NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
II - Consistoriegebeden

 

11. Heer, onze God,
U danken wij
dat Gij ons op deze dag (feestdag)
geroepen hebt naar uw huis.
Als uw gemeente
zijn wij samengekomen
- de een met blijdschap,
de ander met verdriet -
om naar uw stem te horen.
Breng alle andere stemmen in ons tot zwijgen
en laat uw Woord alléén spreken.
Geef daartoe wie ons voorgaan
uw heilige Geest, die harten en monden opent,
opdat wij ons verenigen met heel uw Kerk,
tot eer van uw Naam
en tot opbouw van de gemeente
van Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

12. Gij, Eeuwige,
oorsprong. doel en zin van ons bestaan,
wij vragen om uw nabijheid, dit uur.
Laat ons zingen en bidden
zijn tot uw eer.
Open ons voor uw bevrijdende aanwezigheid
en beziel wie ons voorgaan
met uw gedachten, woorden en werken,
door uw heilige Geest.
Amen.

13. Wees bij ons allen, Heer, onze God adem uw Geest in ons.
Spreek Gij uw Woord, opdat uw gemeente hoort.
Laat ons geloof opgebouwd worden door uw liefde die Gij verkondigt
door hart en mond en handen van uw dienaren.
Verhoor ons gebed, dank zij Jezus Christus. Amen.

14. Met heel uw kerk,
in hemel en op aarde,
hebt Gij ons hier samengebracht,
Heer, onze God.
Verbind ons met hen die gekomen zijn
en met hen die verhinderd zijn.
Schenk uw genade aan hen
die ons vandaag voorgaan
in de bediening van uw Woord,
in lofzang en gebed.
Laat uw Geest klinken door hun mond,
opdat ons hart gaat zingen,
vol blijdschap om uw nabijheid.
Dat bidden wij
door uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

15. Here God,
onze Vader in Jezus Christus,
wij danken U dat Gij het zijt
die ons oproept tot een leven met elkaar.
Wij bidden U:
wees met uw Geest in ons midden
en geef aan uw dienaren
het geloof en de moed
uw woorden te doen klinken,
opdat ze weerklank vinden
in onze harten.
Help ons dat wij niet versagen
in het gebed
en de dienst van uw Koninkrijk.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

16. Goede God,
met allemaal mensen,
grote en kleine,
zijn wij hier samengekomen
om uw feestdag te vieren.
Kom met uw liefde in ons midden.
Help wie ons vandaag voorgaan
en bij de hand nemen
(dominee, organist, leiding kinderkerk, en anderen).
Geef ons vandaag een goede dienst,
geef ons uw zegen.
Amen.

17. Menslievende God,
wij danken U.
De levenskracht van uw Woord
heeft ons samengeroepen
naar uw huis.
Sterk de mensen die hier
over U spreken,
en steun hen die vandaag
niet aanwezig zijn.
Luister naar ons loflied, Heer -
dat het mag opstijgen voor uw Naam,
hemelhoog.
Amen.

18. (met cantorij - de antifoon kan responsoriaal gezongen of-qesproken worden)

Ik zal altijd zingen van de gunstbewijzen des Heren,
van geslacht op geslacht zal ik zijn trouw verkondigen.
God van ons leven, wij bidden U dat wij onze dienst met vreugde vervullen,
nu wij vieren het geheim van uw kracht en de overwinning van uw genade,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Of.

Genadige God, Gij zijt onze lofzang waardig.
In hemel en op aarde wordt uw Naam geprezen.
Ontvang het offer van ons lied en vervul ons door uw Geest,
zodat ons hart van uw genade zingt tot eer van uw Naam,
door Jezus Christus, onze eer. Amen.

Ik zal altijd zingen van de gunstbewijzen des Heren,
van geslacht op geslacht zal ik zijn trouw verkondigen.

In moeilijke omstandigheden voor de predikant en/ of de gemeente

19. Heer, onze God, U danken wij dat Gij ons op deze dag geroepen hebt naar uw huis.
Als altijd roepen wij U aan: Gij zijt een toevlucht van geslacht op geslacht.
Gij kent de noden van de mensen:
Wij bidden in het bijzonder voor onze predikant: trouwe God,
hij/zij is in uw hand, wees hem/ haar nabij, bewaar hem/ haar en leid hem/ haar,
troost en bemoedig hem/ haar en geef dat zijn/ haar dienstwerk
in ons midden bovenal hemzelf/haarzelf tot zegen mag zijn,
opdat wij allen, met hem/ haar, overal en te allen tijde U mogen loven,
danken en dienen door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Bij het aansteken van de kaarsen, en rond Pasen

20. Wij bidden U, God,
om het licht van Pasen,
om het licht en het vuur
dat Jezus in ons midden
heeft ontstoken.
Wij bidden om licht
voor de wijde wereld
en voor de plaats waar wij wonen.
Ja, wij bidden om licht,
het licht van Christus.
Geef dat Hij opstaat in ieder van ons
en in de wereld van ons samen.
Amen.

21. Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.
Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet,
Hij gaat voor mij uit, verlicht mij dag aan dag.
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.
Hij is het licht der wereld voor alle mensen,
de duisternis zal wijken uit ons hart
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.