NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Oosters Orthodoxe Liturgie

- Overzicht
- Vroeg Oosters Orthodoxe Liturgie
- De Byzantijnse Synthese
- Iconografie en Eredienst
- Het Byzantijnse Typicon

Vroege Oosters Orthodoxe Liturgie

 • De Joodse Achtergrond
 •  Vroege Hymnes
 •  De Griekse Invloed
 •  Bestrijding van Ketterijen
 •  Vroege Liturgische Documenten
 •  De Litanieën
 •  De Trisagion Hymne
 •  De Goddelijke Liturgy van Johannes Chrysostomos
 •  De Goddelijke Liturgie van Basilius
 •  De Continuiteit van het Eucharistisch Gebed

  De liturgische riten van alle Oosters Orthodoxe Kerken zijn terug te voeren tot de oorspronkelijke rite die in Jeruzalem gebruikt werd voor de missionaire activiteiten van de Apostelen gericht op de heidenen, en de latere vervolgingen die de Christelijke Kerk zich deed verspreiden vanuit Judea rond de Middellandse Zee en verder. De Apostelen namen hun liturgische gebruiken mee. Dit werd de basis van de Eucharistie viering van de Kerk. De vroege Christelijke Kerk werd niet gekenmerkt door uitgeschreven riten die letterlijk nagevolgd werden, maar volgde een hoog in aanzien zijnde mondelingen traditie van Eucharistische gebeden.

  De Joodse Achtergrond

  Het vroege Christendom begon met een vorm die waarschijnlijk een aangepaste vorm van de toenmalige Joodse synagogale rite was (oook wel samenkomst of synaxis genoemd) waaraan een Eucharistische viering (die geïnspireerd was op de Tempel rite en/of de huiselijke viering van de (paas)maaltijd). Samen vormden deze twee de kern van de vroege liturgie. De vroegste liturgische riten waren Joods in vorm, want de vroegste Christenen waren Joden die geloofden dat hun Messias gekomen was in de gestalte van Jesus Christ. Uiteindelijk werden deze twee diensten samengevoegd tot één dienst. Door de jaren, mede beïnvloed door de komst van niet-Joodse Christenen, nam de liturgie zijn uniek Christelijke vorm aan.

  TERUG NAAR BOVEN

  Vroege Hymnes

  Onder de vroegste Oosters Orthodoxe muziek die getuigt van deze overgang, is de hymne "Phoos hilaron." Deze hymne wordt elke avond gezongen of gereciteerd bij het ondergaan van de zon gedurende de Vespers. De tekst van deze hymne werd al aangehaald door Justinus Martyr rond 150 A.D. in zijn dialoog met Trypho. Hoewel het pre-Byzantijns is, wordt het toch meestal "Byzantijns" genoemd. Het heeft duidelijk een Griekse vorm, terwijl het een tekst heeft die duidelijk Joods is van oorsprong en zich houdt aan de Joodse kalender die de dag rekent vanaf de zonsondergang en niet vanaf de zonsopgang.

  De zeer vroege "Hymne aan de Heilige Drieëenheid" werd 1918 in Oxyrrynchus, in Egypte gevonden. Deze hymne is volgens een oude Griekse muzieknotatie opgeschreven die aan het einde van de derde eeuw in onbruik raakte. In de hymne is een ontluikend trinitair theologisch bewustzijn te zien en een duidelijk Griekse vorm.

  Naarmate de liturgische vormen zich ontwikkelden werden ze over het algemeen geassocieerd met de plaatsen waar apstelen aan verbonden waren, zoals Jeruzalem, Alexandrie, Antiochie, en Rome. Eerst leken die liturgische riten erg op elkaar, maar later gingen ze uiteenlopen onder invloed van plaatselijke omstandigheden en cultuur.

