NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
III - Gebeden van toenadering

22. Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.
... gebedsstilte ...
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. Amen.

23. 0 God, keer U òm naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, uw liefde zien en geef ons uw heil!
0 Heer! Hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:
... de ouderling bidt nu een schuldbelijdenis ...
Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind-aan-huis kan zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom,
door Hem, die onze Meester is: Jezus Messias. Amen.

24. Heer, omdat U wilt en gebiedt
dat wij zullen bidden en tot U moeten komen,
willen wij komen en genoeg meenemen om te bidden:
juist dat wat ons het meest hindert en van U afhoudt
onze zonden. die ons zwaar op het hart liggen.
... gebedsstilte ...
Neem ze van ons en vergeef ze ons. Amen.

25. Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt
wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
Zie ons aan zoals wij zijn:
vol van onszelf,
met de last van het verleden
op onze schouders:
... gebedsstilte ...
Vergeef ons, Heer,
maak ons tot uw mensen,
vol van genade.
Open ons naar U
en naar elkaar,
naar uw toekomst.
Amen.

26. Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen.
... gebedsstitte ...
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
Amen.

27. Niet om te oordelen
zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.
... gebedsstilte ...
Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen.

28. Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken.
... gebedsstilte ...
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden
en geleid ons tot het eeuwig leven.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

29. Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Voor U belijden wij, almachtige God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben, in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
... gebedsstilte ...
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden
en geef dat wij U mogen dienen.
Vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer.

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve ons onze zonden, en geleide ons tot het eeuwige leven. Amen.

30. Voor de almachtige God belijd ik,
en voor u, mijn broeders en zusters,
dat ik heb gezondigd,
dat ik tekort geschoten ben.
Allen die ik hoe dan ook beledigd heb
en allen die iets tegen mij hebben,
vraag ik om vergeving,
Heer, onze God, wees mij genadig.

De almachtige en barmhartige God ontferme zich over u,
Hij vergeve uw zonden en geleide u tot het eeuwige leven. Amen.

Voor de almachtige God belijd ik, en voor allen die hier aanwezig zijn,
dat ik heb gezondigd, dat ik tekort geschoten ben.
Allen die ik hoe dan ook beledigd heb en allen die iets tegen mij hebben,
vraag ik om vergeving. Heer, onze God, wees mij genadig.

De almachtige en barmhartige God ontferme zich over u,
Hij vergeve uw zonden en geleide u tot het eeuwige leven. Amen.

31. Heer, onze God,
vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

32. God, onze Vader,
nu wij hier zijn samengekomen
bij U en bij elkaar,
moeten wij U zeggen
dat wij soms ver weg zijn
van U en van elkaar.
... gebedsstilte ...
Wij vragen U:
Neem ons bij de hand en help ons,
dat we samen verder gaan op uw weg. Amen.

33. Trouwe God,
vergeef ons dat wij uw licht
niet hebben gezien
en aan U zijn voorbijgegaan.
... gebedsstitte ...
Wij vragen U:
Zie ons weer aan
en leid ons uit de duisternis.
Kom uit uw verre verte
naar ons toe, Heer.
Schenk ons een nieuwe toekomst.
Amen.

34. Goede God,
Gij hebt ons uitgenodigd
bij U te komen.
Gij kent ons
en weet ook dat er dingen zijn
die we aan niemand durven vertellen,
omdat we ons ervoor schamen.
in stilte zeggen we ze tegen U:
... gebedsstilte ...
Help ons, God,
hoor ons bidden
en maak met ons
een nieuw begin.
Amen.

35. Hier zijn wij, God,
uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde.
Amen.
36. Lieve God,
met ogen vol verlangen
zien wij naar U uit.
Hoor, hoe stil wij zijn
om naar uw stem te horen.
Kom en laat ons weten
dat wij uw kinderen zijn,
vandaag en morgen
en altijd.
Amen.

37. Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, -
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, -
hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, -
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, -
maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, -
leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, -
doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, -
wees hier aanwezig.

38. Onze hulp in de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht. Amen.