NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Voorwoord

De stichting Evangelisch Werkverband (EW) brengt evangelische christenen bijeen die actief betrokken zijn bij de Samen op Weg kerken. In het Evangelisch Manifest, dat zij in 1995 uitgaf, werd aangegeven dat zij verlangt naar geestelijke vernieuwing voor de traditionele kerken. Het EW wil daarbij niet als criticus langs de zijlijn staan, maar als
betrokken en biddende partner de opbouw van de gemeente dienen.

Bij het spreken over geestelijke vemieuwing is de vemieuwing van de lofzang van de gemeente een belangrijk aspect. Een schat aan evangelische liederen is, naast al het goede dat in het Liedbcek voor de kerken wordt geboden, velen tot zegen. Steeds meer wordt er uit dit evangelisch liedgoed geput tijdens kerkelijke bijeenkomsten, jeugddiensten,
enzovoort. Soms wordt daarbij gebmik gemaakt van copieerwerk, waarbij geen rechten worden voldaan aan de rechthebbenden.

Om het goede van het evangelisch liedgoed samen te brengen, het gebruik ervan te stimuleren en het illegaal gebruik ervan onnodig te maken heeft het bestuur van het EW besloten om te komen tot de uitgave van deze Evangelische Liedbundel.

Een werkgroep, bestaande nit mensen die thuis zijn in het evangelisch liedgoed en vaardig zijn in theologie, liturgie en taal, heeft de liederen volgens theologische, muzikale en taalkundige criteria getoetst en geselecteerd, zodat de opgenomen liederen geschikt zijn voor kerkelijk gebruik.

Tot de voorbereiding heeft ook behoord overleg met de gezamenlijke moderamina van de Samen op Weg kerken en contact met verschillende kerkelijke organen van bijstand. We zijn dankbaar voor de suggesties, die wij van hen en van anderen mochten ontvangen. Bij het tot stand komen van deze bundel is samengewerkt met het Confessioneel Gere-
formeerd Beraad.

Aan de kerken bieden wij nu met blijdschap, dankbaarheid en verwachting deze Evangelische Liedbundel ten gebruike aan.

Met blijdschap, omdat voor het eerst veel van het evangelisch liedgoed is samengebracht in ddn bundel, ook vele nog niet eerder gepubliceerde liederen en een groot aantal kinder- en tienerliederen.

Met dankbaarheid aan God, omdat Hij ons de lofzang in de mond legt. Het verlangen de Here te loven, te prijzen en te aanbidden inspireert steeds weer tot het schrijven en componeren van nieuwe liederen. Naast de prachtige psalmen en gezangen uit de kerk van alle eeuwen mogen wij steeds nieuwe woorden en melodieen zoeken om ons geloof in God
de Vader, de Zoon en de heilige Geest uit te zingen.

Met dankbaarheid ook aan allen die zich vrijwillig hebben toegewijd aan het samenstellen van deze bundel. Hun namen vindt u elders in deze uitgave. Het plotselinge overlijden in 1997 van ds. C. van de Velde (Huizen) die namens het Confessioneel Gereformeerd Beraad zich vol toewijding heeft ingezet voor het samenstellen van de Evangelische
Liedbundel was voor ons allen een diepe schok.

Behalve de leden van de werkgroep hebben velen meegewerkt aan de totstandkoming van deze liedbundel, zowel binnen het Confessioneel Gereformeerd Beraad, het EW, alsook van de muziekuitgevers die de rechten van auteurs en componisten vertegenwoordigen. Ook de velen die met hun kritiek, adviezen en correcties hebben bijgedragen aan de
totstandkoming willen wij van harte bedanken.Met verwachting bieden wij deze bundel aan, omdat wij geloven, dat
die tot zegen zal kunnen zijn in onze kerken.

Van harte hopen wij, dat de Evangelische Liedbundel een bijdrage mag leveren aan de vemieuwing in onze kerken. Nu het evangelisch liedgoed is samengebracht in Un handzame bundel is het mogelijk geworden binnen de kerken er nog meer gebruik van te maken. Waar deze liederen nog niet bekend zijn, mag de bundel een aanzet geven tot vernieuwing van de gemeentezang en de liturgie. Dat de liederen, die erin opgenomen zijn, gezongen mogen worden tot eer en aanbidding van God, de Schepper van hemel en aarde en de Heer van de geschiedenis en tot vertroosting en geloofsopbouw voor de gemeente.

Namens het Evangelisch Werkverband binnen de VPKN i.w.
ds. J. Eschbach, voorzitter

Namens het Confessioneel Gerefortneerd Beraad,
ds. A.W.W. de Ruiter, voorzitter
oktober 1999