NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Jaar B

1999100 2020/21 2002103 2023/24 2005106 2026127 2008109 2029/30 2011/12 2032133 2014115 2035136 2017118

1e zondag Advent
Jesaja 64:1 -9
Psalm 85
1 Korintiërs 1:1-9
Marcus 13:24-37

2e zondag Advent
Jesaja 40:1 -11
Psalm 80: 1-8
2 Petrus 3:8-18
Johannes 1:19-28

3e zondag Advent
Jesaja 65:17-25
Psalm 126
1 Tessalonicenzen 5:12-24 Johannes 3:22-30

4e zondag Advent
2 Samuël 7:4-16
Psalm 132
Romeinen 16:25-27
Lucas 1:26-38

Kerstnacht
Jesaja 8:23b - 9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20

Kerstdag
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14

26 december, Stefanus
Jeremia 26:1-15
Psalm 31:1-9
Handelingen 6:8 -7:2a,52-60
Matteüs 23:34-39

28 december
Onschuldige kinderen
Jeremia 31:15-17
Psalm 124
Openbaring 21:1-7
Matteüs 2:13-18

zondag onder octaaf van
Kerstmis
Jesaja 61:10 - 62:3
Psalm 147:12-20
Galaten 3:23 - 4:7
Lucas 2:33-40

Achtste kerstdag, besnijdenis, 1 januari
Numeri 6:22-27
Psalm 8
Handelingen 4:8-12
Lucas 2:21

zo. na nieuwjaar
Jeremia 31:7-14
Psalm 84
Matteüs 2:13-15,19-23;
of Lucas 2:41 -52

Epifanie, 6 januari
Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:11-12
Matteüs 2:1-12

l e zondag van Epif.
Doop van de Heer
Jesaja 55:1 -11
Psalm 157 (Dan. 3:52-56)
Marcus 1:1-11(-13)

2e zondag van Epif
Jesaja 62:1-5
Psalm 96
Johannes (l:29-) 2:1 -11

3e zondag van Epif.
1 Samuël 3:1-10(18)
Psalm 63
Marcus 1:14-20


4e zondag van Epif.
Deuteronomium 18: 15-20
Psalm 111
Márcus 1:21-28

5e zondag van Epif.
2 Koningen 4:18-21 (22-31)32-37
Psalm 142
Marcus 1:29-39

6e zondag van Epif
2 Koningen 5:1-3(4-8)9-15b
Psalm 32
Marcus 1:40-45

7e zondag van Epif.
Jesaia 43:18-25
Psalm 25:11-22
Marcus 2:11-12

8e zondag van Epif.
Hosea 2:15-22
Psalm 103:1-7
Marcus 2:13-22

9e zondag van Epif.
Deuteronomium 26:5-11
Psalm 81
Marcus 2:23-3:6

+ Marcus 3:6


Aswoensdag
Jesaja 58:1-10
Psalm 57
2 Korintiërs 5:20 - 6:10
Matteüs 6:1-6, 16-21

1e zondag Veertigd.
Genesis 9:8-17
Psalm 25.-l-10
1 Petrus 3:18-22
Marcus 1:12-15

2e zondag Veertigd.
1 Koningen 19:9-18
Psalm 16
2 Petrus 1:16-21
Marcus 9:2-10

3e zondag Veertigd.
Exodus 20:1-17
Psalm 19:8-15
Romeinen 7:14-25
Johannes 2:13-22 (25)

3e zondag Veertigd.
Jozua 4:19-51,10-12
Psalm 122
Efeziërs 2:4-10


5e zondag Veertigd
Jeremia 31:31-34
Psalm 51
Hebreeën 5:1 -10
Johannes 12:20-33


6e zondag Veertigd.,
Palm- en Passie-zondag
Marcus 11: 1 -11
of Johannes 12:1-24
Psalm 118:1-2,19-29
Jesaja 50:4-7
of Jesaja 52:12-53:12
Psalm 73: 13-20
Filippenzen 2:5-11
Marcus 14:1 - 15:47

Witte Donderdag
Exodus 12:(1) 15-20
Psalm 81 [1161
Johannes 13:1-15
(Johannes 14:15-31 of
Matteüs 26:30-46a)

Goede Vrijdag
Exodus 12:(1) 21-28
Hosea 6:1-6
Psalm 22
Hebreeën 9:11-15
Johannes 18:1-19:42

Paasnacht
Genesis 1 - 2:3
Psalm 33.,6-9
Genesis 22:1-18
Psalm 16.5-11
Exodus 14:15-15:1a
Exodus 15:1b-3
Jesaja 54:4-14
Psalm 30.2-6
Jesaja 55:1-11
Jesaja 12 1-6
Ezechiël 36:24-28
Psalm 51:9-15
Sefanja 3:12-20
Psalm 126
Romeinen 6:3-11
Marcus 16:1-8

1e zo. van Pasen
Jesaja 25:6-9
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 31-4
Johannes 20:1-18

2e zo. van Pasen
Jesaja 26:1-13
Psalm 111 [1331
1 Johannes 5:1-6
Johannes 20:(19)24-31

