NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Het Boek der

Psalmen

nevens de Gezangen, bij de

Hervormde Kerk van Nederland in gebruik

Op last van de Hoog-Mogende Heeren
STATEN-GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN,

Uit drie berijmingen in het jaar 1773 uitgekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen mitsgaders de Catechismus, Formulieren en Gebeden der Hervormde Kerk

Ingericht overeenkomstig de thans gebruikelijke taal en spelling

Gedrukt te Amsterdam
bij C.A. SPIN & ZOON

1848 (afgebeelde editie)

Lijst van psalmen uit de verschillende berijmingen

Suggesties van psalmen bij verschillende gelegenheden

Het ontstaan van de staatsberijming volgens het KUNSTKEURIG PSALMBOEK

Index

Alfabetische Index

Index Eenige Gezangen

Psalmen op dezelfde melodie