NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisVoorwoord (eigenlijk nawoord) Geestelijke Liederen uit de Schat der Eeuwen

 

Opdat ieder in staat zal zijn tot de kennisneming van hetgeen als _ een gemeenschappelijk geloofsbezit van de Kerk der Eeuwen moet worden aangemerkt, wordt de v o 1 k s u i t g a v e van dezen bundel verkrijgbaar gesteld tegen den prijs van her papier, den band, eenige adrninistratie-kosten en eene kleine rente voor her voortdurend in voorraad hebben
van exemplaren. Dit is te zamen din gulden en vijftig cents, bij minstens duizend exemplaren tegelijk e e n g u l d e n. Hiermede wordt ten aanzien van het geestelijke lied gehandeld naar het woord: „gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet", (Matthaeus 10 : 8.)

Om de hier aangeboden en de daarnevens voor vier zangstemmen geharmoniseerde uitgave mogelijk te maken, moet, uiteraard het a u t e u r s r e c h t op het geheel en op de onderdeelen gehandhaafd blijven. ''s Gravenhage, op den eersten Kerstdag van het Jaar onzes Heeren 1934.