacht als Dach voor dy/
Licht boven den Daeghrade/
By dy is Licht die Duysterheed/
'T syn al heymlijcke Sonden meed' /
Dy kenn'lijck vroech end spade.

5. Mijn Nieren syn in dyn Ghewelt
Oock mijn heymlijcke Lusten/
Doen ick in 's Moeders Lijff gesselt
Ginckt ghy my schoon toe rusten/
Dijn Rechter handt was over my /
Van herten gront dies danck ick dy/
Van dyne Wondren alle/
Daer mee ghy my maeckt wonderbaer
Mijn siel die Weldaet mercket daer/
Sulcx uwen Raedt ghevalle.

6. All mijn ghebeent hebt ghy getelt
Doen ick ghemaeckt sou werden
Dyn Ooghen oock op my gevelt/
Noch liggend in der Eerden/
Im 's Moeders Lijf noch onbereedt/
Daer aff 't vernufft weet gheen bescheet.
Voor dy so syn die uyren/
Mijns levens in dit Jammerdal
In uwen Boeck gheschreven al/
Hoelang die sullen dueren.

7. O Godt hoe cost'lijck syn voor mijn
Dijn men'gerley ghedachten/
Dan 't Zant aent Meer sy meerder zijn
Op dy wil ick steedts wachten/
Wanneer ick van den Doot op waeck
Houdt dyn Genaed' oock myne saeck/
By dy so wil ick bliven.
'T godloose Rot/ ghy hoochste Godt/
Wilt doo'n/ wtroeyden met gesspt/
Dat bloet volck wilt verdrijven/

8. Veel Onrechts segghen sy van my /
Alst dient maer tot haer saecken/
So haest dijn woort wil comen by/
Haer sy daer teghen maecken.
Ick haet al dijne haters Heer
Die dijn woort teghen syn so seer
En 't selffde wederstreven
Dies sy my alle Vyandt zijn/
Veel quaets sy my aendoen en pijn/
Wilt my victory gheven.

9. Heer ondersoeckt en proeft mijn hert
Versoecket mijnen gronde
End siet oft myn Doen achterwert
Wil wijcken teen'gher stonde.
Ben ick gheweecken Van de baen/
So laet my Heer dan niet voort gaen/
Op rechten Wech my leyde,
Die dy behaecht end Eewich sy/
Myn Siel/ Lijff end Gemoedt tot dy
Heer Eewelyck bereyde.

<H Psalm. CXL.>
<C Eripe me domine ab.>
<W Op de Voys: O HEERE Godt beg'nade my.>
<V 1> HEer van den boosen Menschen my
End van den wreeff'ligen bevry/
Die Boosheyt in haer herte
Ghedencken t'myner smerte.
Daeghlycx sy krijch Aenvaerden gaen/
Haer Tong en Lippen syn so daen/
Als Slanghen vol Fenijne
End Adren fel ter pyne.
Bewaert my (Heer) voor 's Boosen hand
Door Wreeff'ligen doet my by standt/
Die my (als ick nae dijne Leer
Wandle) omstooten willen Heer/
End legghen my haer stricke.

2. Die Hoovaerdig' van sinnen staet/
Breyden my Listich Netten quaet/.
Stellen my al Enteeghen/
Haer Vallen aen mijn weghen.
Maer ick seg' tot den Heer met Claeg
Ghy zijt myn Godt/ op dien ickt waeg'
Aenmerckt mijn stemme Clachtich/
Heer ghy myn hulpe machtich.
Mijn Hooft beschermt ghy in den strijt
Heer laet den Boos' syn Wille niet/
Sterct syn Moetwil doch geensins Heer/
Hy mocht hem dies verheffen meer/
End dijn Goetheydt misbruycken.

3. D'ongluck dat mijn Vyanden fel
Raedtslaghen/ t'selve moet al suel
Op haer kop nederdalen.
De Heer sal syne Stralen
Over haer schudden met Blixem/
End laeten gaen syns Donders stem/
Slaense sy diep in die Aerde
Met Vuer schricklyck vervaerde/
So diep dat sy't Eenmael vergaen/
En nimmermeer moghen opstaen
Tot haren Staet end Hovaerdy/
End maecken boosachtich Party/
Maer blijven heel verloren.

4. Een boosachtich Mont geen geluck
Op Aerd sal hebben in syn stuck/
End een Moetwillich Mensche
Boosachtich in syn wensche/
Verjaecht sal worden/ end verstoort/
Want ick Weet/ dat de Heer wt voert
Des Armen saeck nae Rechte/
Helpt die Elenden slechte.
Het sullen (Heer) die Vromen fijn
Dancken vrolijck den naemen dijn/
Die Vromen voor dijn Aensicht bly
Sullen van Sond' en Doode vry/
(Heer) Eewich blijven Amen.

<H Psalm. CXLI.>
<C Domine clamaui ad.>
<W Op de Voys: Ach Godt van HEmel siet daer in.>
<V 1> Ach Heer ick Roep Ancxtich tot dy/
Te helpen my/ haest seere/
Verhoort des Clagens stem van my
Als ick dy Aenroep' Heere/
Laet myn Ghebedt syn Aenghenaem
Ghelijck een Offerhand bequaem/
Nae dijnen wil ghemaecket.

2. Als ick myn handen tot dy vou/
Dat laet dy Heer behaghen/
Bewaer myn Mondt en Lippen Trou
En laet myn hert niet waghen/
Met den godloosen godloos zyn/
Noch Eten end laudeeren fijn/
Dat quaetdoenders beminnen.

3. Die vroome my wel vriendlijck stae
End straffe myn ghebreken/
Dat sal my wel doen sonder smae
By balssem goet gheleken
Want altijdt bid' ick end wensch seer
Wilt my behoeden/ lieve Heer
Dat sy my niet en schaden.

4. Och dat haer leeraers moeten doch
Over een Steenrotz sneven/
Dan sal men mijner leere noch.
Het beste loff nae gheven.
Verstroeyt is ons Ghebeen ter Hel/
End lijden so deerlijck ghequel
Ghelijck eent landt/ om keeret.

5. Mijn Oogh op dy Heer set alleyn
Betrouw' op dy ghestadich/
Verstoot myn Ziele niet Vileyn/
Maer zijt myn Godt ghenadich/
Bewaert my oock voor haren strick/
Dien sy my legghen tot een schrick/
Om my al t'Overvallen.

6. Heer voor die Valle my behoed /
Die my die Quade stellen.
Bestricken moet haer eyghen Voet
Der Godlooser gesellen/
In Haren Nette samen daer/
Maer ghy Heer my altijdt bewaer/
End laet my vry Passeeren.

<H Psalm. CXLII.>
<C Voce mea ad Domi>
<W Op de Voys: WBt dieper Noot schrey ick tot dy/ etc.>
<V 1> ICk Roep tot Godt met mijner stem/
Ick smeecke tot den Heere/
Ick schud wt mijn Gebedt voor hem
Hy falt verhoogen geerne/
Geeff hem te kennen minen noot/
Als mijn Geest is in SmAncxten groot/
So neemt ghy Heer my aene,

2. Sy legghen Strick op mijne Baen/
Daer op ick soude Wandlen/
Ter Rechterhandt wilt mercken aen/
Hoe sy doch met my handlen.
Jae/ niemandt wilt my kennen meer
Het is vergeefs myn smeecken Heer
Niemandt vraeght nae mijn Ziele.

3. Tot dy Roep ick Heer Godt mijn heyl
Ghy zijt mijn hoope/
Int Landt der Levenden mijn deyl/
Met Clacht ich tot dy loope/
Siet HEER/ hoe swaer een Cruys ick draeg'/
Vrijdt my van mijns vervolgers plaeg/
Want sy zijn my te Machtich.

4. Mijn Ziel Heer wt den kercker leyd
Dat ick Danck dynen Name/
Die vrome sullen wel bereydt
By my al comen t'same
Wanneer dat ghy my Heer wel doet/
Dan sal ick dijne Weldaet goet
In dyn Gemeynt' verconden.

<H Palm CXLIII.>
<C Domine exaudi.>
<W Op de Voys: O HEERE Godt begnade my.>
<V 1> Verhoort doch mijn gebedt Heer God/
Verneemt mijn Bidden in der Noot
Om dijner waerheyt Heere,
Vervult doch myn begeere.
Gheeft my doch Antwoort in mijn Leyd
Alleen om dijn Rechtveerdicheyt/
Betreckt oock niet int Rechte
Dijn knecht/ noch met my Vechte.
Want geé mensch leeft voor dyn aenschijn
Die eenichsins ghericht mach zijn/
Heer/ die Vyandt vervolghet stijf
Mijn Siel en wil my nemen 't Lijff
Hy treet my heel te gronde.

2. Hy leyt my ind ie Duysterheyt,
Ghelijck men 's Werelts Dooden lept
Mijn gheest benout is Heere
Mijn hert ontstelt hem seere/
Ick denck aen den voorleden Tijdt/
End peyns op dyne werck' met vlyt/
Van Daden dyner handen.
Speeck ick ins Cruyces banden/
Ick brey mijn handen wt tot dy/
Want mijn Siel is dorstich in my/
Als een dorr Landt/ dies my verhoort
Mijn gheest vergaet/ Heer help my voort
Verbercht dy niet in Nooden.

3. Met dyn Aenschijn van my niet wijck
Op dat ick die niet Word' ghelijck/
Die in de Grave varen/
Dies wilt my Heer bewaren/
Laet my vroech dyn Barmherticheyt
Oock hooren in mijn noot en leydt
Want Heer in dy ick hoope/
Maeckt my den Wech doch Open/
Op welcken ick sal (Godt) voortaen
Tot by myn Siel op heffen gaen/
Verlost van mijn Vyanden my/
Mijn Toevlucht/ want Heer Godt zijt ghy
Te doen dyn wil my leere.

4. Want ghy mijn Godt sult my by staen
Dijn Geest leydt my op rechter Baen/
Om dijns Naems willen Heere
Verquickt mijn leven teere.
Mijn Ziel vaert wt den Druck en leydt
En dat om dijn Rechtveerdicheyt.
Verstoort mijn Vyant meede/
Om dijne goedicheede.
Vernielt oock al deghene snel/
Die mijner Zielen doen ghequel/
Want ick ben altydt uwen knecht/
Verlost Heer die ghelooven recht/
En dijnen Naem Aenroepen.

<H Psalm. CXLIV.>
<C Benedictus Com.>
<W Op de Voys: Nu vreucht u lieve Christen ghemeyn.>
<V 1> Gelooft moet syn de Heere goet/
Hy leert mijn handen strijden
Mijn Vuysten hy wel krygen doet
Mijn burgh in sware Tijden/
Mijn nulpp/ mijn scherm/ mijn schilt ter baet/
Op dien ick Trou/ end hy oock gaet
Mijn Volck onder my dwinghen.

2. Wat is doch (Heer) des Menschen macht
Dat ghy hem acht op Aerde?
Wat is des Menschen kindt gheacht
Dat ghy hem houdt in waerde.
't Is doch die Mensch als Ydelheyt
End zijn Tijdt vol katijvicheyt
Vaert heenen als een schad'we.

3. Heer neycht den Hemel/ daelet neer
Dijn Stralen schiet met schricken/
Dijn Blixem end dijn groot Onweer.
Verscheur die Berg' in stucken/
Dijn handt oock wt der hoochten send'
Verlost my van al mijn Elend'/
Vrijdt my van grooten Wat'ren.

4. Godt van der vreemder kinder hant
Ghetrouw'lijck my behoede/
Haer leer is Onnutt' Menschen Tant
Haer Wercken valsch end quade.
Een Nieu liedt wil ick Heere dy
Gaen singhen op der harpen bly/
Vrolijck met Psalmen klinghen.

5. Den Coning ghy Victory gheeft/
Helpt David dijnen knechte
Van 's Moeders sweert gy hem verheeft
Verlost my oock te rechte/
End van der Vreemder handt bevrijdt/
Want hare Leer is gheen Profijt/
End valsch syn hare Wercken.

6. Haer wensch is: Och dat onse Soon'
Als Planten mochten groeyen
End onse Dochters also schoon
Als fraey palleyse bloeyen/
End onse kamer vol Proviand/
(Dat geen gebreck ons coem ter handt)
Planteyt na onsen wenschen.

7. Dat onse Schaep' end Kinder veel
Vruchtbaer by Duysend werden/
Die Ossen oock een groot Aendeel/
Veel Werckes doen met Aerden/
Fortuyn moet syn al om end om/
En dat gheen schaed' ons overcom/
Noch Claeg' op onsen Straten.

8. Wel Salich dien (die Werelt seydt)
Diens Bruydt Fortuyn wil wesen/
Maer hoort daer teghen dit bescheyt/
Recht Salich is ghepresen.
Alleyn dat Volck diens Godt oprecht
De Heere is/ dees Erven slecht
Het Eewich leven/ Amen.

<H Psalm. CXLV.>
<C Exaltabo te Deus.>
<W Op de Voys: Nu looff mijn Siel den HEEREN.>
<V 1> Mijn Godt ick wil dy Roemen/
Want ghy zyt Coninck vol van Eer
End loven sonder schroomen/
Dijn Naem ymmer end Eewich meer.
Daeg'lijcx wil ick verconden
Dijn Loff end naeme vroet/
Jae Roemen t'allen stonden/
De Heer is Wonder groot/
Seer Lof'lijck boven Mate :
Niemandt wt spreken mach:
Syn Heerlickheyt end State
Kindts Kindren al den dach.

2. Heer van dijn Heerlijck Glory
End van dijn Wonderheyden soet
Wil ick maecken memory/
Dat men daer van vermanen moet
Van dyn Heerlycke Daden/
Vertellen dijne eer.
Dijn goetheyt groot van baten/
End prijsen altoos meer
Dijn G'rechticheydt verheven
Ghenadich is de Heer/
Barmhertich/ end daerneven
Gheduldich/ goedich seer.

3. De Heer weldadich allen
Ontfermt hem over syne Werck/
Dies sullens met gheschalle
Dy (Heer) oock dancken alle sterck/
Dijn Heyl'gen sullen prijsen/
Dijns Rijckes groote Eer.
End gaen met Roem bewijsen/
Dyn Allmacht altijdt meer
End over al verbreyden
Dyns Rijckes heerlickheyt
Die Nacoemling bescheyden/
Van dyne Vromicheyt.

4 Heer/ Eewich is dyn rijcke/
Dyn Heerschappijen sonder eynd/
Des Heeren Hulp niet wycke
Van dien/ die vallen in elend.
Hy helpt weer op met machten.
Die neer gheslaghen zijn
Heer/ alle Ooghen wachten
Van dy haer Spyse fijn/
Als dijne Handt dan ghevet
Yeglijck tot syner tijdt/
Versaedt is al wat Levet/
End voelt hem wel verblijdt.

5. Recht veerdich is de Heere/
In alle syne Weghen reyn/
Jae Heylich end vol Eere
In al syn Wercken oock Certeyn/
De Heer is nae by allen/
Die hem Aenroepen recht
Troostloos laet hy niet vallen/
Die hem betrouwen slecht.
All' die den Heere vreesen
Hy doet nae haer begeer
End gaet hier wel ghenesen/
Haer Stem verhoort de Heer.

6. De Heere gaet Behoeden
All' die hem Lieven (tis haer Godt)
Maer Eewich sal hy Dooden
All die daer syn 't Godloose rot/
(Aenmerckt ghy menschen even/
Het mach Faelgeeren niet/
Ten Heer wilt u begheven
Vermijden groot verdriet)
Mijn Mondt sal 't Loff des Heeren
Verconden Openbaer/
All' Vleesch syn Naem gae Eeren/
End Heyl'gen Eewich daer.

<H Psalm. CXLVI.>
<C Lauda anima mea>
<W Op de Voys: Ick Danck dy lieve HEEre.>
<V 1> Mijn Ziel den HEER wilt geven/
Syn Loff al nae Betaem
Ick wil gaen al mijn Leven/
Loven mijns Godes naem/
Verlaet u niet op Princen/
Al zijn sy noch so stout/
Het syn doch niet dan Menschen
End all' haer Hulp is fout.

2. Als 's Menschen geest Affscheydet
End hy wort weer ter Aerd'
Syn aenslaeg' wel bereydet
Syn dan van gheener Waerd'
Salich/ diens Hulp alleyne
Is Jacobs Godt die HEER
End syne Hoop Certeyne
Bestaet op niemandt meer.

3. Hy heeft HEmel end Aerde
Die Zeed' end wat daer is/
Ghemaeckt so groot van waerde/
Ghelooff houdt hy ghewis/
Beschermt die Onrecht lijden/
Die Armen hy versaedt
De Heer maeckt los en blijde.
Oock wt Ghevank'nis quaet.

4. De Heere gheeft ghesichte
Den Blinden goedertier/
De Heere gaet Oprichten.
Die Neer Gheslaghen hier/
De Heer bemindt die vromen/
De Heer oock wel behoedt
Die Vreemdlingh die daer comen
Niet hebbend' huys noch Goet.

5. Den Weed'wen end den weesen
Is hy een vaste bruggh/
Der Quaden onghepreesen
Haer Wech hy keert te Ruggh/
De Heer is Eewich Heere
Dijn Godt Zyon altijdt/
Dies singt tot syner Eere
Alleluia verblijdt.

<H Psalm. CXLVII.>
<C Laudate Domin.>
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.>
<V 1> Looft Godt den Heer/ hem heerlic sing
Want Godt loven/ 'tis costlyc ding/
Seer schoon ist hem loffsinghen
JErusalem opbouwt de Heer
En die verjaechd' Israels Veer
Sal hy weer t'samen bringhen.
Hy maeckt ghesondt end heelet fijn.
Die Eens ghebroken herten zijn/
Verbindt hun hare wonden.
Hy Weet der Sterren groot ghetal/
End hy noemt die met Namen al/
Syn hem bekandt all stonden.

2. Heel groot is onsen Godt gheacht.
Wtnemend groot is syne Macht/
Syn wijsheydt niet om gronden
Hy Rechtet op die Elenden/
Maer stoot ter Aerd die Pralenden
Die Godloos syn bevonden.
Singt Godes Loff met soeten Thoon/
Die een om d'ander fraey en schoon
Loff singt hem t' Allen tijde/
Met Harpen Dancket onsen Godt/
Die daer den Hemel sonder spot
Bedeckt met Wolcken wijde.

3. Ter rechter thijt hy Regen gheeft
De Aerd hy ons bereydet heeft
Laet wassen 't gras op berghen
Den Vee syn Voeder gheeft hy mee/
Den Raven hem Aenroepende/
Gheen Voghel sorcht voor Morgen.
Gheen lust aen stercke Rossen heeft
Noch yemants Beenen die daer leeft
Al zijn sy fraey van Crachten
Maer goet behaghen heeft de Heer
Aen die hem vreesen altijdt meer/
End op syn goetheyt Wachten.

4. Jerusalem den Heer hooch Prijst
End Zyon dyn Godt Loff bewijst
Hy sterckt dijn Poorten goedich
Met grendelen en seghent daer
Dijn kinderen in Allegaer
Van alles Overvloedich.
Hy gheeft dyn landes palen Vree/
End met den besten Taruwe/
Versaedt hy dy van boven.
Hy seyndt zyn reden op 't aertrijck/
Syn Woort moet loopen snellichlijck/
Dies danckt hem end wilt loven.

5. Hy gheeft (ghelyck als die wolle
Wit ende schoon) op aerden Snee/
Hy stroyt den rijm oock reyne
Als asschen over allet Landt/
Syn Hagel Worpt hy oock becant
Als brocken groot en Cleyne.
Wie is so Cloeck end Onverfloudt
Die blyven can voor syne hand
Maer als eens spreeckt de Heere
So smeltet al en haest verswindt.
Als hy laet wayen synen Windt
So doyt het op ras seere.

6. Syn woort dat leert hy Jacob wel
Syn knecht end Ordeel Israel
Al t'saem door synen Name
Den heyden maeckt hij 't so niet Condt,
Noch hy en laet haer syn Verbondt
Niet weten so al t'same.
Loff/ Eer en prijs met soeten Thoon/
Singt d'een om d'ander hem wel schoon
Met Harpen ende Psalmen Jent/
Die alle Ginck so excellent/
End ons te goed' Regiere.

<H Psalm. CXLVIII.>
<C Laudate Dominum.>
<W Op de Voys: Het syn doch salich alle die.>
<V 1> Lovet den Heer ghy Hemel schoon
Looft doch de Heer in synen Troon
Looft hem al Englen t' same/
Syn Heylgen Looft hem Allegaer/
Vanget aen in der hoochten daer
Loofft hem ghy Son end Mane/
Ghy Sterren al claer lichtende
Loofft/ ghy Hemelen ooc mee/
Hem over al wilt Loven/
Den Heere looft al vrolick fijn/
Met al die Wat’ren die daer zijn/
Hooch aen den Hemel boven.

2. De Naem des Heeren doch Loff geeft
Syn Woort all' Dinck gheschapen heeft
End Eewichhoudt in waerden.
Hy Ordonneertse dat sy niet
Gaen moeten anders 't geener Tijdt/
Den Heere looft op Aerden.
Ghy Walvisschen en Diepten t'saem/
Vier/ Hagel/ Snee/ en Damp bequaem.
Storm winden en Tempeesten/
Die 's Heeren Woort end Wille goet
Doen end volbrenghen metter spoet/
Hem looft al met den Besten.

3. Ghy Bergen/ Heuv'len groot en cleyn/
Vruchtbare Boomen schoon end reyn/
Die Ceed'ren al met eene/
Ghedierte ende alle Vee
Ghewormte ende Vooglen mee
All'gader int ghemeene.
Ghy Coninghen end Volcken al/
Ghy Vorsten/ Rechters groot en smal
Op Aerden al te same/
Jong'linghen ende Maechden fier/
Oudt ende Jonck schaemt u niet hier
Te Loven 's Heeren Name.

4. Want synen Naem is hooch Alleen
Syn Loff so wijt gaet als Certeen
Is Hemel ende aerde.
Den Hoorn zijns Volcx tot syner Eer
Verhooghet end oprecht die Heer/
Die Heyl'ghen groot van waerde/
Hem Loven ende Dancken wel/
End all die kindren Israel
Hem Prijs end Loff voor draghen
Het Volck dat hem syns Gods niet schaemt
End altijdt Dient so dat betaemt/
Hem Loven t' Allen Daghen.

<H Psalm. CXLIX.>
<C Cantate domino.>
<W Op de Voys: O GOdt wy Dancken dijner Goed'.>
<V 1> SIngt vrolijck nu een Lieuwe liedt/
Den Heylandt onsen Heeren
Die Heyligen so wel verblijdt/
Sullen syn Loff vermeeren/
Israel seer verheughet sy/
In dien/ die hem gaet maecken bly
Tot syn Volck end zijn Erve.

2. Wel Vrolijck mogen Zyons Kindt
Van haren Coninck singhen/
End loven synen Naem bemint/
Met Harpen lieflick Clinghen
De Heere heeft een welbehaegh'
Aen synen Volck t' Allen Daegh/
Die Armen helpt hy Heerlijck

3. Die Heylighen (also 't behoort)
Vrolijck hem loff bewijsen/
End Roemen blijde haer Confoort
Haer Mondt sal Godt hooch Prijsen
End hebben in haer handen daer/
Oock scharpe Sweerden allegaer/
Verstaet des gheestes Wapen.

4. Om Wraeck aen die Heyden te doen
Die Volcken te Castyen/
Jae/ vinden haer Coning koen/
Haer Eedlingh ende vryen/
Met ketten end met stercke Band'
Dat sy bevanghen soo met schand'/
Des Heeren handt bekennen.

5. Als dan geschiet aen haer dat Recht/
Daer van is claer beschreven/
End syner Heyl'ghen heel gheslecht
Sal heerlijck syn verheven
Om t'hebben sulcke Weerdicheyt/
Verfoeyen 's Werelts dwasicheyt/
End singhen Alleluya.

<H Psalm. CL.>
<C Laudate dominumin.>
<W Op de Voys: Ghelovet zijt ghy JEsu Christ/ etc.>
<V 1> Den HEER te Loven zijt bereydt/
In zijn hooghe Heylicheyt/
Loofft hem sijn Machtich Firmament/
Loofft hem in synen Wercken Jent/
Alleluya.

2. Syn sterckheyt Looft met alder Eer/
Syn Heerlickheyt langs hoe meer/
Looft hem met Basuynen gheschal/
Met Psalter end met Harpen al/
Alleluya.

3. Hem Looft met Snaren men'gerley/
Met Cymblen en vrolijck Rey/
Met Orghelspel sijn Loff hem gheeft.
Looft al den HEET wat Adem heeft.
Alleluya.

<C Eynde der Psalmen David.>
<C Laus Deo. >

<H Een nieuwe Compostie.>
<W Die men mach singen op den 16. 17. 20. 23. 35. 37. 38. 41. 43. 46. 110. 138. Psalm.>
<V 1> De Heer die is mijn Herder goet
Hy weydt my op valleyen soet/
my sal niet ghebreken.
Tot verssche water beken.
Hy my beschickt/ / En hy verquickt
Mijn ziel: Op rechter straten,
Voert hy my stil/ / Om syns Naems wil/
Hy komt my ras te baten.


2. En oft ick schoon wandelde bloot/
Dat


<p CLXXX.>
<P Dat tweede Deel des SanghBoeck/>
<C Die Geestelijcke Liedekens en Loffsangen.>
<H Gezang 1>
<C Die Hymnus: Veni Redemptor gentiae.>
<V 1> Nu kom der Heydnen Heylandt
Der Jonckvrouwen kint wel bekant
Dat hem wondre alle die Werlt
Een sulck geboort hem Godt bestelt.

2. Niet van 's mans bloet noch veleesch onreyn/
Van den Heyligen Geest alleyn
Gods Woort een Mensch gheworden is
Een vrucht van Vrouwé vleesch gewis.

3. Der Joncvrou wert swanger voorwaer/
Dochb leef die cuyshz reyn by haer/
Hier wt schijnen veel deuchden schoon
Godt die was daer in synen throon.

