NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisOpbouw van de Novus Ordo Missae 1970
De mis bestaat uit verschillende onderdelen : naast de Opening van de Dienst en de Wegzending, zijn er twee grote delen te onderscheiden: de Dienst van het Woord en de Dienst van het Altaar. De opbouw van een eucharistieviering is als volgt:


Openingsriten (Ritus initiales)
Binnenkomst van de priester (Introitus) - de mensen gaan staan, uit eerbied voor degene die hij via de hiërarchie uiteindelijk vertegenwoordigt en symboliseert (Christus).

Begroeting van het altaar en de gemeenschap (Salutatio altaris et populi congregatio) - officiële begroeting in de naam van God.

Schuldbelijdenis (Actus paenitentialis) - belijdenis aan God van persoonlijke menselijke zwakheden, fouten en onvolmaaktheden en een bewust zich op God richten als liefdevolle en barmhartige.

Het Kyrie (Kyrie eleison) - gebed om ontferming.

Het Gloria (Gloria in excelcis) - Een lofzang, afhankelijk van de periode van het kerkelijk jaar al of niet gezongen.

Openingsgebed - de priester bidt het openingsgebed, eventueel voorafgegaan door een ogenblik stilte om eenieder de gelegenheid te geven voor zichzelf te bidden. Na het openingsgebed gaan de mensen terug zitten om te luisteren naar de lezingen.
[bewerk]
Woorddienst (Liturgia verbi)
De lezingen (Lectiones biblicae) worden, na plechtige overhandiging van de boeken door de lector gelezen :
Eerste lezing uit het Oude Testament
Tussenzang uit een Psalm
Tweede lezing uit de Handelingen of de Brieven van de apostelen. Deze lezing wordt in Vlaanderen vaak ten onrechte weggelaten. Op een weekdag is er slechts één lezing.
Hierna staat men recht voor het Alleluia en de Evangelielezing.

Alleluia (Acclamatio ante lectionem Evangelii).
Evangelielezing (Evangelium) door de priester. De evangelielezingen wisselen jaarlijks volgens het ABC-schema: in een A-jaar wordt voornamelijk gelezen uit het Evangelie naar Mattheus, in een B-jaar uit Marcus en in een C-jaar Lucas. Het Evangelie naar Johannes wordt vooral rond de paasdagen gelezen. De rode draad door de twee of drie lezingen is de 'verkondiging van Christus': vanuit het Oude Testament als profetie en vanuit de evangeliegedeelten als vervulling van de belofte. Na het Evangelie gaan de mensen terug zitten om te luisteren naar de Homilie.
Homilie (Homilia) - ook wel preek genoemd. Dit is een toelichting die de priester geeft op de lezingen.

Geloofsbelijdenis (Professio fidei) - De geloofsbelijdenis (onder de formulering van de Geloofsbelijdenis van Nicea of de belijdenis van de Apostelen) wordt rechtstaand opgezegd of gezongen.
Voorbeden (Oratio universalis) - De lector leest een aantal beden voor kerk en wereld. (Daarna bidt eenieder eventueel nog een ogenblik in stilte voor zijn eigen intenties.) De priester bidt daarna een afsluitend gebed.
[bewerk]
Eucharistische Dienst (Liturgia eucharistica)
In de eucharistieviering, die de priester dagelijks opdraagt, gaat het om dienstbaarheid en offer. Brood en wijn zijn hierin tekenen van de bereidheid zichzelf te geven, in navolging van en in verbinding met de zelfgave van Jezus aan het kruis. De priester en de gelovigen gaan 'ter communie', dat wil zeggen 'nemen Christus tot zich via brood en wijn'. Via een ritueel worden lichaam en bloed van Christus geacht op mystieke wijze aanwezig te zijn in hostie en wijn ('transsubstantiatie'). Volgens de rooms-Katholieke theologie gelooft men dat de Heilige Geest positieve veranderingen bewerkstelligt in mensen die de eucharistie vieren.

Bereiding van de gaven (Praeparatio donorum)
Gebed over de gaven (Oratio super oblata)
Eucharistisch gebed (Prex eucharistica)
Onze Vader (Pater Noster)
Gebed om vrede (Ritus Pacis)
Broodbreking (Fractio Panis)
Communie (Communio)
[bewerk]
Slotritus (Ritus Conclusionis)
Wegzending en zegen - heenzending van de door de viering toegeruste gelovigen.
En zegening van het volk door de priester en het Ite Missa est.