NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisHet is mogelijk op de weg van de Schrift naar de Tafel zowel de volgorde gebeden - gaven als die van gaven - gebeden te volgen.
Nodiging en vredegroet
Naar reformatorisch gebruik wordt de gemeente genodigd te delen in de Maaltijd van de Heer. Genodigd zijn allen die .gedoopt zijn en die in hun kerkgemeenschap mogen deelnemen aan de viering van de Maaltijd van de Heer. Ook kan de nodiging een meer toeleidend en onderrichtend karakter dragen, waarin het accent wordt gelegd op de inzetting van het avondmaal (zie Maaltijd des Heren - B). In de nodiging zijn persoonlijke en gezamenlijke voorbereiding begrepen. Gemeenten die de Maaltijd van de Heer vier maal per jaar vieren, zullen soms naar gereformeerd gebruik behoefte hebben aan een bredere lerende en biddende toeleiding. De voorbereiding betreft de tucht van het geloof en de dienst van de verzoening zoals deze in de viering van de Maaltijd van de Heer als een genadegave aan de gemeente worden uitgedeeld.
De nodiging kan besloten worden met de vredegroet. AI sinds de alleroudste tradities is er het gebruik elkaar mri vrede te begroeten aan het begin van de tafeldienst, vlak voor het inzamelen en aandragen van de gaven. Het `Vrede zij met u' herinnert aan de vredegroet die Jezus uitspreekt na zijn opstanding (Joh. 20:19,21). Al hebben wij Hem verlaten en verloochend, Hij biedt zijn vrede aan en sticht ge meenschap tussen God en ons.
In latere tijden is de vredegroet verplaatst en direct verbonden met het breken en delen van brood en wijn. Hij volgt dan op het gebed des Heren, waarin wij bidden dat wij elkaar vergeven. De vredegroet op deze plaats is tegelijk nauw verbonden met het `Lam Gods', het gezang waarin wordt aangeduid dat het gebroken lichaam van Christus en zijn vergoten bloed ons de vrede aanbrengen.
'Indien echter de vredegroet wordt verbonden met de nodiging, voorafgaand aan de inzameling van de gaven, kunnen het tafelgebed en de gemeenschap van brood en wijn beter als een geheel van bidden en handelen ervaren worden. Hoe
en ook kiest, in de vredegroet deelt men met elkaar de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat. In die verbondenheid wordt men genodigd en gaat men op naar de Tafel van de Heer (Mat. 5:23-24).