NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
VII - Voorbeden

61 Wij bidden U, almachtige Vader,
wees onze helper en onze beschermer,
red de verdrukten,
ontferm U over kleine mensen,
richt op die gevallen zijn,
toon U zelf aan hen die in zorg verkeren,
genees zieken,
breng terug die van uw volk zijn afgedwaald,
geef voedsel aan hongerigen,
vrijheid aan gevangenen,

versterk zwakken,
troost hen die ontmoedigd zijn,
en geef dat alle volken erkennen
dat Gij alleen God zijt,
dat Jezus Christus uw Zoon is,
en dat wij allen uw kinderen zijn.
Amen.


62. Laat ons de Heer in eerbied aanroepen

voor de kerk op aarde,

voor haar herders en leraars -
dat door Woord en Sacrament
levend geloof gewekt worde,
dat de liefde van Christus rijkelijk in haar wone.

Voor de christenen in verdrukking en vervolging,
voor Gods volk in de gehele wereld.

Laat ons Hem aanroepen voor zijn volk Israël -
dat wij met Israël samen ons verheugen
in het heil van onze God.


Laat ons de opperste Herder der zielen bidden
dat Hij zijn kudde beware voor de boze,
dat Hij van de einden der aarde samenbrenge
die Hij verkoren heeft.
Laat ons de Heer bidden:
Heer, ontferm U.


Laat ons de Heer aanroepen
voor ons land en onze overheid,
voor alle volken -
dat Hij wijsheid schenke aan hen die regeren,
dat vrede en eendracht op de aarde mogen wonen.

Laat ons de Heer aanroepen voor hen die arm zijn, voor de eenzamen, voor de geplaagden, voor de verbrijzelden van hart, voor hen die veracht worden en door de mensen verstoten zijn, voor de gevangenen en vervolgden, voor wie in verbanning zuchten, voor hen naar wie niemand luistert. Laat ons de Heer bidden: Heer, ontferm U.

Laat ons de Heer om erbarmen smeken voor de kinderen die zonder liefde ontvangen en geboren worden, voor de verdwaalden, voor hen die haat dragen en anderen pijn doen, voor hen die zo blind zijn dat zij van zijn licht niets zien, zo doof dat zij van zijn beloften niets vernemen.

Laat ons de Heer aanroepen voor wie geen thuis hebben, voor hen die leven in de schaduw van angst en twijfel, voor alle die zich wonden aan de liefdeloosheid en hardheid van mensen, voor hen wier kruis zwaarder is dan hun kracht toelaat te dragen, voor hen die het leven niet waard vinden geleefd te worden. Laat ons de Heer bidden: Heer, ontferm U.

Laat ons de Heer aanroepen voor hen die leven in de angst van een nabije dood, voor allen die wenen en rouwdragen om lege plaatsen dat zij Hem ontmoeten, wien te kennen het leven is.

Laat ons de Heer aanroepen voor allen die op de aarde wonen dat Hij heil brenge en vrede geve aan de wereld, dat wij naar zijn belofte op de grote dag des Heren aanschouwen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Laat ons de Heer bidden: Heer, ontferm U.

Neem ons in genade aan, red en behoud ons, want alleen U, Vader, Zoon en heilige Geest,

komt toe prijs en lof en aanbidding te allen tijde en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

63. Laat ons bidden tot God .....

Voor de wereldwijde Kerk: voor haar eenheid, voor alle gemeenten, voor deze gemeente waar wij leven, voor het meeleven van jongeren en ouderen,

voor al haar dienaren en geloofsgemeenschappen, voor alle arbeid en dienstwerk.

Daarom bidden wij:

Zend uw Geest, Heer, maak ons nieuw.

Voor de gehele wereld: voor al onze medemensen, voor alle volken op aarde, voor hen die ons regeren, voor de vrede tussen de volken, voor ons land en de plaats waar wij wonen. Daarom bidden wij: Zend uw Geest, Heer, maak ons nieuw.
Voor de dopelingen en de catechisanten, voor zieken en lijdenden, voor hen die in gevaar zijn en eenzaam, voor verdrukten en vervolgden, voor onze ouders en onze vrienden, voor onze kinderen en al wie ons lief zijn. Daarom bidden wij: Zend uw Geest, Heer, maak ons nieuw.

