NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
"Onze Hulp" een gemeenteboekje, uitgegeven op verzoek van de Gereformeerde Deputaten voor de Eredienst en de Commissie Dienstboek van de Hervormde Raad voor de Eredienst door de Prof. Dr. G. van der Leeuw-stichting, Amsterdam 1978

 

VOORBEREIDING
(GROET)
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED

Onze hulp in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Almachtige God,
voor U liggen alle harten open, alle begeerten zijn U bekend en geen geheim is voor U verborgen;
reinig de overleggingen van ons hart door de ingeving van Uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben en grootmaken Uw heilige Naam:
door Christus, onze Heer.
AMEN.

EERSTE PSALMGEZANG

LITANIE-GEBED en/of KYRIE
Laat ons de HEER om ontferming aanroeper voor de nood der wereld
en Zijn Naam prijzen:
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde!

voorganger of cantorij: HEER ontferm U,
gemeente " HEER ONTFERM U,
v/cantorij HEER ontferm U.
cantorij Christus ontferm U,
gemeente CHRISTUS ONTFERM U,
cantorij : Christus ontterm U,
Cantorij HEER Oritferm U,
gemeente HEER ONTFERM U,
cantorij: HEER ontferm U !

GROOT-GLORIA
voorganger Ere zij God in den hoge en vrede op aarde voor mensen van Zijn welbehagen.

cantorij Wij loven U,
gemeente WIJ VEREREN U,
cantorij wij zegenen U,
gemeente WIJ VERHEERLIJKEN U,
cantorij: wij danken U voor uw heerlijkheid, HEER God, Koning des hemels,
gemeente GOD ONZE VADER ALMACHTIG
cantorij U HEER, eniggeboren Zoon, Jezus, Messias,
gemeente O HEER, GOD, LAM VAN GOD, ZOON VAN DE VADER,
Cantorij Gij die de zonden der wereld wegdraagt,
gemeente ONTFERM U OVER ONS;
Cantorij: die de zonden der wereld wegdraagt,
gemeente HOOR ONS GEBED.
cantorij Gij die gezeten zijt ter rechterhand van God de Vader,
gemeente ONTFERM U OVER ONS.
Cantorij Want Gij alleen zijt heilig,
gemeente GIJ ALLEEN DE HEER,
Cantorij Gij Allerhoogste,
cantorij en gemeente JEZUS MESSIAS MET DE HEILIGE GEEST IN DE HEEKLIJKHEID VAN GOD DE VADER. AMEN.

DE HEILIGE SCHRIFT
GROET
v De HEER zij met u.
g. OOK MET U ZIJ DE HEER!

GEBED BY DE OPENING VAN DE SCHRIFT

DE SCHRIFT, GESPROKEN EN GEZONGEN
De verschillende lezingen kunnen worden afgewisseld met gemeentezang als regel uit het (rijm-)psalter en tezamen worden afgesloten met de lofzegging:
cantorij en gemeente U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VA-DER, O ZOON, O HEILlGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

UITLEG en PREDIKING
LIED
DE GELOOFSBELIJDENIS'
I+II
IK GELOOF IN EEN GOD, DE ALMACHTIGE VADER, SCHEPPER VAN DE HEMELEN EN VAN DE AARDE, VAN ALLE ZIENLIJKE EN ONZIENLIJKE DINGEN.
I
En in een Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen,
II
GOD VAN GOD, LICHT VAN LICHT, WAARACHTIG GOD VAN WAARACHTIG GOD, GEBORE:N NIET GEMAAKT,
I
een van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn,
II
DIE OM ONS MENSEN EN OM ONS HEIL IS AFGEDAALD UIT DE: HEMEL, EN VLEES GEWORDEN IS VAN DE HEILIGE GEEST UIT DE MAAGD MARlA
I+II
EN MENS IS GEWORDEN;
I
die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is;
II
TEN DERDEN DAGE IS HIJ OPGESTAAN VOLGENS DE SCHRIFTEN,
I
en opgestegen naar de hemel is Hij nu gezeten aan de rechterhand des Vaders,
II
EN WEDEROM ZAL HIJ KOMEN MET HEERLIJKHEID OM TE OORDELEN DE LEVENDEN EN DE DODEN;
I+ II
EN ZIJN KONINKRIJK ZAL GEEN EINDE HEBBEN.
I
En ik geloof in de Heilige Geest, die HEER is en levend maakt,
II DIE VAN DE VADER EN DE ZOON UITGAAT,
I.
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
II
DIE GESPROKEN HEEFT DOOR DE PROFETEN.
I
En een heilige, algemene en apostolische kerk.
II
IK BELIJD EEN DOOP TOT VERGEVING DER ZONDEN.
I+ II
EN IK VERWACHT DE OPSTANDING DER DODEN EN HET LEVEN VAN DE WERELD DIE KOMEN ZAL I
AMEN.

