NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwInsteek vanuit het liedmateriaal naar het gebruik.

Het nieuwe liedboek bevat:

1. Een afdeling met psalmen, waarin de Psalmberijming van 1967 wordt opgenomen, welke psalmberijming tot het liturgische erfgoed van de Nederlandse protestantse kerken behoort. Naast deze berijmde psalmen is ook een groot aantal onberijmde en nieuw berijmde psalmen opgenomen, zoals bijvoorbeeld psalmen uit 'Gezangen voor Liturgie' en uit de uitgave 'Voor de Kinderen van Korach'.

Toepassing: afhankelijk van het psalmgebruik van de gemeente

2. Een keuze uit de gezangen uit het Liedboek, zowel de 'klassiekers' van het 'nieuwe Nederlandse kerklied' uit de vorige eeuw als een keuze uit oudere liederen, die een sprekend voorbeeld van onze gemeentezangtraditie.

Toepassing: Dit is de kern van de bestaande protestantse traditie waarop voortgebouwd wordt

3. Een keuze uit liedboeken van andere kerken en uit verschillende tradities en bewegingen in de kerken in Nederland, bundels zoals 'Gezangen voor Liturgie', 'Evangelische Liedbundel', 'Oud-Katholiek Gezangboek', 'Zingend Geloven', 'Tussentijds', 'Verzameld Liedboek' (Huub Oosterhuis), 'Eva's lied', 'Zingende Gezegend' (André Troost) en uitgaven van de basisbeweging.

Toepassing: Dit is de zich ontwikkelende oecumenische Nederlandse traditie

4. Een keuze uit liederen uit het buitenland, vooral van liederen uit recent verschenen gezangboeken uit het buitenland, liederen uit Taizé en Iona en van liederen die in internationaal-oecumenisch verband belangrijk zijn geworden.

Toepassing: De toenemende mobiliteit geeft toegang tot inspiratie over de grenzen heen. Een bloemlezing hieruit maakt deze bronnen van inspiratie vruchtbaar voor de Nederlandse gemeentezang.

5. Kinder-, jeugd- en tienerliederen van een zodanig niveau dat zij door de hele gemeenschap kunnen worden meegezongen zonder dat iemand zich tekort gedaan voelt. Deze liederen zijn in de verschillende rubrieken opgenomen.

Toepassing: Versterking van het transgeneratieve gemeenschappelijk zingen.

6. Liturgica: te zingen varianten voor vaste elementen uit de orde van dienst (gezongen drempelgebeden, acclamaties, tafelgebeden, etcetera).

Toepassing: Versterking van de actief zingende rol van de gemeente in de eredienst.

7. Verder materiaal dat een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de gemeentezang zoals canons en zangspreuken (bijvoorbeeld als refrein bij een gesproken tekst).

Toepassing: Het verlevendigen van de eredienst en andere bijeenkomsten.

8. Gebeden en teksten voor meditatie, niet op muziek gezet.

Toepassing: Het Liedboek2013 is mede bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor de stille kamer thuis. Meditatieve teksten kunnen, naast liederen, ook een belangrijke functie vervullen in het pastoraat. Een dergelijke gebruik van een liedboek is in Nederland weliswaar niet nieuw, maar weinig gebruikelijk. In de gereformeerde traditie was een liedboek bijna uitsluitend voor gebruik in de eredienst bestemd. De meditatieve teksten zijn opgenomen in verband met de toegenomen behoefte daaraan voor het persoonlijke geloofsleven.