NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwLiedboek als Liturgische Ordening

Het Liedboek2013 kent een liturgische ordening naar het verloop van de dag, het kerkelijk jaar (proprium) en naar opbouw van de dienst (ordinarium).

A: Volgens het dagritme:
p.495 GETIJDEN VAN DE DAG
p.514 Morgen
p,541 Middag
p.542 Maaltijd
p.553 Avond

A: Voorbeelden

B: Volgens het ritme van de zondagse eredienst (Ordinarium= wat standaard tot de (uitgebreide) eredienst behoort)
p.593 DE EERSTE DAG
p.595 Ordinarium
p.599 Aanvang
p.616 Drempelgebed
p.624 Kyrie en Gloria
p.660 Tien Woorden
p.665 Rond de Schriften
p.686 Halleluja
p.690 Schriftacdamatie
p.693 Credo
p.707 Belijdenis en Doop
p.726 Bevestiging ambtsdragers
p.730 Inzameling gaven
p.734 Gebedsacclamatie
p.739 Onze Vader
p.747 Maaltijd van de Heer
p.812 Te Deum
p.816 Afsluiting
p.829 Zending en Zegen

B Voorbeelden

C: Volgens het ritme van het kerkelijk jaar (Proprium=eigen aan de tijd van het jaar)
p.833 GETIJDEN VAN HET JAAR

p.835 Adventstijd
p.881 Kersttijd
p.941 Epifanientijd
p.968 Veertigdagentijd
p.1003 Drie dagen van Pasen
p.1104 Paastijd
p.1131 Hemelvaart
p.1139 Pinksteren
p.1182 Trinitatis
p.1187 Bevrijdingsdag
p.1192 Zomertijd
p.1193 Herfsttijd
p.1199 Oogst
p.1205 Hervormingsdag
p.1208 Allerheiligen
p.1225 Geloofsgetuigen
p.1243 Voleinding

Binnen de orde van de dienst krijgen tijdeigen (proprium) gezangen een plaats omdat die passen bij het leesrooster.

C Voorbeelden

D. Liturgie van het leven
DI. Liturgie van de levenstijd
p.1285 LEVEN
p.1287 Levenstijd
p.1298 Trouw
p.1308 Levensreis
p.1384 Bidden
p.1423 Geloven
p.1476 Levensgrens

DI Voorbeelden


DII. Liturgie van het leven: thema's
p.1499 SAMEN LEVEN
p.1501 Kerk
p.1515 Schepping
p.1529 Gerechtigheid
p.1552 Vrede

DII Voorbeelden