NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
VOORWOORD 150 Psalmen Proeve van een nieuwe berijming 1961
WOORD VOORAF

Een dubbele vreugde is ons de verschijning van deze proefbundel: alle honderdvijftig psalmen in nieuwe berijming en met de muzikale notatie!

In december 1958 verscheen het nu bij velen bekende boekje: "110 Psalmen. Proeve van een nieuwe berijming, aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming."

Om de zingende gemeente gelegenheid te geven tot kennismaking, beproeving en opbouwende critiek, werd toen uitgegeven wat op dat moment gereed lag; om technische en finaneiele redenen zonder muziek. Slechts node werd de muzikale notatie weggelaten:
bepaalde onbekende melodieën kregen zodoende minder kans om opnieuw ontdekt te worden.

Des te meer stemt het de Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming, de Werkcommissie en alle medewerkende dichters tot voldoening en blijdschap, dat het mogelijk bleek de inmiddels gereedgekomen proeven van nieuwe berijming van alle honderdvijftig
psalmen te doen verschijnen in een fleuriger gewaad, en met de muzikale notatie zoals deze door onze muzikale adviseurs was vastgesteld.

De Stichting heeft met genoegen gemerkt dat ook van rooms-katholieke zijde belangstelling voor deze protestantse proefbundel bestaat. In verband hiermede werd ook aan een rooms-katholieke uitgever toestemming verleend een aantal exemplaren van deze editie in de handel te brengen.

Wat betreft de muzikale notatie willen wij thans alleen mededelen, dat bij het noteren van de melodieën uitgangspunt was de uitgave van Geneve 1562.

De Heer Pierre Pidoux, organist te Montreux, zeggen wij voor enkele gegevens hartelijk dank.
Wat men boven de melodieën genoteerd vindt, is het jaar van de oudste ons bewaard gebleven uitgave waarin wij de melodie in haar eerste en in haar definitieve vorm aantreffen.

Nadere gegevens omtrent componist, eerste uitgave etc. hopen wij in de definitieve psalmbundel te vermelden. Van de dichter M. Nijhoff, die in 1953 aan het werk
der psalmberijming ontviel, zijn zes van de zeven psalmen die hij ons had nagelaten, ongewijzigd opgenomen. Overigens worden de namen der medewerkende dichters ook nu nog niet genoemd. Wordt deze nieuwe berijming door de Kerken aanvaard, dan
zal bij definitieve invoering een en ander worden verteld over het ontstaan van deze bundel, over de werkwijze der commissie en de identiteit der medewerkende dichters.

De ingekomen reacties geven ons de gegronde hoop, dat dit volledige psalmboek gunstig zal worden ontvangen. In kerken_en scholen kan er nu uit gezongen worden. In gezinnen en verenigingen en op alle daarvoor in aanmerking komende bijeenkomsten kan
men ermee kennismaken. De berijmingen sluiten aan bij de nieuwe bijbelvertaling; ieder voor zich kan beoordelen of aan de grondtekst recht gedaan is.

Inmiddels kunnen eventuele critische opmerkingen of voorstellen tot wijziging, ingezonden worden bij het secretariaat van de Interkerkelijke Werkcommissie voor de Psalmberijming, Carnegielaan 9 te 's-Gravenhage.

Allen die aan de totstandkoming van deze berijming hebben medegewerkt, spreken hun dank-
baarheid nit voor het feit, dat interkerkelijke samenwerking in zo eensgezinde geest mogelijk bleek, - en de hoop, dat hun arbeid niet tevergeefs moge zijn, doch moge dienen tot lof van God, die elk nieuw geslacht een nieuw lied op oude wijze wil doen zingen met mond en hart.

De Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming:
Ds. P. D. Kuiper, voorzitter
Ds. F. H. Landsman, secretaris

De Interkerkelijke Werkcommissie
voor de Psalmberijming:
Prof. Dr. G. Kuiper, voorzitter
Dr. H. Schroten, secretaris