NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Hymni ofte Loff-Sangen op de Christelijcke Feest-Dagen, ende Ander-sins
In ' Graven-haghe Bij Hillebrant Iacobsz Drucker Ordinaris van
Ho.M.HH.Staten Generael Anno 1615.

Lijst van beginregels (Voor een alfabetische lijst, klik hier)
<H 1> O Christe Schepper eeuwigh Licht,
<H 2> Comt die der Wereldt Heylandt sijt
<H 3> Al wat hier op der Aerden woont
<H 4>In tijdts sijt ghy comen IESV CHRISTE HEER
<H 5> Wilt onsen God een nieuw liedt singen
<H 6> Na dien Augustus door zyn landen
<H 7> In d'Hooghste Heem'len zy Godt eer
<H 8> Soo rasch der Eng'len Schaer
<H 9> Ghy Volck'ren wilt den Heer met Loffsangh prijsen
<H 10> Siet Emanuel (o Naam seer wijdt vermaart Die van Gabriel ons was geopenbaert)
<H 11>Dit 's den dagh die vruechde geeft
<H 12>Van Godes Throon com' ick tot u
<H 13> Een Kindeken is ons geboren in Bethle'em
<H 14> Weest welcom o ghy edel Gast
<H 15> Waar heen waar heen o Mensch droeff van gemoed
<H 16> Weest nu verhuecht al ghy Oprechten

<P Volgen eenige Hymni op het H. Lijden onses liefs Heeren IESVS CHRISTI>

<H 17> O Christe die ons aller Coningh sijt
<H 18> Wat gaat u voose Menschen aan
<H 19> Die Wereldt groot sy nu ter tijdt
<H 20> Myn hert o Vader vlieght niet hoogh:
<H 21> Myn Iongeren wilt hooren
<H 22> Wilt onsen Heer nu vallen t' saam te voet
<H 23> O Petre, u tot bidden stelt:
<H 24> Ah, Ah, Mijn Godt, hoe bangh is 't hert
<H 25> Helpt Heer, Christum in dit Lijden
<H 26> Wie moet hem niet ten hooghsten nu verwond'ren
<H 27> Troost u Soon, Heer
<H 28> Mijn Godt wat wonder dingen
<H 29> Ick hebb' een wijl geswegen
<H 30> O Heer men heeft van jonghs my niet gespaart:
<H 31> Ghy Ioden nu seer weynigh Christum acht
<H 32> Hier voor ick was van alle Man ge-eert:
<H 33> Ick bidd' u helpt my o Godt goedertier:
<H 34> Als een hert met Dorst bevangen hijght na Water-beken koel:
<H 35> O Heer hoe bitter is dit lijden
<H 36> 's Avonds als de Son gingh duycken
<H 37> Onder vele vrome Mannen Die Kroon spannen

<P HYMNI Op Paschen>

<H 38> Comt laat ons vrolijck singen
<H 39> Christus was in 's Doodts banden swaar
<H 40> Wy willen Christo onsen Heer
<H 41> Wel op mijn harp 't en moet u niet vervelen
<H 42> Wat sal 't doch met ons nu wesen
<H 43> Hoe haast can Godt een saack verkeeren

<P LOF-SANGEN op Hemel-vaarts dagh>

<H 44> Wie magh dit sijn die hier comt gaen soo moedigh
<H 45> Ghij Volckeren doet op uw ooren

<P HYMNI Op Pincksteren te singen.>

<H 46> Comt Heyl'ge Geest, en Schepper groot
<H 47> Godt nemmermeer zijn Volck en sal verlaten
<H 48> Comt Heyl'ge Geest van boven met uw' stralen
<H 49> Godt zijn Schat-Camer heeft onsloten
<H 50> Het is voorwaar een Wonderwerck
<H 51> Dancket alle nu de Heere

<P Volgen eenige Morgen ende Avond-Gebeden>

<H 52> 't Is tijdt laat ons Godt gaan loven
<H 53> Comt laat ons blijd' in de Heer
<H 54> De helle Son, en aller Wereld Oogh
<H 55> O Christi die zijt Licht en Dagh
<H 56> Godt, die den Cloot der Wereldt hebt gesticht
<H 57> O Godt wilt ons doch bewaren
<H 58> Het glinst'righ Firmament, verciert met gulden loov'ren,