NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
VIII - Nodiging

76. Als teken van zijn liefde
voor allen die Hem zoeken,
nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.
Want Hij heeft gezegd:

keuzeteksten:

a) Komt tot Mij,
allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.
Neemt mijn juk op u en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen.

b) Ik ben het brood des levens;
wie in Mij gelooft, zal nimmermeer hongeren
en wie in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten.

e) Ik ben het levende brood,
de maaltijd van onze Heer.
Avondmaal vieren, dat is
brood op je tong
en geurige wijn uit de beker,
dat is uitzien naar de nieuwe stad,
waar de kinderen dansen en zingen.dat uit de hemel is neergedaald.
Indien iemand van dit brood eet,
hij zal in eeuwigheid leven.

d) Ik ben het levende brood,
dat uit de hemel is neergedaald.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven
en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

e) Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.
Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft
en Ik leef door de Vader,
zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.

f) Zalig die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Komt dan en deelt in zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn.


77. keuzeteksten:

a) Hoort de woorden van de apostel Paulus:
'Dit is een getrouw woord
en alle aanneming waard,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is
om zondaren te behouden.'

b) Hoort de woorden van Johannes:
'Als iemand gezondigd heeft,
wij hebben een voorspraak bij de Vader,
Jezus Christus, de rechtvaardige.
En Hij is een verzoening voor onze zonden
(en niet alleen voor de onze,
maar ook voor die der gehele wereld').

Komt dan en nadert tot zijn tafel.
Weet dat de Heer u nodigt om te delen in de overvloed van zijn genade.

78. Dit is de tafel van de Heer.
Onze Heer Jezus nodigt ons
om te delen in dit vreugdefeest.
Van oost en west en van noord en zuid
zullen de volken komen
en aanliggen in het koninkrijk van God.

79. Vrienden,
dit is het vreugdefeest van het volk van God!
Zij zullen komen van oost en west
en van noord en zuid
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk van God.

Lucas vertelt ons hoe onze verrezen Heer met zijn discipelen aan tafel ging,
het brood nam, het zegende en brak en het aan hen gaf.
Toen werden hun ogen geopend en zij herkenden Hem.
Dit is de tafel van de Heer.
Onze Verlosser nodigt al wie op Hem vertrouwen uit
om te delen in het feest dat Hij ons heeft bereid.

80. Gesterkt door het Woord van de Schrift
mogen wij ons nu verzamelen rond de tafel
waar de Heer spreekt door brood en wijn.
Komt dan, al wie gelooft in zijn Naam,
en deelt in de Maaltijd
die Hij voor ons heeft aangericht.

81. Brood dat leven geeft
en wijn die het hart verheugt -
in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
Komt dan en deelt in zijn overvloed.

82. Dit is het huis van onze God
en hier staat de Tafel van de verrezen Heer.
Weest dan welkom aan het heilig Avondmaal
dat Hij heeft ingesteld
tot een teken van zijn liefde en genade.
Komt en deelt in dit brood en deze wijn,
gaven van zijn overvloed.

83. Wie gedoopt is
en in eigen kerk kan deelnemen
aan de Maaltijd van de Heer,
mag zich welkom weten in de kring rond de Tafel
om dankbaar en gelovig in te stemmen
met de lofzegging en de zegening
van God, onze hemelse Vader.

84. De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben.
Christus nodigt ons
om dankbaar en gelovig
met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.

85. In de kerk vieren wij samen
Als je daar ook naar verlangt, kom dan naar zijn maaltijd in vrede.

86. Heer, wij zijn niet waard
dat Gij onder ons dak komt,
maar uw Woord doet ons leven.
Zo komen wij tot de maaltijd
die U voor ons hebt aangericht
als een teken van vrede.