  TERUG NAAR BOVEN

  De Griekse Invloed

  Na de vervolgingen en de zending onder de heidenen bestond de Kerk vooral uit Grieks sprekende niet-Joden waarvoor de Griekse cultuur en muziek de norm vormden. Zo kreeg de Griekse taal en muzikale stijl een plaats op het fundament van de Joodse eredienststructuur. De vroegste riten in de Oosters Orthodoxe Kerk zijn zulke als de Jeruzalemse liturgie van Jacobus, de Alexandrijnse liturgie van Markus, de Oost Syrische liturgie, de West Syrische liturgie van Antiochie, de Armenische liturgie, en de Koptische liturgie. De meeste liturgische wetenschappers gaan ervan uit dat in de Oosters Orthodoxe Kerk drie hoofd riten zich ontwikkelden: de Oost Syrische, de West Syrische en de Alexandrijnse. Deze liturgieën hadden meer overeenkomsten dan verschillen.

  Gedurende de eerste driehonderd jaar van zijn bestaan was de Christelijke Kerk niet erkend door de overheid, dus illegaal, en soms werd de Kerk zelfs vervolgd. Gezien die omstandigheden ligt het voor de hand dat uit die periode niet veel liturgische documenten overgebleven zijn. Pas na Constantijn's edict van Milaan dat in 313 A.D. het Christendom legaliseerd, werd het ook een openbare godsdienst met openbare eredienst. Na 313 kreeg de Kerk een nieuwe rol in de maatschappij en kwamen er liturgische vormen die aangepast waren aan deze publieke functie. De vormen richtten zich op de grote massa die weinig over het geloof wisten.

  TERUG NAAR BOVEN

  Bestrijding van Ketterijen

  Het voorkomen van ketterijen in de vierde eeuw, in het bijzonder in het Oosten, noodzaakte ook aanpassing van de liturgische rite.

  "Het vastleggen in geschreven vorm van de liturgische gebeden is zowel in het Jodendom als in het Christendom een relatief laat fenomeen. In beide gevallen gebeurde het pas toen men het idee had dat de traditie gevaar liep veranderd te worden als men deze niet tot in details vastlegde. Because of the reaction the heresies brought about, they were a particularly important factor in this evolution. This is indeed the reason why we see Christian texts of this type becoming common only after the great crisis of Arianism, i.e. after the second half of the fourth century."[1]

  Zo kunnen we in de eeuw na de legalisatie van de Kerk verschillende liturgische vormen of riten. Ze gingen uit van een uniforme Eucharistische kern die eerder vorm gekregen had en versierden die met muziek en het gebruik van afbeeldingen (ikonen), het gebruik van kerkelijke gewaden, indrukwekkende ceremonie, en toevoeging van didactisch materiaal aan de inhoud. De liturgische vorm ontwikkelde zich langzaam door de tijd, en werd mede vormgegeven door de nieuwe rol in de maatschapij en door de bestrijding van de ketterij.

  Als er veel verschillende legitieme liturgische vormen waren in de eerste paar honderd jaar van het Christendom, waarom is da in het Oosten en Westen teruggelopen tot een handvol? Uiteindelijk komt dit erop neer dat één vorm van liturgie de norm werd, en dit kwam vooral door niet-liturgische factoren. In de Oosters Orthodoxe Kerk werd bijvoorbeeld de Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomos vooral de belangrijkste liturgische vorm omdat dat de vorm was die bij voorkeur gebruikt werd in de kathedralen en kerken van de hoofdstad Constantinopel. Zo ging de Roomse rite overheersen omdat deze deelde in het aanzien van de stad Rome en door andere politieke factoren.

  TERUG NAAR BOVEN

  Vroege Liturgische Documenten

  Het vroegste bekende liturgische geschrift is in De Apostolische Constituties (ook bekend als de Liturgie van Clemens), een laat vierde eeuws handboek over kerkleer. Het baseert zich op vroegere dergelijke werken en zegt de leer van de Apostelen door te geven die door Clemens van Rome aan de Kerk gegeven was. "Voor de geschiedenis van de Christelijke eredienst heeft het de waardevolle aard van een voorbeeldrite want in tegenstelling tot riten die in gebruik waren is deze niet aangepast aan de zich ontwikkelende praktijk. In zijn algemene vorm is de rite representatief voor de gebruiken van Antiochie aan het eind van de vierde eeuw, waaraan die van Constantinopel uiteindelijk ontleend zijn." [2] Er is een opvallend grote overeenkomst met de overgeleverde teksten van liturgieën van de 8e eeuw, vier eeuwen later.

