NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
INDEX GEZANGEN Woerdisch Gesangboeck: titel wijs eerste regel

Gezang 1 Die Hymnus: Veni Redemptor gentiae. Nu kom der Heydnen Heylandt
Gezang 2 Van der Menschwerdinghe ende Gheboort CHRISTI. Van Maria die reyne Maecht/
Gezang 3 HET MAGNIFICAT, Oft den Loff-sanck MARIAE. Op sy eyghen Voys: alst begint. Myn Siel verheft den Heeren myn
Gezang 4 Die Hymnus, A solis ortus cardine. Chistum wy sullen Loven schoon
Gezang 5 Conditor alme, Siderum. Op de Voys: Gelovet zijt ghy Jesu Christ. GOdt heylig Schepper aller Steern. -
Gezang 6 Den Lofsanck: Ghelovet zijt ghy Jesu Christ/ Op syn eyghen Voys: Als hier nae volghet. Gelooft soo zijt ghy JESU CHRIST/
Gezang 7 Den Loff-sanck: Van HEmel hooch coem ick voorwaer/ Op syn eygen Voys: Als hier nae volcht VAn Hemel hooch com ick voorwaer.
Gezang 8 Den Loff-sanck, Van HEmel van der Engelshaer/ Op de Voys als hier volcht. Van hemel quam der Engelschaer
Gezang 9 Den Loff-sanck: Een Kindelijn soo Lovelijck. Een Kindelijn soo Lovelyck/
Gezang 10 Een Oudt Geestelijck Liedt van der Gheboort onses Heeren Jesu Christ. Op zijn eyghen Voys. Een kint geboor'n tot Bethlehem/ tot Bethlehem
Gezang 11 Het Puer nobis Duysch. Op syn eygen Voys. Van outs her/ ende verduytst Ons is nu gheboor'n een kindt
Gezang 12 Des Ouden Symeons Loff-sanck. Nundimittis. Op zijn eyghen Voys. Als hier nae volghet. Met vreed en Vreuchd' vaer ick daer hen
Gezang 13 Volghet een Ander Liedt. In dulci jubilo, Nu singet en zijt vro
Gezang 14 Van die Passie des Heeren lesu Christi: O Mensch beween. Op de Voys: Het syn doch salich alle die. O Mensch beween dijn Sonde groot/
Gezang 15 Noch een ander Passie Liedt OCh wy arme Sondaers onse Missedaet
Gezang 16 van die Passie des Heeren Iesv Christi: Die seven Woorden/ Op sanghes wijse: Op zijn eyghen Voys. Doen Jesus aen den Cruyce hingh
Gezang 17 Een nieu Liedt/ van Godes Woort en syn bitter lijden. Op syn eygen Voys: Help Godt wilt my gehingen/
Gezang 18 Een Ghebet Liedt/ naer die Predicatie/ Weynd af uwen Thoorn lieve Heer met g'naden/
Gezang 19 Op Paesschen: Van die Verrijsenisse. Christ Jesus is verresen/
Gezang 20 Tselve Liedt Vermeerdert. Christus lach in Doodes Banden -
Gezang 21 VICTMAE PASCHALI. VIctimae Paschali laudes immolent Christiani. .
