NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis



De gemeenschap van brood en wijn
Het gebed des Heren vormt de inzet van het breken en delen van brood en wijn. Dit gebed kan gelden als kern en orientatie van alle tafelgebeden. Direct aansluitend aan dit gebed wordt dan ook het brood gebroken en de wijn uitgegoten.
De gemeenschap van brood en wijn kan worden ingeleid met de vredegroet indien deze nog niet is gewisseld bij de ncxll ging tot de Maaltijd van de Heer.
Tijdens het breken van het brood en het uitgieten van dc wijn wordt het Lam Gods gezongen (eventueel zolang dc handeling duurt).
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontfercci U over ons;
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ona de vrede!
Als het brood gebroken en de wijn uitgegoten is, klinkt nog maals een nodiging:
Zalig zij,
die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Deze nodiging kan worden gevolgd door een gebed van de gemeente:
Heer, ik ben niet waard dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond wordea. Bij het delen van brood en wijn wordt ieder persoonlijk aan gesproken.
Wie het brood deelt, zegt:
Het lichaam van Christus, voor u gegeven. Wie het ontvangt, zegt:
Amen.
Wie de wijn deelt, zegt:
Het bloed van Christus, voor u vergoten. Wie het ontvangt, zegt:
Amen.
Tijdens de gemeenschap van brood en wijn kan een Iltsd gezongen worden of worden gemusiceerd.