NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
VI - Dankgebeden

(na de verkondiging, uitlopend op de voorbede)


56. God van wijsheid en liefde,
oorsprong en gever van alle goede dingen,
wij danken U voor al uw zegeningen
en voor uw voortdurende zorg
voor heel uw schepping.

Wij loven U om het geschenk van ons leven, om uw hand op ons, die ons leidt, om uw liefde in ons, die ons draagt, om de bescherming, waarmee Gij ons omringt.

Wij danken U voor onze vrienden en ons dagelijks werk, voor alle blijde vooruitzichten en kostbare herinneringen, voor de vreugden die ons verkwikken en voor de beproevingen die ons leren op U te vertrouwen.

Wij zegenen U bovenal om Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, om de levende tegenwoordigheid van uw Geest, om uw Kerk, het lichaam van Christus, om de bediening van Woord en Sacrament en om al de tekenen van uw genade.

In onze zwakheid zijt Gij onze kracht, in onze duisternis licht, in ons verdriet troost en vrede, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij onze God: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

57. (gebaseerd op Jona 1 en Matteüs 14:22-33)
Heer, onze God,
U danken wij
om Jezus Christus, uw Zoon,
in wie Gij ons de reddende hand biedt.

Als wij bang zijn, als wij vluchten, als wij ondergaan Gij zijt er.

Daarom bidden wij U: geef uw kerk de moed van Jona om schuld te bekennen als ze haar roeping uit de weg gaat, als vanwege haar leugenachtigheid de wereld beter af is zonder haar. Vernieuw uw kerk, o God, en geef haar het geloof en de gehoorzaamheid van Petrus om uw Zoon te volgen. Zo bidden wij allen tezamen: Heer, ontferm U.

(volgen eventueel andere intenties)

58. (op zondag Trinitatis)

U danken wij, Heer onze God, dat U ons nabij wilt zijn als de Vader, die naar ons omziet en zich liefdevol ontfermt, als de Zoon, onze oudste broer, die in onze wereld is neergedaald en alle donker-te overwonnen heeft, en als de heilige Geest, die ons uw nabijheid doet verstaan, ons inspireert en corrigeert en de weg ten leven wijst.

Wij bidden U, Heer, om geloof, vertrouwen in uw toekomst, om ootmoedigheid, ontvankelijkheid voor de werking van uw Geest. Laat er ruimte, aandacht en liefde zijn in deze gemeente van jong en oud, voor ieder die op onze weg komt.

Laat in al wat wij doen en zeggen uw liefde zichtbaar worden en laat ons genade vinden in elkaars ogen. Moedig ons aan om U te blijven dienen en houd ons bijeen als uw gemeente, als het lichaam van uw Zoon. Zo bidden wij allen tezamen: Heer, ontferm U. (volgen eventueel andere intenties)

59. Almachtige God en Vader,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U uit de grond van ons hart,
dat Gij ons en onze kinderen hebt geschapen
en tot op deze dag in het leven hebt gespaard.
Wij prijzen uw naam
om de vele gaven van uw liefde,
om uw bescherming
en uw nimmer falende trouw.
In het bijzonder danken wij U voor .....
Door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

(De voorbede kan eventueel zo worden ingeleid.)

Hemelse Vader, het is uw wil dat wij voorbede zullen doen voor alle mensen. Daarom komen wij tot U om onze gebeden en smekingen aan U op te dragen .....

60. Vader in de hemel,
Gij wilt ons zoveel zeggen
over uw liefde,
over hoe wij met elkaar leven.
Gij maakt U ook zorgen
als het niet goed met ons gaat.
Wij danken U daarvoor.
En wij bidden:
doe ons steeds beter uw stem verstaan
en help ons te vertrouwen
dat alles goed komt.
(Zo bidden wij U voor .....

Amen.