Gezang 22 Het Victimae Paschali. Verduytst. Op de voorgaende Melodye. LAet ons Christum loven t'Paeschlam
Gezang 23 noch ein ander loffsanck. JEsus CRistus onse Heylandt/
Gezang 24 OP PAESSCHEN. van der Doot ende verrijsenisse CHRISTI. Op de Voys: Alst begint. IESUS CHRISTUS waer Godes Soon
Gezang 25 Noch een ander Christelijck Liedeken/ op het Paesche feest te singhen. Op die Voys: Alst begint. Vreucht u ghy lief Christenheyt/
Gezang 26 Den Hymnus AD COENAM AGNI PROVIDI. Op zijn eyghen Voys: Nu laet ons Christum loven fijn
Gezang 27 Van die Hemelvaert. CHRISTUS voer ten Hemel/
Gezang 28 OP Pincxtren van den Heylghen Gheest etc. Nu bidden wy den heylighen Geest/
Gezang 29 Veni sancte Spiritus Op dese volghende Voys. COmt heylighe Geest Heere Godt
Gezang 30 Een ghebedt tot den Heylighen Gheest. Comt Godt Heylighe Gheest/
Gezang 31 Veni Creator Spiritus. Op dese navolghende Voys. Comt God Schepper Heylige Geest
Gezang 32 Van der Heylighen Dryvuldichert, KYRIE. Kyrie/ Ach Vader ghy Alderhoochste Godt/
Gezang 33 O Lux beata OP dese naevolghende Voys. Ghy die zijt dry in Eenicheyt/
Gezang 34 Gloria in Excelsis. Op syn Eyghen Voys. Alleyn Godt in der Hoochde sy Eer/
Gezang 35 Een Ander. Godt de Vader woon ons by/
Gezang 36 De twee Versus Door Erasmus Alber. Jesus Christ waer Godes Soon/ -
Gezang 37 catechismus op de Voys: Het is dat Heyl ons comen her. Nu laet ons Christen Jonck end Out
Gezang 38 Die Thien Gheboden. Op de Voys: Als hier nae volghet. Dit zijn die Heyl'ge Thien Ghebodt/
Gezang 39 Een Ander Compositie. Ende gaet oock op dese voorighe Voys: Mensch wilt ghy Leven Salichlijck/
Gezang 40 Dat Christelijck Geloove Wy ghelooven all' aen eenen Godt/
Gezang 41 Een ander Liedt van t'Gheloove. Op de Voys: Onse Vader in Hemelrijck. Myn Geloof aen Godt Allmachtich cleefft/
Gezang 42 Dat Vader Onse. Op de Voys: Als hier naevolghet. Vader onse in hemelrijck/
Gezang 43 De I. I. Vader Onse. Och onse Vader ghy die zijt/
Gezang 44 Die III. Compositie des Vader Onses. Vader onse se dy bidden wy/
Gezang 45 Van den Sacramenten, OP de Voys: Het syn doch Salich alle die. Bedenckt O Mensch die groot Ghenaed'/
Gezang 46 Van t'Sacrament der Heyligen Doope Christus de Heer te Jodaen quam
Gezang 47 Een Ander Doopliedt Op de Voys: Het syn doch Salich alle die. ACH Vader vol genaed end Eer/
Gezang 48 DAT DUYTSCHE SANCTUS. Wt den Popheet Esaia Cap.6 Op zijn eyghen Voys. ESaia den Propheet dat geschach/
Gezang 49 Van't Avondtmael des HEEREN. O Lam Godes Onschuldich/
Gezang 50 Een Avondtmaels Liedt, Op de Voys: Christus de HEER ten Jordaen quam. Christus Jesus de HEERE in der Nacht/
Gezang 51 Iohannes Hussen Liedt. Iesus Christus onse Heylandt/
Gezang 52 Den Loffs?nck, God sy ghelovet end Ghebenedijet. GOdt zy ghelovet end ghebenedijet
Gezang 53 Een ander Dancksegginghe Op de Voys. Nun zeucht u Liebe Christen ghemeyn. HEer Christ wy dancken dijner goed
Gezang 54 Van de verlosinghe Op de Voys us hier naevolch. Nu Vreucht u lieve Christen ghemeen
Gezang 55 Pauli Sperati Liedt. Op de Voys: Als hier na volcht. Het is dat Heyl ons comen hier
Gezang 56 Lazari Spenglers Liedt. Op die Voys : Als hier na volcht. Door Adams Val is heel verderfft/
Gezang 57 Een ander Gheestlijck Liedt. Op de Voys: Als hiernae volcht. O Heere Godt dijn Godlijck woort
Gezang 58 Een ander Loff-sanck. Op de Voys: Nu vreucht u liebe Christen ghemeyn GHeloovich Hert ghebenedy/
Gezang 59 Den XLVI. Psalm: Een vaste Borch is onse Godt/
Gezang 60 Een Aendachtich Liedt. Op de Voys: Als hier navolcht. Ach Godt van HEmelrijcke
Gezang 61 Een Claechliedt teghen die dy Argste Vyanden der Zielen Op de Voys: Als hier na volcht. O verleent my dyn Ghenaed/
