NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisGebed van toenadering
De bemoediging is nauw verbonden met het gebed van toenadering. Dit is een gebed dat de gemeente bidt nu zij voor ' Gods aangezicht treedt. Vreugde, schroom en ook schuld worden daarin onder woorden gebracht. In de laatste decennien hebben zowel de gereformeerde als de lutherse dienstboeken een vorm voor een (wederkerig) gebed om vergeving van schuld en soms ook genadeverkondiging ingevoerd. Zij bedoelden daarmee een reformatorisch gebruik te herstellen. Gebleken is echter sindsdien dat een wekelijks gebruik van dergelijke geladen woorden - zeker aan het begin van een dienst - bezwaren oproept. Het belijden van schuld en het ontvangen van vrijspraak hebben ook hun plaats in het pastoraat. Niettemin is het goed dit moment van inkeer nadrukkelijk onder woorden te brengen. Het naderen van God vraagt om eerbied en liefdevolle genegenheid en het roept deze gemoedsbewegingen tegelijk ook op.

kenmerken van het gebed
- het gebed opent ons voor het besef dat wij naderen voor Gods aangezicht. In zijn licht ontdekken wij wie we zijn;
- als leden van de gemeente van Christus naderen wij ook elkaar, wenden we ons elkaar toe;
- wij verootmoedigen ons, komen tot inzicht en erkennen voor God en elkaar onze tekorten en aarzelingen, onze schuld en zonden;
- dit gebed geeft ruimte, zodat ieder het vullen kan met eigen gedachten. Een stil moment is wenselijk (aangegeven met: ... gebedsstilte ...);
- het is het eerste gebed met en door de gehele gemeente in de dienst;
- het zet ons in het verband van heel Gods kerk, in hemel en op aarde;
- het gebed eindigt met een bede om verzoening, vergeving en vernieuwd leven;
- het gebed kan de vorm hebben van een beurtspraak waarin bij voorkeur een kerkenraads- of gemeentelid voorgaat.

 

tekstvoorbeeld
Heer, onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
a. Neem Gij ons leven in uw hand en reinig ons van ongerechtigheid
. ... gebedsstilte ...
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
a. opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen met al onze krachten.
Amen.