Heer, onze God, met vertrouwen richten wij al onze gebeden tot U, Gij die ons meer zult schenken dan wij bidden of beseffen, aan U komt alle eer toe, vandaag en alle dagen tot in uw koninkrijk. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

64. Bidden wij tot God die ons geroepen heeft tot een koninklijk geslacht van priesters:

Schenk ons de vruchten van uw Geest, Heer, goedheid, zachtmoedigheid en geduld. Heer, bewaar ons in uw dienst.

Laat ons U beminnen, zodat uw liefde ons vervult, en laat ons het goede doen, zodat ons leven een lofzang wordt voor U. Heer, bewaar ons in uw dienst.

Leer ons oog te hebben voor de noden van anderen, en mee te werken aan hun geluk. Heer, bewaar ons in uw dienst.

Help hen die zoeken naar werk en het niet vinden, laat hen met vreugde en zonder zorgen door het leven gaan. Heer, bewaar ons in uw dienst.

Wees een toevlucht voor wie ontheemd is, een bescherming voor allen in tijden van nood. Heer, bewaar ons in uw dienst.

Almachtige God, Gij zijt het ware licht en Gij brengt alle mensen tot uw heil. Wij bidden U: schenk ons de kracht om voor U de weg te bereiden naar vrede en gerechtigheid door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

65. Heer, wij bidden voor de wereld,
voor de wereld van vandaag,
voor het meisje dat zegt:
ik zie het niet meer zitten;
voor de jongen die bekent:
ik leef soms niet zo graag;
voor het kind dat pasgeboren is,
waarvan de toekomst niet zo zeker is.
Heer, wij bidden voor de wereld,
voor de wereld van vandaag

Heer, wij bidden voor al die mensen, voor al die mensen van vandaag die bang of erg verdrietig zijn, die ziek of heel vaak eenzaam zijn; voor al die mensen in alle landen zonder vrijheid, zonder banden. Heer, wij bidden voor al die mensen voor alle mensen van vandaag.

Heer, wij bidden voor de wereld, voor de wereld van vandaag, dat de wereld niet ten onder gaat door bruut geweld of loze haat, maar dat we ook het mooie en het goede mogen zien, zodat we ook nog kunnen bidden: Heer, wij danken voor die wereld, voor die wereld van vandaag. Amen.
66. (als de Maaltijd van de Heer gevierd wordt)

God, onze Vader, wij bidden U om dagelijks brood voor alle mensen, om voedsel voor alle kinderen, om een veilig huis voor iedereen. Koning der wereld, hoor ons gebed.

Wij bidden U voor mensen met wie we delen wat we hebben: plezier en vreugde, verdriet en zorgen, ons leven. Koning der wereld, hoor ons gebed.

Wij bidden U voor alle zieke mensen, wees met uw liefde aanwezig, help hen hun pijn te dragen. Geef dat mensen blij mogen zijn met elkaar, dat U ons helpt bij alles wat wij doen. Koning der wereld, hoor ons gebed.

Goede God, wij danken U voor brood en wijn die wij mogen delen. Zo worden wij mensen zoals U dat wilt, mensen die samen mogen wonen in uw koninkrijk. Amen.

67. Mogelijke acclamaties bij de voorbede naar (lei
periode van het liturgischjaar
Liturgische Gezangen 69 7N
Advent

Kom, Heer, kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
Kom, Heer, en toef niet langer.
Emmanuël, wees ons nabij.
Herder van Israël, hoor ons aan.
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen.
Richt U op, Heer, bescherm uw volk.

Kersttijd

Schenk uw vrede, Heer, aan alle mensen. God van liefde, ontferm U over ons. Licht der wereld, sta ons bij. Bewaar ons, Heer, in uw vrede. Emmanuël, wees ons nabij. Toon ons, Heer, uw welbehagen. Geef vrede, Heer, in onze dagen. Vredevorst, hoor ons gebed.

Epifanie

Verschijn ons, Heer, in uw ontferming. Zon der gerechtigheid, verhoor ons gebed. Toon ons, God, uw heerlijkheid. Doe lichten over ons uw aangezicht. Zend ons uw licht en uw waarheid. Openbaar ons, Heer, uw liefde. Vervul uw gerechtigheid, o God van vrede.

