NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
De Tien Woorden
De dienst kan ook anders inzetten: na intochtspsalm en verootmoediging klinken de Tien Woorden als proclamatie van het Koninkrijk van God. Zij worden verbonden met een inleiding en acclamaties die verschillende accenten leggen, naargelang de toon die de gemeente wil aanheffen: aanroepend, biddend, smekend als `kenbron' van zonde ofwel lofprijzend. In de smekende vorm beseft de gemeente die voor Gods aangezicht treedt, hoezeer zij op Gods genade is aangewezen als zij zijn Woorden hoort. In de lofprijzende vorm verheugt de gemeente die Gods Woorden hoort, zich over het perspectiel dat haar geboden wordt in de verwachting van het Koninkrijk der hemelen: `De HERE God is zo goed, dat Hij ons uit het slavenhuis van de zonde en de dood heeft bevrijd. Nu behoeven we voortaan ook geen andere goden meer te vrezen. Nu mogen we zijn Naam belijden. Nu mogen we iedere zevende (eerste) dag samenkomen om Hem te loven. Nu behoeven we niet meer te doden en te stelen, nu zijn we bevrijd uit de drift van de begeerten. Looft den HERE, want Hij is goed!'

tekstvoorbeeid als lofzegging aanhef door de voorganger:
Uw woord houdt stand voor eeuwig, o HEER, van geslacht tot geslacht duurt uw trouw, want Gij spreekt tot ons: (Psalm 119:90) acclamatie van de gemeente na ieder gebod:
Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
na de laatste acclamatie besluit de voorganger:
Uw woord houdt stand voor eeuwig, o HEER, van geslacht tot geslacht duurk uw trouw.
De acclamaties van de gemeente kunnen gezegd of gezongen worden. Dit geldt eveneens voor de inleiding op de Tien Woorden. Ook is er niets op tegen de tekst van de Tien Woorden te zingen. Een toonzetting zal het proclamerend karakter ervan versterken. Bij de voordracht van de tekst wordt uitgegaan van verschillende rollen: voorganger (aanhef en besluit), lector (Tien Woorden) en allen (acclamaties).