Gezang 62 Een Gebetliedt int Cruys. Ende gaet oock op de voorgaende Voys. MAch ick Ongeluck niet wederstaen
Gezang 63 Een Loff-sanck van Christo. Op de Voys: Als hier nae volcht. Heer Christ Ghy Eenig' Godes Soon
Gezang 64 TWee Schoone Gheestelijcke Liedekens teghens onnutte sorghe van tijdtlijcke Neeringhe. Op die Voys: Heer Christ/ ghy eenig Godes Soon. O Mensche wilt ghedencken
Gezang 65 Het tweede. Op die Voys: alst begint. Waerom bedroeft ghy u mijn hert
Gezang 66 Een ander Geestlijck Gesangover die woorden Christi Matth. XI. Venite ad me omnes. Op syn eyghen Voys. Comt hier tot my spreect Godes Soon
Gezang 67 Teghen Paus ende Turck. Op de Voys: Als hier nae volcht. Erhoudt ons Heer by dijnen Woord
Gezang 68 Da Pacem. Verleent ons Vrede genaedichlijck
Gezang 69 Een Gebedt voor de Christelijckt Kercke Op de Voys Waer Godt niet met ons deser Tijdt. Ach Godt laet dy bevolen zijn
Gezang 70 Een Aendachtig Gebedt op Vaste ende Beed' dagen/ Op de Voys: Wt dieper Noot, &c. O Goedig' Godt in Eewicheyt/
Gezang 71 Een Ghebedt-liedt teghent Pausdom/ wt den LXXIX. Psalm. Op de Voys: Waer Godt niet met ons deser Tijdt. HEER Jesu Christ dijn Erf wy zijn
Gezang 72 Een Ghebedt om verghevinge der Sonden. Op de Voys : Alst begint. Alleyn tot dy Heer Jesu Christ/
Gezang 73 Een Liet om tGeloof, Hoping, Lieffde ende Volstandicheyt Ende gaet op de Voys Alst begint. Ick roep tot dy HEer Jesu Christ/
Gezang 74 Een Christ'lijck Liedt voor het begin der kinder predicatie te singhen. Op de voys: Het zijn doch salich alle die. HEER GODT ons dijn genaed'bewijst/
Gezang 75 Een Christ'lijck Gesang tot besluyt der kinder-predicatie. Op de voorgaende Voys. Wy bidden gheeft O lieve Heer
Gezang 76 De Litanie. Kyrie Eleyson, Christe Eleyson, Kyie Eleyson.
Gezang 77 DIE DVTSCHE LITANIE. Op die Voys: Vader onse in hemelrijck. Godt Vader in den Hemelrijck/
Gezang 78 Te Deum Laudamus. HEER GODT wy loven dy/
Gezang 79 T' samen knielende. O HEER, wy Vermanen dy/
Gezang 80 Magnificat. Op de Voys: Als hier nae volcht. Myn Ziele verhevet den Heeren
Gezang 81 Het morghenliedt. Op de voys: Alst begint Ick danck dylieve Heere/
Gezang 82 Het Morghen Liedt om hem Godt te bevelen. Op de Voys: Alst begint. Wt mijnder herten gronde/
Gezang 83 Danckliedt nae de Maeltijt. Op syn eygen Voys: Alst begindt. O Godt wy Dancken dijner goet/
Gezang 84 Een Danck-liedt nae die Maeltijdt. Op die Voys: In Natali Domini. Singhen wy wt herten gront
Gezang 85 Een ander Gratias. Wt den Ciiij Psalm. Op de Voys: O Godt wy dancken / &c. Myn Siele looft den Heere schoon
Gezang 86 Een Avondtliedt Op de Voys: Ick Danck dy lieve Heere Godt. HEER Christ dy loff ick saghe.
Gezang 87 Christe qui lux Es. Op de voys: Alst begint. CHRISTE ghy zijt Dach ende Licht/
Gezang 88 Noch een Avont Liedt CHRISTE qui lux es & dies. Christe ghy zijt die lichte dach/
Gezang 89 Vermaninge van Salich Sterven, Media vita. Op die Voys. Alstbegint. MIdden wy int Leben zijn/
Gezang 90 Om een Salich Afscheydt wt desen elendighen ende bedroefden leven. Op de Voys: Vader onse in Hemelrijck. Heer Jesu Christ waer Mensch en Godt/
Gezang 91 Om een Salich Eynde. Op de Voys: Het is dat Heyl ons comen her. ALS myn Stondlijn voor handen is/
Gezang 92 Wt den XC. Psalm Op de voys Wt dieper Noodt. Ach hoe Elend' is onse Tijt/
Gezang 93 Op de Begraeffenis. Op de Voys. Alst begint. NU laet ons 't lichaem begraven
Gezang 94 Van den Iongsten Dach. Op de Voys: Alst begint. Weck op ghy Christen Alle/
Gezang 95 Een Gheestlijck Liedt van de Jongste Dach. Op de Voys van den 23. Psalm. Het is ghewiss'lijck an de Tijdt
Gezang 96 De Strijt des Gheestes ende des Vleesches. Op die Voys: Alst begint. Nu hooret toe met goeden blijt