NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisInzameling van en gebed over de gaven
In de eerste christengemeenten werden levensmiddelen en andere gaven naar de plaats van samenkomst gebracht, waar de maaltijd tegelijk ook de vanzelfsprekende concretisering was van de diaconale zorg. Voor de viering zonderde men uit deze gaven brood en wijn af. Tegenwoordig zamelen wij geld in, dat bij de viering van de Maaltijd van de Heer samen met brood en wijn als offergaven naar de Tafel wordt gebracht. Dit offer van de gemeente (Rom. 12:1) houdt ten diepste verband met het offer van Christus, dat wij in de Maaltijd gedenken. Zo dragen de gaven (en de bijbehorende gebeden) bij aan de toebereiding van de Tafel. Brood en wijn
werden volgens de kerkvader Irenaeus aangedragen als de eerstelingen van de schepping, de schepping waarvan God zijn Koninkrijk wil maken. Daarom mag het aandragen en aanvaarden van de gaven van de gemeente bij de viering van de Maaltijd van de Heer nadruk krijgen. Als er bij gebeden wordt, dan geeft 1 Kronieken 29:14 de toon aan:
Het komt alles van U
en wij geven het U uit uw hand.
kenmerken van het gebed
- het gebed over de gaven spreekt de dankbaarheid uit voor alles wat wij van God ontvangen, het werk van zijn handen (`van U zijn alle dingen');
- ons leven, het werk van onze handen, ons vermogen en onze mogelijkheden brengen wij voor God met de bede ons daarmee te aanvaarden en deze gaven in dienst te stellen van zijn koninkrijk;
- het gebed helpt ons de 'dingen' als gaven en ons leven in een ander perspectief te zien;
- het gebed over de gaven verbindt (brood en wijn met) onze gaven (en) met al onze gebeden;
- de structuur van het gebed met of zonder Maaltijd van de Heer blijft dezelfde, accentverschillen zijn mogelijk; - het kan afgestemd zijn op de tijd van het liturgisch jaar. tekstvoorbeeid
Gezegend zijt Gij, God, Schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben gaven ontvangen. Aan U dragen wij op
s de vruchten van de aarde, brood en wijn,
het werk van onze handen. Maak het voor ons
en voor allen tot leeftocht, op weg naar uw koninkrijk, voor nu en altijd.
a. Amen.