Veertigdagentijd

Doe ons schuilen bij U, Gij Allerhoogste. Onder uw hoede, Heer, zijn wij geborgen. Bevrijd ons, Heer, wees onze toevlucht. Houd ons in leven, wees onze redding. Hoor ons, Heer, en wees ons genadig. Gedenk uw barmhartigheid, Heer onze God. Houd uw ogen, Heer, niet van ons af. Verheug ons, Heer, door uw genade. Doe ons recht, o God, toon ons uw heil. Houd intocht, Heer, kom ons te hulp. Schep in ons een nieuwe geest. Wees onze gids en leid ons op de goede weg. Jezus, Zoon van David, ontferm U over ons. Wees barmhartig, Heer, en zegen ons. Verlaat ons niet, wees onze God. Onderricht ons, Heer, in uw ontferming. Heilige, onsterfelijke God, ontferm U over ons.

Paastijd

Gij die verrezen zijt, verhoor ons gebed. Houd ons in leven, wees onze redding. Heer van ons leven, maak alles nieuw. Gij die de dood bedwingt, ontferm U over ons. Doe ons opstaan en help ons weer. God van alle leven, sta ons bij met uw genade. Blijf bij ons, Heer, blijf bij ons. Doe ons weer leven, wees ons kracht. Wees onze Heiland, dat wij herleven. Gezegend Gij, Levende, kom ons te hulp. Gedenk uw daden, zie naar ons om. Gij die ons doet leven, wees ons genadig. God onze Schepper, houd ons in leven.

Pinksteren

Zend uw Geest, o Heer, maak alles nieuw. Ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Vernieuw het aangezicht van de aarde. Zegen ons met het licht van uw ogen. Breng ons tot leven door uw heilige Geest. Gij die ons troost, verhoor ons gebed. Geest die levend maakt, wees ons nabij. Adem van God, vernieuw ons bestaan. Geest van God, aanvaard ons gebed. Kom Schepper Geest, voltooi ons leven. Schenk ons uw gaven, Heer, wees ons genadig. Kom, Geest, maak onze harten licht. Kom, Geest, maak zacht wat is verstard. Kom, Geest, sta ons met uw liefde bij.

Zomer en herfst

Wees onze helper, Heer, wees ons behoud. Toon ons uw liefde, schenk ons uw heil. God van liefde, toon ons uw goedheid. Heer, schenk ons uw genade en zegen ons. Wees onze toevlucht, Heer, hoor ons gebed. Vernieuw ons leven en geef ons kracht. Wees ons barmhartig, Heer, toon ons uw heil. Bevrijd ons door uw genade. Doe ons delen in uw liefde. Heilig uw Naam, o God, en bevrijd ons. Geef vrede, Heer, in onze dagen.

Laat komen, Heer, uw rijk.

Toon ons, Heer, uw gerechtigheid.
Bevrijd ons van alle kwaad en zegen ons.
Heer, laat ons roepen tot U komen.
Wees ons genadig, Heer, verhoor ons gebed.

Doe uw licht over ons opgaan, wees ons genadig. Koning der wereld, hoor ons gebed.


68. Voorbede voor de overheid

God boven alle machten, m de naam van uw Zoon als een knecht was Hij onze Heer en koninklijk was Hij ons van dienst bidden wij U voor allen die geroepen zijn om als onze overheid uw mensen te dienen en uw recht hoog te houden.

Voor onze koningin (koning) bidden wij U: laat het woord van uw gratie haar (hem) blijvend inspireren en maak zo haar (zijn) koningschap tot een bescheiden teken

van de heerschappij van uw Vredevorst.

Voor onze ministers bidden wij U: geef dat ze hun naam waar maken als dienaars van mensen, dat ze hun macht vóór alles gebruiken ten dienste van hen die machteloos zijn, dat ze zich onderscheiden door visie en durf.

Voor onze volksvertegenwoordiging bidden wij U: laat bezorgdheid om uw wijde wereld

zwaarder wegen dan de enge zorgen van partijbelangen en posities, laat gerechtigheid en waarheid meer in tel zijn dan stemmenwinst.
Voor alle politici bidden wij U: bewaar hen ervoor dat ze zich verliezen aan hun bedrijf en houd ons af van oordelen die onrechtvaardig zijn en onbarmhartig.