  De Liturgie van Clemens bevat bijvoorbeeld schriftlezingen, een preek, wegzending van de catechumenen, een uitgebreide litany, gemeenschappelijke voorbeden, de vredeskus, een processie met de gaven naar het altaar, een anaphora en eucharistisch gebed, voorbeden en communie van de gelovigen.

  "De Liturgie van Clemens stelt ons in staat een redelijk nauwkeurige beeld van de laat 4e eeuwse eredienst te krijgen in de provincie Antiochie. Hij getuigt van de consolidatie van de liturgische traditie in het Oosten, parallel aan die rond Ambrosius van Milaan te zien is in het Westen. Het eucharistische gebed, dat ten minste tot de derde eeuw volgens een patroon vrij verwoord werd door de bishop, werd nu een vastgestelde tekst. Er was natuurlijk niets dat lijkt op de uniformiteit van tekst en praktijk die later karakteristiek werde voor eucharistische vieringen in de hele Kerk. Er konden nog nieuwe eucharistische gebeden gemaakt worden, natuurlijk met inachtneming van de geldig geachte conventies; en een aanzienlijke verscheidenheid bestond in de manier waarop de dienst gevierd werd. Maar de Liturgie van Clemens geeft ons een redelijke richtlijn hoe de basisvorm van de Liturgie van Constantinopel was aan het eind van de vierde eeuw. Hij biedt ons een adequaat beginpunt voor de specifieke ontwikkeling van de Byzantijnse eucharistische eredienst." [3].

  De belangrijkste verschillen in de riten ontwikkelden zich rond het begin van de dienst, het begin van wat oorspronkelijk de Synaxis (samenkomst) geweest was. De vroegste delen waren waarschijnlijk "een bewieroking door de bisschop of de celebrant, gevolgd door het zingen van een groep psalmen, voorafgegaan door de lexicons. Geografisch begint het in het 'verre oosten' van het klassieke Christendom, hoewel de bewieroking later ook aangnomen werd door de centrale groep van Griekse Kerken." [4]

  Na de legalisatie van de Kerk konden geestelijken in het openbaar naar de kerk gaan en deze binnengaan en dit gaf de mogelijkheid van ceremonieel. In sommige riten werd de oude traditie om het Evangelie en de andere heilige boeken veilig elders te bewaren tijdens vervolging de aanleiding tot een vormelijke processie waarin zij naar de kerk gebracht werden terwijl de gelovigen psalmen zongen. Dit ontwikkelde zich uiteindelijk tot het vroege deel van de dienst van de Oostelijke Rite, waarin de binnenkomst van de geestelijheid is opgenomen, de bewieroking van de kerk, het antifonaal zingen van psalmen dat leid tot de Kleine Binnenkomst, en de processie met het Evangelieboek naar het altaar.

  TERUG NAAR BOVEN

  De Litanieën

  De Litanieën ontwikkelden zich waarschijnlijk uit de psalmzingpraktijk van de gelovigen bij het samenkomen en wachten buiten de kerk. Dit gaat terug tot het Joodse liturgisch gebruik van gecantileerde psalmen en omvatte antifonale zang uit het Jodendom. Nu was er de behoefte en de gelegenheid voor een "gebed van het volk." Waarschijnlijk cantileerde de diaken of de cantor een psalmvers en antwoordde het volk met een standaard refrein. Dan ging de voorganger verder met het tweede vers, waar het volk evenzo op antwoordde, enzovoorts. Dit is duidelijk in de Antifonen waar verzen van de psalm afwisselen met voorbeden.