GEBEDEN EN GAVEN

VOORBEDEN
INZAMELING DER GAVEN, waarbij een gebed kan worden uitgesproken en ter begeleiding waarvan een lied kan worden gezongen. Wanneer de tafelgemeenschap niet wordt gevierd, zal de dienst hierna besloten worden met een lied en de zegen.

Wordt zij wel gevierd, zoals dat van meet af in de Christenheid kenmerkend geweest is voor de dag des Heren, dan zal de nu volgende nodiging gevarieerd worden in overeenstemming met de vigerende pastorale gewoonten en kerkrechtelijke afspraken; ook de architectuur van het beschikbare kerkgebouwen de daarmee samenhangende vorm van de avondmaalsviering kan daarbij van invdoed zijn.

DE MAALTIJD DES HEREN
NODIGING

HET TAFELGEBED,

DE GROTE LOFZEGGING, wisselend, of althans ten dele, in overeenstemming met de gang van het kerkelijk jaar of tenminste met schriftuitleg en voorbeden.
v. De HEER zij met u!
g. OOK MET U ZIJ DE HEER!
v. De harten omhoog!
WIJ HEFFEN ZE OP TOT DE HEER.
v. Brengen wij dank aan de HEER, onze God!
g. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
v. Ja, het is werkedijk met recht en met reden onze vreugde on plicht, o HEER, onze God, dat wij U dank brengen overal en altijd, door Christus, onze Heer.
Want hemel en aarde hebt Gij geschapen, de mens en zijn broeder hebt Gij geroepen Uw bondgenoot to zijn voor het leven.
Gij hebt Abraham, Uw vriend, en Israel, Uw volk, uit het diensthuis geleid
en hen geboden op weg te gaan naar hot land der belofte.
Door de mond van profeten hebt Gij gesproken, geheimen ontsloten en ogen geopend
om Uw toekomst van vrede te schouwen. Gij hebt Jezus, Uw Zoon, de Gezalfde, in de wereld gezonden tot verzoening van wat op aarde en in de hemelen is. Daarom zegenen wij Uw grote Naam
on wij zingen het uit met profeten en apostelen,
met al wat adem kreeg om te loven,
met al wie hebben volhard tot het einde:

cantorij en gemeente
HEILIG, HEILIG, HEILIG, O HEER VAN ALLE MACHTEN, HEMEL EN AARDE ZIJN VOL
VAN UW HEERLIJKHEID. HOSANNA IN DEN HOGE!
GEZEGEND DIE DAAR KOMT IN DE NAAM VAN DE HEER ! HOSANNA IN DEN HOGE!
v. Wij zegenen U omwille van Jezus, Uw Zoon, Uw onvolprezen gave,
die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht;
die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven.
Want in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood,
sprak de dankzegging uit, brak het
en zei:
"Dit is mijn lichaam voor u,"doet dit tot mijn gedachtenis."
Evenzo ook de beker,
nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei:
"Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; "doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
"tot mijn gedachtenis".

g. ZO GEDENKEN WIJ DAN
HET VERLOSSENDE LIJDEN
VAN DE MESSIAS, ONZE HEER, DIE VERREZEN IS EN LEEFT,
EN VERKONDIGEN WIJ ZIJN DOOD, TOTDAT HIJ KOMT: MARANATHA!
v. Zend dan, o God, Uw heilige Geest, zodat wij eten en drinken het leven, dat niet vergaat. En zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de velden maar werd samengebracht
en een is geworden, breng zo Uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van Uw vrede.
Want U alleen komt alle eer toe door Jezus, uw dienaar, in eeuwigheid.
g. AMEN.
u Bidden wij tot God, onze Vader.
met de woorden, die Hij ons geleerd heeft:
ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT...

 

Met het wisselen van de VREDEGROET
bekrachtigen de disgenoten, dat zij elkander in Christus aanvaarden.

Tijdens de BREKING VAN HET BROOD kan worden gezongen:
cantorij
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons,
gemeente
LAM GODS, DAT DE ZONDEN DER WERELD WEGDRAAGT, ONTFERM U OVER ONS.
cantorij en gemeente
LAM GODS, DAT DE ZONDEN DER WERELD WEGDRAAGT, GEEF ONS UW VREDE.

DE GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
WOORDEN TEN BESLUITE van de tafelgemeenschap kunnen ontleend worden aan Psalm 103 of de Lofzang van Simeon; eventueel kan er na een dankgebed ook een lied worden gezongen.

WEGZENDING en ZEGEN