Voor ons allen bidden wij U: laat moedeloosheid niet de overhand krijgen en ons verhinderen gebruik te maken van de mogelijkheden die wij bezitten als stemhebbende mensen, laat eigenbelang ons niet zo beheersen dat we de ogen gesloten houden voor de wereld om ons heen en de toekomst voor ons uit.

Voor heel uw wereld bidden wij U: wil niet toestaan, o God, dat uw goede aarde zo geteisterd wordt, wakker de wil tot vrede aan bij hen die belast zijn met de grote verantwoordelijkheden en bij ons kleine mensen die denken geen gewicht te hebben, versterk de weerzin en de weerstand tegen het onmenselijke geweld, tegen de onduldbare onderdrukking, tegen het onrecht dat we laten bestaan tegen de ellende die we elkaar aandoen, geef de mensen nieuwe hoop en zegen ze met vindingrijkheid en volharding. Amen.

69. 0 Heer Jezus,
voor machtige mensen op aarde bidden wij,
zegen allen die uw vrede stichten,
die de muren van haat omver halen
en breng ons bijeen
met de open armen van uw kruis,
zodat alle volkeren van de wereld
gelukkig kunnen samenleven.
Amen.

70. God, bron van gerechtigheid,
zegen allen die macht en verantwoordelijkheid dragen
in ons land,
dat zij hun ambt uitoefenen
in wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid,
dat zij ons volk getrouw dienen
en het welzijn van allen bevorderen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

71. 0 God, sterk in gerechtigheid en barmhartigheid,
voor onze wereld bidden wij,
voor allen die verantwoordelijkheid dragen,
voor hen die regeren en besturen.
Wij bidden om mensen die tegen alles in
durven roepen om gerechtigheid.
Wij bidden U voor hen die zich inzetten
om armgemaakten uit de verdrukking te halen.
Wij bidden U voor mensen
die respect tonen voor anderen.
God, wees hun nabij,
opdat zij niet wankelen
op de weg van de waarheid.
Amen.

72. Bij verkiezingen
Almachtige God,
Gij zijt de bron van wijsheid en recht.
Geleid allen die geroepen worden
om vertegenwoordigers van ons volk te kiezen
(in de Staten Generaal / de provinciale staten
de gemeenteraden / het Europees parlement)
dat zij hun stem mogen uitbrengen
met eerlijk besef van verantwoordelijkheid.
Geef aan hen die worden gekozen
de geest van wijsheid en verstand,
dat zij voorwaarden mogen scheppen
voor een goed en eerlijk leven
voor allen die in dit land wonen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

73. Om een stad van vrede

God, wij dromen van Jeruzalem, de stad van vrede, de plaats vanwaar uw Woord is uitgegaan om alle volken de weg te wijzen, de plaats waar mensen samen komen om voorafgegaan door Israël uw naam te zegenen maar Jeruzalem werd een oorlogshaard, de volken gaan hun eigen gang, uw Woord wordt veronachtzaamd en we vervloeken elkanders namen daarom roepen wij: geef vrede. Heer, geef vrede.

God, wij bidden voor Jeruzalem, voor het land daar omheen en de mensen die er wonen, voor Israël, uw volk, voor de Palestijnen, uw mensen, voor allen die Jeruzalem hoger hebben dan elke andere wereldstad, joden, christenen, moslims wij smeken U om wijsheid voor wie daar richten en regeren en om de wil tot vrede voor wie elkaar ten dode toe bestrijden daarom roepen wij: geef vrede, Heer, geef vrede.