4. Hy ginck al wt die Camer sym/
Den Conincklicken Zaal so Reyn/
Godt van Aerdt end Mensch een Heldt
Syn Wech hy te loopen Yeldt.

5. Syn loop quam van Vader her
End Keerd' weder ten Vader/
Voor hem aff ter hellen Poel/
End weder tot Godes Stoel.

6. Ghy die zijt den Vader ghelijck/
Vecht int vleesch victory rijck/
Dat dijn Eewig' Godes ghewalt/
Ons vleesches swackheyt onderhalt.

7. Dijn kribbe schijnet hell end claer
Die Nacht geeft een Nieuwe Licht daer
Doncker moet niet comen daerin/
Die G'looff blijf ymmer in schijn/

8. Loff sy Godt den Vader ghedaen/
Loff sy Godt den Eenighen Soon/
Godt den heylighen Gheest/
Ymmer end in Eewicheyt.

<p CLXXX.>
<H Gezang 2>
<C Van der Menschwerdinghe ende Gheboort CHRISTI.>
<C Een fijn Liedt van des Heeren Jesu Christi gheboort/ lijden>
<C ende zijn der gantschen Werelts verlossinge>
<A ERASMVS ALBERVS.>
<V 1> Van Maria die reyne Maecht/
Als Esaias heeft gewissaecht.

2 Is ons gheboorn den soeten troost/
Die ons met zijnen bloet heeft verloost.

3 Sijn naem heet Jesus Christ
Die een waere Mensch gheboorn ist.

4. Waer hy ons niet gheboorn/
So waeren wy altemael verloorn.

5. Hy is warer Godes Soon
Van eewicheyt Ägeboren zijner gnaden throon

6. Godt heeft ons so Lief gehadt/
Dat hy ons met zijn lieven Soon heeft begaeft

7. End heeft hem hier op eerden.
Laten van der Werlt verspottet werden.

8. Hy moest selfs zijn Cruys dragen
Om onser Sond' will'n is hy gesagen.

9. Door eenes Menschen Sonden val/
War'n verdoemt die Menschen al.

10. Door eens Menschen gerechticheyt/
Naemtlijck door Jesum Christum
Is ons verworven die Salicheyt.

11. Hy droech voorwaer onse crancheyt/
Wt lout'rer Barmherticheyt.

12. Hy laedt onse smerten op sich
Dat Lamlijn Gods voor ons
Ging in den bitteren doot willichlick.

13. Christ tot Schultoffer syn leven/
Als Esaias wissaecht
Heeft in den doot gegeven.

14. Godt Vader cond niemant vinden/
Die Sond'/ Poot/ Duyvel ende Hel
Hadt mogens overwinden.

15 Syn eygen soon Jesus Christus most syn leven
Vooz alle arme Sondaers gheven/
Hy cond alleen den bosen Sathan wederstreven.

16 Dies laet ons hem onsen een'ghen Midd'laer nemen/
Geen ander Midd'laer willen wy kennen/
Dan syner liefd' sal ons gheen Creatuer aftrennen.

17. O Heer Christ/ die ghy van den Vader
Selfs in Hemel tot onsen Midd'laer vercoren bist.

18. Zijt ons g'nadich Christe lieve Heer
Want wy houden u voor onsen eenighen Midd'laer.

19. Help dat wy ons vertrouwen
Op niemant anders bouwen/
Maer/ Heer/ op dijn woort laet ons schouwen.

<p CLXXXI.>
<H Gezang 3>
<C HET MAGNIFICAT, Oft den Loff-sanck MARIAE.>
<W Op sy eyghen Voys: alst begint.>
<V 1> Myn Siel verheft den Heeren myn
In dien/ die sal myn Heylant zijn/
Mijn Gheest doet hem ontspingen/
Maria soo gaet singhen:
Die ned'richeyt van syn Dienstmeyt/
Heeft aenghesien de Heere/
Siet van nu an// Sal yederman
my salich prijsen seere.

2. Want hy heeft dingen groot aen my
Ghedaen/ die daer is machtich/
Wiens name is (bekenn' ick vry)
Gantsch Heylich en waerachtich/
In eewicheyt//seer wel bereyt
Blijft syn barmhertichede/
Vast over dien//die hem ontsien
En kintlijck vreesen mede.

3. Hy bruyckt Ghewelt met synen arm
Die stout Hovaert beminnen
Verstropt hy met grooten alarm
In harer herten sinnen/
Hy stoot oock van// den stoel den man
Die weldich is om veere/
En die daer zijn/ verdruckt door pijn
Verheft hy hooch met eere.

4. Die hong'rigen vult hy met goet
En weldaet veelder handen/
Die rijcken vol van overvloet
Hy ledich maeckt met schanden/
Vergeet oock niet/ maer dencket/ siet
Aen zijn Barmhertichede/
En helpet recht/ zijn trouwen knecht
Israel op in vrede.

5. Ghelijck als hy heeft toegeseyt/
En vastelijck gesworen
Onsen Vaders voor langen tyt/
Die hy had uytvercoren/
Den Abraham/ en van zijn stam
'T staedt dat hercomen soude
Wyt uytghespreyt// in eewicheyt
Hy hem met haer vertroude.

<p CLXXXII.>
<H Gezang 4>
<C Die Hymnus, A solis ortus cardine.>
<V 1> Chistum wy sullen Loven schoon
Der Reynen Maecht Marijen Soon/
So wijt als schijnt de Sonne claer
Des Werelts eyndt reyckt sy voorwaer.

2. Die salig Schepper aller Dingh/
Tooch aen eens knechtes Lijf gering
Dat hy dat vlees Door 't Vlees verworff
End sein Schepsel niet heel verdorff.

3. Die Godlijck gnaed van Hemel groot
Haer in die kuyssche Moeder gaat/
Een Maegd'lijn droech eë heymlijc pant
Dat der Natuer was onbekandt.

4. Dat Zedig kuys des Herten fein
Was haest een Tempel Godes Reyn/
Die geen Man roerde noch bekand'/
Van Godes Woort men swanger vandt.

5. Die Eedle Moeder heeft geboor'n
Dien Gabriel vercondicht te voor'n
Dien Sint Jan wees met springen stijff
Doen hy noch lach ins Moeders Lijff.

6. Hy lach in Hoy met Armoed' groot
Die kribbe hart hem niet verdroot/
Hem guam een cleyne Melck te baet/
Die noyt gheen Vogel hong'ren laet.

7. Des Hemels Choor syn bly daer off
End' Engel singhen Gode Loff/
Den Armen Herders wert vertelt
Den Herder end Schepper aller Werlt

8. Lof Eer en danck sy dy alleyn
Christ gheboor'n van de Maget reyn
Met Vader en den heylighen gheest/
Van nu aen tot in Eewicheet Amen.

<p CLXXXIII.>
<H Gezang 5>
<C Conditor alme, Siderum.>
<W Op de Voys: Gelovet zijt ghy Jesu Christ.>
<V 1> GOdt heylig Schepper aller Steern. -
Verleucht ons wy die syn veer'n/
Dat wy bekennen dijnen Christ,
Die voor ons Mensch gheworden is/
Alleluia.

2. Want het ginck dy ter Herten gaer/
Dat wy waren ghevanghen swaer/
End souden eewig's Doodes zijn
Dies naempt ghy onse Schult end Pijn/
Alleluia/

3. Doë hem die Wer'lt ten Avont wand
Christus Bruyd'gom wert bekandt/
Wt syner Moeder Camerleyn
Doch bleeff die Jonckvrouw Cuysch end reyn.
Alleluia

4. Bethoont heeft hy syns Rijckes macht
End over alle Werelt bracht/
Hem moeten buyghen alle knie/
In Hemel /Aerd end Helle mee/
Alleluia.

5. Al Wat door hem gheschapen is
Dat Onderhoudt hy ghewis/
Nae synes Willens Ordeningh/
Om hem te kennen aller Dingh/
Alleluia.

6. Wy bidden dy O heylig' Chist/
Want ghy coemstig Rechter bist/
Leert ons te voor dijn Wille doen/
End int Gheloove wassen schoon/
Alleluia.

7. Loff/ Prijs/ sy Vader dyner Macht
En dijn Soon die all' Dinck schafft
Den Geeste dijner Heylicheyt/
Een Wesen der Dryvuldicheyt/
Alleluia.

<p CLXXXIV.>
<H Gezang 6>
<C Den Lofsanck: Ghelovet zijt ghy Jesu Christ/>
<W Op syn eyghen Voys: Als hier nae volghet.>
<V 1> Gelooft soo zijt ghy JESU CHRIST/
Dat ghy Mensche gheboren bist/
Van eener Maghet dat is waer
Dies vrolick synder Enghelschaer
Alleluia.

2. Des Eewighen Vaders eenich kint
Nu men in der Kribben vindt/
In ons Catijvig' Vleesch end Bloet/
Vercleedet hem dat Eewig Goet/
Alleluia.

3 Dien alle Werelt niet besloot
Die leydt in Marijen schoot
Hy is een kindlijn worden cleyn/
Die alle dinck Erhalt alleyn/
Alleluia.

4. Dat Eewig Licht gaet daerin fijn/
Geeft der Werelt een Nieuwen schijn/
Het leucht wel midden in der Nacht/
Heeft ons des Lichtes kintschap bracht/
Alleluia.

5. De Soon des Vaders God van aert
Een gast hy in der Werrelt waert/
End voert ons wt den Jammerdael/
Maecht ons Erven in synen Zael/
Alleluia.

6. Hy is op Aerd ghecomen Arm/
Dat hy onser hem Ontfarm/
End in den Hemel maecke Tijd/
Jae synen lieven Englen ghelijck
Alleluia.

7. Dat heeft hy alles ons ghedaen/
Syn groote Liefd' te Thoonen aen/ :
Dies Vreucht haer alle Christenheyt/
En Dancken hem in Eewicheyt/
Alleluia.

<p CLXXXV.>
<H Gezang 7>
<C Den Loff-sanck: Van HEmel hooch coem ick voorwaer/>
<W Op syn eygen Voys: Als hier nae volcht>
<V 1> VAn Hemel hooch com ick voorwaer.
Ick brengh u goede Nieuwe Jaer
De Nieuwe Maer brengh ick tot dy
Daer van ick segh end singhe bly.

2. Dis een kindlijn huyd' gheboorn/
Van eener Maghet Wtvercoorn/
Een kindelijn soo slaepend fyn/
Dat sal u Vreucht end blyschap zijn.

3. Het is de Heer Christ onse Godt
Die wil u helpen wt den Noot
Hy wil u Heylandt syn alleyn
Van allen Sonden maecken Reyn.

4. Hy brengt u alle Salicheyt/
Die Godt de Vader heeft bereydt/
Dat ghy met ons int Hemelrijck/
Sult Leven nu end Eewichlijck.

5. So mercket nu dat Teecken recht
In een kribb'end windoecken slecht/
Daer in vint ghy dat kindt gheleydt/
Dat alle WDerelt heeft bereydt.

6. Dies laet ons alle Vrolick syn/
End met den Herders gaen her ein/
Te sien/ wat Godt ons heeft bescheert/
Met synen lieben Soon vereert.

7. Merck op mijn Hert/ end set daerin
Wat leydt daer in die kribbelijn/
Wiens is dat schoone kindelyn/
Het is dat lieve Jesulijn.

8. Weest ons wilkom’ ghy Eedle gast
Die de Sondaers niet laet in last/
End coemt int Elend her tot my/
Hoe sal ick dies vol dancken dy.

9. Ach Heer ghy Schepper aller ding
Hoe zijt ghy worden so ghering/
Dat ghy daer ligt op dorre Gras/
Dat voor een Os end Ezel was?

10. Al Waer de Werelt noch so wijt
Van Edelsteen end Gout bereydt/
So waerse nochtans veelte cleyn/
Te wesen dy een Wieghelijn.

11 Die Flueel end die Zijden dijn/
Dat is groff hoy end Windelijn/
Daer op ghy Coninck grooten Rijck
Braggeert/ als waert dijn Hemelrijck.

12. Dat heeft also behaghet dy/
Die Waerheyt te bethoonen my/
Hoe aller Werelt Machten Goet
Voor dy niet gelt noch hulpe doet.

13. Ach mijn hertlieve JEsulijn/
Maeck dy een Reyn sacht Beddelijn/
Te Rusten in mijns Herten schrijn/
Dat ick niet en vergeete dijn.

14. Daer van ick altijdt vrolick sy
Te singhen/ springhen altijt vry/
Dat rechte Susaninne schoon
Met Herten Lust den soeten Thoon.

15. Loff/ Eer sy Godt in hoochste Troon
Die ons gaet schencken synen Soon
Des syn verblijdt der Englenschaer
End singent ons ten Niewen-Jaer.

<p CLXXXVI.>
<H Gezang 8>
<C Den Loff-sanck, Van HEmel van der Engelshaer/>
<W Op de Voys als hier volcht.>
<V 1> Van hemel quam der Engelschaer
Verscheen den Herders Open daer/
Sy seyden hun een kindlijn t'zaert
Dat leydt daer in der kribben hart.

2. Te Bethlehem in Davids Stadt/
Als Micha heeft vercondicht dat
Het is die HEEre Jesu Christ
Die uwer aller Heylandt is.

3. Dies sult ghy bly zijn int gemeen
Dat Godt met u is worden een/
Hy is gheboor'n u Vleesch en Bloet/
U Broeder is dat eewig Goet.

4. Wat can u doen die Sond' en Doot/.
Ghy hebt met u den waren Godt/
Laet thoornen Duyvelen die Hel/
Gods Soon is worden u Ghesel.

5. Hy wil en kan u laten nicht
Set ghy op hem u Toeversicht/
Het moghen u veel vechten aen/
Dien sy Trotz diet niet laten kan.

6. Op 't laetst moet ghy doch hebben recht
Ghy zijt nu worden Gods gheslecht/
Dies Dancket Godt in Eewicheyt
Gheduldich/ vrolick alle tydt/
Amen.

<p CLXXXVII.>
<H Gezang 9>
<C Den Loff-sanck: Een Kindelijn soo Lovelijck.>
<V 1> Een Kindelijn soo Lovelyck/
Van eender Maghet suyverlijck/
Is ons ghebooren huyden
Tot Troost ons arme Luyden.
Waer ons dit Kindlijn niet gheboor'n
So waer'n wy Altemael verloor'n/
Dat Heyl is onserr Allen/
Eyia soete Jesu Christ/
Dat ghy Mensch ghebooren bist/
Behoedt ons voor die Helle.

2. Die Tijdt is nu van Vreuchden rijck
Te Loven Godes Namen/
Dat Christus van den Hemelrijck
Op Aerden is ghecomen/
Het is een groot' Ootmoedicheyt
Die Godt van Hemel aen ons leydt/
Een knecht wert hy al haeste/
Sonder alle Sonden ons gh'lijck/
Daerdoor wy worden Eewich Rijck/.
Draecht onser Sonden Laste.

3. Wel dien/ die dit gheloovend' is/
Met gantscher herten trouwet/
Dien wort die Salicheyt ghewis/
Wel dien/ die daer op bouwet/
Dat Christus heeft ghenoech ghedaen
Voor ons: dies is hy wt ghegaen
Van Godt den Eewghen Vader/
O Wonder boven alle Maet/
Christus draecht ons missedaet/
End stillet onsen haeder.

4. Des Danck hem alle Christenheyt
Voor sulcke groote Goeden/
End bidden syn Barmherticheyt/
Dat hy ons wil behoeden
Voor valsche Leer end boose waen/
Daer in wy hebben lang' ghestaen/
Hy wil ons dat vergeven/
Godt Vader Soon/ end Heylig Geest
Wy bidden van dy aldermeest/
Laet ons in vrede leven.

<p CLXXXVIII.>
<H Gezang 10>
<C Een Oudt Geestelijck Liedt van der Gheboort onses Heeren Jesu Christ.>
<W Op zijn eyghen Voys.>
<V 1> Een kint geboor'n tot Bethlehem/ tot Bethlehem
Dies hem verheucht Jerusalem/
alle/ alle/ Alleluia.

2. Hier leypt hy in dat Cribbekijn/ Cribbekijn
Sonder eint is die heerschap zijn/
alle/ alle/ Alleluia.

3 Dat Oskijn/ en dat Eselkijn/ Eselkijn/
Bekenden Godt den Heeren zijn/
alle/ alle/ Alleluia.

4. D'wijsen van 't Oosten quamen daer/
Gout/ Wierooc/ Myrrh' sy brachten quamen daer/
alle/ alle/ Alleluia.

5 Sijn Moeder is die reyne maecht/ reyne Maecht/
Die sonder man gebaeret hadt/
alle/ alle/ Alleluia.

6. Dien die dlang niet vergiften kont/ vergiften kont/
Is worden ons bloet sonder sont/
alle/ alle/ Alleluia.

7 hy is ons gansglijck nad en bleysch/ na den bleysch/
Der sonden na ons niet gelijck/
alle/ alle/ Alleluia

8. Daer met hy hem ons maeckt gelijck/ maeckt ghelijck
En weder bracht tot Godes rijcc/
alle/ alle/ Alleluia.

9. Voor sulck ghenaden rijcken tijdt/ rijcken tijdt/
Sy Godt gelooft in eewicheyt/
alle/alle/ Alleluia.

<p CLXXXVIII.>
<H Gezang 11>
<C Het Puer nobis Duysch.>
<W Op syn eygen Voys. Van outs her/ ende verduytst>
<A Door M.A.G.>
<V 1> Ons is nu gheboor'n een kindt
Aller Eng'len Heere/
In dien Werlt syn voetsel 't vindt
Heer aller Heeren veere.

2 In een cribbe wast ghelept
In doecken ghewonden,
Daer die Wijsen hem verbreyt
Voor Haren Heylant vonden.

3. Doen Herodes dat vernam
Verschickt hy met woeden.
Hy was toornich ende gram/
End liet die kind'ren dooden.

4. Maer dit kint ons huyden bly
Maria deed baeren/
Dat door syn ghenade wy
Ten Hemel mochten varen.

5. Daerom laet ons op dit Feest
Juychen ende loven/
Met Loffsanghen aldermeest
Den Heere van hier boven.


<p CLXXXIX.>
<H Gezang 12>
<C Des Ouden Symeons Loff-sanck. Nunc dimittis.>
<W Op zijn eyghen Voys. Als hier nae volghet.>
<V 1> Met vreed en Vreuchd' vaer ick daer hen
In Godes heeren wille
Ghetroost is my myn Hert end Sin/
Gherust end stille/
Als my myn Godt Belovet heeft/
De Doot is mijn een slaep geworden.

2. Dat maeckt Christus waer Godes Soon
Die trouwe Heylandt/
Dien ghy my HEERe hebt sien doen
End ghemaeckt bekandt/
Dat hy sy het Levenende Heyl/
In Ancxt/ Noot/ end in Sterven.

3. Dien hebt ghy Allen voor ghestelt
Wt Louter ghenaden/
Tot synen Rijck die heele werl't/
Hebt laten Nooden/
Voor dijn dierbare heylsaem woort/
Aen allen Oort vercondet.

4 Hy is dat heyl end Salig Licht
Voor alle Heyden/
Te verleuchten die dy kennen nicht/
End om te weyden/
Hy is dijns Volcks van Israel
Haer Prijs, Eer/ vreucht end wonne.


<p CLXXXIX.>
<H Gezang 13>
<C Volghet een Ander Liedt.>
<V 1> In dulci jubilo, Nu singet en zijt vro>
Onses Herten wonne/ leyt in Praesepio
End leuchtet als die Sonne/ Matris in gremio ,
Alpha es & o, Alpha es & O.

2. O Jesu parvule, Na dy is my so wee
Troost my min Ghemoede/ o puers optime,
Door alle dijne Goede / o princeps gloria ,
Trahe me post te, trahe me post te.

3. Vbi sunt gaudia, Nerghens meer dan daer
Daer die Eng'len singhen/ Nova cantica.
En die schellen clinghen/ in Regis curia.
Eyja war'n wy daer / Eyja war'n wy daer.


<p CXC.>
<H Gezang 14>
<C Van die Passie des Heeren lesu Christi: O Mensch beween.>
<W Op de Voys: Het syn doch salich alle die.>
<V 1> O Mensch beween dijn Sonde groot/
Daerom Christus hem in den Doot
Des Cruyces moeste gheven.
Van Bangicheyt Jesus die Heer/
In Gaerden Ancxtich gins end weer/
Ginck bidden ende Beven.
Syn Ziel was droevich in den Doot
Syn bloedich sweet op d'Aerde vloot/
Een Enghel troost hem goedich.
Wilt ghy in Sonden slapen noch?
Ontwaecket ende Biddet doch
T'is Waeckens nu wel noodich.

2. Ghevangen end ghebonden fel/
Valschlijck end sonder all' Wtstel
Veroordeelt is ten Doode.
Jae spoghen hem int Aenghesicht,
Deerlijck met Vuysten toe ghericht/
Plaechd' hem die Viandt snoode.
Die Waerheyt had daer gheen ghehoor
Al syn onschult het recht verloor/
Soo gaet het noch op Aerden
Maer wie nochtans in Cruys en noot.
Die waerheyt niet vry blijcken doet/
Hoe mach hy Salich werdens?

3. Mismaect met geess'len Jammerlick
Die Doornen boven al pijnlick/
Syn Heylich Hooft te steken.
Selfs moest hy dragen noch syn Cruys
Ghedwongen van 't Godloos ghespuys
All' Vrienden van hem weken:
Jae Naeghel vast door hand end voet
Moest noch aent Cruys in sulcker noot
Azijn end Galle drincken.
Ach Heere Christ verbidd' ons Trou/
Dat ons die Sonde recht berouw
End niet ter Helle sincken.

4. Denck sondich Mensch wat Christus seyd/
Dien/ die beclaechden hem syn Leyd/
Wilt myn Cruys niet beclaghen/
En recht u end' uwe kinder stout/
Want doet men dit aen 't groene hout.
Wat moet het dorre waghen?
Ach Heer help ons bedencken wel/
Der sonden grouwel end ghequel
Dijn Passy zij ons Spieghel/
Hoe Vyandt Godt den Sonden is/
End hoe wy zijn verlost ghewis/
Hout ons by desen Reghel.

<p CXCI.>
<H Gezang 15>
<C Noch een ander Passie Liedt>
<V 1> OCh wy arme Sondaers onse Missedaet
Daer wp in ontfangen en gheboren zijn/
Heeft ghebracht ons allein sulcke groote Noot
Dat wy onderworpen zijn den Eew'gen Doot
Kirieleyson/ Christe eleyson/ Kirieleyson.

2. Wt den Doodt wy conden door onse eyghen Werck
Nimmer werd'n gheholpen / die Sonde was te sterck/
Dat wy worden verlossets soo mocht niet anders zijn
Dan Godes Soon moest lijden des doodes bitter pijn/
Kirieleyson/ Christe eleyson/ kirieleyson.

3. Soniet waer ghecomen Christus in de Werlt/
End' aen hem ghenomen onse arm ghestalt/
End voor onse sonden gestorben willichlic
Wp hadden moeten wesen verdoemet eewichlich -
kirieleyson/ Christe eleyson/ Kirieleyson.

3a. Sulcke groot Genaed end Vaderlijcke gonst/
Heeft ons Godt bewesen louter omme sonst
In Christo synen Sone die willich was bereydt
In den Doot des Cruyces tot onser salicheyt/
Kirieleyson/ Christe eleyson/ kirieleyson.

4. Des souden wy ons troosten teghen Sond' en Doot/
Ende Niet verschricken voor der der Hellen gloet/
Want wy syn verlosset wt alle Vaerlyckheyt
Door Christum onse Heere geooft in Eewichet/
Kirieleyson/ Christe eleyson kirieleyson.

5. Daerom soo willen wy Loven end Dancken Alle tijts
Den Vader en den Sone/ en den Heylighen Gheest/
En bidden dat hy wil behoeden ons voor quaet
En dat Wy altijt blijven al by syn Heylich Woort/
Kirieleyson/ Christe eleyson/ kirieyson.

<p CXCII.>
<H Gezang 16>
<C van die Passie des Heeren Iesv Christi: Die seven Woorden/>
<C die Jesus sprack aen den Stamme des Heylighen Cruys.>
<W Op sanghes wijse: Op zijn eyghen Voys.>
<V 1> Doen Jesus aen den Cruyce hingh
Ghenaghelt daer syn lijf ontfingh
Veel Wonden vol van smerten:
Die seven woorden die hy sprack
Bedenckt in dijnen herten.

2. Teneersten sprack hy soetelijck
Tot syn Vaderin Hemelrijck/
En badt met sulck bedinghen/
Vergheeft haer want sy weten niet/ .
Wat sy aen my volbringhen.

3. Ten tweden syn barmherticheyt
Ghedenckt/ den moorder toegheseyt/
Sprack Godt ghenadichlijcke:
Ghy sult noch heden by my zijn
In mynes Vaders rijcke.

4. Ten derden denck syn groote noot/
Laet u dit woort niet zyn een spot/
Wijf siet u soon te deghen/
Johannes neemt dyn Moeder waer
Ghy sult haer vlijtich pleghen,

5. Nu merct welc was dat vierde woort/
my dorst soo seer/ dit word' ghehoort/
Dat Godt riep luyd' en banghe,
Dat' menschlijck heyl en salicheyt
Hem dorste met verlanghen.

6. Ten vijfden denck syn bangicheyt
Doen hy aen 't Heyl'ge Cruys wtschreyd:
Myn Godt/ myn Godt en Heere
Waerom hebt ghy my dus ghehaat
Velaten wyt en veere.

7. Dat seste was een crachtich woort
Dat mennich Sondaer noch aenhoort
Wt zyn Godtlijcken monde.
Nu is volbracht myn lyden groot
Wel hier tot deser stonde.

8. Ten sevend' in die handen dyn
Myn Geest beveelick Vader myn
Aen mynen lesten eynde
Als myn Siel van myn Lichaem scheydt
U niet veer van my weynde.

