NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Evangelische Gezangen 1805

LIJST van G E Z A N G E N:

 

1. VAN GOD EN ZIJNE VOLMAAKTHEDEN.

Gez.
l. Aan God.
2.
3.
4. Gods Volmaaktheden.
5. Grootheid.
6. Eenwigheid.
7. Overaltegenwoordigheid.
8. Onveranderlijkheid.
9. Alwetendheid.
10. Almagt..
11 .Heiligheid.
12. Goedheid.
13. Getrouwheid.

2. VAN DE SCHEPPING EN VOORZIENIGHEID.

Gez.
14. Lof des Scheppers.
15.
16. Gods Voorzienigheid.
17.
18.
19.
20. Rust in Gods bestuur.
21. Tevredenheid in Gods beschikking.
22. De beste keuze.
23. Tegen onmatige zorgen.
24. Bemoediging.
25. Onder rampen.
26.
27.
28. Troost in twijfelmoedigheid.
29. Danklied.
30.
31 Blijdschap in God.

 

3. ELLENDE EN VERLOSSING.
Gez.
31. Onze bestemming.
32. Staat der regtheid en val.
33. Zedelijk bederf.
34.
35. Belijdenis van zonden.
36. Het Evangelie.
37. Zonde en genade.
38. Alles is genade.
39. Verlossing.
40.
41. De Ontfermer.
42. Troost der verlossing.
43. Zielverheffing tot Jezus.
44. Aan Jezus.
45.
46. Jezus grootheid.
47. Jesus lof op aarde. .
48. Aan den Verlosser.
49. Aan Jezus den.Verlosser.
50. Aan Jezus.
51. Jesus trouwe.

4. GELOOF EN VERTROUWEN.
Gez
52. De Geloofsartikelen.
53. Geloof aan God.
54. Noodzakelijkheid des geloofs in Jesus Christus.
55. Vaste grond der hoop.
56. Opwekking tot kinderlijk vertrouwen. .
57. Blijdschap des geloofs.
58. Geloofsroem.

5. HET HET DANKBAAR LEVEN VAN DEN CHRISTEN.

Gez
59. Werkdadig geloof.
60. Bron van goede werken
61. Wet van God.
62. Jezus voorbeeld.
63. Liefde tot God.
64. Liefde tot Jesus.
65.
66. Afmaning van de zonde
67. Ootmoed.
68. Zelfsverloochening,
69. Broederliefde.
70. Liefde tot vijanden.
71.
72. Mededeelzaamheid.
73. Waakzaamheid.
74. Geestelijke strijd.
75. Toevlugt in verzoekingen.
76. Om bijstand van Gods genade.
77. Christenpigt.
78. De ware Christen de beste burger,

6. OEFENING EN VOORDEELEN des GEBEDS.

Gez.
79. Nuttigheid des gebeds.
80. Kinderlijk toeverzigt.
81. Om opgewektheid tot bidden.
82. Dagelijksch gebed.
83. Bede om geloof en heiligheid.
84. Zucht om meerdere heiliging
85. Gebed in verzoekingen.
86. Tegen veretrooijing van gedachten.
87. Amen.

7. BIJ DE VIERING VAN DEN OPENBAREN GODS DIENST.
Gez.
88. Voortreffelijkheid der Openbaring boven de Rede.
89. Voortreffelijkheid van Jesus leer.
90. Voor de Predikatie.
91.
92.
93.
94.
95. Na de Predikatie.
96.
97. Bij den Doop.
98. Na den Doop.
99. Bij de Belijdenispredikatie.
100. Bij de Voorbereiding tot het Avondmaal.
101. Bij her Avondmaal.
102.
103.
104.
105.
106.
107. Dankzegging na het Avondmaal.
108.
109.
110.

8. OP CHRISTELIJBE FEESTDAGEN.

Gez
111. Jesus vrijwillige vernedering.

 

A. Gezangen op Jezus geboorte.
Gez.
112. Op Jezus geboorte.
113.
114.
115.
116.
117. Engelenzang.

 

B. Lijdensgezangen
Gez.
118. Op het lijden van Jesus.
119.
120. Jesus liefde in zijn lijden.
121. Jesus grootheid in zijn lijden.
122. Jesus onschuld.
123. Zie den menech.'
124. De Verlosser aan het kruis.
125. Kruislied
126. Jesus op Golgotha.
127. Het is volbragt.
128.
129. De stervende Jesus.
130.
131. Geduld naar Jesu voorbeeld.
132.
133. Menschelijke zwakheid.
334. Op Jesus begrafenis.

C. Gerangen op Jezus Opstanding.

Gez.
135. De opstanding van Jezus.
136.
137.
138
139
140
141.
142.

 

D. Gezangen op Jezus Hemelvaart.
Gez..
143. De hemelvaart van Jezus.
144.
145.
146.
147.
148.

 

E. Gezangen op de uitstorting van den H. Geest, en verdere gevolgeno van Jesus verhooging.
Gez.
149. De uitstorting van den Heiligen Geest.
150. -
151. -
152. -
153. -
154. Uitbreiding der Kerk.
155. -
156. Bewaring der Kerk.
157. Om bekeering van zondaars.
158. Het laatste oordeel.

9. OP BIJZONDERE TIJDEN EN GELEGENHEDEN.-

Gez.
159. Op het niettwe jau.
160. -
161.
162.
163. Op de Lente.
164. Op den Zomer.
165. Op den Herfst. -
166. Op den winter.
167. In den Oogst.
168
169. Op eenen Bededag.
170. -
171. -
172. In groote droogte.
173. Bij overvloedigen regena.
174. In waterenood.
175. Na storm en waters nood.
176. In Oorlog. '
177. In Vrede.
178.
179. Morgenzang.
180. Avondzang.

 

10. DOOD EN EEUWIGHEID.
181. Op den Dood.
182.
183.
184.
185.
186.
187. De dood van den Christen.
188. Het tegenwoordige en toekomende leven. ?
189. De hoop der zaligheid.
190. Het verlangen naar den hemel.
191. De opstanding.
192. Troost des eeuwigen levens.