NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisMAALTIJD VAN DE HEER - A Tafelgebed
Het tafelgebed zet in met een beurtspraak die de toon van dc lofzegging aangeeft:
v. . De Heer zij met u. of Vrede zij met u. a. En met uw geest.
v. Verheft uw harten.
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a. Hij is onze dankbaarheid waardig.
Deze beurtspraak begint met de wederzijdse groet en word( gevolgd door de aansporing: sursum corda, `omhoog de harten', met de oproep om de Heer te danken. In de beurtspraak tussen voorganger en gemeente wordt hun saamhorigheid geaccentueerd, nu de gemeente uit naam van heel de schepping de Naam van de Allerhoogste gaat zegenen. In dc dankzegging aan de Vader gedenkt, verkondigt, proclameert, viert zij zijn grote daden in schepping en bevrijding. Lofprijzend somt zij op wat Hij de eeuwen door heeft gedaan ten bate van zijn mensenvolk. Wat van zijnentwege in Israel en in Jezus Christus eens en voor altijd is geschied - heil voor alle mensen - is blijvend actueel. Deze dankzegging, prefatie, heeft een variabel karakter, naar de tijd van het jaar of hel eigene van de dag.

tekstvoorbeeld
U komt onze dank toe, HEER onze God, overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want Gij hebt ons geschapen
tot een leven van liefde en lofzang, en toen wij U loslieten,
hebt Gij ons vastgehouden en ons teruggeroepen van een doodlopende weg. Gij hebt ons bevrijd
uit de macht van donker en dood en ons uitzicht gegeven
op een toekomst van licht: vrijheid, vrede, vreugde, voor al uw geliefde mensen.
Daarom, HEER onze God, scharen wij ons bij allen die U belijden als de God van hun leven en zingen wij U toe
ons lied van lof en liefde:

De lofzegging mondt uit in de acclamatie Sanctus en Benedictus, `Heilig' en `Gezegend Hij die komt'. De lofzang voor Gods troon van de gemeente in de hemelen en op de aarde wordt verbonden met een aanroep van Hem die op een ezel tot zijn volk komt en zijn leven offert. De verbinding van Gods verheven majesteit en zijn komen in nederigheid is een van de hartsgeheimen van de gemeente. Vergelijk ook de verbinding van Kyrie en Gloria in de intrede van de dienst.

Het Sanctus is reeds bekend in de synagogale liturgie. De tekst is ontleend aan Jesaja 6:3. Het Hosanna uit Psalm 118:25 wordt in Matteus 21:9 verbonden met het intochtsverhaal van Palmzondag. In het Sanctus en Benedictus wordt op hymnische wijze de eschatologische spanning bezongen, die met deze tweevoudige uitroep beleefd en beleden wordt. De Gezegende, die gekomen is en komt, is ook Degene die komen zal en naar wiens verschijning in heerlijkheid de gemeente mag uitzien.

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. Hosanna in den hoge.
Het vervolg van het tafelgebed concentreert zich op de ge dachtenis van Christus: zijn weg en zijn werk, zijn lijden, dood en opstanding.

tekstvoorbeeld
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. Want Hij is tot het uiterste gegaan
om ons voor U te behouden, Hij heeft voor ons uit
de doortocht gemaakt door de engte van de dood naar de ruimte van het leven. Zo is Hij onze herder,
de hoeder van zijn volk.

Deze gedachtenis leidt toe naar de inzettingswoorden. Deze staan in het hart van het tafelgebed. Biddend gedenken wij dat ons nemen, danken, breken en delen aan ons zijn opgedragen door de Heer zelf, op de avond voor zijn Iijden, en dal wij alles doen tot zijn gedachtenis. Zo worden brood en beker aangewezen als de tekenen van zijn offer, waarin Hij, dir aan tafel onze Gastheer wil zijn, zichzelf geeft aan de zijnen die Hem gedenken. Tijdens de inzettingswoorden neemt de voorganger achtereenvolgens brood en beker in de handeii en heft deze een weinig op.