9. Die Gods smert in eeren hoort/
En steedts gedenckt dees seven woord'
Wil Godt syn segen geven.
Op Aerden hier door syn genaedt
En voort int eewich leven

<p CXCII.>
<H Gezang 17>
<C Een nieu Liedt/ van Godes Woort en syn bitter lijden. >
<W Op syn eygen Voys: >
<V 1> Help Godt wilt my gehingen/
Ghy Eedle Schepper myn/
Den selven Rijm te dwingen/
Tot lof der eeren dyn/
Dat ick mach vrolijck heffen aen/
Van dynen Woort te singhen/
Heer wilt doch my by staen

2. Dijn Woort doet eewich blijven
Soo Esaias meldt/
In synen Boeck doet schrijven/
Eer sal vergaen die weldt/
En wat Godt selver opt gheschoey/
Soud' eer in al verderven/
Hy doet gheen wederroep.

3. Jesus ’t woort van den Vader
Is comen in der Weldt/
Vol groote Wonderdaden
Vercoft om snooder ghelt/
Door Judas syner Jong'ren een
Word' in den Doot ghegheven
Jesus dat Lam'ken reen.

4. Nadien sy hadden gheten/
Verstaet dat Paeschelam/
So deed' hy niet vergheten
Dat broot in syn handt nam/
Dat is myn Lichaem sprack hy rondt/
Dat voor u wert ghegheven
Tot verghevingh der Sondt.

5. Gaf haer oock daer te drincken
In wijn syn Bloet soo root
Syn Doot daer by t' gedincken/
Soo Paulus schrijvet bloot/
Die waerdich eet van desen broot
En drinckt wt desen kelcke/
Die sal niet sien den doot.

6. Jesus wiesch haer die voeten
Wel tot der selver stont.
Leerd'se met woorden soete
Wt zijn Godtlijcken mont/
Hebt lief malcander alle tijt/
Daer by men sal bekennen
Dat ghy mijn Jongers zijt.

7. Christ int hofken by nachten
Doen hy geheden hadd'
Die Joden hy verwachten/
Van haer gebonden wert/
Sy voerden hem ten Rechter groot
Gegeesselt/ en gecroonet
Die hem verwees ter doot.

8. Hooch aen een Cruys gehanghen
Die hoochgeboren Vorst/
Nae ons hadt hy verlangen/
Deaerom spsack hy/ my dorst/
Verstaet/ nae onser salicheyt/
Daerom was Mensch geboren
Van eener reynen Meyt.

9. Met synen hoofd gebuyget
Hyp synen gheest op gaf
Als ons Ioannes tuyget/
Hy werd' ghenomen af,
Vant Cruys int Graf werd hy geleyt
Een derden dach verresen/
Als hy voor hadd' gheseyt.

10. End in den selven daghen
Zijn Jongers hy bevelt
Alleen zijn woort te draghen.
En pred'ghen aller welt/
Die daer ghelooft/ en wort ghedoopt/
Die heeft dat eewich leven
Door Christum hem ghecoopt.

11 Seer schoon doet Lucas schijven
Van zijne Hemelvaert/
Doch altijts by ons blyven
Wil so hy heeft verclaert
Seer claerlijck door zijn Godtlijck woort/
Daer can niet teghens blijven
'T geweldt der hellen poort.

12. Een trooster deed hy senden
Dat was die heylighe gheest/
Die ons in ons ellende.
Wil maecken onbevreest/
Dien selfs wy willen roepen aen
Die sal ons niet verlaten/
In gheener Noot afgaen.


<p CXCIV.>
<H Gezang 18>
<C Een Ghebet Liedt/ naer die Predicatie/>
<C Die gantsche vasten heen door te singen/ aen die plaetse van Benedicamus>
<V 1> Weynd af uwen Thoorn lieve Heer met g'naden/
En laet niet woeden uwe bloedigh' roede/
Oordeelt ons niet naer ons missedaden
Maer nae dijn Goet.

Want soo ghy woudet nae verdienste straffen,
Wie cond' uwen grim van u handt gedragen?
Het most' al vergaen/ wat ghy hebt gheschaffen/
Voor uwe plagen.

Vergeeft Heer gnaedich onse grote schulde
Gaet boven 't recht uwe genaed bethoonen
Die ghy ons t'erhouden/ na grooter hulde
Pleecht te verschoonen.

Sijn wy doch arme Wormkens/ stof en eerden/
Met Erffsonde/ swackheyt/ noot en dood beladen
Waerom souden wy gaer te niete weerden
Sonder ghenaden!

Siet aen uwes Soons Cruys en bitter lijden/
Die ons verlost heeft met zijn dierbaer bloede
End openen laten zijn Hert en zijden
Der Werelt te goede.

Daerom (ach Vader) laet ons niet Verderven/
Dijn g'naeden Geeft door Christum wilt ons geven/
Maeckt ons met hem des hemelrijckes erven.
By u te leven.

<p CXCIV.>
<H Gezang 19>
<C Op Paesschen: Van die Verrijsenisse.>
<v 1> Christ Jesus is verresen/
Van alle Pijn ghenesen/
Des sullen wy alle bly zijn/
Christus wil onse Troost zijn/
Alleluia.

2. Waer hy niet opghestane
Die Werelt waer vergane/
Maer want hy opghestanden is/
Soo Loven wy den Heere Christ
Alleluia.

3. Alleluia/ Alleluia/ Alleluia.
Dies sullen wp alle bly zijn
Christus wel onse Troost zijn/
Alleluia

<p CXCV.>
<H Gezang 20>
<C Tselve Liedt Vermeerdert.>
<V 1> Christus lach in Doodes Banden -
Voor onse Sonde ghegheven/
Hy is weder opghestanden
Heeft ons ghebracht dat Leven/
Dies sullen wy all' Vrolijck zijn
Godt loven ende dancken fijn/
End singhen Alleluia Alleluia.

2. Den doot niemant bedwingen cond -
By allen Menschen kind'ren/
Dat maecken alle onse Sond/
Gheen Onschult was te vinden/
Daer van soo quam de Doot soo bald
Ende nam over ons ghewalt/
Hielt ons ins syn Rijck gh'vanghen/
Alleluia.

3. Jesus Christus waer Godes Soon/
Aen onse Steed is comen/
En heeft de Sonde wech ghedaen/
Daermee den Doot ghenomen
Al zyn Recht end syn ghewalt/
Daer bleef niet meer dan Doots gestalt
Syn macht heeft hy verloren.
Alleluia.

4. Het was een wonderlijcke strijdt/
Als Doot end Leven ronghen/
'T leven behielt Victory wijt/
Het heeft den doot verslonghen/
Die Schriftuer heeft vercondicht dat/
Hoe d' Eene Doot den Andren att/
Een spot wt den Doot is worden/
Alleluia.

5. Hier is dat rechte Paeschelam/
Daer van Godt heeft gheboden/
Dat isser aen des Cruyces stam/
In heeter Lieffde ghebraden/
Des Bloet dat teeckent onse Deur/
Dat houdt de Gelooff den doode voor/
Die Worgher can ons niet roeren/
Alleluia.

6. So Vieren wy dat hooghe Fest/
Met herten Vreuchd' end Wonne/
De Heer verschijnt tot onsen best
End hy is selvest die Sonne/
Die door syner ghenaden glants/
Verleuchtet onse herten gants
Der sonden Macht is vergangen/
Alleluia.

7. Wy Eten ende Leben Wel/
In rechte Paessche vladen/
Die Oude Deesem niet syn fel
By den Woode der Ghenaden
Christus wil syn die spijse reyn/
En spijsen onse Ziele alleyn
De Gelooff wil geens andren Leven
Alleluia.

<p CXCVI.>
<H Gezang 21>
<C VICTMAE PASCHALI.>
<V 1> VIctimae Paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves, Christus innocens PATRI
Morset vita duello con flix et re mirando.
Reconciliavit peccatoris. Dic nobis MARIA
Dux vitae mortuus regnat vivus. Angelicos teste
Quid vidisti in vias Sepulchrum Christi viventis
Sudarium & vestes, Surrexit Christi glospes mea,
Et gloriam vidi resurgentis. Credendum est magis
Praecedit suos in Galilaea. Scimus Christum surre
oli Mariae veraci, Quam ludaeorum turbae fallacixisse
à mortuis vere, tu nostri Victor Rex miserere:

<p CXCVI.>
<H Gezang 22>
<C Het Victimae Paschali. Verduytst.>
<W Op de voorgaende Melodye.>
<V 1> LAet ons Christum loven t'Paeschlam
Gheoffert aen 's Cruyces Stam

2. 't Lam heeft de Schaepkens verlost
Christus heeft ons wt d'arrest
Der sond' door syn onschult
Ghestelt in Gods hult.

3. Sulcx door den wonderlijck strijt
Des Doots end Levens geschiet/
'S levens Vorst dwelck wag Doot
Leeft end heerschet groot.

4. Maria segt in dien/
Wat ghy hier van hebt ghesien?
't Graf Chhristi end' syn Heerlickheyt
Hy is opgestaen end' leeft in Eewicheyt.

5. Dies tuygen d'Englen twee
Oock 't Sweetdoeck en Lijnwaet mee
Dat Christ mijn Hope is opghestaen
En in Galilea sal voor heenen gaen.

6. Ghelooft Maria pleyn/
Die ons d'waerheyt hier van spreect reyn
Meer dan der Joden
Al valsche Boden.

7. Want wy weten dat waerachtich
Christ is opghestaen machtich/
Ontfarmt dy ons Heere/
Coninck der Eere.

<p CXCVII.>
<H Gezang 23>
<C noch ein ander loffsanck.
<V 1> JEsus CRistus onse Heylandt/
Die den Doodt overwandt
Is Opghestanden
De sond heeft hy gevangen/
kirieleyson.

2. Die Sonder Sond' was gheboren/
Droech voor ons Godes Thooren/
Heeft ons versoenet/
Dat ons Godt syn huld' gunnet
Kirieleyson.

3. Doot/ Sonde/ duyvel end genaed'
Alles in handen haet/
Hy can bevreden/
Alle die tot hem treden/
Kirieleyson.


<p CXCVII.>
<H Gezang 24>
<C OP PAESSCHEN. van der Doot ende verrijsenisse CHRISTI.>
<C CHRISTUS pro nobis passus est, Duytst>
<W Op de Voys: Alst begint.>
<V 1> IESUS CHRISTUS waer Godes Soon
Voor ons' Sondt heeft geleden schoon/
En heeft vergot'n syn dierbaer Bloet
Daer door wy gantsch wt aller noot
Verlost/ en vry gheworden zijn
Van sonden en der Hellen pijn.

2. Van Doot is Christus opghestaen/
Dat heeft hy ons te goet ghedaen
Des doots/ sond'/ end des duyvels macht
Door syn opstant te niet ghebracht/
Op dat hy ons gherechticheyt
En leven sy in eeuwicheyt.

3 Daeromme soo ghelooft ghewis
Dat Godt ons g'nadich Vader is/
Die ons wil helpen alle tijt
So wie gelooft en bidt met vlijt/
Alleluia/ Alleluia.
Loff en danck sy dy immer ja.

<p CXCVIII.>
<H Gezang 25>
<C Noch een ander Christelijck Liedeken/ op het Paesche feest te singhen.>
<W Op die Voys: Alst begint.>
<C Eerste Choor.>
<V 1> Vreucht u ghy lief Christenheyt/
Christ heeft u die steede bereyt/
Dat ghy syt/ waer hy is/
Dies zy dy lof geseyt Heer Jesu Christ/
Alleluia.

<C Tweede Choor.>
Christ een Coninck in hemel/
Die ghy syt in Maria ontfangen/
En syt van dood' erstanden.
Christ bid't Godt voor ons/
Alleluia.

<C Beyde Choor te samen>
Godt wil ons geven/
Dat wy wand'len in een nieuw leven.

<p CXCVIII.>
<H Gezang 26>
<C Den Hymnus AD COENAM AGNI PROVIDI.>
<C Dit machmen singen op Paesschen/ ende oock by Des Heren Avontmael.>
<W Op zijn eyghen Voys:>
<A ERASM: ALB.>
<V 1> Nu laet ons Christum loven fijn>
En met een ander vrolijck zijn/
Die Tyran is met synen Heer
Verdroncken in den rooden Meer.

2. Wy stonden al in grooter vaer/
Doen hy ons woud verdelghen gaer/
Doen holp ons Christus onse Heer/
En Voerden ons door 't Roode Meer.

3. Dat Lam met synen Bloet en doot
Halp ons haest uyter grooten noot/
Doen voor ons street die Heere Christ
Dies d' Vyandt boos verdroncken is.

4. Dit is dat rechte Paeschelam/
Ghebraden aen des Gruyces stam/
Daer van nutlijck te eten is -
Dat is die lief Heer Jesus Christ.

5. Dits dat rechte Soete-broot/
D'welck van ons drijft den eewgen doot
Des Lams bloet wy drincken daer by
So zijn wy door den Tyzan vry.

6 Ach lieve Godt/ hoe connen wy
Voor sulcken Offer dancken dy
Daer door wy van die Tyanny
Verlost zijn/ en geworden vry

7. Ghy Lam zijt aller eeren weert/
Dies men dy billick roemt end' eert/
Op seydt die gantsche Christenheyt
Lof/ eer en Danck in eewicheyt.

<p CXCIX.>
<H Gezang 27>
<C Van die Hemelvaert.>
W Op de Voys: Christus is verresen>
<V 1> CHRISTUS voer ten Hemel/
Wat seynd hy ons hier weder
Syn weerden heyl'ghen Geest bereyt/
Tot Troost den lieven Christenheyt
Alleluia.

2. Christus onsen Heylandt/
Siet ter Rechten Godes handt/
Verbidt dat Arm Mensch'lijck geslecht/
Dat wy worden door hem gherecht/
Alleluia.

3. Waer hy niet Opgenomen/
Die Trooster waer niet gecomen/
Maer want hy Opgevaren is/
So hebben wy den Geest door Christ/
Alleluia.

<p CXCIX.>
<H Gezang 28>
<C OP Pincxtren van den Heylghen Gheest etc.>
<V 1> Nu bidden wy den heylighen Geest/
Om den rechten Geloove allermeest
Dat hy ons Behoede aen onsen Eynde
Als wy t' huys varen wt desen Elende/
Heer ontfermt dy ons.

2. Ghy weerde Licht gheeft ons dynen schijn/
Leert ons Jesum Christum kennen alleyn
Dat wy aen hem blyven den Trouwen Heylandt/
Die ons bracht heeft totten Rechten Vaderlandt/
Heer ontfermt dy ons.

3. Ghy soete Lieffde schenckt ons dijne gunst
Laet ons gevoelen der Liefden brunst/
Dat wy ons van herten malcander lieven/
End in Vrede op eenen Sinne blijven/
Heer ontfermt dy ons.

4. Ghy hoochste Trooster in alle onse Noot
Help dat wy van schande noch Doot/
Dat in ons die Sinne niet vertzaghen/
Als die vyandt het leven sal beclagen
Heer ontfermt dy ons.

<p CC.>
<H Gezang 29>
<C Veni sancte Spiritus>
<W Op dese volghende Voys.>
<V 1> COmt heylighe Geest Heere Godt
Verhult met dijner Ghenaden goet
Dijner Geloovigen/ Hert/ Moet end sin
Dijn bernend Liefd' ontsteeckt daerin
O HEER door dijnes Lichtes schijn
Ghy int Ghelooff vergadert fijn
Een Volck wt aller werelt gesongen
Dat sy dy HEERE tot Loff gesongen
Alleluia/ Alleluia.

2. Ghy heylige licht/ Eedle Confoort
Laet ons luychten des Levends woort
End leert ons Godt recht Erkennen/
Van Herten hem Vader Noemen/
Heer ons bewaert voor valsche Leer/
Dat wy gheen Meesters soecken meer
Dan Jesum Christ met recht Geloove/
End hem van ganscher macht vertrouwen/
Alleluia/ Alleluia.

3. Ghy heylige Brunst/ soete Troost
Helpt ons nu Vrolijck end gherust/
In dijnen dienst volandich blijven/
Het Cruys van dy ons niet aff drijve/
O Heer/ door dijn Cracht ons bereydt/
End sterck ons Vleesches bloodicheyt
Dat wy hier Ridderlijck gaen Ringen/
Door Doot end Leben tot dy dringen/
Alleluia/ Alleluia.

<p CC.>
<H Gezang 30>
<C Een ghebedt tot den Heylighen Gheest.>
<V 1> Comt Godt Heylighe Gheest/
Vervult die herten dijner Geloovige
Ende ontsteeckt in haer dat Vyer/
dijner Godlijcker liefde/
Ghy die door Menichvuldicheyt der Tonghen/ die Menschen
Der gantschen Werelt vergadert hebe
In Eenicheyt der ghelooves
Alleluia/ Alleluia.

<p CCI.>
<H Gezang 31>
<C Veni Creator Spiritus.>
<W Op dese navolghende Voys.>
<V 1> Comt God Schepper Heylige Geest
Besoeckt dat hert der Menschen dijn/
Met u ghenaed' vervultse meest
Die u Schepsel vercooren syn.

2. Want ghy sijt den trooster seer soet/
Des Alderhoochsten Gave duer
Een Geestelicke salve goet/
Een levend Fonteyn/ liefd'en vuer.

3. Ontsteecckt een licht in ons verstant
Geeft in ons Hert der liefden brant/
Ons vleyschs swackheyt is u bekant
Behoudt Vast met U stercke hant.

4. Ghy syt met gaven seven vout.
Den vinger aen Godes Rechter hant/
Des Vaters woort geeft sonder fout
Met veel tongen in alle landt.

5. Des Vyants list drijft van ons veern
Den Vreed schaff by ons dyn Ghenaed'
Dat wy dijner Leyding volghen geern/
Vermyden der Zielen schaed'.

6. Leert ons den Vader kennen Wel/
Daer toe Jesum Christ synen Soon/
Dat wy des Ghelooves worden vol/
Die beyder Geest te verstaen.

7. Godt Vader sy Loff en den Soon/
Die van den Dood is opghestaen/
Den Trooster sy dat selffde ghedaen/
Beyd' nu end Eewich voortaen.

<p CCI.>
<H Gezang 32>
<C Van der Heylighen Dryvuldichert, KYRIE.>
<V 1> Kyrie/ Ach Vader ghy Alderhoochste Godt/
Cleyn acht men dyn Ghebodt/
Verschoon ons ghebreken/
End en wilt niet wreken/ Ontfarm dy onser.
Christe/ ghy zijt die Wech end Waerachtig' Licht
Die Poorte der waerheyt ende des Levens/
Des Vaders Raet ende Woort/
Dien hy ons heeft totten Troost ghegeven/
Ontfarm dy onser.
Kyrie/ heylighe Gheest in Eewicheyt
Staet ons by door dijne Barmherticheyt/
Onse Sonden syn ons leyt/
Wilt niet Verlaten/ All die aen dy Hopen.
Ontfarm dy onser.

<p CCII.>
<H Gezang 33>
<C O Lux beata>
<W OP dese naevolghende Voys.>
<V 1> Ghy die zijt dry in Eenicheyt/
Waerachtig Godt van Eewicheyt/
Des Dages Licht nu Ondergaet/
Dijn Godlijck Licht ons com te baet.

2. Des Morgens Godt dy Loven wy
Des Avonts oock Aenbidden dy/
Op ons ghesang moet prijsen vry
Nu hier end in Eewicheyt bly.

3. Godt Vader dien sy Eewich Eer/
Godt Soon die is ons Eenich' Heer/
Godt den Trooster heylighe Geest/
Beyd' nu end in Eewicheyt meest.

<p CCIII.>
<H Gezang 34>
<C Gloria in Excelsis.>
<W Op fyn Eyghen Voys.>
<V 1> Alleyn Godt in der Hoochde sy Eer/
En Danck voor syne Ghenade/
Daerom dat nu noch nimmermeer
Ons roeren mach gheen schade/
Een Welbehagen Godt aen ons heeft/
End is goet Vreed (wie hem Aencleeft)
All' twist heeft nu een eynde.

2.Wy Loven/ Prijsen/ Aenbidden dy
Door dijner Eere wy dancken/
Dat ghy Godt Vader Eewichlijck/
Regiert al sonder Wancken
Heel onghemeten is dijne Macht/
'T geschiet wat dijn Wil heeft gedacht!
Wel ons des fijnen Heeren.

3. O Jesu Christ Soon eenich geboorn
Van dijnen Hemelschen Vader
Versoener dier/ die waeren verloorn/
Ghy stilt al onsen Hader/
Lam Godes heylige Heer end Godt/
Neemt aen die Beed' in onsen Noot/
Ontfarmt dy onser Armen.

4. O Heylige Geest ghy grootste Goet
ghy aller Heylsaemste Trooster/
Voor 's Duyvels gewelt voortaen behoet
Die Jesus Christus verloosde/
Door groote Marter en bitteren Doot
Weynd aff al onsen Jammer en noot/
Daer toe wp ons verlaten.

<p CCIII.>
<H Gezang 35>
<C Een Ander.>
<M D. M. L.>
<V 1> Godt de Vader woon ons by/
En laet ons niet verderven/
Maeck ons aller Sonden vry/
End help ons Salich sterven/
Voor den Duyvel ons bewaert/
End laet ons op u bouwen/
Wt Herten grondt betrouwen/
Dy ons laten gants end gaer
Met alle rechten Christen/
Ontvlieden 's Duyvels listen/
Met Wapen Gods ons fristen/
Amen/ Amen dat sy waer
So singhen wy Alleluia.

2 Jesus Christus woon ons by/
End laet ons niet verderven/etc.

3. Heylighe Geest ons woone by/
End laet ons niet verderven/etc.

<p CCIII.>
<H Gezang 36>
<C De twee Versus Door Erasmus Alber.>
<V 2.> Jesus Christ waer Godes Soon/ -
Waerachtich Mensch gheboren/
Voor allen Menschen kind'en schoon
Dus waer'n wy al verdorven/
Ghy hebt ons door dynen Doot/
Dat Eewich Rijck verworven/
Ghy zijt voor ons ghestorven
Dus waer'n wy al verdoven
Ghy zijt onse Hemels broot/
Van Vader ons ghegheven/
Den doot te wederstreven/
Daer door wy Eewich Leven/
Van Maria ghebozen bis
Ghelovet zijt ghy JEsu Christ.

3. Heylige Geest ghy derde Persoon!
Der Godtheyt ghelijcker Eeren
Met den Vader en den Soon/
Dijn Ghenade wy begeeren/
Dien de HEERE ghelovet heeft/
Ons armen end Elenden/
Van Godt Vader te senden/
Valsche Leer van ons te wenden/
Dat wy volghen dyner Raet/
En by der Waerheyt blijven/
All Huychelij Van ons drijven
So kan Gods Woort beclijven/
Alleluja singhen wy/
Nu help ons Heylige Geest tot dy.


<p CCIV.>
<H Gezang 37>
<C catechismus>
<W op de Voys: Het is dat Heyl ons comen her. >
<V 1> Nu laet ons Christen Jonck end Out
Met rechter Aendacht singhen/
Bekennen vry end sonder fout
Die Leer voor allen dinghen
Die ons van Godt ghegheven is.
Ghedeylt in dees Artijckels wijs/
Gheheeten Catechismus.

2. Gods wil bethoont ons d'eerste Leer
In Thien Ghebodt beschreven/
Godt lieven boven all' dinck meer/
Syn Naesten als Hem even
Also leert ons Godt leven slecht/
End onse Sond' bekennen recht/
Wijst ons beyd Doot end Leven.

3. Daer op volcht der ghenaden Woort
En troost den Sondaer Weder/
Het wijst ons Jesum Christum voort/
Ghecruyst is hy hier neder/
Daer door betaelt is onse Schult/
End ons verworven Godes Huld'/
Te moghen Eewich Leven.

4. Al haest leert ons de Gheest voortaen
Tot Godt den Vader schreyen
End hem wel hertli'ck roepen aen/
Dat hy ons wil verleenen
Syn trouwe Hulp end goede Macht
Op dat syn Will' word vollenbracht/
By ons oock hier op Aerden.

5. Die Sacrament end Seghel goet
Gheeft ons Christus ten besten/
Dat wy ghedoopt in synen Doot/
Die Salicheyt bevesten/
Gheheelijcx op den duyren Schat/
Dien hy daer met verworven hadt/
Om syn Ghenade te Erven.

6. Noch Eten oock en Drincken wy
Syn Lijff end Bloet op Aerden.
Het maeckt ons Levendich end Nieu
En dat wy stercker werden/
Om Sond' en Duyvel teghenstaen/
End nimmermeerte Rugghe gaen/
Al cost het Lijff end Leven.

7. End want des Vleesches sondig' Aert
Die Herten maecket beven :
So syn die Sleut'len onghespaert/
Die Sonde te vergeven/
Wel t'seventich mael seven mael/
Dies comen wy nae 't Sondich Dael/
Int Eewich Leven/ Amen.

<p CCV.>
<H Gezang 38>
<C Die Thien Gheboden.>
<W Op de Voys: Als hier nae volghet.>
<V 1> Dit zijn die Heyl'ge Thien Ghebodt/
Die ons gaff onse HEERE Godt/
Door Mosen synen Dienaer trouw/
Hooch op den Berch Synai/ Kirie eleyson.

2. Ick ben alleyn dijn Godt end Heer
Gheen Goden sult ghy hebben meer
Ghy sult my gantsch vertrouwen dy/
Van herten gront liefhebben my/ Kirieleyson.

3. Ghy sult niet bruycken tot oneer,
Den Naem van uwen God ter Heer
Ghy sult niet prijsen Recht noch goet/
Dan wat Godt selfs speeckt en doet/ Kirieleyson.

4. Ghy sult heyligen den sevende dach
Dat ghy en dyn huys rusten mach/
Ghy sult van dyn doend' laten aff
Dat Godt syn Werck in dy schaff Kirieleyson.

5. Ghy sult eeren end g'hoorsaem zijn
Den Vader end der Moeder dijn/
End hoe dijn handt hun dienen kan/
Soo sult ghy langhe Leven haen/ Kirieleyson.

6. Ghy sult niet dooden toornichlijck
Niet haten noch selfs wreken dy/
Ghedult hebben end saechten Moedt/
End oock dijn Vyandt doen dat goet/ Kirieleyson,

7. Dijn Trouw sult ghy bewaren reyn/
Dat oock dyn Hert gheen ander meyn/
End houden cuysch dat Leven dijn/
Met maticheyt end sober zijn/
Kirieleyson.

