NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
IV - Kyrie-gebeden

39. Heer, die onze toevlucht zijt,
omwille van :
ontferm U over ons!
Heer, ontferm U over ons.

Christus, die de dood vernietigd hebt,
omwille van :
ontferm U over ons!
Christus, ontferm U over ons.

Heer, die in uw goedheid ons de weg wijst,
omwille van :
ontferm U over ons!
Heer, ontferm U over ons.

40. Heer, die ons uw liefde hebt geopenbaard,
vanwege .....
roepen wij tot U:
ontferm U!
Heer, ontferm U!

Christus, Zon der gerechtigheid,
vanwege ..... roepen wij tot U:
ontferm U! Christus, ontferm U!

Heer, die uw heilige Geest hebt geschonken,
vanwege ..... roepen wij tot U:
ontferm U! Heer, ontferm U!

41. Laten wij de HEER OM ontferming aanroepen
voor de nood der wereld
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde!

stilte
(of. korte intentie: omwille van roepen wij tot U:
Heer ontferm U. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U.

Ere zij God in den hoge (of., Groot Gloria)
en vrede op aarde bij mensen van zijn welbehagen.

42. Laten wij de Heer aanroepen voor heel zijn wereld: .....
Omwille van uw mensen, Heer, kinderen van één Vader,
zusters en broeders uit één huis, die elkaar naar het leven staan,
roepen wij tot U: Kyrie, eleison!

Omwille van uw mensen, Heer, die de moed hebben opgegeven,
die zichzelf een mislukking achten en doof zijn geworden voor elk woord van liefde,
roepen wij tot U: Christe, eleison!

Omwille van uw mensen, Heer,
die vrede zoeken, die verlangen naar een leven met U,
met elkaar, roepen wij tot U: Kyrie, eleison!

43. Wij roepen tot God
die omziet naar onze wereld .....
om mensen, vernederd en nergens in tel,
om slachtoffers in het spel van machten en meesters: Heer, ontferm U!

Om mensen, niet serieus genomen in hun messiaans verlangen naar vrede,
niet gehoord in hun protest: Christus, ontferm U!

En om al die kleinen, onaanzienlijk, die hopen op U,
o God, die de droom bewaren van uw Koninkrijk: Heer, ontferm U!

Zo prijzen wij uw Naam, Heer, onze God, want wij weten:
uw barmhartigheid heeft geen einde!

Ere zij God in den hoge (of. Groot Gloria)
en vrede op aarde
bij mensen van zijn welbehagen.

44. Vanwege alle pijn,
bij mensen groot en klein,
Heer, wil bij ons zijn.
Heer, wil bij ons zijn.

Vanwege groot verdriet,
Gij zijt toch die het ziet,
Heer, vergeet ons niet.
Heer, vergeet ons niet.

Vanwege zoveel nood,
in het klein en in het groot,
Heer, verjaag de dood.
Heer, verjaag de dood.

45. Zie de nood van onze wereld, zoveel eenzaamheid en pijn.
Laat het niet verborgen blijven, laat er, Heer, ontferming zijn.

Hoor ze roepen, bange mensen, want ze zien het licht niet meer.
Hoor hun stem ook in de hemel, kom dan toch, ontferm U, Heer.

Hoor ons roepen, deze morgen, heel uw wereld, groot en klein.
Draag ons, Vader, in uw liefde, wil onze Ontfermer zijn.

46. Wij bidden U, Heer,
om ontferming
voor de wereld waarin wij leven.
Soms begrijpen wij daar niets meer van.

Er zijn zoveel mensen bang, omdat er bij hen oorlog is.
Wij bidden U: Heer, ontferm U.

Grote mensen en kleine kinderen hebben honger.
Wij bidden U: Christus, ontferm U.

Overal weer worden kinderen gepest.
Wij bidden U: Heer, ontferm U.