tekstvoorbeeid
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

De inzettingswoorden kunnen uitlopen op een acclamatie van de gemeente, waarin het eschatologisch perspectief van de dood en de verrijzenis van de Heer wordt bezongen.

tekstvoorbeeld
Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.
In de gedachtenis van de inzetting wordt duidelijk dat het aanbrengen van onze gaven van brood en wijn alleen mogelijk is als een dankoffer door, met en in Christus. `Zo is de eucharistie een teken van wat de wereld gaat worden: een offergave en lofzang aan de Schepper, een wereldwijde gemeenschap in het lichaam van Christus, een koninkrijk van gerechtigheid, liefde en vrede in de heilige Geest' (Lima-rapport, Eucharistie, nr. 4).

tekstvoorbeeld
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank.
Heel de viering van de Maaltijd van de Heer is afhankelijk van het werk van de heilige Geest. Dat wordt tot uitdrukking gebracht in de aanroeping van de heilige Geest, de epiclese. In de lutherse traditie komt geen uitdrukkelijke epiclese voor in de tafelgebeden. Het woord van de belofte moet het doen. In de gereformeerde traditie ligt dit anders. Het gebed om de heilige Geest neemt een centrale plaats in. In het oude avondmaalsformulier wordt gebeden: `dat Gij in dit avorul maal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt werken, dat wij ons waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja nu Hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden'.
De opvattingen omtrent de vraag of de aanroeping van de heilige Geest zowel de elementen van brood en wijn betrefl of alleen de gemeenschap van de gelovigen, worden in het Lima-rapport verenigd: `Dankzij het levende woord van Christus en in de kracht van de heilige Geest worden brood en wijn de sacramentele tekens van het lichaam en bloed van Christus' (Lima-rapport, Eucharistie, nr. 15). Brood en wijn zijn tekenen van een nieuwe schepping in Christus. als de kerk bidt: `Kom, heilige Geest, vernieuw de hele schepping', dan mag dat ook gelden voor het brood en de wijn als eerstelingen van de schepping, alsook voor de gemeenschap; `De kerk als gemeenschap van het nieuwe verbond roept de heilige Geest vol vertrouwen aan, opdat zij geheiligd en vernieuwd mag worden en geleid in alle gerechtigheid, waarheid en eenheid en opdat zij de kracht mag ontvangen om haar zending in de wereld te vervullen' (Lima-rapport, Eucharistie, nr. 17).

tekstvoorbeeld
Zend, bidden wij, uw heilige Geest over deze tekenen van brood en wijn en over heel onze gemeenschap; dat hiermee in ons groeien mag de vaste hoop op een toekomst die niemand ons ontnemen kan.

Naast de acclamaties in het tafelgebed, die het gemeen schapskarakter daarvan onderstrepen, vraagt de gemeen schap van de gelovigen ofwel de gemeenschap der heiligen aparte aandacht. De gemeente viert met de kerk van alle tijden en plaatsen, hemelhoog en wereldwijd. De voorbede en de inzameling van de gaven ten dienste van de mensengemeenschap zijn reeds signalen daarvan. Ook in het tafelgebed mag er ruimte zijn voor die verbondenheid die over alle grenzen been reikt door allen die ons in geloof zijn voorgegaan te gedenken en te bidden voor wie ons zijn toevertrouwd.

tekstvoorbeeld
Gedenk dan ..... en voeg ons samen met allen die ons zijn voorgegaan, met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen ..... met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen, heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.

Het tafelgebed loopt uit op een passage over de verwachting van het Koninkrijk Gods. Deze heeft het karakter van een lofprijzing. In zekere zin is deze lofprijzing het hoogtepunt van het tafelgebed. Het toekomstperspectief geeft immers de reikwijdte van de viering van de Maaltijd van de Heer aan. Enerzijds delen wij reeds nu in de verwerkelijking van het Koninkrijk Gods, anderzijds is het een voorsmaak daarvan.

tekstvoorbeeld
Uw Koninkrijk kome, hier in ons midden, God onze Vader, gezegend uw Naam, tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.

Het tafelgebed wordt altijd besloten met de acclamatie van de gemeente:
Amen.