8. Ghy sult niet stelen ghelt noch goet/
Niet Woeck'ren yemants sweet en bloet
Ghy sult Opdoen dijn milde handt/
Den Armen Menschen in u Landt/
Kirieleyson.

9. Ghy sult gheen valsche Tuyge zijn/
Niet lieghen op den naesten dijn/
Syn Onschult sult oock Redden ghy/
End syne schande decken vry/ Kirieleyson.

10. Ghy sult dijns naesten Wijff end huys
Begeeren niet/ nocht yet daer wt
Ghy sult hem wenschen alle goet/
Als dy dijn herte selver doet Kirieleyson.

11. Dees Ghoden ons ghegeven zijn/
Dat ghy dijn Sond O Menschen kint/
Bekennen sult end Leeren wel
Hoe men voor Godt Leven sel/
Kirieleyson.

12. Des help ons de Heer Jesus Christ
Die onse Middlaer worden is/
Het is met onsen doen verloorn
Verdienen doch maer Ydel Thoorn/
Kirieleyson.

<p CCVI.>
<H Gezang 39>
<C Een Ander Compositie.>
<W Ende gaet oock op dese voorighe Voys:>
<V 1> Mensch wilt ghy Leven Salichlijck/
End by Godt blijven Eewichlijck/
So sult ghy houden Thien Ghebodt/
Die ons gebiedet onse Godt/
Kirieleyson.

2. Dijn Godt alleyn end Heer ick sy/
Gheen ander God sal arg'ren dy/
Trouwen sl my dat herte dijn/
Mijn eyghen Rijck sult ghy zijn
Kirieleyson.

3. Ghy sult mijn Name Eeren schoon
End in der Noot my roepen aen/
Ghy sult heylighen den Sabbath Dach
Dat ick in wercken mach
Kirieleyson.

4. Den Vader en der Moeder dijn/
Sult ghy nae my ghehoorsaem zijn
Niemant Dooden noch Thoornich zijn
End dyne Trouwe houden reyn/
Kirieleyson.

5. Ghy sult gheen And'ren stelen yet/
Op niemant Valscheyt tuyghen niet/
Dijns Naesten wijf oock niet begeer'n
End all' zijns Goets geern Ontbeer'n/
Kirieleyson

<p CCIXVII.>
<H Gezang 40>
<C Dat Christelijck Geloove>
<M D. M. L.>
<V 1> Wy ghelooven all' aen eenen Godt/
Schepper Hemels ender Eerden
Die hem ten Vader geven heeft:
Dat wy syne Kinder weerden/
Hy wil ons altijdt geneeren/
Lijff en Ziel oock wel bewaren/
Allen Onval wil hy weeren/
Gheen Leet sal ons wederwaren
Want hy sorghet voor ons/
Hoedet ende wacht/
Het staet al in syner Macht.

2. Wy gelooven ooc aen JEsum Christ.
Synen Soon end onsen Heere/
Die Eewich by den Vader is/
G'lijcker Godt van Macht end Eere/
Van Maria wtvercoren/
Is waerachtich Mensch ghebooren
Door den Heyligen Geest int geloove
Voor ons wy die waren verloren/
Aent Cruyce ghestorven/
Ende van den Doot
Weder Opghestaden is door Godt.

3. Wy gelooven aen den heylige Geest
Godt met Vader en den Soone
Die aller bedruckter Trooster is
End met gaven Cieret schoone
Die heele Christenheyt op Eerden
Houdt in eenen sinn' gaer even/
Hier alle Sond' vergeven weerden/
Dat Vleesch sal oock weder Leven
Nae des Allendicheyt/
Is bereydt
Ons een Leven in Eewicheyt.

<p CCIX.>
<H Gezang 41>
<C Een ander Liedt van t'Gheloove.>
<W Op de Voys: Onse Vader in Hemelrijck.>
<V 1> Myn Geloof aen Godt Allmachtich cleefft/
Den Vader die gheschapen heeft
Door syn Woort HEmel ende Aerd'/
Ons wt ghenaed Eewich bewaert
Lijff/ Siel end naeringh' hy ons geeft/
End om syns Soons willen ons Lieft.

2. Mijn Gelooff houdt oock aen Jesum Christ/
Die Godes Eenighe Soon is/
Van Vader Eewichlijck gheboor'n/
Door hem all' dinck bestaet te voorn/
Die 't onsen Heyl van Hemel quam/
End onse Sonden op hem nam.

3. Die als den Enghel ons bewijst/
Ontfanghen van den heyl'ghen Gheest
End van Maria Maghet tzaert/
Christ Godt en Mensch ghebooren wert/
End ons door t'Euangelion
Des Vaders naem heeft condt ghedaen.

4. Heeft selvest hem ten Offer goet/
Aent Cruys voor onse Missedaet/
Gheoffert willich met ghedult/
Dat hy betaelden onse Schult/
End ons verloosd' wt aller Noot
Door syn Bloet end onschuldig' Doot.

5. Ghestorven end gheleyt int Graff
Ghevaren in die Hell' hen aff/
Des Duyvels macht end werck verstoore
End hem met Ketten bonden hart/
Dat hy ons niet meer schaden kan/
Dien/ die Christo ghehooren an.

6. Des derden Daeghs van Doodt op stond'/
Dien hy gheweldich overwond/
End daer na op ten Hemel steech/
Soo Heerlick hy Victory kreech
Ons nu in syner Majestaet/
Verbidden end beschudden gaet.

7. Van daer hy comen sal subijt/
Met groote Macht ter laetsten tijdt/
Te Rechten dat Menschlich geslecht/
End elcken een Beloonen recht
Die G'loovighen met hemels vreucht
Die Godloosen met Helles leydt.

8. Mijn Glooff houdt aen den Heyligen Gheest/
Die ons de waerheyt Godes wijst/
Van Vader en den Soon wt gaet/
Leert die Propheten ons te baet/
Jae onsen Gheest oock Tuychnis geeft/
Dat ons Godt als die kinder Liefft.

9. Ick gelooff een Chriftelijck gemeen/
Daer Christus is dat Hooft alleen/
Daer hy oock blijft tot aen den eyndt/
Door Godes woort end Sacrament/
Die door hem heeft ghemeynschap vroet
Aller Geestlijcker gaven goet.

10. Ick ghelooff dat onse Sond' end Schult/
Vergeven syn door Christus Huld'
End dat wy hebben stadichlick/
Die Sleutelen vant Hemelrijck/
Ten Troost die Boetveerdich zijn/
Den Rouwloosen tot Eewig Pijn.

11. Ick gelooff dat die verstorven Lijff
Niet altijdts in den Doode blijff
Maer sal noch wederom Opstaen/
End in dat Eewich Levengaen.
Daer wy met Godt in Eewicheyt
Wel varen sonder eenich Teydt.

12. Wie dit gelooff waerachtich heeft
Die selffd' in Gods ghenade leeft/
End sal met goeden Wandel fijn
Wel Vruchtbaer int Geloove zijn/
Des help ons Heere Jesu Christ/
Want ghy des G'looves Veste bist.

<p CCIX.>
<H Gezang 42>
<C Dat Vader Onse.>
<A D. M. E.>
<W Op de Voys: Als hier naevolghet.>
<V 1> Vader onse in hemelrijck/
Ghy die ons heet ghelijck/
Broeder zijn en dy Roepen aen/
En wilt dat Beeden van ons haen/
Geeft dat niet Bidt alleen de Mondt/
Maer dat het gae van Herten grondt

2. Gheheylicht wordt den Name dijn
Dijn Woort by ons help houden Reyn/
En dat wy leven Heylichlyck
Nae dijnen Naeme weerdichlijck/
Bewaert ons Heer voor valsche Leer
Dat arm verdoolde Volck bekeer.

3. Dijn Rijck toecom in desen Tijdt/
End oock hier nae in Eewicheyt
De Heylig Gheest ons woone by
Met synen Gaven menigerley/
Des Sathans thoorn en groot gewalt
Te weeck/ voor hem dyn kerck Erhalt

4. Dijn wil geschie Heer Godt gelijck
Op Aerden als in HEmelrijck/
Gheeft ons ghedult in Lijdens tijdt/
Gehoorsaem syn/ in Lieff en Leydt/
Weert en keert alle Vleesch en Bloet
Dat teghen dynen Wille doet.

5. Geeft ons huyd' onse daeglijcx broot
End wat behoort tot Lijves noot/
Bewaert ons Heer voor twist en strijdt/
Voor Sieckte end voor duyre Tijdt/.
Dat wy in goeden Vrede staen/
De sorg' end giericheyt van ons staen.

6. Al onse schult vergeeft ons Heer/
Dat sy ons niet bedroeven meer/
Als Wy oock onsen schuldener'n
Haer schult en fout vergeven geern/
Te dienen maeck ons all' bereydt
In rechter Lieffd' end Eenicheyt.

7. Leyd' ons Heer in becorng nicht
Als ons de boose gheest aenvicht/
Ter slincker end ter Rechter handt
Helpt ons doen stercken Wederstandt/
Int Geloove vast end wel gherust
En door des heylighen geestes troost.

8. Van allen quaden ons verloos
Het syn de Tijd en Daghen boos
Verlost ons van den Eewighen Doot/.
End troost ons in der lesten Noot
Verleent ons Heer een salich endt
Neemt onse Siel in dijne handt.

9. Amen dat is het worde waer/
Sterck ons gheloove ymmer daer/
Op dat wy niet twijff'len daer aen/
Wat wy hier met ghebeden haen/
Op dyn Woort in den name dijn
So spreken wy dat Amen fijn.

<p CCX.>
<H Gezang 43>
<C De I. I. Vader Onse.>
<V 1> Och onse Vader ghy die zijt/
Int hemelrijck
Dijn Heylig' Naem word' wtghebreydt gheweldichlijck/
Hooch over ons/ dies in den Geest/
wilt Aengebedet weerden
Geeert behoorlijck aldermeest/
in HEmel end op Eerden/
Dat Rijck der Genaden ons toecom/
En doe in ons beclijven/
End wat in ons is Onberaem/
Dat wilt van ons wt drijven/
Op dat wy mogen al te saem
In dijnen Rijcke blijven.

2. Ach heylig' Heer noch bidden wy dijn wil gheschie
Op Aerden hier in allen Staet
Als in den HEmelrijcke/
Wat daerwaerts niemant comen can
Noch mach bestaen/
Dan die alleyn den willen zyn met dijnen gaet verlijcken/
End gheeft ons onse Daeg'lijcx Broot
Tot Den Lichaem syne spijse/
Daer Zielen oock dyn Godlijck Woort
Tot dynes Names prijse
Daer met ghy ons ter Salicheyt
Den rechten wech doet wysen

3. Al onse Schult end Missedaet
Ons Heer verlaet.
Waer door wy dy verthoornet haen/
Dat wilt ons niet toe meten.
Want wy ons Schuldenaren doen
Nae sulcke Maet/
Waer met sy ons beleydigt haen/
Dat willen wp vergeten/
In gheen versoecking' ons Invoer/
Daerin wy mochten verderven/
Voor allen Gnaden ons bewaer/ -
Daer van die Siele mocht sterben
End maeckt ons Eewich Allegaer
In dijnen Rijck tot Erven.

<p CCXI.>
<H Gezang 44>
<C Die III. Compositie des Vader Onses.>
<V 1> Vader onse se dy bidden wy/
Als ons gaet leeren jesus Christ/
Verhoor dijn kind'ren/ maeck ons bly
Want 's Hemels Throon bist sonder wae
Noch steets dijn Macht by Dach ende Nacht
Ons hier op Aerden behoudt in Hoed

2. Geheylicht word dijn Naem so groot
Die alleen ons ten Hemel helpt/
Hy is Almachtich sonder Maet/
Verhoor dijn ghemeen die tot dy gelyt/
Dat ons all' ghelijck toecom dijn Rijck
Daer in wy Eewich heyrschend zijnt/
Dijn Wil hier als in Hemel werd'/
Daer met maeck ons dijn geboorsaem kindt.

3. Verleent ons huyd' ons Daeg'lijcx Broot
Tot Siel ende Lijff dat bidden wy/
Vergheeft ons onse Schult geeft Raedt/
Dat wy van gantscher Herten wy/
Vergeven rondt des Naesten Sond
In gheen versoeckingh voer ons niet/
Niet gheeft den Vyandt (O Godt) dijn kindt/
Sonder maeckt ons der Sonder quijt.


<p CCXII. >
<H Gezang 45>
<C Van den Sacramenten,>
<W OP de Voys: Het syn doch Salich alle die.>
<V 1> Bedenckt O Mensch die groot Ghenaed'/
Die Godt so wel bewijsen gaet/
Ons Armen hier op Aerden.
Want door de Sond die Eewig Doot:
Ons Menschen all ghevangen had
Niemant const Salich waerden
Ong'naed is op ons al gheersst/
Wat van 't Vleesch wort gheboren/
Heeft Onghenaed' end all verdriet/
Hier helpt gheen Vrije wille niet/
Het is met ons verloren.

2. Sulck Elend Godt niet lijden kond/
Heeft daerom synen Soon ghesandt/
End Mensche laten weerden/
Voor ons sou Lijden hy den Doot
Ons helpen wt der Sonden noot
En den Verderver keeren/
Dat heeft Christus oock trouw' ghedaen/
Leert ons den Wech des Levens gaen
Door syn Heylsamen woorde/
Daer in hy leert ons Boete doen/
Ghelooven dat hy Godes Soon
Verstoort der Hellen Poorte.

3. Dat dees Gelooff mach syn ghewis
Dies ons van Godt verorden tis
Die Salichmaeckend' Doope/
Aldaer wy worden nieuw' gheboor'n
Een Rijcke Godes wt vercoor'n/
Om Sathan te ontloopen
Wie gheloovet end Ghedoopet is
Wort Salich seydt de Heere Christ/
Dien Troost sult ghy wel mercken/
Om in aenvechting end in Noot/
Dy teghen Sond end Eewighen doot
Met sulcken woord te stercken.

4. End als wy door ons swackheyd groot
Vallen in Sond end sulcken noot/
Dat wy Cleynmoedich Weerden/
Als oft die Doop nu sy vergaen
End Gods Verbondt te niet-ghedaen/
So heeft Christus op Aerden
Verordent syne dienaer weer.
Om (wie Boetveerdich dat begeert)
Die Sonde te vergheven
Dat ghy binden/ sal bonden zijn/
Dat ghy Oploost/ sal Loeset zijn/
Dat woort wilt mercken Even

5. Noch Ordent Christus ons so Jent/
Dat nieuw' end Salich Testament
Door syn woort hooch verheven/
Segent dat Broodt/ bekennt so plaen/
Dat is mijn Lichaem/ Eet daer van
'T wort al voor u ghegheven.
Daer nae gheeft/ hy den kelck so voort/
Seydt: drinckt daer wt al op myn Woort/
Het is myn Bloedt wel Reyne/
Des Nieuwen Testamentes goet/
Dat uwe Sond Affwasschen doet/
So Hartlijck ick u meyne.

6. Daerom ghy Menschen zijt bedacht
End dese weldaet niet beracht/
Danckt Godt van herten gronde/
Dat Jesus Christus onse Heer
Die Sacrament end reyne Leer/
Een Raedt gheeft teghen Sonde/
Om ons daer meed' te helpen gaer
Teghen den doot end all' beswaer/
Dat ons mocht Eewich schaden
Ghelooft ghy nu den woorde zijn
End bouw 't op syn ghenade fijn/
So is der saeck gheraden.


<p CCXIII. >
<H Gezang 46>
<C Van t'Sacrament der Heyligen Doope>
<V 1> Christus de Heer te Jodaen quam
Van Sanct Johans de Doope nam
Nae zijnes Vaders willen
Syn Werck end Ampt t' Vervullen.
Daer woud hy stifften ons een Badt
Te waschen ons van Sonden
Versuypen oock den bitter'n Doot
Door syn selfs Bloet end Wonden
Het gold een nieuwe Leven

2. So hoort end mercket alle wel/
Dat Godt heet selfs die Doope/
End wat een Christ ghelooven fel/
Te mijden ketters hoopen/
Godt spreeckt end wil/ dat Water sy/
Doch niet alleen slecht Water
Syn Heylich Woort oock daer by/
Syn Geest so Rijck van Gaven/
Die is al hier die Dooper.

3. Sulcx heeft hy ons bewijset claer/
Met Woorden end ghedaente
Des Vaders stem daer Openbaer/
Aen Jordaen ons vermaende
Hy sprack: Dat is mijn lieve Soon/
Aen dien ick heb Behaghen/
Dien wil ick u bevolen schoon/
Dat ghy sult t' Allen Daghen/
Nae volghen syner Leere.

4. Oock Godes Soon hier selve staet
In syner Menscheyt reyne
Die Heylig' Gheest hem Neder laet/
Ghelijck een duyf so cleyne/
Dies wy niet sullen Twijfflen dan/
Als wy Ghedoopet waerden.
All' dry Persoon Ghedoopet haen
Daer met by ons op Aerden/
Te Woonen haer begeven.

5. Sijn jongers heet de Heere Christ
Gaet alle Werelt te Leeren/
Dat sy in Sond verloren is/
Haer sal tot boete keeren -
Wie ghelooft en wert ghedoopt daer by
Sal Salicheyt verwerven
Een Nieuw' gheboren Mensch is hy
Die niet meer en kan sterven
Maer 't Hemelrijck sal Erven.

6. Wien iet gelooft dees weldaet groot
Die blijft in synen Sonden/
End is verdoemt ten Eewighen Doot/
Diep in der Hellen gronden/
Niet helpt syn eyghen Heylicheyt/
All syn doen is verloren/
De Erffsond maeckt tot nieuticheyt
Daer in hy is gheboren/
Vermach hem selffs niet helpen.

7. Dat Oog alleen t'water siet aen
Als Menschen Water gieten/
Die gloovig Geest die Cracht verstaen.
Van Christus bloedich vlieten
End is voor hem een Roode Vloet/
Van Christus Bloet gheverwet/.
Die alle schaed' ghenesen doet/
Van Adan Aengheervet/
Oock van ons selffs begaene


<p CCXIV.>
<H Gezang 47>
<C Een Ander Doopliedt,
<W Op de Voys: Het syn doch Salich alle die.>
<V 1> ACH Vader vol genaed end Eer/
Aff waschen wilt ons altoos meer
Die sondig Aert des vleesches.
Om dijns Heylandes bloet so puer
Maect ons een Nieuwe Creatuer/
Door Wercking dijnes Gheestes/
Dat wy recht als die Doop beduyd
Daedich bevonden Christen Luyd/
In dijner Huld' beclijven/
Als ons benaut des Pleesches Last/
Aen dijn verbondt ons houden vast/
Eewich dijn kinder blijven.

<p CCXV.>
<H Gezang 48>
<C DAT DUYTSCHE SANCTUS. Wt den Popheet Esaia Cap.6>
<C Dit Mach men oock singen by des Heeren Avondtmael>
<W Op zijn eyghen Voys.>
<A D. MART. LVTH.>
<C Eerste Choor.>
<V 1> ESaia den Propheet dat geschach/
Dat hy in Geest den Heeren sitten sach/

2. Op eenen hogen Throon/ in claren glans/
Sijns kleedes Soom dat Choor vervulde gans.

3. Het stonden twee Seraph' by Hem daeraen/
Ses vleugels sach hy eenen jed'ren haen.

4. Met tween verberchden sy haer aenschyn claer
Met tween bedeckten sy haer voeten gaer.

5. En met den and'en tweeen sy vlogen vry/
Een ander sy met groot geschrey/

<C Tweede Choor.>
Heylich is Godt die Heere Zebaoth.
Heylich is Godt die Heere Zebaoth:
Heylich is Godt die Heere Zebaoth

<C Eerste Choor.>
7. Syn eer die gantsche Werelt vervult heeft

8. Van 't geschrey beef den dorpel en bak gaer.
Dat huys oock gantsch vol Roocks en Nevels waer.


<p CCXV.>
<H Gezang 49>
<C Van't Avondtmael des HEEREN.>
<V 1> O Lam Godes Onschuldich/
Aens Cruyces Stam gheslachtet
Altijdt bevonden duldich/
Hoewel ghy wordet verachtet/
Alle Sond hebt ghy ghedraghen
Wy mosten anders vertsaghen/
Ontfarmt dy onser o JEsu.

2. O Lam Godes Onschuldich /etc.
Ontfarmt dy onser o Jesu.

3. O Lam Godes Onschuldich/etc.
Gheeft ons den vrede o Jesu.

<p CCXV.>
<H Gezang 50>
<C Een Avondtmaels Liedt,>
<W Op de Voys: Christus de HEER ten Jordaen quam.>
<V 1> Christus Jesus de HEERE in der Nacht/
Doen hy Verraeden weerde/
Dat broodt gheseghent met Aendacht
Syn Jong'ren hy toe keerde/
Sprack : Neemt end Eet dat is min Lijff
D' welck wort voor u ghegheven
'T gheloove by den Woorde blijff/
'T ghedijet u ten Leven
Ghedencket mijns wel Even.

2. Daer nae den kelck ghelijckerwijs
Gesegent met Danck saghen
Gaf haer te Drincken met Advijs/
Het is nae mijn Behaghen/
Mijn Bloet des Nieuwen Testaments
Voor veel salt zijn Vergoten/
Geloovet vry end vry bekendt
All Sonden zijn verlaeten/
Wilt dees ghedacht'nis vaeten.

3. Christus de Heer ghestorven is
Om onser Sonden wille
Verresen met behouden Prijs/
Des Wettes Vloeck is stille/
Noch hy 't gelooff te stercken gheeft/
Met Wijn en Broot so cleyne
Syn Lijff end Bloet dat Eewich Leeft
Maeckt ons van Sonden Reyne
Verseghelt wel Certeyne.

4. Des Dancken wy in Eewicheyt
Den Vader vol ghenaeden/
Die ons door zijnen gheest bereydt
Niemant gaet hy versmaeden
Hy wil ghenadich ons met Een
In Cruys end t'allen Tijden/
Helpen met syn heylich Ghemeen/
Die Sonde te vermiden.
In Christo ons verblyden.


<p CCXVI.>
<H Gezang 51>
<C Iohannes Hussen Liedt.>
<V 1> Iesus Christus onse Heylandt/
Die van ons de thoorne Godes wandt
Door dat bitter Lijden zijn/
Holp hy ons wt der Hellen pijn.

2. Dat wy nimmer des vergeten/
Gaff hy ons syn Lichaem t'Eten/
Verborghen in dat Broot so cleyn/
End te Drincken syn Bloet in Wijn

3 Wie hem totten Disch wil maecken
Die heb wel acht op syne saecken/
Want wie Onwaerdich hier toegaet/
Doort' Leven hy den Doot ontfaet.

4. Ghy soudt Godt den Vader prijsen/
Dat hy op soo wel woude spysen/
End boos dijne Missedaet
In doot syn Soon ghegheven hadt.

5. Ghy soudt gheloovenen niet wancken
Dat een Suyse is der crancken/
Dien haer hert van Sonden swaer/
End van Ancxt is bedroevet gaer.

6. Sulck ghenade end barmherticheyt
Soeckt een Hert in grooten Arbept/
Is dy wel/ oöo blijft daer van/
Dat ghy niet crycht quaden Loon

7. Hy spreeckt selver coemt ghy Armen
Laet my over u Ontfarmen/
Gheen Meyster is den stercken noot/
Sijn Const en acht hy oock nict groot/

8. Had'ghy selfs wat connen verwerven
Wat hoefd' ick dan voor dy te sterven:
Dees disch dy oock niet aengaet/
Ist dat ghy selvest weten raet.

9. Ghelooft ghy van herten gronde
En bekennet met den Monde/
Soo zijt ghy recht wel gheschickt
Die Spijse dan dyn Siel verquickt.

10. Die Vrucht sal oock niet wtblijven
Dynen Naesten sout ghy Lieven
Dat hy dijns gheniet voortaen
Gheljck God heeft lang ghedaen.

<p CCXVII.>
<H Gezang 52>
<C Den Loffsänck, God sy ghelovet end Ghebenedijet.>
<A D.M.L.>
<V 1> GOdt zy ghelovet end ghebenedijet
Die ons selver heeft ghespijset/
Met synen Vleesche end met synen Bloede/
Dat gheeft ons Heer Godt te goede/
Kyrie eleyson.

Heer door dijnen Heyligen Lichaem/
Die van dijner Moeder Maria quam/
En door u Heylighe Bloet root/
Help ons Heer Godt wt aller Noot/
Kirieleyson.

2. Dy Heylich Lichaem is voor ons gegheven/
Ten Doot/ dat wy daer door Leben/
Gheen grooter goetheydt conde hy ons schencken/
Daer by wy zijns souden ghedencken/
Kirieleyson.

3. Heer dyn liefde groot dy beweghet heeft
Dat dyn Bloet aen ons groot wonder deed/
En heeft betaelt al onse schult
Dat ons Godt is gheworden hult/
Kirieleyson.

4. Godt gheeff ons allen syn ghenadich Segen/
Dat wy gaen op syne Weghen/
In rechter Lieffd' end Broederlijcke Trouwe
Dat ons die Spijs niet Berouwe/
Kirieleyson.

5. HEEr dijn Heylig' Gheest ons niet / Verlaet/
Die ons geeft te houden rechte Maet/
Dat dyne Arme Christenheyt/
Leeft in Vreed ende Eenicheyt/
Kierieleyson.

<p CCXVIII.>
<H Gezang 53>
<C Een ander Dancksegginghe>
<W Op de Voys. Nun zeucht u Liebe Christen ghemeyn.>
<V 1> HEer Christ wy dancken dijner goed
En dijner Liefd verheven
Die ghy aen ons bewijs en doet
Indien ghy hebt ghegeven/
U selven gantschlijck over al/
Opdat wy wt der Sonden Tal/
Verlosset moghen Leven.

Ghy hebt u Jae verschoonet nicht/
En syt voor ons ghestorven/
Daer door het al is wt ghericht/
Dat wy Ghenaed' verworven/
Vergevingh onser Sonden gaer/
End Godes kintschap Eewich daer
Nu int Gheloof verborghen.

