NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
102 GEZANGEN

ALFABETISCH REGISTER DER BEGINREGELS VAN DE EERSTE STROFE DER LIEDEREN

Aan U behoort, o Heer der heren 92
Al heeft Hij ons verlaten 93
Als Godes Zoon, de heerser over al 75
Als koning opgetreden 18
Christus heeft voor ons geleden 16
Christus stijgt langs de sterren op 28
Christus wandelt langs de straten 83
De aarde is vervuld 3
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 7
De maan is opgekomen 59
De toekomst van de Heer is daar 4
De trouw en goedheid van de Heer 39
De wijsheid van vodr alle tijden 6
EdeJe vorst der eeuwigheid 21
Een landheer had met eigen hand 84
Een paradijselijke bron 69
Een stem, die niemand stuit 17
Een tortelduif in de woestijn 57
Een zaaier ging nit om te zaaien 11
Eens komt de grote zomer 40
Er is een land van louter licht 66
Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen 82
God gaat zijn ongekende gang 68
God heeft het eerste woord 89
God heeft vanouds gesproken 15
God zij geloofd in elk seizoen 94
Gods kinderen op aarde 95
Gij die mijn liefste kleinood zijt 45
Gij die tot Christus zoekt te gaan 24
Gij zijt de zin van wat wij zijn 97
Heer geef mij vleugels dat ik reis 65
Heer Jezus licht der wereld 51
Heer Jezus, o Gij dageraad 47
Herodes, vreest gij voor een kind? 26
Het duurt niet lang meer tot de tijd 41
Het licht dat weer opnieuw begon 63
Het woord dat u ten leven riep 1
Hoe glanst bij Gods kindren het innerlijk leven 55
Hoor de herders, hoe ze Hem loven 33
Ik heb de vaste grond gevonden 56
Ik kom met haast, roept Jezus' stem 61
Ik weet een lieflijk lustprieel 31
Ik zou zo graag naar huis toe gaan 30
In bidden en in smeken 60
Jezus, mijn verblijden 52
Jezus zal heersen waar de zon 67
Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods 99
Kom tot ons, o kom met macht 37
Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer 48
Komt, komt, o driemaal heilge Geest! 77
Laat ons nu vrolijk zingen 50
Laat ons 't lichaam hier begraven 36
Lof zij God in de hoogste troon 35
Looft overal, looft al wat adem heeft 62
Midden in de dood 88
Mijn hart verheugt zich zeer 2
Nu deze dag ten einde gaat 54
Nu is de dag ten einde 58
Nu laat ons God de Here 42
Nu zegeviert de Zoon van God 44
O alle gij dorstigen, komt tot de stromen 8
O Christus, Heer der heerlijkheid 13
O dag van de verrijzenis 29
O diepe nacht die ons omringt 23
O God die stierf onschuldig 96
O Gij die onze koning zijt 19
O Heer, die onze meester zijt 85
O Heer die onze Vader zijt 71
O Heer, heb dank voor deze spijze 86
0 Heer mijn God, ook deze nacht 64
O Heer, verberg U niet voor mij 87
O hemels licht dat God ons geeft 20
O Here Jezus, lang verbeid 34
O Jezus Christus, licht ze bij 46
O Jezus goede Here 80
O leid mijn blindheid bij de hand 72
O morgen van verblijden 49
O mijn ziele, looft den Here 81
Rechter in het licht verheven 73
Richt op uw macht, o Here der heirscharen 102
Toen eenmaal God terneder kwam 70
Toen Jezus bij het water kwam 38
Uit angst en nood stijgt mijn gebed 5
Van 't vroeglicht van de dageraad 25
Verblijdt u in den Heer te alien tijd 14
Verheug u, gij dochter van Sion 9
't Verlangen had nu lang gewacht 78
Verzonken is het licht der zon 32
Waar God de Heer zijn schreden zet 90
Wie hangt er zo deerlijk, geteisterd, geschonden 79
Wij komen in witte kleren 22
Wij, varend op de tijdrivier 100
Zeven was voldoende 12
Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luisrer 53
Zing, mijn tong, bezing het teken 27
Zingen wij van harte zeer 43
Zingt een nieuw lied voor God den Here 91
Zingt nu den Heer! Hij zag ons aan 74
Zingt voor den Heer een nieuw gezang! 98
Zo lang als ik op aarde leven zal 76
Zolang er mensen zijn op aarde 101
Zijt Gij waarop de wereld wacht 10