God, wij bidden voor de plaats waar wij ons gevestigd hebben, voor alle dorpen en steden in uw wijde wereld: huizen vol mensen, straten vol verkeer, mensen vol tegenstrijdigheden aan belangen en verlangens wij bidden voor wie daar regeren, gekozen om te kiezen voor mensen en niet voor prestige of prestaties: dat ze zich groot en sterk maken

voor de kleinen en zwakken wij bidden U voor allen die er wonen: dat ze het leefbaar houden voor elkaar, dat er zorg en aandacht is voor hen die niemand hebben of die niets meer kunnen, dat de kinderen veilig hun weg gaan en ruimte hebben om te spelen, dat de ouderen hen voorgaan in de eerbied voor wie anders is, dat de vreemdelingen in ons Jeruzalem niet het slachtoffer worden van de domme vooroordelen en het gif van de rassenhaat, dat er mensen in ons midden zijn die de hoop levend houden op een stad van vrede waarin wij aan één tafel zitten met hen die we nu niet begrijpen en die we nauwelijks aanvaarden daarom roepen wij: geef vrede, Heer, geef vrede.

God, wij bidden voor al uw mensen wier leven zo gedeukt en gehavend is dat alleen een nieuw Jeruzalem, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, hun uitzicht bieden kan: dat ze nu en hier medemensen zullen vinden, luisterende oren en helpende handen, die hun bestaan dragelijk maken, dat wij zelf het hart hebben om onze oren te openen en onze handen uit te steken in de naam van Hem die onze vrede wordt genoemd. [Daarom roepen wij: geef vrede, Heer, geef vrede.]

74. Gebed voor Israël

Almachtige God, Gij zijt de ene ware God en hebt U een volk verworven, dat Gij blijft gedenken, overal en altijd. Uw beloften zijn waar en zeker. Wij zegenen U om uw verbond, gesloten met Abraham en Sara, het verbond dat Gij ook nu nog onderhoudt met Israël, uw volk, het volk naar uw hart. Wij loven U omdat Gij ons betrokken hebt in dat verbond door de komst van Jezus, uw Zoon, zoon van Israël, uw Geliefde, onze Broeder. Wij prijzen U omdat Gij trouw blijft aan het verbond met ons allen. Geef dat wij tezamen uw wil mogen doen en eens mogen delen in de vrede die Gij hebt toegezegd. Amen.

75. Voorbede rond 4 en 5 mei

God van vrede en van vrijheid, nu wij in deze dagen dat gelukkige moment kunnen vieren waarop de tirannie verdreven werd en wij weer vrijuit konden ademhalen, gedenken wij voor uw aangezicht de ontelbare slachtoffers van die genadeloze oorlog, de miljoenen joden die aan de waanzin opgeofferd werden, de tallozen die afgeslacht werden aan beide kanten, allen die voorgoed gewond zijn geraakt door pijnlijke herinneringen, door het verlies van wie hun lief waren, door de gruwelijke beelden van vernietiging en ondergang,

en wij roepen tot U:

Heer, ontferm U.

Ook gedenken wij voor U, God, allen die opgeofferd werden aan menselijke machtswaan en eerzucht, aan zinloos geweld, aan moord en martelingen, aan verdrukking en vervolging, in al die jaren na de oorlog, die tot onze beschaming geen tijd van vrede werden, en wij roepen tot U: Heer, ontferm U.

Wij gedenken vandaag uw volk Israël, o God, wonend in het land dat hun gegeven is of verstrooid levend over deze wereld: wil aan dit volk vergoeden wat mensen het hebben aangedaan, eeuw in, eeuw uit; bemoedig en beziel degenen die werken aan een samenleven in gerechtigheid en in vrede in en om uw stad Jeruzalem, zo roepen wij tot U: Heer, ontferm U.

Wij gedenken voor U, o God, alle volken die vandaag leven op de schroeiplekken van de aarde en allen die daar het slachtoffer van zijn, dodelijk of levenslang, de kinderen, de vrouwen, de mannen, zegen alle inspanningen om de ellende te keren en vrede te stichten, houd de weerstand levend tegen de macht van tirannen en het geweld van wapens, zo roepen wij tot U: Heer, ontferm U.

God van vrede en vrijheid, maak ons vrij van het geloof in het recht van de sterksten en het gelijk van de rijksten, maak ons vrij om U te dienen, elkaar op te bouwen, en onvermoeibaar te zoeken naar wegen van recht en vrede en zorg voor uw schepping, maak ons vrij om ruimte te maken voor de verdrukten en verjaagden die hier hun toevlucht zoeken, zodat er tekenen zijn van uw Rijk op het slagveld van deze wereld, door Jezus Christus onze Heer. Amen.