3. Dijn Lichaem ons nu spijse meest
Dijn Heylich Bloet ons drencke/
Dat wy ghestercket in den Gheest
Den Ouden Mensche krencken/
End wassen in der Nieu gheboort/
Op dat het Broot der kinder voort/
Den honden niet ghereycket.

4. Help dat wy oock der Liefdewerck
Een yeglyck so bewijsen/
Als ghy ons dat bevelet sterck/
Dat Wy tot dijnen Prijse/
Dy Joghelijvet leven vroe/
Dijn Avontmael ontfanghen soe
Dat wy volstandich blijven.

5. Ghedencken dijner Weldaet groot
In tijdts dat wy hier Leven/
Verconden dijnen bitter'n Doot
Tot ghy ons sult verheven/
Te nemen in dat Rijcke dijn/
Daer nimmer sal gheen Eynde zijn
Des wilt Godt prysen/ Amen.

<p CCXIX.>
<H Gezang 54>
<H Van de verlosinghe>
<W Op de Voys us hier naevolch.>
<V 1> Nu Vreucht u lieve Christen ghemeen
En laet ons vrolijck springhen
Dat wy ghetroost end all' meteen/
Met lust end Lieffde singhen.
Wat Godt aen ons gedaen heeft goet
Gaerduygheeft htjt verwosven.

2. Den Duyvel ick ghevanghen lach/
In Dood was ick verloren/
Mijn Sond my quelden dach en nacht
Daer in ick was gheboren/
Ick viel hoe langs hoe dieper daerin/
Daer was niet goets aent leven mijn/
De Sond' hadde my beseten.

3. Myn goede wercken die golden nicht
Het was daer met verdorven/
Die vrije will' haet Godes gericht/
Hy was ten goede ghestorven/
Die Ancxt my tot Vertwyff'len dreeff
Dat niet dan sterven by my bleeff.
Ter Hellen moest ick sincken.

4. Doen jammerde God in Eewicheyt
Myn Elend boven Maten/
Hy dacht aen syn Barmherticheyt
Hy woud' my helpen laten/
Hy weynd tot my dat Vaderlijck Hert
Ten was by hem voorwaer geen schert
Syn besten liet hijt costen.

5. Hy sprack tot zijnen lieven Soon/
Die Tijdt is hier t' Ontfarmen/
Vaert hen mijns Hertens weerde croon
End zijt dat Heyl der Armen/
End helptse wt der Sonden noot/
Verworcht voor hun den bitt'ren Doot
En laetse met dy Leven.

6. De Soon den Vader Was subject
Hy quam tot my op Eerden/
Van een Maecht Reyn end onbevleckt
Hy soud' myn Broeder weerden/
Gaer heym'lijck voerd hy syn gewalt/
Hy ginck in myn Arme ghestalt/
Den Duyvel woud hy vanghen

7. Hy sprack tot my houdt dy aen my.
Het sal dy nu ghelucken/
Ick geeff my selven heel voor dy
Daer wil ick voor dy bucken/
Want ghy zijzt mijn/ end ick ben dyn/
End waer ick blijff daer sult ghy zijn/
Ons sal de Vyant niet scheyden.

8. Vergieten sal hy my mijn Bloet/
Daer toe myn Leven Rooven/
Dat Lijd' ickt alles dy te goed/
Dat houd met vasten gheloove/
Den doot verslind' dat Leven myn/
Dijn Onschult draecht die Sonde dijn
Daer zijt ghy Salich worden.

9. Ten Hemel tot den Vader mijn/
Daer ick van desen Leven/
Daer wil ick syn die Meester dyn/
Den Gheest wil ick opgheven/
Die dy in droeffnis troosten sel/
End leeren my erkennen wel/
End in der Waerheyt Leydet.

10. Wat ick ghedaen heb end gheleert
Dat sult ghy doen end Leeren/
Daer door Gods Rijcke word' vermeert
Tot Loff end syner Eeren/
En wacht u voor Menschen ghesatt
Daer van verderft die Eedle Schat
Dat laet ick dy ten Laetsten.

<p CCXX.>
<H Gezang 55>
<C Pauli Sperati Liedt.>
<W Op de Voys: Als hier na volcht.>
<V 1> Het is dat Heyl ons comen hier
Die Wercke helpen nimmermeer
Van Gnaed' end Louter Goede/
Sy moghen niet Behoeden/
T'ghelooff set Jesum Christum aen/
Die heeft genoech voor ons all' gedaen
Hy is de Mid'laer gheworden.

2. Wat Godt in de wet geboden had/
Als men dat niet kond' holden/
Verhieff hem Thoorn end groote Noot
Voor Godt so menichfoude/
Van 't Vleesch woud' niet her wt deit GHeest/
'T welck ons de Wet eyscht aldermeest.
Het was met ons verlooren.

3. Het was een valsche Waen daer by/
Godt had syn wet ghegeven/
Als oft wy mochten selver vry
Nae synen wille Leven/
Nu is het mer een Spieghel tzaert
Die ons aenwijst die Sondig' Aert/
In onsen Vleesch verborghen.

4. Niet moeg'lijck was die selvig Aert
Wt eyghen Cracht te laten/
Hoe wel dat veel versoecket waert
Noch meert Sand boven Maten.
Want Huychlaers werck Godt hooch Verdampt/
End onsen Vleesch der sonden schandt
Altoos was aengheboren.

5. Noch moest die Wet vervullet zijn/
Dus waer'n wy all' verloren/
Daerom schickt Godt syn Soon hier in/
Die selffd' is Mensch gheboren/
Die heele Wet heeft hy vervult/
Daer meed zijns Vaders thoorn ghestilt
Dien selven is den Hemel ghecoopt/
Die over ons ginck alle.

6. End als het nu Vervullet is/
Door dien/ die het kond' houden/
So leeret nu ghy vrome Christ/
'T gheloove sonder fouten/
Niet meer dan lieve HEEre mijn/
Dijn Doot sal my dat Leven zijn/
Ghy hebt voor my betaelet.

7. Daer aen ick geenen Twijffel draeg/
Dijn Woort kan niet bedrieghen/
Nu segt ghy dat geen Mensch vertzaeg
Dat sult ghy nimmer Lieghen/
Wie Glooft aen my end wort Gedoopt
Dat hy niet word' verlogen.

9. Het is gherecht voor Godt alleyn/
Die dees gheloove vatet/
T' gelooff geeft wt van hem den schijn/.
So hy die werck' niet latet/
Met Godt 't gelooff is wel daer aen/
Den Naesten sal de Lieffd' goet doen/
Zijt ghy wt Godt gheboren.

9. De Sond wort door de Wet bekant
End staett' ghemoede Neder/
Het Evangelij comt ter hant
En sterckt den Sondaer weder/
Het spreeckt nu Cruyp ten Cruyce toe/
In de wet en is geen Rust noch Rouw
Met allen synen Wercken.

10. Die Wercke comen gewislijc voor/
Wt een Oprecht Gheloove.
Van gheen Oprecht Gheloove waer
Woud' hem die werck berooven/
Doch maecht alleen 't Gelooff gherecht
Die wercke syn des Naesten knecht/
Daer by wy t' gheloove mercken.

11. Die Hoping wacht der rechten tijt
Dat Godes Woort toe saghen
Van dat gheschieden sal Verblijdt/
Sett Godt gheen seecker Daghen/
Hy weet wanneert ten besten is/
Ghebruckt aen ons gheen Argelist/
Dat sull'n wy hem vertrouwen.

12. Oft scheen als oft hy woude niet/
Laet dy dat niet verschricken
Want waer hy is ten besten meed'/
Daer wil hijt niet Ontdecken/
Sijn woort laet dy gewisser zijn/
End oft dyn vleesch spreeck louter Nein
So laet doch dy niet grouwen.

13. Sy Loff end Eer met hooge Prijs/
Om deser Goetheyt willen/
Godt/ Vader Soon/ end heylig' Gheest/
Die wil met Ghenaed vervullen/
Dat hy in ons Aengevangen haet/
Ter Eeren syner Maiestaet/
Dat Heylich word' syn Name.

14 Syn Rijc toecom' zijn wil op Eerd
Schied' als ins' Hemels Throone/
Dat Daegh'lijcx Broodt gheeft ons oock weerd'
Wil onse Schuld verschoonen/
Als wy oock onsen Schuld'naren doet/
Laet ons niet in versoecking staen/
Verlost ons van den quaden/ Amen


<p CCXXII.>
<H Gezang 56>
<C Lazari Spenglers Liedt.>
<W Op die Voys : Als hier na volcht.>
<V 1> Door Adams Val is heel verderfft/
Menschlijck Natuer end wesen/
'T selff Fenijn is op ons gheerfft/
Dat wy niet konden ghenesen/
Sonder Gods troost die ons verloost
heeft van den grooten schaden/
Daerin die Slang Evam bevang'
Gods Thoorn op haer te Laeden.

2. So nu de Slang Evam heeft bracht
Dat sy is Affghevallen
Van Godes Woort/ dwelck sy veracht
Daer door sy in ons allen
Brocht heeft den Doot/
Soo wast Jae Noot
Dat Godt ons soude gheven
Syn lieven Soon/
Der Gnaden Throon/
Door dien wy mochten leven.

3. Als ons nu heeft een vreemde schuld
In Adam al verhoenet/
Also heeft ons een vreemde Huld
In Chisto al versoenet/
End als wy al
Door Adams Val
Syn Eewig's Doots ghestorven
Also heeft Godt
Door Christus Doot
Vernieut/ dat was verdorven.

4. Nu hy ons heeft syn Soon geschenct
Doen wy syn Vyand waren/
Die boos ons is aent Cruys ghehenckt
Ghedoot/ ten Hemelvaren/
Daer door wy zijn van Doot end Pijn/
Verlost: so wy Betrouwen
Op dit Confoort/
Des Vaders woort
Wien sou voor Sterven grouwen.

5. Hy is die wech/ dat Licht die Poort
Die waerheyt en dat Leven/
Des Vaders Raet end Eewich woort
Dien hy ons heeft ghegheven
Tot een Beschutz/
Dat wy met Trotz
Aen hem vast souden ghelooven/
Daerom ons haest.
Gheen Cracht noch Last/
Wt syner hant sal Rooven

6. De Mensch is Godloos end vervloeckt
Syn Salicheyt is verre
Die Troost by eenen Mensche soeckt!
End niet by Godt den Heere/
Want Wie hem gaet
Een ander Maet/
Buyten dees Trooster steecken/
Dien mach al ras
Des Duyvels pas/
Met syne List verschricken.

7. Die hoopt op Godt/ end hem betrout
Die wort nimmer te schanden/
Want die op desen Hoecksten bout/
Al comt hem oock ter handen
Niet veel Verdiet/
Heb ick doch niet
Dien Mensche ghesien vallen/
Die hem verlaet
OP Godes baet/
Godt helpt syn G'loovighen allen.

8. Ick bid O Heer wt Herten grondt
Dat my niet word' benomen
Dijn Heylich Woort wt mijnen mont
So sal my niet beschamen/
Mijn Sond' end schuldt/
Want in dijn huld'/
Sett ick all' mijn betrauwen/
So Wie dan vast
Daer op berust/
Die sal den Doot niet schauwen.

9. Mijn Voeten is dijn Heylich Woort
Een barnende Lanteerne/
Een Licht dat my den wech wijst voort.
Als dese, Morghensteerne
In ons Opgaet/
Zo haest verstaet
De Mensch die hooghe gaven/
Die Godes Geest
Belovet meest/
Die Hoping daer in haeben.


<p CCXXIV.>
<H Gezang 57>
<C Een ander Gheestlijck Liedt.>
<W Op de Voys: Als hiernae volcht.>
<V 1> O Heere Godt dijn Godlijck woort
Is lang Verdonckert bleven
Tot dat ons is geseyt ghewis
Dat Paulus heeft beschreven
End ander meer Apost'len seer
Wt dijn Godlichen Monde
Wy dancken dy/ O Heer dat wy
Beleeft hebben die Stonde.

2. Dat door u Macht/
Int licht is bracht/
Als claerlijck is voor ooghen
Ach Godt mijn Heer/
Ontfarmt u seer/
Die dy noch nu Verlooch'nen/
End achten meer/ Op Menschen Leer
Daer in sy doch verderven
Dijns Woorts verstandt
Maeckt haer bekandt/
Dat sy niet Eewich sterven.

3. Wilt ghy nu fijn.
Goet Christen zijn/
So moet ghy recht ghelooven
Sett dyn Vertrouw'/
Daer op vast bouw
Hoop en Liefd' int gheloove
Alleen door Christ
Tot aller Drift
Dijn Naesten mint daer neven
Conscientie vry/
Reyn Hert daer by/
Gheen Creatuer kan ’t gheven.

4. Ghy Heer alleyn moet sulcx doen reyn/
Doch gantschlijck wt ghenaden/
Wie hem des troost/
Die is verloost/
End mach hem niemand schaden/
Al wouden ghelijck/
Paus/ Keyser/ 't Rijch/
Dy/ end dijn woort verdrijven/
Is doch haer Macht
By dy niet gheacht
Sy moetent laten blijven/

5 Help Heere Godt in deser Noot/
Dat haer die oock bekeeren
Die niet betracht
Dijn Woort veracht
End wil oock niet leeren/
Sy spreken slecht/
Het is niet Recht/
En hebben niet ghelesen/
Oock niet ghehoort
Dat Eedle woort/
Ist niet een Duyvels weesen!

6. Ick g'looff gantsch gaer
Dat het zij Waer/
Wat Paulus ons doet schrijven/
Al moet Voortaen
All dinck vergaen/
Dyn woort sal blijven/
In Eewicheet/
Al waert oock Leedt/
Veel hart verstockte Herten/
Keerens' niet om/
Sullens' daerom
Lijden gaer groote smerten.

7. Godt is myn Heer/
Soo ben ick dier/
Dyn sterven coemt te goede/
Daer doos Wy vast/
Wt allen Last/
Verlost met dynen Bloede.
Des danck ick dy/
Dies sult ghy my
Nae dijn Belofftnis gheven/
Wat ick dy bid'/
Ontseg ’t my niet/
In Doot end oock in Leven.

8. Heer ick hoop noch
Ghy werdet doch/
In gheener Noot verlaten
Die dijn Woort recht/
Als Trouwe knecht/
Int recht gheloove vaten.
Gheeft hun bereyt/
Die Salicheyt/
En laetse niet verderven/
O Heer door dy/
Bid' ick laet my.
Vrolijck end willich sterven/ Amen.

<p CCXXII.>
<H Gezang 58>
<C Een ander Loff-sanck.>
<W Op de Voys: Jºub zeucht u liebe Christen ghemeyn>
<V 1> GHeloovich Hert ghebenedy/
End Loffsingh dijnen Heeren
Ghedenck dat hy dyn Vader zy
Dien ghy staedich sult Eeren/
Want ghy gheen uyre sonder hem/
Met all dijn Sorg' end all' dijn sinn'
Dijn Leven condt gheneeren.

2. Van herten hy dy lieven gaet/
Veel Goetheyts dy bethoonet/
Vergheeft Daeg'lijcx dijn Missedaet
End dijn swackheyt verschoonet/
Syn Gheest vernieuwet dijn gemoet
End Wapent dy van Hooft te Voet/
Den Vyant te vercleynen.

2. Barmherticheyt end alle Goet/
Bewijst hy ons Elenden
Die haer van 's Werelts overmoet/
Tot syne waerheyt weynden
Hy neemt ons als een Vader op/
End helpt dat wy den rechten Loop
Ter Salicheyt voleynden.

4. Nae ons Ongherechticheyt/
Heeft hy ons niet vergouden/
Maer bruyckt aen ons syn ghoedicheyt
Als wy verderven souden/
Met syn ghenaed' altoos planteyt/
Is hy den genen al bereyt/
Die Hertlijcx hem Aensoecken.

5. Heer dijn wel aengevangen Werck
Wilt Saelichlijck voleynden/
Maeckt ons Gelooff end Wandel sterck
End wilt van ons Affweynden/
All' valsche Leer end argernis/
Behouden ons tot dijnen Prijs/
Saelich end Eewich Amen.

<p CCXXV.>
<H Gezang 59>
<C Den XLVI. Psalm:>
<A D. M. L.>
<V 1> Een vaste Borch is onse Godt/
Een goet Gheweer end Wapen/
Hy helpt ons vry wt aller Noot/
Die ons nu coemt gheraecken.
Die oude voos' Vyandt/
Met ernste hy 't nu meynt/
Groot Macht end veel is
Syn grouw'lijck Rusting is/
Op Aerd' is niet syns ghelijcken.

2. Met onser macht ist niet ghedaen/
Wy zijn all' haest verloren/
Het strijdt voor ons die rechte Man/
Die u God theeft selfs vercoren/
Vraecht ghy wie hy is?
Hy heet Jesus Christ/
Der Heer Zebaoth/
Daer is gheen ander Godt/
Dat Velt moet hy behouden.

3. Oft ooc de Werelt vol Duyvels waer
End wouden ons verslinghen/
Soo vreesen wy ons niet een haeyr/
Het moet ons doch ghelinghen/
De Vorst deser Werlt/
Hoe fel dat hy hem stelt/
Doet hy ons doch nicht
Dat maeckt/ dat hy is Ghericht
Het Woort dat kan hem vellen.

4. Dat Woort sy sullen laten staen/
End gheen Danck daer toe haven/
Hy is by ons wel op de baen/
Met synen Gheest end gaven/
Nemen sy ons het Lijff
'T goet/ Eer/ kindt ende Wijff
Laet varen daer hin/
Sy hebbens gheen Ghewin/
Dat Rijck moet ons doch blijven.

5. Loff Eer end prijs den hoochste God
Den Vader aller ghenaden/
Die ons wt Lieffd' gheschoncken had'
Zijn Soon voor onsen schaden/
Met Godt den heylighen geyst/
Tot syn Rijck hy ons heyst
Van Sonden Ons bevrijdt
Den Wech ten Heme leydt/
Die help ons vrolijck/ Amen.


<p CCXXVIII.>
<H Gezang 60>
<C Een Aendachtich Liedt.>
<W Op de Voys: Als hier navolcht.>
<V 1> Ach Godt van HEmelrijcke
Door Chistum dynen Soon
Verleent ghenadichlijcke
Dijn heylighen Gheest so schoon/
Dat ick mach vrolijck singhen
Van dijn Godlijcke Woort
Dat nu Troostlijck doet klinghen
Soo claer aen men'ghen Oort.

2. Wilt ons niet wedernemen
Dan weghen onser Sond'/
Help dat wy wel bekennen
Wy armen Adams kindt
Dat wy door ons vermoghen
Niet comen tot dyn Eer/
Als wy ghelooven Loghen/
End valsche Menschen leer.

3. Dijn Woort sal eewich blijven/
Als ons Schiftuer vermelt
Niemant mach dat verdrijven/
Gheen Macht van dees Werelt/
Hoe wel hem dick daer weder
Mann'gher heeft setten doen/
Sy ligghen all' daer neder/
Door Christum dijnen Soon.

4. Oordeelt niet in dijn Thooren
Ghy Vaderlijcke Hert/
Door dijn Soon wtvercoren/
Ghedenck hoe hy met smert.
Willich aent Cruys is storven
Van weghen onser Sond'/
Daer door dijn Huld' verworven/
Dien/ die gheloovich zijn.

5. Eenighe Godt end HEEre
Dryvuldich in Persoon
Wilt ons Gheloove meeren
Dat wy voor dy bestaen/
Want so ghy wilt Aenschouwen
Onse gherechticheyt/
So mach dy daer voor grouwen
Nae Dijnes woorts bescheyt.

6. Ach Vader denck der woorde.
Die wy beschreven haen/
Johans aen derden Oorde/
Hoe ghy ons dynen Soon
Wt louter Lieffd' hebt gheven
Wie dat ghelooven doet
Die heeft dat Eewich Leven/
Ontgaet der Hellen gloet.

7. Sulcx Wil ick oock ghelooven
End gheenen Twijffel haen/
Niemant sal my bedooven
Met eenich Menschen waen/
Op eenich werck te bouwen/
Hoe schoon het mach ghezijn/
Voor Menschen aen te schouwen/
Als dyn woort leert so fijn.

8. Recht Chisten haen gheen Twijffel/
Sy sullen wel bestaen
Teghen Sond/ Doot end Duyvel/
Die haer niet schaden kan/
Dat moet men gaer Wel mercken
In deser booser Tijdt/
Die Herten daerop stercken
So syn wy wel bereydt.

9. Maer wie niet so gheloovet
Die selffd' is al Ghericht
Der Salicheyt beroovet
Syn Wercke helpen hem nicht/
'T ghelooff brengt wt van binnen
Goed' Wercken metter Daet/
Om ander meer te Winnen/
Den Naesten all' ter baet.

10. Bewaert ghenadichlijcken
Heer dijn Volck hier op Aerd'
Int Cruys niet af te Wijcken/
Daer door ghy ons Probeert/
Lichtlijck is Woort te voeren
In veeler Menschen Mondt/
Maer gaet die Vrucht verloren
Zo ist een valschen grondt.

<p CCXXIX.>
<H Gezang 61>
<C Een Claechliedt teghen die dy Argste Vyanden der Zielen>
<W Op de Voys: Als hier na volcht.>
<V 1> O verleent my dyn Ghenaed/
Geeft Hulp end Raet/ of ick moet heel/ vertzagen/
Die Vyand' syn so grousaem veel
In dit gequel/ Om my van dy te jaghen -
my heeft die Wer'lt/ syn Act gestelt/
Dat sondig' Vleysch my van dy heyscht
O HEER ick gaet dy claghen.

2. De Duyvel is die Argste Vyandt/
Hy ruckt end greint
Bedrijft veel boose stucken/
End heeft doch niemandt schouwe daervan
Dat maeckt hy kan
Den schalck gaer Listich smucken
In Huychely so men'gerley
Hy hem verborcht/ veel Volcx verworcht
Als hijt van dy gaet rucken.

3. Voor desen Moord'naer my behoed'
Heer door dijn Goed'/
In my maeck reyn dat herte/
So ghy niet selffs bewaert het Huys/
Voor dit ghedruys/
Het valt met groot ghesmerte/
So ghy niet bist/ HEER JESU Christ/
Selffs helper goet/ voor desen stoot/
So ist om my een schertze.

4. Daerom O Heer wilt my bystaen
Van nu Voortaen/
Tot aen mijn laetsten eynde
So wil ick vry gaen waghen daer aen/
Al wat ick haen/
Dijn Troost wilt my maer seynden
So blijff ick vast oft oock al barst
Die Werelt gaer/ der Duyvelschaer/
Sal my van dy niet weynden.

5. Oft oock die Werelt en Duyvel all
Int Aertsche Dal/
'T aenvechten my beginnen/
So is nochtans dyn Troost ghewis/
HEER Jesu Christ/
Ghy condtse haest verwinnen
Troostlijck ick vaer/ oft ooc leedt waer
Noch alle Man/ daer leyt niet an
By dy laet ick my vinden.

6. Het coemt die Tijdt/ end is niet Wijt
Die brengt groot Leedt
Dien die haer laten schricken/
Ghelooven niet in deser Noot/
Aen dy O Godt/
Den schalck sult ghy Ontdecken/
End straffense met Eewich Wee
O Godt wilt my/ dat bid' ick dy/
In Christo weder Opwecken.

7. Ghy sult helpen wt alle ghequel
Den Israel
Als comen dijne daghen/
End sult verdoemen nae dijn Recht/
'T godloos gheslecht/
Die nu aen dy vertzaghen/
O stercke Godt Heer Zebaoth/
Ick treed tot dy/ ach Heer help my/
Ick wilt vrymoedich waghen

<p CCXXXI.>
<H Gezang 62>
<C Een Gebetliedt int Cruys.>
<W Ende gaet oock op de voorgaende Voys.>
<V 1> MAch ick Ongeluck niet wederstaen
Moet Onghenade haen/
Des Werelts voor mijn recht ghelooven
So weet ick doch/ end is mijn Kunst/
Gods Huld' end Gunst/
Die moet men my verlooven/
Godt is niet wijt/ een cleynen Tijdt
Hem versoecht/ Bet hy verworcht.
Die my zijns Woorts berooven.

2 De Vyandt Oordeelt nu mijn saeck
Als ick ben swack/
End Godt my Vrees laet vinden/
So weet ick dat geen gewalt blijft vast
End is Jae best
Dat Tijdlijcke moet verswinden/
Maer 't Eewich Gaet maeckt rechten Mact
Daer by ick blijff/ Waeg' Goet en Lijff
Godt help my Overwinnen.

3. All's Dings een wijl een Spreeck Woort is/
HEER JEsu Christ ghy sult my staen ter zijden/
End sien op dat Onghelucke mijn/
Als waer het dijn/
Als teghen my sal strijden/
Moet ick dan daer aen op deser Baen/
Wer'lt hoe ghy wilt/ Godt is mijn schilt
Die sal my wel Gheleyden. Amen.

<p CCXXXI.>
<H Gezang 63>
<C Een Loff-sanck van Christo.>
<W Op de Voys: Als hier nae volcht.>
<V 1> Heer Christ Ghy Eenig' Godes Soon
Vaders in Eewicheyt/
Wt syn herte ghesproten schoon
Als die Schriftuere seyt.
Hy is die Morghensteerne
Syn claerheyt strecht so veerne
Voor ander Steernen Claer,


2. Voor ons een Mensch gheboren
Hier in der laetsten Tijdt
De Moeder niet verloren
Haer Maechdlijcke Cuysheyt
Den doot voor ons ghebroken/
Den HEmel Opghesloten/
End Leven weder brocht.

3. Laet ons in dijner Lieve/
End kennis nemen toe/
Int recht Gheloove blijven
Dienen in Gheeste so
Dat wy hier moghen smaecken
Dijn soeticheyt nae haecken/
End Dorsten steedts nae dy.

4. Ghy Schepper aller Dinghe/
Ghy Vaderlijcke Cracht
Regiert van Aen beginne
Crachtich wt eygner Macht/
Dat Hert ons tot dy winne
End keert aff onse sinne
Dat sy niet Dwalen van dy.

