NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisLiturgie Gereformeerde Kerken in Nederland vastgesteld door de Generale Synode te Middelburg in het jaar 1933

Liturgie voor de morgengodsdienstoefening op den dag des Heeren.

1. Votum: Onze hulpe is in den naam des HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.
2. Zegengroet: Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus. Amen.

of

Genade zij u en vrede van Hem die is, en die was, en die komen zal; en van de zeven Geesten, die voor zijnen troon zijn; en van Jezus Christus, die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de dooden, en de Overste van de koningen der aarde.
Amen.

of

Genade zij u en vrede van God den Vader, door onzen Heere Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.

3. Zingen.

4. Voorlezing van de Wet des Heeren, Exodus XX : 2-17, (hetzij door den dienaar des Woords, hetzij door den voorlezer).

Het staat in de vrijheid der kerken hieraan toe te voegen de korte samenvatting der wet, gelijk Christus ons die gegeven heeft in Matth. XXII : 37-40.

Na de voorlezing der wet kan een toepasselijk lied door de gemeente gezongen worden, zooals Ps. 130 :2, 143 : 2, vers 9 van de berijming der tien geboden, vers 6 van de berijming van het gebed des Heeren.

5. Voorlezing van een gedeelte der Heilige Schrift (hetzij door den dienaar des Woords, hetzij door den voorlezer).

6. Gebed.
7. Zingen.
8. Collecte.

9. Bediening des Woords (welke door gezang kan worden onderbroken).

10. Dankzegging.
11. Zingen.

12. De zegen:

Verheft uwe harten tot God en ontvangt den zegen des Heeren:

De HEERE zegene u en behoede u; De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

of

De genade des Heeren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.

Liturgie voor de namiddaggodsdienstoefening op den dag des Heeren.

1. Votum: Onze hulpe is in den naam des HEEREN,' die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.
2. Zegengroet: Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus. Amen.
of

Genade zij u en vrede van Hem die is, en die was, en die komen zal; en van de zeven Geesten, die voor zijnen troon zijn; en van Jezus Christus, die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de dooden, en de Overste van de koningen der
aarde. Amen.

of

Genade zij u en vrede van God den Vader, door onzen Heere Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.

3. Zingen.

4. Belijdenis des geloofs met de bewoordingen van de apostolische geloofsbelijdenis (hetzij door den dienaar des Woords, hetzij door den voorlezer).

Het zal in de vrijheid der kerken staan na deze belijdenis des geloofs een toepasselijk lied te laten zingen, zooals Ps. 48 : 6, 64 : 10 en het laatste vers van den Avondzang.

5. Voorlezing van een gedeelte der Iieilige Schrift (hetzij door den dienaar des Woords, hetzij door den voorlezer).

6. Gebed.
7. Zingen.
8. Collecte.

9. Bediening des Woords door behandeling van de Zondags-afdeeling van den Catechismus (welke door gezang kan worden onderbroken).

10. Dankzegging.
11. Zingen.
12. De zegen: Verheft uwe harten tot God en ontvangt, den zegen des Heeren:

De HEERE zegene u en behoede u; De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

of

De genade des Heeren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.