3e zo. van Pasen
Micha 4:1-5
Psalm 98 [41
1 Johannes 1:1-7
Johannes 21:15-24

4e zo. van Pasen
Ezechiël 34:1 -10
Psalm 65
1 Johannes 3:1-8
Johannes 10:11-16

5e zo. van Pasen
Deuteronomium 4:32-40
Psalm 119: 17-24
1 Johannes 3:18-24
Johannes 15:1-8

6e zo. van Pasen
Jesaja 45:15-19
Psalm 33:12-22
1 Johannes 4:7-21
Johannes 15:9-17

40e Paasdag
Hemelvaart
Ezechiël 1:3-5a, 26-28a
Psalm 4 7 [of 931
Efeziërs 41-13
Lucas 24:49-53

of: Veertigste Paasdag
(Hemelvaart)
Handelingen 1: 1 -11
Marcus 16:19-20

7é zo. van Pasen
Exodus 191-11
Psalm 68:1-14 [11
1 Johannes 5:9-15
Johannes 17:14-26

50e Paasdag
Genesis 11:1-9
Psalm 104.-25-35
Handelingen 2:1-24
Johannes 14:8-17


Trinitatis
Exodus 3:1-6
Psalm 93
Johannes 3:1-16

zo. na Trinitatis 7é van Epifanie
Jesaja 43:18-25
Psalm 25:11-22 [4 11
Marcus 2:1-12

zo. na Trinitatis 8e van Epif.
Hosea 2:15-22
Psalm 103:1-7
Marcus 2:13-22

... zo. na Trinitatis
= 9e na Epif.
Deuteronornium 26: 5-11
Psalm 81
Marcus 2:23-3:6

... zo. na Trinitatis

Richteren 12:1-6
Psalm 130
Marcus 3:20-35

... zo. na Trinitatis

Ezechiël 17:22-24
Psalm 92
Marcus 4:26-34


1e zo. van de Zomer
(19 / 25 juni)
Job 30:15-26; 38:1
Psalm 107.,17-32
Marcus 4:35-41

2e zo. van de Zomer
(26 juni / 2 juli)
Jesaja 3:25-4:6
Psalm 119:9-16 [30]
Marcus 5:22-43

3e zo. van de Zomer
(3 / 9 juli)
Ezechiël 2:1-7
Psalm 123
Marcus 6:1-6

4e zo. van de Zomer
(10 / 16 juli)
Jesaja 52:1-6
Psalm 85
Marcus 6:6b-1 3

5e zo. van de Zomer
(17 / 23 juli)
Jeremia 23:1-6
Psalm 23
Marcus 6:30-44

6e zo. van de Zomer
(24 / 30 juli)
Jesaja 63:7-14
Psalm 114
Marcus 6:45-52

7e zo. van de Zomer
(31 juli / 6 augustus)
Deuteronomium 10:12-21
Psalm 15
Marcus 7:1-23

8e zo. van de Zomer
(7 / 13 augustus)
2 Koningen 4:8-18 (37)
Psalm 34:1-11
Marcus 7:24-30

9e zo. van de Zomer
(14 / 20 augustus)
Jesaja 35:1 -10
Psalm 146
Marcus 7:31-37

10e zo. van de Zomer
(21 / 27 augustus)
2 Koningen 4:42-44
Psalm 78:17-29
Marcus 8:1-21

11e zo. van de Zomer
(28 aug. / 3 sept.)
Zacharia 8:4-8,20-23
Psalm 34:12-23
Marcus 8:22-26

12e zo. van de Zomer
(4 / 10 september)
Deuteronomium 41-2,9-2
Psalm 54
Marcus 8:27-9:1

13e zo. van de Zomer
(11 / 17 september)
Jesaja 45:20-25
Psalm 116:1-9
Marcus 9:14-29

1e zo. van de Herfst
(18 / 24 september)
Deuteronomium 13: 1-5
Psalm 139:13-24
Marcus 9:30-37

2e zo. van de Herfst
(25 sept. / 1 oktober)
Numeri 11:24-29
Psalm 192-15
Marcus 9:38-50

3e zo. van de Herfst
(2 / 8 oktober)
Maleachi 2:10-16
Psalm 8 (128)
Marcus 10:1-16

4e zo. van de Herfst
(9 / 15 oktober)
Deuteronomium 15: 1-11
Psalm 1.19:121-128
Marcus 10:17-31

5e zo. van de Herfst
(16 / 22 oktober)
Jesaja 29:18-24
Psalm 124
Marcus 10:32-45

6e zo. van de Herfst
(23 / 29 oktober)
Jesaja 59:9-19
Psalm 13
Marcus 10:46-52

7e zo. van de Herfst
(30 okt. / 5 nov.)
Job 19:23-27a
Psalm 119:1-8
Marcus 12:18-27

Allerheiligen,
1 november
Jesaja 60:1-11, 17-22
Psalm 138 [241
Openbaring 7:2-4, 9-17
Mafteüs 51-12

8e zo. van de Herfst
(6 / 12 november)
Leviticus 19:1-2, 9-18
Psalm 146
Marcus 12:28-34

9e zo. van de Herfst
(13 / 19 november)
Exodus 30:11-16
Psalm 16
Marcus 12:38-13:2

10e zo. van de Herfst
(20 / 26 november)
Sefanja 1:14 - 2:3
Psalm 93
Openbaring 11-8
Marcus 13:14-27