5. Dood' ons door dijne goede/
Verweck ons door dijn Gnaed/
Den Ouden Menschen krencke
Dat die Nieuwe leven mach/
Al hier op deser Aerden
Den sinn' end alle begeerden/
End Ghedancken staen tot dy.


<p CCXXXII.>
<H Gezang 64>
<C TWee Schoone Gheestelijcke Liedekens teghens onnutte sorghe van tijdtlijcke Neeringhe.>
<C Het eerste>
<W Op die Voys: Heer Christ/ ghy eenig Godes Soon.>
<V 1> O Mensche wilt ghedencken
Myn bitter lijden groot:
Ick wil dy weder schencken
Dat leven voor den doot/
Aen my sult ghy u houwen
Ick hebbe u in trouwen
Den Hemel opg hedaen.

2. Ick heb u niet ghehalet
Door Silver noch root Gout/
Maer met myn bloet betalet/
Hoe zijt ghy dan soo stout?
Op Eerden Schatte werven/
Dat u Siel niet soud sterven/
Gaf ick U myne Leer.

3 Wie hier dien Schat begheret
Door myne goedicheyt/
Dien hier den roest verteret/
'T sal hem zijn eeuwich leyt
Vergadert in den Throone
GHy vindt den Schadt daer schoone
Tot uwer salicheyt.

4 Die Lelien opt velde
Hoe cierlich dat sy staen/
Betalen niet met gelde
Die schoonheyt die sy haen/
En Salomons gewade
Was niet als eenen blade
Van Lelien mach syn.

5. Die Voghels in der lochten,
Verblijden om haer nest/
Die Doffen in haer clochten -
Door my syn in haer Vest.
Ick heb niet/ daer op ruste
Mijn Hooft in mijn onluste:
En Wat ontbreeckt my noch?

6. Den Hemel en die Eerde
Is my met haer cieraet/
Hoe wel noch murmureerde
Mijn Volck van Wille quaet
Die ick door mijne handen
Bracht uyt Egypten Landen
Hooch int' beloofde Lant.

7. Dus sorget niet met leyde/
Die ghy mijn dienaers zijn/
Voor spijs en oock voor kleyder/
Die sorghe is doch myn.
Ick wil u al geneeren
Dorst/ hongers noot verweeren
Voorwaer gelooft dat my.

8. Slechts latet u genoegen/
Om u Soudy t'ontfaen/
Mijn Vader geeft met voegen
U nootdruft soender waen/
Opdat ghy niet vertzaghen/
Als ghy ten joncksten dagen
Voor 's Menschen Soon sult staen

9. Danck/ prijs/ lof ende eere
Sy Godt in eewicheyt/
Voor zijne soete leere/
Die hy ons heeft bereyt
Wt zijn Godtlijcken monde
Die help ons t' allen stonde
Der Zielen salicheyt.

<p CCXXXIII.>
<H Gezang 65>
<C Het tweede.>
<W Op die Voys: alst begint.>
<V 1> Waerom bedroeft ghy u mijn hert
Becommert u en draget smert/
Maer om dat tijtlijck goet?
Vertrout ghy uwen Godt die leeft/
En alle ding geschapen heeft.

2. Hy can en wil dy laten nicht/
Hy weet wel/ wat dat dy gevricht
Hemel end eerdt is zijn
Mijn Vader en myn Heere Godt
Die my bestaet in aller noot.

3. Wijl ghy mijn Godt en Vader zijt
Dijn kint sult ghy verlaten niet/
Ghy Vaderlijcke hert/
Ick ben een armen Aerden kluyt
Op Aerden is mijn troost gants uyt.

4. Die Rijck verlaet hem op zijn goet/
Daer ich wil u trouwen mijn Godt/
Of ick glijck ward' veracht/
So weet ick/ en geloove (siet)
Wie dy vertraut/ dien mangelt niet.

5. Helijam wie geneerde/ siet
Doen het so lang regende niet
In een so dueren tijt/
Een Wed'we uyt Sidonier Lant/
Tot welck hy van Godt werd' gesant.

6. Hy lach onderd' Wacholder Boom
Daer quamd' Enghel van Hemel vroom/
Bracht hem spijs ende dranck/
Hy ginck gaer eenen wijden ganck
Tot aen den berch Horeb seer lanck.

7. Den Daniel Godt niet vergat/
Doen hy onder den Leewen sat/
Sijn Engel sant hy heen/
En liet hem spijse brengen goet
Door Habacuc syn dienaer vroet/

8. Joseph in Egypt'n vercoft Wart
Van Pharao ghevangen hart
Om zijn Godtvruchticheyt
Godt maeckt' hem tot een grooten Heer
Dat hy Vader en Broeders gheneer.

9. Oock verliet niet die trouwe Godt
Die drie Mans in 't vuyr Oven root/
Syn Enghel sant hy heen/
Bewaerd' se voor des vuyres gloot
En halp haer oock wt aller noot.

10. Godt ghy zijt huyden noch so rijck
Als ghy gheweest zyt eewichlyck/
Myn trouwen staet op dy/
Maeckt my aen myner Zielen rijck
So heb ick gnoech hier end' eew'lijck.

11. Tijtlijc eer wil ick geern ontbeeren
Ghy wilt my dat eewigh' gheweeren/
Dat ghy verwerven hebt
Door dijnen swaren bittren doot/
Dat bid ick u myn Heer en Godt.

12. Allent wat is op deser welt/
Het sy silver/ gout ofte gelt/
Rijckdom en tijtlijck goet/
Tat dueret maer een cleyne tijdt/
End helpt doch niet ter salicheyt.

13. Ick danck u Christ o Godes Soon
Dat ghy my liet sulcx kennen schoon
Door dijn Godtlijcke woort
Verleent my oock bestendicheyt
Tot myner Sielen salicheyt.

14. Loff en prijs sy dy vroech en spaet/
Voor al dyn bewesen weldaet
En bidd' ootmoedelijck/
Laet my Heer van dijn Aenghesicht
Verstooten werden eewich nicht.


<p CCXXXV.>
<H Gezang 66>
<C Een ander Geestlijck Gesangover die woorden Christi Matth. XI.>
<C Venite ad me omnes.>
<W Op syn eyghen Voys.>
<V 1> Comt hier tot my spreect Godes Soon
Al die ghy zijt beswaert so doen
Met sonden hart beladen/
Ghy Jonghen/ Ouden/ Vrou en Man/
Ick wil u gheven wat ick haen/
End heelen uwe schaden.

2. Mijn Jock is soet/ myn vordt gering
Wiet' my nadraecht in dien geding/
Dat hy der Hell' ontwijcke/
Ic help hem trouwlijc/ dat hyt draecht.
Met myner hulp dat hy bejaecht
Dat eewigh' Hemelrijcke.

3. Wat ick ghedaen heb/ en noch voort
Beleden in myn leven (hoort)
Dat sult ghy ooc vervullen/
Ja wat die mensch denckt/ spreect en doet
Dat comt hem al te recht en goet/
Alst gheschiet na Gods willen.

4. Geern woud die Werelt salich zijn/
Wanneer niet waer die smart en pijn/
Die alle Christen lijden/
So cant en mach niet anders zijn/
Dies hem begeef' daer willich in/
Wie eew'ghe pijn wil mijden.

5. All Creatuer/ elck op zijn pas/
Wat leeft in water/ lucht en gras
Door lijden moet het eynden/
Wie dan in Godes naem niet will
Die moet op 't lest nae duyvels hel
Hem keeren ende weynden.

6. Die Mensch is huyden frich en lanck.
En morghen is hy doot'lijck cranck/
Haest moet hy oock gaer sterven
Ghelijck die Bloemen op het Velt
Also moet oock die schoone Welt
In oogenblick verderven.

7. Die Wereldt verschricket van de doot
Als eener leyt in lesten noot/
Dan wil hy eerst vroom werden.
Die een doet dit die ander dat
En zijne arme Ziel verget/
Dewijl hy leeft op eerden.

8. En als hy niet meer leven mach/
So heft/ hy aen een groot geclach/
Wil hem tot Godt eerst geven/
Je vrees voorwaer/ dat Godts ghenaed/
Die hy altijts verspottet haet/
Sal swaerlijck op hem sweven.

9. Wat helpt den rijcken 't groote goet
Wat helpt den Jonghen stoute moet?
Hy moet uyt dese Meyen.
Wann' eene hadd' die gantsche Weldt/
Goudt/ Silver/ en oock alle gelt/
Noch moet hy aen dien Reyen.

10. Wat helpt den G'leerden groote const
Die Wereltlijck' pracht is gaer om sonst
Wy moeten alle sterven/
Wie hem met Christo niet verblijt/
Wijl hy leeft in den gnadentijt
Die moet eewich verderven.

11. Daerom so merckt lief kind'ren mijn
Die ghy tot Godt begeeft u fijn/
Gaet niet den wech ter zijden/
Houdt steedts aen 't helge Godes woort
Dat is der Sielen hoochst' confoort/
Godt sal u wel verblijden.

12. Siet/ dat ghy 't goet om 't quaede geeft/
Siet/ dat ghy hier onschuldich leeft/
Laet u die wer'lt vry schempen/
Gheeft Godt die wraeck end alle eer/
Den engen padt gaet sonder keer
Godt sal die wer'lt fijn dempen.

13. Als het U ging Nae Vleesches moet
Met gonst gesontheyt en groot goet/
Seer haesr soudt ghy vercouden/
Dies schict u Godt veel droefheyt herdt/
Daer met dat Vleesch getuchicht werdt/
Tot eewigh' vreuchd' behouden.

14. Is nu dat Cruys so bitter dy/
Gedenckt hoe heet die helle sy/
Daerheen die werelt doet jagen.
Daer lijfen Ziels al lyden pijn/
En sonder eynde eewich zijn
In hell'sche quael en plagen.

15 Dies sullen wy na dese tijt
Met Christo hebben groot jolijt/
Daer aen sull'n wy gedencken/
Gheen Tonge can uyt spreecken schoon
Die glory en dat eeuwigh' loon
Die ons die Heer sal schencken.

16. En wat die eew'ge Godt/ die leeft!
Door zijnen Geest belovet heeft/
Gesworen by syn namen/
Dat houdt en geeft hy seecker daer
Die help ons in der Eng'len schaer/
Door Jesum Christum/ Amen.

<p CCXXXVI.>
<H Gezang 67>
<C Teghen Paus ende Turck.>
<W Op de Voys: Als hier nae volcht.>
<V 1> Erhoudt ons Heer by dijnen Woord
End keer des Paus end Turcken moort
Die JEsum Christum dijnen Soon
Stooten willen wt synen Throon.

2. Bewijs dijn Macht Heer Jesu Christ
Ghy die Heer aller Heeren bist
Bescherm dijn arme Christenheyt
Dat sy dy Loven in Eewicheyt.

3. Godt heylig' Gheeft ghy Trooster weerd'/
Geeft dijn Volck eenderley sin' op Eerd/
Staet by ons in der laetsten noot/
Leyd' ons int Leven wt den Doot.

4. Haer Aenslaeg Heer te niete maeck/
Laetse raecken haer boose saeck/
End stootse in die Grave hen in/
Die sy maecken den Christen dijn.

5. So sullen sy bekennen doch/
Dat ghy ons Heer Godt Levet noch
End helpt ghewaldich dijner Schaer/
Die haer op dy verlaten gaer.

<p CCXXXVII.>
<H Gezang 68>
<C Da Pacem.
<V 1> Verleent ons Vrede genaedichlijck
Heer Godt in onsen Tijden/
Daer is oock Jae geen Ander net/
Die voor ons konde strijden
Dan ghy ons Heer Godt Alleyne.


<p CCXXXVII.>
<H Gezang 69>
<C Een Gebedt voor de Christelijckt Kercke>
<W Op de Voys Waer Godt niet met ons deser Tijdt.>
<V 1> Ach Godt laet dy bevolen zijn
Dijn Arm Christlich gheimeyne/
Bewaer nae den Wille dijn/
Door dijn Goetheyt alleyne
Bewijs dijn macht end Heerlickheyt
Laet leuchten dijne Vriendlijckheyt/
Ontfarmt dy onser alle.

2. Hoewel wy veel ghesondicht haen!
Met Misdaet man'gerleye/
Nae dijnen Wille niet ghedaen/
Beyd grooten ende Cleyne/
Nochtans is onse Toeversicht
Dat ghy belooft met Eedesplicht
De Sondaer sal niet sterven.

3. Maer als hy hem bekeeren gaet
Van syn Godloose wesen/
Bekent u syne Missedaet/
So mach hy noch ghenesen/
Dees Toesaeg Heere Godt alleyn.
Maeckt ons Gheloove Moedich zijn/
Om dy Vader t'aenroepen.

4. So help ons wt dit swaer Termijn/
Om dijnes Namens Eere/
Verlost all' die ghevanghen zijn/
Den Vyandt ons aff keere
Beschud' die heele Christenheet
Vertroostse (HEER) in all Verdiet
Bedwingh die boos' Tyzannen.

5. Wilt ons oock Godt bewaren fijn
Voor alle valsche Christen/
End laet ons dy bevolen zijn
Door 's Duyvels arghe Listen/
Help ons int recht Gheloove dijn/
Tot aen den Eynd' volstandich zyn
End eyntlijck Salich sterven.


<p CCXXXVIII.>
<H Gezang 70>
<C Een Aendachtig Gebedt op Vaste ende Beed' dagen/
<W Op de Voys: Wt dieper Noot, &c.>
<V 1> O Goedig' Godt in Eewicheyt/
Onse Vader end Heere/
Tot dy schreyt de heel Chhristenheyt
Dijn G'naed niet van ons keere/
Laetse haest tot ons vlieten daer
Dat wy de Sonde nemen waer/
End recht voor dy bekennen.

2. Wy hebben ons versondicht veel/
Met Misdaet men'gerleye/
Met Hovaert/ Wraeck end Overspeel
Met Vloeck/ Haet/ Hoererije/
Met Achterclap end Ontrauw' groot
Met Giericheyt al boven Maet
Met Onrecht aen die Armen.

3. Dijn heylich Woort is niet gheacht
Noch brupcket nae Betame/
Weynich is dijn Weldaet betracht
Dies over ons is comen
Die scherpe Straff der Roeden dijn/
Daer met ghy HEER Castijend'zijn
Die Schapen dyner Weyde.

4. Met Cranckheyt veel aen men'ghen Oort/
Daer door dat Volck moet sterven/
Met duyre Tijden noyt ghehoort
Daer door de Lupd verderven/
De Vyant Ancxtet ons so seer/
Ons overvalt syn bloedich Heyr/
Dijn Christen te vermoorden.

5. Nochtans Heer niemant seggen can
Dat ghy straffett' Onrechte/
Want wy die Straff verdienet haen
Wy arm sondigh Gheslechte
Dijn Ordeel al Rechtveerdich gaet/
Want Wy so lang hebben versmaet/
All' dyn ghetrouw' Vermanen.

6. Doch want ghy onse Vader bist
Sullen wy niet vertzaghen/
Maer onse schult end 's Vyants List/
End alle Noot dy claghen
End dy gheloovich Roepen aen/
Ghy sult ons laeten niet vergaen/
Maer ons Ghebedt verhooren.

7. Daerom Heer Godt der goedicheyt
Wilt onser dy Ontfarmen/
Help dijn benaude Christenheyt/
Ghedenck hoe wy syn Armen
Ons Wapen end gheweer niet gelt/
So ghy Heer selffs niet helpen wilt
Die Vyand' te Verjaghen.

8. Ghy holpet Heer so dickwils vry
Den Volck van Israele/
Want sy Verthoornet hadden dy/
Met Sonden al te veele/
So quam haer de Vyandt int Landt/
Verdersf se seer met Rooff en Brandt/
End Worghen deerlijck veele.

9. Dan keerdense weder tot dy/
Als sy gheplaeget waren/
Aenriepen met Claecklijck gheschrey/
Dyn hulp deede ghy niet sparen
Quamt haer te baet in sulcke Noot
Die Vyanden sloech ghy ter Doot
Dijn Volck ginckt ghy bevrijden.

10. Daerom wy dy oock Roepen aen
In onsen groten noode/
Want wy gheen ander hulpe haen/
Dan dy Heer Godt soo gaede
Vergheeft ons onse Sonden all
Verlost ons wt des Doodes Vall
Die Vyandt van on drijve.

11. Ach God Vader in Eewicheyt/
Tot ons ghebedt dy keere/
Help dyner Armen Christenheyt
Teghen dat Godloos Heyre/
Door Jesum Christum dynen Soon
Nae dyne goetheyt ons verschoon/
Als ghy ons hebt belovet/

12. Ach Jesu Christ Godt onse Heer
Wilt ons doch niet vermijden/
Door dijn selffs goedicheyt end Eer/
Door dijn Menscheyt end Lijden/
Door dijnen swaren bitt'ren Doot/
End door dijn Opstandinghe vroet/
Help ons wt 's Vyants handen.

13. Ach Heere Godt heylighe Gheest/
Wy bidden dy al t'same
Sterckt all dieghenen aldermeest/
Die gaen in dijnen Name
Strijden teghen die Vyand dijn/
Wilt ons ghetrouwe Veltheer zijn/
Dat wy Victory vechten.

4. Heer onse Godt in hoochsten Throon/
Heylig' Dryvuldicheyde/
Een Eewich Godt Heerlijck end schoon/
Houd' ons in Dijn gheleyde/
Behoed' ons aen ons laetsten eynd/
Als wy varen wt dees Elend/
Door allen quaden/ Amen.


<p CCXL.>
<H Gezang 71>
<C Een Ghebedt-liedt teghent Pausdom/ wt den LXXIX. Psalm.>
<W Op de Voys: Waer Godt niet met ons deser Tijdt.>
<V 1> HEER Jesu Christ dijn Erf wy zijn
Dijn Heylig kerck op Aerden
Want wy volghen die Stemme dijn
Om Salicheyt t' Aenvaerden
Help ons nae dijn veel Eedle Doot/
Dat wy ons moghen tsamen voort
In dy eewich verblijden.

2. Al roemt des Pauses aenhanck veel/
Dijn rechte Volck te wesen/
Doch hebben sy aen dy geen Deel
Syn gaer by dy mispresen/
Dijn heylich Volck/ die weerde Stadt/
Door Tyranny end Judas Raedt/
Sy peynsen te verpletten.

3. Dijn Woordes Dienaer Allegaer/
Willen sy grousaem slachten
En dijnes Volckes heylig schaer/
Door Raven spijse achten/
Verhoort Heer dat Onschuldich bloet
Dat in den Hemel Roepen doet/
Die honde gaent Opslicken.

4. Van Rasery ist Pausdom heet/
Ons grouwlijck te Versoopen/
End Bloedich in haer eyghen sweet/
Dijn Christenheyt te doopen
Als Water sou daer vlieten bloet/
Deer door te Coelen Kains Moet/
Niemandt soud ons begraven.

5. Eens smaey wy ons Ghevueren zijn
Een spot end schamp den vrienden/
Heer laet doch ons met dijnen grim
Gheheel end al bevinden
Maer stort dijn grim op 's Pauses staet/
Die dijn Volck lang' vervolghet haedt/
End dijn Woort gaet Blameeren.

6. Help Jesu Christ/ die saeck is dijn/
End dijnes Heylighen Name/
Om dies wil (Heere) nu verschijn/
Teghen des Vyandts Blame
Dat Bloet der salighen Schape dijn/
Laet duysend weerdich by dy zijn/
Den Cain wilt verbannen.

7. Maer wy die zijn dijn Volck bereyt
End Schapen dijner Wyde
Dancken dy (HEER) in Eewicheyt/
Dat ghy met stercken Eede/
Ons Hulp end Troost hebt toegesacht/
Daerom wy prijsen Dach end Nacht
Dijn wonder over wonder.


<p CCXLI.>
<H Gezang 72>
<C Een Ghebedt om verghevinge der Sonden.>
<W Op de Voys : Alst begint.>
<V 1> Alleyn tot dy Heer Jesu Christ/
Myn Hoping staet op Aerden/
Want ghy alleyn myn Trooster bist/
Anders can my gheen weerden/
Dan Aen begin is nichts vercooren/
Op Aerden was niemandt gheboor'n/
Die my wt nooden helpen kan/
Dies Roep ick u aen
Op dien al mijn Vertrouwen staen.

2. Mijn Sonden veel end overswaer.
Berouwen my van Herten/
Die selve maeckt my quijt All'gaer/
Door dijnen Doot end smerten/
End thoont by dynen Vader aen/
Dat ghy g'noch voor my hebt gedaen/
So word' ick quijt der Sonden Last/
Heere houdt my ras/
Wat ghy my hebt belovet vast.

3. Geeft my door dijn Barmherticheyt
Dat recht Christlijck Vertrouwen/
Opdat ick dijnen soeticheyt/
Mach in den Gheest Aenschouwen/
Door allen Dingen Lieven dy/
End mynen naesten g'lijck als my/
Aen mynen Eynd' dyn Hulp my seynd/
Opdat ongheschent
Des Duyvels List hem van my Weynt

<p CCXLI.>
<H Gezang 73>
<C Een Liet om tGeloof, Hoping, Lieffde ende Volstandicheyt>
<W Ende gaet op de Voys Alst begint.>
<V 1> Ick roep tot dy HEer Jesu Christ/
Ick bid verhoort myn Claghen/
Verleent my G'naed toe deser frist/
Laet my doch niet vertsaghen/
Den rechten Ghelooven Heer ick meyn/
Dien woudt ghy my doch gheven/
Dy te Leven/
Myn Naesten nutte zijn/
Dijn wooort te houden Even.

2. Ick bid noch meer O Heere Godt
Ghy connet my wel gheven /
Dat ick niet weder word' te spot/
Die Hoping gheeft daer neven/ :
Voor al/ als ick moet van hier gaen/
Dat ick dy mach Betrouwen
End niet bouwen/
Noch op myn wercken staen
Het mocht my Eewich Rouwen.

3. Verleent dat ick wt Herten grondt
Myn Vyand' mach vergheven/
Vergheeft my oock all' myne Sond :
Merckt my een nieuwe Leven/
Dijn Woort myn spijs laet altoos zijn
Mijn Siel daer met gheneeren/
my te weeren/
Als Onglijck comt en pijn/
Dat my haest mocht verkeeren.

4. Laet my geen Lust /noch Vrees van dy
In dees Werelt affweynden/
Volstandich zijn aen't Eynd gheeft my/
Ghy hebt in dijnen Handen/
End wien ghy gheeft die heeft om niet/
Niemant en mach verwerven/
Noch gheerven/ -
Door wercken dijn Genaed/
Die ons verlost van sterven.

5. Ick ligh in strijdt end teghen streeff/
Helpt ghy Heer Christ den swacken/
Aen dijn Ghenaed' alleyn ick cleeff/
Ghy condt my stercker maecken/
Coemt nu Aenvechtingh (HEER) soo keer/
Dat sy my niet om baten
Ghy condt maten/
Dats my niet en verveer/
Ghy sult het niet toelaten.


<p CCXLII.>
<H Gezang 74>
<C Een Christ'lijck Liedt voor het begin der kinder predicatie te singhen.>
<W Op de voys: Het zijn doch salich alle die.>
<V 1> HEER GODT ons dijn genaed'bewijst/
End gheeft ons dijnen Heylighen Geest
Die ons die waerheyt leere -
Geeft ons verstant / g'moet / sin end hertz
Dat ons dijn Woort niet sy een schertz
Maer ons tot dy bekeere.
O Godt dijn gnaed'daer aen bewijs
Dat hem oock schick' tot dijnen prijs'
All' onse doen end' laten.
Dat hindren mach/ datselfde weer
Wat vord'ren mach gheeft ons veel meer
Te wand'len dyne straten.

2. End treet ons wel op Heer by tijd'
Ons Ouderdom gheeft quade mijd'
Bereycken wy die daghen.
Gelove/ tucht/ liefd' trouw' end' vreed'
Leer' ons dijn Geest/ vernieut ons steed'
Te doen dijn waelbehaghen
Behoet ons Heer voor valsche Leer/
Die boose werrelt trouw'lijck weer'
Dat die ons niet verblinde.
Deylt ons mit dijn barmherticheyt
Thoont ons daer door die salicheyt/
Dat elck aen 't eynd die vinde.

<p CCXLIII.>
<H Gezang 75>
<C Een Christ'lijck Gesang tot besluyt der kinder-predicatie.>
<W Op de voorgaende Voys.>
<V 1> Wy bidden gheeft O lieve Heer
Dat in ons' herten d'reyne leer
Mach vastichlijck beklijven.
Al syn wy van natueren quaedt/
Nochtans laet ons door dijn Genaedt
Dijn kind'ren zijn end blijven:
Gheeft ons gonst end' Genade duyr/
Vervult ons herten met het vuyr
Der Liefden end' Geloven/
Dat wy in dijne kennis goedt
Ons leven sluyten met den doodt
End dy voorts eewich loven.


