NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
I - Gebeden vóór de eredienst
Persoonlijke voorbereiding thuis of in de kerk

1. Gij, die God zijt,
bron van mijn leven, -
dit is de dag, die Gij gemaakt hebt
als een licht voor alle dagen.
Laat mij opgaan naar uw huis
en voeg mij samen
met allen die uw Naam bezingen
en zich willen oefenen in uw dienst,
tot eer van U
en tot heil van deze wereld.
Omwille van uw Zoon,
de Verrezene,
Jezus Christus.
Amen.

2. Almachtige God en Vader,
help mij stil te zijn
in uw tegenwoordigheid,
opdat ik mag weten
dat Gij mijn God zijt
en ik uw dienaar/dienares.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

3. Menslievende God,
bij U ben ik geborgen
met heel mijn ziel.
Gij zijt mijn licht, mijn heil,
voor U leg ik mijn hart open.
Kom met uw Geest in mij,
en verenig mij met heel uw kerk,
dat zij uw geheimenis gelovig viert
en U altijd in liefde dient. Amen.

4. Zend mij, goede God, uw licht, en uw waarheid.
Mogen die mij geleiden naar uw heilige berg, uw woning,
zodat ik kan opgaan naar uw altaar,
o God van mijn vreugde. Amen.

5. Goede God, doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U.
Maak mij de weg bekend die ik gaan moet,
want tot U hef ik mijn ziel op. Amen.

6. Levende God, gezegend is deze dag door U.
Ik mag in uw veilige rust op adem komen.
Ik houd niet op U daarvoor te zegenen.
Daarom ga ik vandaag binnen in uw huis open mijn hart voor uw Woord.
Dicht bij U wil ik zijn. Amen.

7. Vader in de hemel, wij danken U voor deze bijzondere dag,
de dag van uw licht, de dag van uw Zoon.
Wij danken U dat wij samen mogen komen in uw huis
met alle mensen die U liefhebben, hier aan tafel en straks in de kerk.
Geef dat uw licht schijnt in ons leven, vandaag en alle dagen. Amen.

8. Goede God,
wij danken U
voor elke dag
die wij van U krijgen.
Vandaag is het zondag,
een aparte dag,
de eerste de beste
van de week.
Straks gaan we naar de kerk.
Wij zingen samen
en horen over U vertellen.
(Wij krijgen brood en wijn.)
Dank U voor deze dag.
Help ons dat wij er samen
goed voor zorgen.
Amen.


Persoonlijke gebeden voor de predikant
9. Heer, mijn God,
Gij hebt mij in uw kerk tot herder en leraar gemaakt
Gij ziet hoe onbekwaam ik ben
om dit grote en moeilijke ambt goed te vervullen:
zonder uw leiding en bijstand
zou ik al lang alles hebben bedorven.
Daarom roep ik U aan.
Ik wil mijn mond en mijn hart
graag in uw dienst stellen
om de gemeente te onderwijzen.
Maar ik wil zelf ook telkens onderwezen worden,
met uw Woord omgaan en het ijverig overdenken.
Gebruik mij als uw instrument, maar, God,
verlaat mij dan ook niet, want als ik op mij zelf zou zijn aangewezen,
zou ik alles bederven. Amen.

10. Heer God, lieve Vader in de hemel,
ik ben weliswaar dit ambt en deze dienst onwaardig,
waarin ik uw eer verkondigen moet
en uw gemeente moet behoeden en bewaken,
maar aangezien Gij mij gesteld hebt
tot herder en leraar van het Woord,
en aangezien het volk
ook de leer en het onderricht nodig heeft,
bid ik U:
wees Gij mijn helper
en laat uw heilige engel bij mij zijn.
Bevalt het U
door mij iets tot stand te brengen tot uw eer
en niet tot mijn eigen roem of die van de mensen,
verleen mij dan,
louter uit genade en barmhartigheid,
het juiste inzicht aangaande uw Woord,
ja, wat nog veel meer is:
dat ik het ook zal doen.
0 Jezus Christus,
Zoon van de levende God,
Herder en opzichter over onze zielen,
zend uw heilige Geest,
dat die met mij het werk volvoert,
ja, dat die in mij het willen en het volbrengen
tot stand brengt door uw goddelijke kracht.
Amen.