NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
VOORWOORD 119 Gezangen 1962
VOORBERICHT

L.S.

De generale synode van Rotterdam 1953 memoreerde in haar besluit over de gezangen "dat onderscheidene kerkelijke 'vergaderingen de begeerte te kennen gegeven hebben om de bundel Enige Gezangen aan een grondige herziening te onderwerpen en het getal van deze gezangen uit te breiden, speciaal voor de Christelijke feestdagen en voor bijzondere diensten".

Daarbij sprak deze synode nit "dat voor een dergelijke herziening en uitbreiding genoegzame redenen bestaan". Vervolgens benoemfe zij vijf deputaten, die de opdracht ontvingen dit werk ter hand te nemen en voorstellen te doen tot uitbreiding van de bestaande bundel met "een beperkt aantal Schriftuurlijk verantwoorde gezangen".

Deze deputaten hebben aanvankelijk op eigen initiatief en later in opdracht van de synode van Leeuwarden 1955/56 nauw samengewerkt met de hervormde gezangencommissie om - ten
aanzien van die gezangen die beide kerken gemeenschappelijk zouden bezitten - te komen tot gelijkluidendheid van tekst en melodie. Deputaten waren in staat aan de synode van Apeldoorn in 1961 te rapporteren dat zij met hun arbeid gereed gekomen waren en de synode aanvaardde de bundel zoals die u thans aangeboden wordt en gaf deze vrij voor gebruik in de eredienst.

Het is zowel voor het moderamen als voor de deputaten een oorzaak van blijdschap dat dit resultaat is bereikt en dat op deze wijze aan het groeiend verlangen in onze kerken het Nieuw-
testamentische lied in haar samenkomsten te kunnen zingen tegemoetgekomen is.

Zij spreken de wens uit dat deze bundel dienen moge tot verheerlijking van de naam van onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest en tot vertolking en verdieping van her geloof in Hem,
uit Wie, door Wie en tot Wie alle dingen zijn. .

De deputaten: Het moderamen van de synode van Apeldoorn 1961/62:
Ds. P. D. Kuiper, voorz. Ds. P. D. Kuiper, praeses
Dr. C. N. Impeta, secr. Dr. P. G. Kunst, assessor
Ds. L. Hoorweg Ds. E. N. van Loo, scriba I
L. Huizenga + Drs. L. ten Kate, scriba II
C. Rijnsdorp