<p CCXLIII.>
<H Gezang 76>
<C De Litanie.>
Kyrie / Eleyson/ Christe/ Eleyson. Kyie Eleyson.
<V 1> 1. HEER Godt Vader in hemel
Heer Godt Soon des Werelts
Heer Godt HeyligheGeest (Heylandt Zijt ons ghenadich/
Zijt ons ghenadich/
Zijt ons ghenadich/

2. Ontfarm dy over ons.

Voor Sond/ end alle quaet/
Voor ' Duyvels bedroch/
Voor boosen snellen Doot
Voor Pest end duyre Tijt/
Voor bloedighen Krijch/
Voor Oproeren Tweedacht/
Aen onsen laetsten eynd/
Door dijn Heylig' Geboort/
Door dijn bloedigen sweet/
Door dijn Cruys en Doot/
Door dijn Heylig Verrijsnis/
Door dijn Hemelvaert/
Door den ewigen Doot/

2. Behoed' ons lieve Heere Godt.


1. Wy Arme sondaers bidden/
Wilt dijn Heylige kercke Regieren end voeren/
Wilt trouwe Arbeyders in dijn Oogste seynden/
Dijns Woordes Dienaers in reyne Leer end
Heylighen Leven behouden/
Alle verdoolde Menschen te rechte brenghen/

2. Verhoort ons lieve Heere Godt.

Dijnen Gheest ten Woorde gheven / alle Secten end
Argernissen keeren.
Den Sathan onder onse voeten treden/
Alle Bedroefde/ Crancken
ende Ghevanghen/ Troosten end helpen
Allen Vreemdelinghen/ Weduwen ende Wesen dijn
hulp end Troost bewijsen
All' die in perijckel end
Noot syn verlossen/
Alle Aenghevochten Christen helpen Overwinnen/
Onsen Magistraet end alle Overheyt en Vreed'
End Eendracht beschermen/
Ons Ghemeynte Benedijen end in Eenicheyt bewaren/
Alle bevruchte end suyghende gay slaen end behoeden/
Die Vrucht des Lijves end des Landes ons Gebenedijen /
Onsen Vyandem vergheven
end haer bekeeren/
Aller Menschen dy Ontfarmen/

2. Verhoor ons lieve &c.

1. O Jesu Christ/ Godes Soon/
O ghy Godes Lam/ dat 's Werels sonde draecht/
O ghy Godes Lam/ dat 's werelts sonde draecht/
O ghy Godes Lam/ dat 's Werelts sonde draecht.

2. Ontferm dy over ons.

I. Kyrie 2. Verhoort ons
1. Christe/ 2. Verhoort ons.
1. & 2. Kyrie/ Eleyson/ AMEN.

<p CCXLIV.>
<H Gezang 77>
<C DIE DVTSCHE LITANIE.>
<C In een Liedt ghebacht/ door IOANNEM FREDERVM.
<W Op die Voys: Vader onse in hemelrijck.>
<V 1> Godt Vader in den Hemelrijck/
Godt Soon/ God heyl'ge geest gelijck
Ghy Heylige Drievoudigheyt
Een eenich Godt in eewicheyt/
Op dyn beloft wy bidden dy/
Wilt ons verhooren g'nadich vry.

2 Ach lieve Godt doch ons verschoont
Nae ons verdienst ons niet en loont
Ontfarm dy ons door u genaed'/
Lijf / eer en goet behoet voor schaed/
Zijt ons genadich/ helpt ons Heer.
Verlaet ons nu noch nimmermeer.

3. Behoet ons voor des Sathans tuck/
Dat hy ons niet met list beruck
Wendt af van ons syn vueyrigh' pijl'/
Helpt dat hy ons niet overyl
Oock lieve Godt verlaet ons niet/
Als ons die Wer'lt ent vleesche strijt biet

4 Behoet ons Godt tot aller stont
Voor dwaling/ laster/ schant/ en sont/
Voor Crijch/ haet/ Vyantschap / en nijdt.
Voor water/ vuyr/ en dueren tijdt/
Voor Pest/ en Cranckheyt seer gheswint.
Voor Onweer en schaedlijcken'wint.

5. Behoet ons Heer in aller noot/
Oock voor een bosen snellen doot/
Voor allen/ Heer verlaet ons nicht/
Als wy comen voor dijn gericht/
En voor des eewichs dootsgevaer/
Ach lieve Godt ons oock bewaer/

6. Wy arme Sondaers bidden meer/
O Jesu Christe lieve Heer.
Helpt ons door dijn heylsaem Gheboot
Heerlijck opstant en Hemelvaert
Door dijn dootkemp en dierbaer bloet
Door dijn Cruys/ sweet en bittren doot.

7. Dijn heyl'ge Christlijck Kerck regeer/
Behoudt s' in 't Woort en reyne leer
In heylich Leven d' dienaers dijn/
Die voorstaen dyn Christen ghemeyn
Geeft tot het woort dyn geesten craft.
Dat het vrucht breng/ en by ons haft.

8. In dijn Oogst trouw Arbeyders sent
All' ketterye van ons wendt
Roept Secten uyt en valsche leer/
End' alle ergernissen keer/
Oock die noch dolen brengt te recht
En leytse in die waerheyt slecht.

9. Oock stort door dijn geweldigh' hant
Die dijnen woort doen wederstant/
Stuert des grusamen Turcks gewalt
Dijn Rijck end arme Kerck behaldt/.
Die haer hier lijden moet op eert/
Dies bloet voor dy is duer en weert.

10 Beschut oock onse Lijf en goet/
Went af all oproer crijch en bloet/
Den Coningen/ Vorsten/ en Heeren
Genaed' geeft/ dat sy wel regeeren/
Ooch dat sy houden vreed' altijt/
En schuwen tweedracht ende strijt.

11. Geeft onsen keyser goet geluck
Breeckt zijner Vyant macht en tuck/
Beschut oock onse Landes Heeren/
Met segen wilt oock rijcklijck meeren.
Ons' Staet, de Raet en gantsch Gemeyn/
Die laet dy Heer bevolen zijn

12 Den Christen all in noot en vaer
Met hulp verschijnt/ sy steedts bewaer/
Troost en behout die herten gaer/
Die zijn belast met angst en swaer/
Die weesen schut met dijner hant/
Den wed'wen met troost doet bystant.

13. Die Suygenden en swang'ren all,
En kinders schut voor ongheval/
Helpt allen/ die daer oock zyn cranck/
Dat hare hoop' aen dy niet wanck/
En maecktse aen die Siel gesont/
En troostse in der lesten stont.

14. Oock lieve Heer geeft sterck ghedult/
Dien die daer lijden sonder schult
En redse uyt des Vyants hant/
Weynt haer Ghevanckenis en bant/
Troost die oock in den lesten noot
Van 't leven/ die men brengt ter doot.

15. Ons Vyanden al tsamen quaet
Vergeeft haer Sont en missedaet
Gheeft dat wy haer oock geern vergeven,
Met allen Menschen vreed'lijck leven/
Helpt dat die Sondaer hem bekeer.
Van herten gront genad' begeer

16. Ach Heer die vruchten op het Lant
Wilt geven ons uyt dijn mild' hant.
Bewaertse voor Hagel en schaet/
Recht die bruycken geeft genaet/
Dat niet word' onse lijf beswaert/
Daer door 't hert qualijck van dy/ vaert.

17. O Jesu Christ waer Godes Soon/
O Jesu Christ der g'nadenthroon/
O Jesu Christ ghy Godes Lam/
Dat 's werelts sond' droech en wech nam/
Ghy Wijves Saet gebenedijt/
Ontfarm dy over ons altjt.


<p CCXLVI.>
<H Gezang 78>
<C Te Deum Laudamus.>
<V 1> HEER GODT wy loven dy/
2. Heer Godt dy Dancken wy /
1. Dy Vader in Eewicheydt Alle Engelen ende Hemels heyr/
2. Eert die Werelt wijt end breyde/ Die dienen dy met grooter Eer,
1. Oock Cherubim end Seraphim/
2. Singhen altijdts met luyder stem.
1. Heylich is onse Godt. Heylich is onse Godt.
1. & 2. Heylich is onse Godt/ de HEERE Zebaoth/
1. Dijn Godtliche Macht end Heerlijckheyt/
2. Gaet over Hemel end Aerde breyt
1. Der heylighen Apostel Tal/
2. End die lieve Propheten al.
1. Die dierbaer Martlaers altemael,
2. Loven dy Heer met groot geschal.
1. Die heel weerdighe Christenheyt/
2. Roemt dy op Aerden Alletijdt.
1. Dy Godt Vader in hoochste throon/
2. Dijnen Eenighen gheboren Soon
1. Den Heylighen Gheest den Trooster weerd'
2. Met rechten Dienst hem Looft end Eert/
1. Ghy Coninck der Eeren Jesu Christ
2. God Vaders eewig' Soon ghy bist/
1. Des Maechts Lichaem hebt niet versmaet/
2. Om te Flossen t' Menschelijck Zaet.
1. Ghy hebt v'stoort des doodes macht
2. Allen Christen ten HEmel wacht
1. Ghy sitt ter Rechten Gods gelijck
2. Met alder Eer ins Vaders Rijck.
1. Een Rechter ghy toecomend' zijt/
2. Over Dooden end Levend' wijt.


<p CCXLVII.>
<H Gezang 79>
<C T' samen knielende.>
<V 1> O HEER, wy Vermanen dy/
Ghy wilt dijnen Gheloovigen behulplijck zijn/
2. Die ghy Verlosset hebt/
Met dynen duyrbaren Bloede.
1. Laet ons in den Hemel hebben deyl
2. Met den Heylighen Eewich Heyl
2. Helpt doch dijn volck Heer Jesu Christ/
2. Ghebenedijt wat dijn Erffdeel is,
1. Bewaertse end besorcht altijdt/
2. Verheftse hooch in Eewicheyt.
2. Wy Loven dy Heer daghelijcx/
1. End Eeren dijnen Naem altijdts.
2. Bewaer ons steets getrauwe Godt
1. Van alle Sond' end Missedaet.
2. Zijt ons ghenaedich HEEre Godt
1. Zijt ons ghenadich in aller Noot.
2. Bethoont ons dyne barmherticheyt
2. Ghelijck ons Hoping aen dy leydt.
1. Op dy betrouwen wy lieve HEER
2. Laet ons in schande nimmermeer. Amen


<p CCXLVIII.>
<H Gezang 80>
<C Magnificat.>
<W Op de Voys: Als hier nae volcht.>
<V 1> 1. Myn Ziele verhevet den Heeren
2. End myn gheest verblijdt hem in Godt mijn Heylandt.
1. Want hy heeft die Elendicheyt syner Maghet aenghesien/
2. Siet voortaen sullen my Salich prijsen alle Kindes kinde.
1. Want hy heeft groote Dinck aen my ghedaen/ die daer Machtich is/
2. End diens Name heylich is.
1. End syne barmherticheyt duert ymmer voor end voor/
2. By den genen die hem Vreesen.
1. Hy bethoont Macht met synen Arm
2. End verstropt die hovaerdich syn in haeres Herten sin
1. Hy stoot die Geweldige vzn den stoel/
2. End verhoocht die Neddrighen
1. Die hong'rige vervult hy met Goede
2. End laet die Rijcken ledich
1. Hy gedenckt aen Barmherticheyt
2. End helpt synen Dienaer Israel.
1. Als hy belovet heeft onsen Vaed’ren.
2. Den Abzaham end synen Zaede Eewichlijck.

<p CCXLVIII.>
<H Gezang 81>
<C Het morghenliedt.>
<W Op de voys: Alst begint>
<V 1> Ick danck dylieve Heere/
Dat ghy my hebt bewaert/
In desen Nacht so seere/
Daer in ick lach beswaert/
Met Duysternis Omvanghen/.
Daer toe in groote Noot/
Daer wt ben ick ontgangen.
Holpt ghy my HEER mijn Godt.

2. Met danck wil ick dy loven/
Ghy myn Godt ende Heer/
In Hemel hooch daer boven/
Den dach my oock toe keer/
Waerom ick gae Aenbeden/
End dijnen will' mach zijn/
Leyd my in dijnen Zeden/
End breeckt den willen myn.

3. Dat ick (Heer)niet Affwijcke:
Van dyner rechten Baen/
Die Vyandt niet beslijcke/
End my doe Dwalen gaen/
Behoudt my door dyn Goede/
Dat bid ick vljtich dy/
Voor 's Duyvels List end woede/
Als hy Aenvechtet my.

4. Help my t' Gelooff wel vaten/
Aen dijn Soon JEsum Christ/
Wilt all myn Sond verlaten/
Want ghy ghenadich bist/
Ghy sult my niet Affslaghen/
Als ghy Belovet bly/
Dat hy mijn Sond heeft draghen/
End my ghemaecket vry.

5. Die Hoping' my oock geve/
Die niet verderven laet/
Daer toe een Christlijck Lieve/
Tot dien/ die my doet quaet
Dat ick hem noch beminne
Niet soeck daerin het mijn/
Met Lieffde goet van sinne/
Al nae den Wille dijn.

6. Dijn woort laet my belijden
Door 's Werelts Overmoet/
OP dienen t' allen tijden/
Niet achten gelt noch goet /
Dat my haest mocht Affleyden/
Van dijner waerheyt Claer
Wilt my (HEER) niet Affscheyden
Van dijn Christlicke Schaer.

7. Laet my den Dach voleynden
Tot Loff des Naemes dijn/
Dat ick van dy niet weynde/
Aent eynd' bestandich zijn/
Behoed my Lyff end Leven/
Daer toe die Vrucht int Landt
Wat ghy my hebt ghegeven/
Staet all' in dijner handt.


<p CCXLVIII.>
<H Gezang 82>
<C Het Morghen Liedt om hem Godt te bevelen.>
<W Op de Voys: Alst begint.>
<V 1> Wt mijnder herten gronde/
Seg ick u lof en danck
In dese Morghenstonde
Daer toe mijn leven lanck/
O God in uwen Throon/
U ter Prijs/ Lof en Eeren/
Door Christum onsen Heeren/
Dijn eengeboren Soon.

2. End dat ghy my/ uyt g'naden/
In dees voorleden nacht/
Voor vaer end alle schaden
Behoet hebt/ door dijn cracht.
Ick bid ootmoedelijck/
Wilt my mijn sond vergeven
Daer met ick in dit leben
U heb vertoornet dick.

3. Wilt my oock g'naedichlicken
Behoeden desen dach/
Voor 's Duyvels listen tucken/
Voor sonden end haer plaegh'
Voor vuyr en waters noot/
Voor armoed'en voor schanden!
Voor ketenen en banden/
En voor een haesten doot.

4. Mijn Ziel/ mijn lijf mijn leven
Mijn Wijf/ goet/ eer en Kind/
In dijn hant ick doe gheven/
Daer toe mijn huys-gesind'/
'T is dijn geschenck certeyn.
Mijns Ouders en verwanten/
Mijn Broeders en becanten/
Beveel' ick u alleyn.

5. Dijn engel laet oock blijven
Om my / te doen bystant/
Den Sathan te verdrijven/
Dat my niet die vyant
Mogh in dit jammerdal/
Met zijn duysent practijcken
Aen lijf en Ziel beslijcken/
En brengen my te val.

6. Godt wil ick laten raden/
Want hy al dinck vermach:
Hy seegg'ne mijne daden/
Mijn voornemen en sach/
Want ick hem toegestelt
Mijn lijf mijn Siel/ myn leven/
En wat hy my heeft geven/
Hy maeck 't/ so 't hem gefelt.

7. Daer op so spreeck ick Amen.
En twijfel niet daeraen/
Godt sal het al tesamen
Hem wel behagen laen/
En streck nu nyt myn handt/
Grijp aen dat werck met veuchden/
Daer toe my Godt bescheyden
In mijn beroep en stant.


<p CCL.>
<H Gezang 83>
<C Danckliedt nae de Maeltijt.>
<W Op syn eygen Voys: Alst begindt.>
<V 1> O Godt wy Dancken dijner goet/
Door Christum onsen Heeren/
Door dyne Weldaet Overbloet/
Door welck ghy gaet gheneeren/
All wat Desem ontfanghen heeft/
Ghy die hen haer behoefte gheeft
Op geschiet Loff/ Prijs/ end Eere/ (Eere)

2. Als ghy nu HEER gespijset vast/
Het Lichaem dat verdervet/
Soo laet de Siel oock zijn dijn gast/
Die door dy nimmermeer stervet
Deijn heylsaem Woort haer Spijse sy/
Tot dat sy heel vercryghe dy/
In Eewicheyt betrouwen.

3. Loff/ Eer en Danck tot alder Tijt
Dy Vader hooch hier boven/
Ghy die ons maeckt de Sonde quijt/
Door een Oprecht Gheloove/
Aen dynen Eenghebozen Soon/
Dat wy met hem in Hemel schoon/
Dy Eewich prijsen Amen.

<p CCLI.>
<H Gezang 84>
<C Een Danck-liedt nae die Maeltijdt.>
<W Op die Voys: In Natali Domini.>
<V 1> Singhen wy wt herten gront
Loven Godt met onsen mont/
Soo hy syn goetheyt bewijst/
Soo heeft hy ons oock ghespijst/
Soo hy 't Viert' en Voghels neert/
Soo heeft hy 't ons oock bescheert/
Welck wy hebben nu verteert.

2. Loven wy hem als syn knecht/
Dat zijn wy hem schuldich recht/
Kennen hoe dat hy ons lief/
Den Mensch wt ghenaden gheeft :
Dat hy van Been / Vleesch en Huyt
Consich t' samen is ghebout/
Dat hy des daechs licht aenschout.

3. Soo haest die mensch t' leven faet
Zyne koken voor hem staet/
In dat lijf der Moeder zijn
Maer het is een cleyne kindt/
Nerghens doch ghebreck aen vindt/
Tot het aen die Werelt coemt.

4. Godt heeftd Aerde toeghericht/
Laet t' aen neering g'breken nicht/
Berch en Dal maeckt hy vocht pas/
Dat den Vee oock wast syn gras
Wt der Eerden Wijn en Broot/
Schaffet Godt / en maeckt ons sat/
Dat die Mensch syn leven haet.

5. 'T water dat moet gheven visch
Die laet Godt draghen ter disch/
Eyer van Vog'len ghelecht
Werden jonghen wtghehecht/
Moeten Menschen spijse zijn:
Herten/ Beeren/ Runder/ Swijn
Schaffet Godt/ en gheeft 't alleyn.

6. Wy dancken seer / en bidden hem/
Dat hy ons gheef 's Geestes sin
Dat wy sulckes recht verstaen/
Altijt na syn g'boden gaen/
Synen Name maecken groot/
In Christo sonder aflaet/
Soo singhen wy t' Gratias.


<p CCLII.>
<H Gezang 85>
<C Een ander Gratias. Wt den Ciiij Psalm.>
<C Op de Voys: O Godt wy dancken / &c.>
<v 1> Myn Siele looft den Heere schoon
Die met Cieraet soo Leuchtet/
Syn Heerlickheyt in 's Hemels Throon
Syn Goetheyt d'Aerd' beveuchtet/
Datse brenge Vrucht op Berg en Dal/
Cruyt / Coren ende Boomen al/
Een dienst den Vee end Menschen.

2. Heer ghy laet Broot all' ons te goed'
Opwassen wt der Aerden
Oocj Wijn die maecket blijden Moed/
D Oly laet ghy ons weerden,
Dijn wonder wercken over al
Dijn rijcke Gaeven sonder Tal/
Vervullen alle Landen.

3. All Creatuer wachten op dy/
Dat ghy haer ghevet Spijse
Want als ghy dijn Handt haer wijset/
Als ghy dijn Handt haer wijset
Soo wordense versaet met Goedt/
Maer machtloos end heel onghemoedt.
Als ghy dijn Gnaed' verberghet.

4. Soo haest als ghy haer geest afweynt
Tot Stoff sy moeten Weerden/
End als ghy dijnen Geest wt seynt/
Vernieuwet wordt die Aerde/
Den Heeren al myn leven lang/
Wil loven ick met mynen sang./
End singhen Alleluja.

<p CCLII.>
<H Gezang 86>
<C Een Avondtliedt>
<W Op de Voys: Ick Danck dy lieve Heere Godt.>
<V 1> HEER Christ dy loff ick saghe.
Voor dyne weldaet all/
Die ghy my desen Daghe
Bethoont hebt over al/
Dijn Name wil ick Prijsen/
Want ghy alleyn zijt goet/
Met dijn Lichaem my spijse/
Drenck my met dijnen Bloet

2. Dijn is alleyn die Eere/
Dyn is alleyn die Roem/
Die waecke van ons heere/
Dijn Seghen tot ons coem/
Dat wy in vrede slapen/
Bewaer ons Lijff end Siel/
Gheeft ons des Glooves wapen/
Door 's Duyvels listighe Pijl.


<p CCLII.>
<H Gezang 87>
<C Christe qui lux Es.>
<W Op de voys: Alst begint.>
<V 1> CHRISTE ghy zijt Dach ende Licht/
Door dy is (Heer) verborgen nicht
Ghy Vaderlijcke lichte glans
Leert ons den wech der waerheyt gants.

2 Wy bidden dijn Godlijcke Macht
Behoed' ons (Heer) in deser Nacht/
Bewaer ons (Heer) voor alle leyt/
Ghy Heylant Godt der goedicheyt.

3 Verdrijff den swaren slaep/ Heer Christ
Dat ons niet schaed des Vyants List
Dat Vleesch in Deughent reyne sy/
Soo zijn wy veler Sorghen vry.

4. Als onse Ooghen slapen toe/
Ons Hert in dy laet waecken vroe
Bescherm ons Godes rechte hant/
Verlost ons van der Sonden Bant.

5. Bescherm Heer dijne Christenheyt/
Dijn Hulp altijdt sy ons bereyt/
Help ons Heer Godt wt aller Noot
Door dyn heylige wonden Root.

6. Ghedenck Heer aen den swaren Tijt/
Daer d' lichaem meed ghevanghen leyt.
De Siele die ghy hebt verloost/
Dier gheeft Heer Jesu dijnen Troost.

7. Godt Vader sy Loff Eer end Prijs
Daer toe oock synen Sone wijs/
Des heyl'gen Geestes goedicheyt/
Dan nu aen tot in Eewicheyt.
Amen.

<p CCLIII.>
<H Gezang 88>
<C Noch een Avont Liedt CHRISTE qui lux es & dies.>
<A ERASMVS ALBERVS.>
<V 1> Christe ghy zijt die lichte dach/
Door u die macht niet blijven mach/
Ghy licht ons van den Vader her/
En zijt des lichtes Pedigher.

2. Ach lieve Heer behoet ons doch
In dees nacht voor 's vyants bedroch/
En laet ons in dy rusten fijn/
En voor den Sathan seker zijn.

3. Ofschoon die öoooghen slapen fijn-
So laet dat herte wacker zijn/
Hout over ons dijn rechter handt
Dat wy niet vallen in sondt en schandt.

4. Wy bidden u Heer Jesu Christ/
Behoedt ons voor des Duyvels list
Die steets na onser Sielen tracht/
Dat hy aen ons niet hebbe macht.

5. Wy zijn doch u gheerfde goet/
Verworven door dijn heylich bloet/
Dat was des eeuw'ghen Vaders raedt
Als hy ons dy gheschencket haet.

6. Beveelden Enghel dat hy com/
En ons bewaeck' dijn eyghendom/
Gheeft ons die lieve Wachters toe/
Dat wy voor 'n Sathan hebben rue.

7. Soo slapen wy in den naem dijn/
Dewijl die Englen by ons zijn/
Ghy heylighe drievuld scheyt/
Wy loven dy in eewicheyt.


<p CCLIII.>
<H Gezang 89>
<C Vermaninge van Salich Sterven, Media vita.>
<W Op die Voys. Alstbegint.>
<V 1> MIdden wy int Leben zijn/
Met den Doot Omgheven/
Wie ist die met Hulp verschijn
Dat wy Ghenaed' vercreghen
Dat beidt ghy Heer alleyne/
Ons rouwet onse missedaet
Die dy (Heer) verthoornet haedt/
Machtighe Heere Godt/
Heylighe stercke Godt/
Heylighe Barmhertighe Heylandt
Ghy Eewighe Godt/
Laet ons niet Versincken
Indes bitt'ren Doodes Doot/
Kirieleyson.

2 Midden in dDoot aenvecht
Ons der Hellen Kaecke/
Wie wil ons vans' Doodes Recht
Vry end leddich maecken?
Dat doet ghy (HEER) alleyne/
Het Jammert dijn barmherticheyt/
Onse Claeg' end groote leydt/
Heylighe HEERE GOdt/
Heylighe barmhertighe Heylandt/
Ghy Eewighe GOdt/
Laet ons niet vertsaghen/
Door der diepen helle gloet/
Krieleyson.

3 Midden in der hellen Pijn/
Onse Sond' ons drijven/
Waer sullen wy bevrijdet zijn/
Daer wy moghen blijven ?
By dy HEER Christ alleyne
Vergoten is dijn duyrbaer bloet/
Dat ghenoech voor Sonde doet/
Heylighe HEERE Godt
Heylighe stercke Godt/
Heylighe barmhertighe Heylandt/
Ghy Eewighe Godt
Laet ons niet afvallen/
Van des rechten Ghelooves Troost
Kirieleyson


<p CCLIV.>
<H Gezang 90>
<C Om een Salich Afscheydt wt desen elendighen ende bedroefden leven.>
<W Op de Voys: Vader onse in Hemelrijck.
<C D. PAVLVS EBERVS.>
<V 1> Heer Jesu Christ waer Mensch en Godt/
Die ghy leedt Marter / angsten spot
Voor my aent' Cruys oock entlijck sterft/
En my dijns Vaders huldt verwerft
Ick bid door 't bitter lijden dijn.
Wilt my Sondaer ghenadich zijn.

2. Wann' ick nu com in stervensnoot
En kempen moete met den doot/
Wann' my vergaet al myn ghesicht/
En myn Ooren hooren nicht/
Wanneer myn tonge niet meer en spreect
En myn myn hert van angst breeckt.

3. Wann' myn verstandt nu gaer Wech gaet/
Geen Menschlijc hulp my meer bystaet/
Soo comt o Heer Christ my behent.
Te hulp in mynen lesten endt/
En voert my tot dit Jammerdael/
Vercort my oock des doodes quael.

4. Die boosen Geeste van my drijf
Met dijnen Geest steets by my blijf
Tot hem die Ziel van 't Lijff af want/
So neemtse Zeer in dijne hant/
Geeft dat mijn lijf wel rusten mach/
Tot dat aenbreeckt die jongste dach

5. Verleent een vrolijck Opstant my
Ten jong'sten dach mijn voorspraeck sy/
En doet my arme Sondaer geven/
Wt louter gnaedt dat eewich leben/
So ghy doch hebt my toegesecht.
In dijn woort / dien vertrouw' ick recht.

6. Voorwaer / voorwaer ick segghe dy/
Wie mijn woort houdt en glooft aen my
Die sal niet comen int Gericht
Enden doot eewich smaecken nicht
End' of hy schoon eenmael hier sterft/
Dat hy doch daerom niet verderft.

7. Maer / siet / ic wil met stercker handt
Hem rucken uyt des doodes bant
En tot my nemen in mijn rijck/
Daer sal hy dan met my gelijk/
In vreuchden leven eewichlijck/
Daer toe helpt ons genadichlijck.

