NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Geroepen om te zingen

Woord vooraf

Toen enkele jaren terug jongeren in Oenkerk duidelijk te kennen gaven dat de kerkdienst hen niet veel zei, o.a. omdat er zo weinig liederen gezongen werden die hen aanspraken, werd besloten daar met elkaar iets aan te doen. Er kwam een eigen bundeltje met liederen voor kinderen en jongeren (en een aantal liederen van vroeger, waaraan velen uit hun eigen
jeugd nog goede herinneringen bewaren).

Deze bundel kreeg een vervolg, toen - vanwege de grote belangstelling - gemeenten in het hele land in de gelegenheid werden gesteld om met concrete voorstellen te komen voor een nieuwe bundel voor landelijk gebruik. Vanuit meer dan 200 gemeenten werden liederen aangedragen. Sommige gemeenten hadden alleen behoeften aan liederen voor kinderen
en jongeren. Andere gemeenten zagen toch ook graag voor ouderen een aantal liederen opgenomen. Daarom werd besloten tot een dubbele uitgave. Beide bundels hebben dezelfde opbouw en bevatten in grote lijnen dezelfde liederen. Maar in de ene bundel wordt ieder onderdeel besloten met een of meer liederen voor ouderen, terwijl er in de andere
bundel op die plaats nog meer liederen voor kinderen en jongeren staan.
In deze pocket-uitgave staan voor de compleetheid de liederen voor ouderen in een extra katern achterin opgenomen.

In de bundel staan de liederen gerangschikt naar de gang van de kerkdienst: een ontmoetingsplek met God bij uitstek. Maar dat neemt niet weg dat verreweg de meeste liederen ook op andere plaatsen gezongen kunnen worden: overal waar mensen God willen proberen te ontmoeten, kunnen liederen helpen.

Bij deze bundel is ook een losbladig 'Werkboek' verschenen, waarin naast zettingen voor orgel en piano, volop ruimte is voor creatieve inbreng vanuit de plaatsen waar met deze bundel gewerkt wordt.

Wie verwerkingsidee6n heeft voor bepaalde liederen, of bijvoorbeeld begeleidingsmuziek voor een jeugd-muziekgroep heeft geschreven, wordt hartelijk uitgenodigd deze op te sturen naar de uitgever. Dit materiaal komt dan ook voor anderen beschikbaar en kan bij het betreffende lied in het'Werkboek' worden gevoegd.

 

Waar de noodzaak gezien wordt van meer samenspel op het terrein van de godsdienstige opvoeding kan men concreet aan de slag: een lied, waaraan op school met muziekinstrumenten met veel plezier gewerkt is, kan in de liturgie op zondag door de kinderen met de gemeente feestelijk worden herhaald. Kinderen die op club of catechese beeldend aan het werk zijn geweest met een lied, kunnen zo op hun manier een bijdrage leveren aan de eredienst.

Waar vieren en vertellend met kinderen en jongeren stilgestaan wordt bij het geheim van God, zal telkens weer behoefte zijn aan liederen die hen wat tekst en melodie betreft aanspreken. Op school, in de kerk en thuis.
Ik hoop dat velen, jong en oud, met plezier uit deze bundel zullen putten.
Oenkerk, zomer 1990
Geert Tromp

Aanwijzingen voor het gebruik

In de indeling van deze bundel wordt het verloop van de kerkdienst gevolgd. Bij ieder onderdeel zijn de liederen zoveel mogelijk gerangschikt naar de leeftijdsgroep voor welke ze bedoeld zijn.

Op diverse plaatsen zijn, klein en cursief, suggesties voor het gebruik van een lied aangegeven.

Zo kan bijvoorbeeld een mogelijkheid voor wisselzang aangegeven zijn, waarbij (s) =solo

(v) = vrouwen/meisjes
(m) = mannen/jongens
(a) = allen

Wanneer van de aangegeven mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, hoeft men alleen nog maar te zeggen dat het lied gezongen wordt, zoals dat staat aangegeven. Bij die liederen waar gitaargrepen voorhanden waren, staan deze bij de muziek afgedrukt.