8. Ach / Heer / vergeeft al onse schult
Helpt dat wy wachten met gedult
Totdat ons uyrken comt her by/
Oock ons geloof steets wacker sy
Dijn woort te trouwen vastichlijck/
(Tot dat wy ontslaep'n salichlick.

<p CCLV.>
<H Gezang 91>
<C Om een Salich Eynde.>
<W Op de Voys: Het is dat Heyl ons comen her.>
<V 1> ALS myn Stondlijn voor handen is/
End sal heen vaern myn Strate
Soo g'leydt ghy my Heer Jesu Christ
Dijn hulp my niet verlaete
Myn Siel aen mynen laetsten Eyndt/
Beveel ick/ Heer/ in dyne handt/
Ghy sultse my bewaren.

2. Myn Sond' my sullen quellen seer
Dijn Wet sal my verclaghen
Al zijn myn Sond als Zandt aent Meyr/
Noch wil ick niet vertsaghen
Ghedencken wil ick aen dijn Doot/
Heer Jesu dijne Wonden root/
Die sullen my behouden.

3. Ick ben een lidt aen dijnen Lijff
Dies troost ick my van Herten/
Van dy ic Singhe scherden blijff/
In Doodes Noot end smerten/
Al sterff ick dan soo sterff ic dy
Een Eewich leven hebt ghy my
Met dijnen Doot verworven.

4. Want ghy van Doodt verresen bist/
Sal ick in Dood' niet blijven/ ,
Mijn Troost dijn Overwinning' is/
Doots Vrees kanse verdrijven/
Waer ghy (HEER) bendt / daer coem ick hen/
Op dat ick Eewich by dy ben/
Dies vaer ick al met vreuchden.

<p CCLVI.>
<H Gezang 92>
<C Wt den XC. Psalm>
<W Op de voys Wt dieper Noodt.>
<V 1> Ach hoe Elend' is onse Tijt/
Alhier op deser Aerden/
Hoe haest een Mensch daer nederleyt
End is van gheener waerden,
Want t'is in desen Jammerdal
All' Moeyt end Arbeyt overal/
Oock alst schijnt wel ghelucken:

2. Ach Adams Val end Missedaet/
Sulcx op ons alle Erven/
HEer Godt geeft ghy ons goeden Raet
Anders gaen wy verderven.
Dat wy so blint end seker zijn.
Midden in Droeffnis end in Pijn/
Wie macht ghenoech beclaghens

3. HEer Godt ghy onse Toevlucht zijt/
Dijn hulpe wilt ons seynden/
Want ghy dijn Volck veratet niet
Die heer tot dy gaen weynden
Met dijnen Gheeste staet ons by/
Een Saelich Eynde Geeft ons bly
Door Jesum Christum / Amen.

Antiphona.
HOe saelich is de Doot, dien, die Ontslapé in God,
Want sy rusten in Christo Jesu den Heere,
die de Verrijssenis ende dat Leven is.
Daerom en sullé wy niet treuren noch Vertsaghen,
ghelijck ander die gheen Hoping' hebben,
Maer ons Troosten ende Rusten op die salghe Toecoeimst
Jesu Christi, Daer wy ons wederom sien ende
kennen sullen in Eewighe Vreughd' ende Heerlijckheydt, Amen.

<p CCLVI.>
<H Gezang 93>
<C Op de Begraeffenis.>
<W Op de Voys. Alst begint.>
<V 1> NU laet ons 't lichaem begraven
Daer aen geen twijffel meer dragen
Hy sal ten Jongsten Dach opstaen/
En onverderfflijck her voorgaen.

2. Aerd' is hy / end van der Aerden.
Sal oock tot Aerd' weder waerden/
End van der Aerd' weder opstaen/
Als Gods Basuyne sal aenslaen.

3. De Siele leeft Eewich in Godt /
Diese hier wt Louter gnaed/
Van alle Sond end Missedaet/
Door synen Soon Verlosset haedt:

4. Syn Jamer / droeffnis end Eleynd'/
Is comen tot een Salich eynd/
Hy heeft ghedraghen Christus Joch/
Hy is ghestorven en leeft noch.

5. De Ziele Levet sonder Clach/
'T licham slaept t'aen den Jongste Dach /
Godt sal hem verclaren subijt/
In d' Eewich Vreuchde met jolijt:

6. Hier is hy in Aner ghewesen/
Maer sal hier nae wel ghenesen/
In d' Eewich Vreught en blijschap sijn/
Licht en ghelijck der Sonnenschijn.

7. Nu laten wy hem hier Slaepen/
End gaen all 'tHuys onser Straten/
Bereyden ons met allen Vlyt/
Want de Doot ons verschoonet niet.

8. Des help ons Christus onse Troost
Die ons door syn Bloet heeft verloost/
Van Vyants Macht end ewig Pijn/
Hem sy Lof / Prijs / end Eer Alleyn.

<p CCLVII.>
<H Gezang 94>
<C Van den Iongsten Dach.>
<W Op de Voys: Alst begint.>
<V 1> Weck op ghy Christen Alle/
Waeckt op met ganschen vlijt/
In deen Jammer Daele/
Waeckt op / Tis meer dan Tijdt/
Die Heer sal haeste comen/
Die dach wil Avondt haen/
Die sondaers sal hy Verdomen/
Wie mach voor hem bestaen.

2. Gheen Tijelijck goet mach baten
Wijs heyt hooghe Moet/
Ghy moet het al verlaten/
Als coemt die bitter Doot/
Al zijt ghy schoon van Derven
Al zijt ghy Jonck end Rijck/
Nochtans moet ghy Verderven.
In een so cleyne Tijdt.

3. Gods woort is ons gegeven
Door syn Barmherticheyt
Om daernae recht te leven/
End maecken ons bereydt/
So laet ons dat Aenvaeten!
End blijven vaste daer aen/
Indien wy t' selve verlaeten
So ist met ons ghedaen.

4. Och waer hy noyt gheboren/
Die Godes woort veracht/
Het is met hem verloren/
Hy wandelt al in der Nacht/
Vol Sonden end vol schande/
End schimpt met Godes woort/
O Wee Gewich Elende
Syn Ziel is deerlijck Vermoort.

5 Daerom ghy Christen Alle/
Die hier tesaemen zyt/
Laet uwen hoochmoet vallen/
End wacht wel op den Tijdt/
Wilt ghy by Gode Leven/
Gaet soecken d' Eewighe Goet/
Hy salt u Rijckelijck geben/
End helpen wt aller Noot.

6. Die Armen by u woonen,
Daer Wilt u Ooghen opslaen/
Sy moghen u verschoonen/
Als ghy voort Ordeel staen/
Gods Rijck alist een Gaeve/
Ghenaed'end gheenen Loon/
Nochtans d Oprecht Gheloove
Gaet in der Liefden Thoon,


<p CCLVII.>
<H Gezang 95>
<C Een Gheestlijck Liedt van de Jongste Dach.>
<W Op de Voys van den 23. Psalm. >
<C Wat can ons comen aenvoor noot >
<V 1> Het is ghewiss'lijck an de Tijdt
Dat Godes Soon sal comen
In syne groote Heerlijckheyt
Te richten boos' end vromen/
Dan sal dat lachen worden duyr
Wann' alles sal vergaen in 't Vuyr /
Als Petrus daervan schrijvet.

2. D' Basuynen sal men hooren gaer
Aen alles Werrelts heere.
Daer op dan sullen haest opstaen
All Dooden wydt end veere
Maer die hier noch int leven gaen/
Die sal de Heer van stonden aen
Verand'ren end' vernieuwen.

3. Daer na men haest aflesen sal
Den Boeck g'heel volgheschreven/
Wat d' Menschen Oud en Jongen all'
Hier hebben t' saem bedreven/
Daer dan ghewis een yederman
Sal hooren wat hy heeft ghedaen/
In synen gantschen leven.

4. O Dwee dien / die hier heeft met smaet
Des Heeren woort verachtet/
En slechts op Eerden vroech end' spaet
Nae rijckdom groot ghetrachtet
Hy sal voorwaer g'heel koudt bestaen.
End met den Sathan moeten gaen
Van Christo in die Helle.

5. O Jesu helpt ter selven tijdt
Van weghen dijer wonden
Dat ick int Boeck der salicheyt
Gheteeckent werd' ghevonden
Daeraen my geenen twijffel quelt
Want ghy den Vyandt hebt ghevelt
End myne schuld' betalet

6. Dies halven myn Voorspreker sy.
Wanneer ghy sult verschijnen
End' leeft my wt den Boecke vry
In d' welcken staen die dynen/
Opdat ick met den Broed'ren myn/
Mit dy gae tot den Hemel in
Dien ghy ons hebt verwoben.

7. O Jesu Christ ghy maeckt het lang'
Mit dynen Jongsten Dage
Den Menschen wort op Eerden bang
Dan weghen veler plagen/
Kom doch / kom doch / gy Rechter groot.
En brengt ons in der Gnaden schoot
Vry van all quaden. Amen.


<p CCLVIII.>
<H Gezang 96>
<C De Strijt des Gheestes ende des Vleesches.>
<W Op die Voys: Alst begint.>
<V 1> Nu hooret toe met goeden blijt
Hoe Lijff end Siele samen strijdt:
All hier op Aerd in deser Tijdt/
Hebben sy een staedich kijven/
Almoeten s' tsamen blijven.

2. Die Lichaem seyt: Ick ben gesont
En heb noch veelder goeden Stond
Eer dan my treurich Ouder coemt/
Wil ick in vreuchde leven/
Tot wellust my begheven.

3. De Ziele seyt. Dat Raed' ick nicht
Och vreest ghy niet voor Godts gericht
Ghy hebt u in den Doot verplicht/
Na Godes wil te leven
Syn woort niet wederstreven.

4 'T Licham seyt: Ick ben stout end fyn
Met goed gesellen by den wijn/
Daer wil ick fraey end vrolijch zijn/
Met singhen / springhen / Danssen/
Wilt waghen op die Schanssen.

5 De Siel seyt: denck des Rijcke Man
Die Tijdtlijck welust oock aen nam
Hy moest met Lijf end Siel daer van/
Wert in die Hell begraven/
Als Christus ons doet saghen

6. 'T lichaem seyt: wat acht ick die saeg
Ick heb voor my noch vele Daeg/
Daer in ick my wel beetren mach/
End my van Sonde keeren/
Als Droeff'nis coemt vermeeren,

7. De Ziel seyt : Tis vergeefs gekout
Ghy moget wesen Jonch oft out
Die doot caemt alsoo Arch en stout/
'T sy Avont oft 't sy Morghen/
Die uyr is dy verborghen.

8. 'T lichaem seyt: het sy vroech of spaed'
Ick sie voor my des werelts Spaed'
Een eyglijck peyrist om tijdelijck Saet/
Daerin wil ick my geben/
So lang' ick heb myn Leven. -

9. De Ziele sept: Heteoemt die Eüdt/
Datt Michaem wogt De Ziele guijt/
Wat batet dan Tijdlijck Profijt
Ghy moet tot Aerde weerden
Want ghy zijt van der Aerden.

10. 'T lichae seyt: Ghy maect my bang/
Dat my na eewig vreugd' verlang/,
Christus help dat het wel Vooztgang'/
Ick moet my Recht bekeeren/
Myn Treuren wil vermeeren.

11. De Ziele seyt: Ten is gheen spot/
Een broken Hert behaghet Godt/
'T lichaem dat moet doch int Verrot/
Want sterfflijck ist gheboren/
End gaet Tijdtlijck verloren.

12. De Lichaem seyt: O God myn Heer
Help dat ick my tot Christum keer/
Heylighe Gheest myn Glooff vermeer/
Maeckt dat ick duldich lijde /
End Eewich my verblijde.

13. De Ziele seyt: Nu heb ick Recht/
Al ben ick een onnutte knecht/
Heer Godt ghy bent alleen Gerecht
Vryet ons van 's Duyvels Banden
Het staet in dijnen Handen.

14. Alsoo heeft nu dit Liedt een Eynd/
Godt gheeff dat elck syn Hert bekenn'/
End hem san sond tot Christum weynd
Soo sal hy ons toe keeren/
Met Salicheyt vereeren/ Amen.

<C Laus Deo. Amen.>


Om dit Register recht te verstaen/ sal den
eersamen Leser weeten/ dat / waer achter het getal staet /
beteeckent de pagie daert getal op staet / ende Waer by
achter staet/ beteeckent de weer syde vant getal daer de b voor coemt.


Register
Register aller Psalmen Davids ende Geestelijcke Liedekens.

Psalmen
A
ACH Heer wat zijn der Vyandt veel Fol. III. a
Ach Heer straft niet in dijnen thoorn. V. a
Ach Godt van Hemel siet daer in II. a
Ach Heer hoe langh vergeet ghy my. XII. a
Ach Heer verhoort rechtveerdicheyt. XV. b
Ach Godt genadich my doch zyt. LXV. b
Ach Godt verhoort myns betens clacht. LXX b
Ach Heer ick roep ancstich tot dy. CLXX.
Aenhoort myn volck myn Heylich wet.. XCII. b
Aenboort O. Herder Israel. XCVIII. b
Ane watervlieten Babylon. CLXVI. a
Als de Heer syn gevangen volck bevrijdet- CLVII.

Gheestelijcke Liedekens.
Ach onse Vader ghy die zijt. ccx a
Ach Vader vol Ghenaed' en eer. ccxiv b
Ach Godt van Hemelrijcke. ccxxviii a
Ach Godt laet dy bevolen zijn. ccxxxvii b
Alleyn Godt in der hoochste sy eer. CCIII. a
Alleyn tot dy Heer Jesu Christ CCXII. a
Ach hoe ellent is onsen tijt. CCVI.

Psalmen
B
Bewaert my Heer / want ick betrou. - xiiij B

Geestelijcke Liedekens.
Bedenck o Mensch die groot Ghenaed'. CCXII.

Psalmen.
Coemt doch hier by weest alle bly. - cxij b

Gheestelijcke Liedekens.
Christus is verresen. cxciiij b
Christus lach in doodes banden. crcv a
Christus voer ten Hemel. Cxcix a
Christus de Heer ten Jordaen quam. ccxiij A
Christus de Heer inder macht, ccxv
Christe ghy zijt dach ende licht., cclij b
Christe ghy zijt de lichte Dach. cclij a
Christum wy sullen loven schoon. clxxxij b
Coeme heyliche Gheest, Heere Godt, cxcix b
Coeme Godt heylighe Geest. - xc
Register.
Coemt Godt Schepper heylighe Gheest. ccj a
Coemt hier tot my spreeckt Godes Soon. ccxxxv a

Psalmen.
D
DAnckt Godt den Heer en roept hem aen ckt
Dankt Godt want hy soo vrindlijck is. (LPW)
Danckt Godt want hy soo vriendijck is txxºp
Danckt Godt den Heer in eeuwicheyt arº
Dankt Godt want hy soo vriend'lijck is, rr
De Heer verhoor dy in der noot. - rrvn
De Zeer is myn Licht en myn Heyl. vi)
De Heer hem machtich hooren laet. eri;
De Heer is Cominck end verciert. (rv)
De Heer is Coninck over al- (rb)
De Heer is Coninck over al. frrri
De Heere sprack in synen Throon, - irº
De dwase secht daer is gheen Godt. prT
Den Heere gheeft syn eeren macht.
Den Heer verbeyde ick altjdt. rpº
Den Cominck end dijn Overheyt.
Den Heere vanicken is myn moedt- - Ä
Den Heer aenroep ick na syn woort #
Den Heer te loven zijt bereyt. #
Des Heeren goetheyt eeuwichlijck - #Ä Claer. - Ä
Die hemel die vertellen claer
Die Heer is selfs die Herder myn. rrb
Die gantsche Aerd' al vol end waer. srºv
Doe Israel wt Egypten toach... s

Gheestelijcke Liedekens
Dit sijn de heylghe Thien Ghebodt. crch
Doen Jesus aen den Cruyse hingh. (Ly
Door Adams Val is heel Verderft.

Psalmen
Een nieu Liedt singt den Heere soet. (rp)
Een nieu Lied vrolijck singhet. Irvy
En wilt ghy dan de waerheyt niet. - T
Erbarm dy mijns O Heere Godt. -

Geestelijcke Liedekens.
Een kindelijn soo lovelijck. Lirr
Een kint gheboorn tot Bethlehem. crºss
Een vaste burgh is onse Godt. - rr.)
Erhoudt ons Heer by dijnen woort.
Jesaia de Propheet dat geschach

Register.
Ghelijck een hert van dorstes pijn rkir
Ghy alle volck in alle landt, Iiir
Ghy knecht des Heerein looft den Heer. errrii
Ghy 's Heeren Knechten dient hem wel. cri
Ghelooft moet zijn De Heere goet. clrry
Godt is ons stercke toevlucht goet. lij
Godt is in Juda wel bekent. - LC
Godt ghy die ons soo seer verstoort. rix
Godt Zyon lobet dy in stilt. rrvig
Godt Help my want het water fel.
Godt heeft om te verlassen my. "g
Godt delfs in syn Ghemeynte staet. „
Godt swijcht doch niet noch zijt soo stil. Cy
Godt liefft de poarten Zyons seer. Cº.
Godt is de Heer / en hoochberoemt b

Gheestelijcke Liedekens
GHelooft soo zijt ghy Jesu Christ
Gheloovich hert ghebenedy. -º.
Ghy die zijt drie eenicheyt.
Godt heylich Schepper aller Steer'n fcrvij
Godt de Vader woon ons by
Godt zij ghelovet en ghebenedyet.
Godt de Vader inten Hemelrijk. Trlilij

Psalmen.
Heer onser Heer / hoe heerlich is. bj.
Heer wie sal woonen in Dijn Tent: riiij
Heer vroolijck is den Cominck vry. rx
Heer oordeelt myn sack naer dijn recht. Proj
Heer myn confoort als ick aenroep. rrr
Heer myn betrouwen staet aen dy. rrrij
Heer straft my niet in in uwen thoorn. Plii]
Heer Godt wy hebbent wel verstaen.
Heer ick betrou alleen op dy -
Heer Heyden zijn in u erfdeel. - - TC
Heer voormaels hebt ghy wel verschoont. cit
Heer neycht dijn Oor verhoort my. Ciij
Heer Godt myn Heylant hoozt doch my. fbi
Heer Godt ghy onse toevlucht zijt. Lx
Heer Godt want dijn de wrake is.- . triy
Heer hoort als ick aenroepe dy. Crx
Heer heerlijck wil ick dancken dy, txXxp
Heer als myn hert recht overdenck. clr
Heer Godt ghy die doorsoecket my. traiij
Heer van den boosen menschen my. tIrir
Help Godt hoe gaet het immer toe.
Het spreect wel der onwijsen mont. rij
Help my myn Godt Door uwen Naem. Iriij
Het wil ons Godt ghenadich zyn, Irrb
Het sijn doch salich alle die. - Trly a
Hoort toe ghy volcken al met vlijt. Ihr a
Hoort myn ghebedt myn Heeren Godt- Iriiij
Hoe liefijck zyn Heer Zebaoth. Cij a
Hoe lieff is my als dat de Beer. trrx
Hoe troostlyck is Godt Israel. Irrrb a

Gheestelijcke Liedekens.
Heer Christ wy Dancken dijner Goed'. etrtiij
Heer Christ ghy eenich Godes Soon. CCTxx3 a
Heer Jesu Christ dijn Erff wy zijn: tºx
Heer Godt ons dijn ghenaed' bewijst. errlig b
Heer Godt wy loven dy, - ctxlb
Heer Christ dy loff ick saghe, ccid
Heer Jesus Christ waer Mensch end Godt. ccitib
Help Godt wil ton ghehinghen Lxcijb
Het is dat Heyl ons comen her. terr
Het is ghewiss'lyck an de tijdt. Cclbnja

Psalmen.
I.
Ick danck van gantscher Herten u. bifa
Ick wil Godt loven alle tijdt. rrrb
Ick denck altijdt in myn ghemoedt. Lºb
Ick wachte op Godt / die Helpet my. frry a
Ick roep tot Godt met mynder stem... xc3
Ick houde over 't Recht / ende wel blijven, C a
Ick roep tot Godt met mynder stem. fxr b
Juycht Godt den Heere alle landt.„ Irrün b
Juycht den Heer over al / en t' allen tijde. (Pbija

Gheestelijcke Liedekens
Ick roep to dy Heer Jesu Christ. " cer a
Ick danck dy lieve Heer. (crlbit b
Jesus Christus onse Heylandt. xcbi
Jesus Christus waer Godes Soon,- excV.
Jesus Christus onse Heylandt. (cfij
Jesus Christus onse Heylandt. - ccrvy
In dulci Jubilo

K.
Kyrie / Ach Vader ghy alderhoochste Godt.

Psalmen
L.
Looft Godt den Heer van herten bly. trrij
Looft Godt den Heer / hem heerlyck sing'. errv
Lobet den Heer ghy hemel schoon. chrrvij

Gheestelycke Liedekens.
Letania, CCri

Psalmen.
M.
Mijn woort en myn gheschrey vernem. is
Myn Godt want ick betrouw. D
Myn Godt, myn Godt, waerom hebt ghy: rr
Myn hert een schoon nieu liedt begint, ly
Myn Ziel den Heer ghebenedy, trr
Myn ooghen sien een berghe schoon, eli
Myn ooghen ick oprechte. clinj
Myn hert is niet verhooch o Heer chr
Myn Godt ick wil dy roemen. tlxxiij
Myn Zielen Heer wilt gheven. Clyrº

Geestelijcke Liedekens.
Mach ick ongheluck niet wederstaen. terrr
Met vreed end vreuchd' vaer ick daer hen. clrxrix
Mensch wilt ghy even Salichlijck. ttbg
Myn Ziel verheft den Heere clrrr
Myn Gheloof aen God Allmachtich cleeft. ccvi)
Myne ziele verheffet den Heere
Myn ziele looft den Heere schoon
Midden wy int leven zijn. #

Psalmen
Niet ons /niet ons / oeewighe Heer Errrb.
Nu looft myn Ziel den Heere. crx
Nu welcke al haer hope gaet
Nu siet hoe sijn end liefflijck ist

Gheestelijcke Liedekens.
Nu komm der heydenen Heylandt
Nu laet ons Christum loven sijn
Nu bidden wy den heylighen Geest
Nu laet ons Christum Jonck end' out
Nu vreucht u liebe Christen ghemeen
Nu hooret toe met goeden vlijt


Register.
Psalmen.
Och Heer met dijner hulp verschijn
O Godt myn Godt ick wake vroech
O Godt myn hert is recht bereyt
O Godt myn loff en swijcht doch niet. cxrr
O Heer waerom treedt ghy soo veer,
O Heer met myn vyandem vecht- xrxvij b
O Heer myn Godt beg'nade my
O Heer ghedenck aen David sent.
Op Godt ick my betrou.
O Heere Godt dijn Godlijck woort

Gheestelijcke Liedekens.
Och wy arme Sondaers, onse missedaet
O Godt verleen my dijn ghenaed'.
O goedich Godt in eeuwichheyt.
O Godt wy dancken dijner goet
O Heer wy vermanen dy
O Lam Godes onschuldich.
O mensche wilt bedenken
O mensch beween dijn sonde groot.
Ons is nu ghebor'n een Kint

Psalmen.
Recht my heer end'myn saeck aenneet.

Psalmen
Siet nu en looft den Heer met blijt.
Singt vrolyck Godt is onse vest.
Singt vrolijck nu een nieuwe Liedt.
Soo Godt de Heer niet by ons halt
Staet op (Heer) de vyandt verdrijft.
Sy hebben dickwijls my benouwt.

Gheestelijcke Liedekens
Singhen wy wt herten gront

Psalmen
V.
Verheucht my / als ick ben verstaen.

Psalmen
Van gantscher herten soeck ick dy
Van alle menschen ick my keer
Van G'naeh' en Recht wil singen ick.

Verhoort my als ick roep tot dy.
Verheucht u ghy Gherechten al.
Vergramt u niet ghy vrome Christ.
Verlost my doch (o Godt myn Heer)
Verhoort my Godt in myn gheclach \
Vrolijck willen wy Alleluia singhen
Verhoort doch myn Ghebedt Heer Godt.
Voorwaer segg ick van 's boosen Hert.
Vrolijck Heer ick dy prijsen moet.

Geestelycke Liedekens.
Van Maria die reyne Maecht. clxxx
Van Hemel hooch com ick voorwaer. clxxxv
Van Hemel quam der Enghel schaer clxxxvj
Vader onse in Hemelrijck. CCXI.
Vader onse dy bidden wy. … CCr;
Verleent ons vrede ghenadelijck. ccxxtvij
Victimae Paschali, Latijn. crcvj
Victimae Paschali, Duyts crcv
Vreucht u ghy Lieff Christenheyt. crcviij

Psalmen
W
Wat can ons comen aen voor noot. xxiiij
Wat trotst ghy op dyn boosheyt doch. lxj
Waerom verstoott ghy ons in leydt. Ixxxvij
Waer Godt niet met ons nu ter tijdt cliy
Waer Godt niet selfs t'Huys gaey en staet. clvij
Wel salich den die niet en gaet
Wel hertlyck liefheb ick dy Heer. xbvij
Wel salich is / diens sonde quaet. xxxviij
Wel hem die goet den armen Doet. xlviij.
Wel dien die Godt den Heere vreest. crrrit
Wel hem die in Godts Vreese staet. Aviij
Wie int beschut des Hoochsten is, cr.
Uyt dieper noot schrey ick tot dy. . (lir
Uyt dieper noot / de tweede compositie. clr
Wy Dancken (Godt) wy dancken. Irrrir
Wijst my den wech van mijn Gheboden recht.

Gheestelycke Liedekens.
Waerom bedroeft ghy u myn hert. cerrcij
Waeckt op gby Christen alle. cclvij
Weynt af uwen Thoorn lieve Heer. crciiij
Wt mynder herten gronde. CCrix
Wy ghelooven al aen eenen Godt, ccbij
Wy bidden gheeft/ o lieve Heer