  De eerste Litanie in de Oosterse Rite wordt gewoonlijk de Grote of Uitgebreide Litanie genoemd, want deze omvat elk aspect van menselijke behoefte inclusief gebeden voor de kerk, de wereld, en de hele schepping. De voorganger doet de beden en de hele gemeente bidt samen als het volk antwoordt met "Kyrie Eleison" ("Heer, ontferm U").

  TERUG NAAR BOVEN

  De Trisagion Hymne

  De toevoeging van de Trisagion Hymne aan de liturgie(de Trinitarische hymne "Heilige God, Heilige Machtige, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons") kan teruggevoerd worden tot de tijd van Patriarch Proclus (434-446 A.D.), een periode waarin de ketterijen opkwamen. De periode van de belangrijke ketterijen in de Christelijke Kerk was vooral de vierde en de vijfde eeuw. De meest opvallende ketterijen (Arianisme, Monophytisme, etc.) ontwikkelden zich in het Oosten. De Trisagion Hymne wordt gezien als een goddelijke openbaring te Constantinopel in de vorm van een tekst gezongen door de engelen (misschien een Trinitarische verwoording van Openbaring 4:8). De hymne zelf volgt het gebed van het Trisagion dat gezegd werd door de priester, en het is een van de oudste hymnes van de Christelijke Kerk. De hymne is door en door trinitarisch en als zodanig anti-Ariaans van aard; God wordt aangesproken als de Almachtige Vader, Heilige Machtig wordt tegen de eniggeboren Zoon gezegd, en Heilige Onsterfelijke tegen de Heilige Geest.

  Een parallelle ontwikkeling kan in de Oostelijke liturgie gezien worden in het inlijven van de hymne Monogenes of "Eniggeboren" een antwoord op de Monophysitische ketterij. Deze wordt toegeschreven aan Keizer Justinianus en kreeg een plaats in de Byzantijnse liturgie na de tweede Antifoon rond 535-536 A.D. De hymne werd gelijk deel van de Intocht te Constantinopel en Antiochie, en werd al snel deel van de Griekse riten van de Oostelijke Kerk.

  TERUG NAAR BOVEN

  De Goddelijke Liturgy van Johannes Chrysostomos

  Twee liturgische riten, die van Johannes Chrysostomos en die van Basilius, waren de norm geworden in the Oostelijke Kerk aan het einde van de regering van Justinianus. De Liturgie van Johannes Chrysostomos was waarschijnlijk de liturgie die oorspronkelijk door Johannes gebruikt werd toen hij Bisschop van Antiochie was en die hij meenam naar Constantinopel toen hij Patriarch werd. De rite was dus oorspronkelijk een West Syrische liturgische rite. In Constantinopel werd deze verfijnd en verfraaid onder zijn leiding. Nadat de rite de gebruikte liturgische vorm was geworden van de Kerk van de Heilige Wijsheid (Hagia Sophia), werd deze de normatieve liturgische vorm in de kerken van het Byzantijnse Rijk. De Liturgie van Johannes Chrysostomos weerspiegelt zowel een zeer verfijnde esthetische schoonheid en grootsheid, traditie en mystery als een hoog ontwikkelde theologie. De rite weerspiegelt het werk van de Cappadocische Vaders in de strijd tegen de ketterij en de vastlegging van de Trinitarische theologie in de Christelijke Kerk.

  TERUG NAAR BOVEN

  De Goddelijke Liturgie van Basilius

  De Liturgie van Basilius volgt dezelfde structurele vorm als die van Johannes Chrysostomos en de andere West Syrische liturgische riten. Alleen de gebeden van de priester verschillen en kenmerkend is een uitgebreider gebruik van bijbelse beelden.

  Veel van de liturgische veranderingen van de vierde en de vijfde eeuw werden in het Oosten ingevoerd en werden later in het Westen aangenomen. De strijd tegen de belangrijkste ketterijen werd vooral in het Oosten gestreden, daarom wekt het geen verbazing dat resultaten ervan opduiken in Oostelijke riten. Het is echter opvallend dat zo veel ervan (de Monogenes hymne, de trinitarische structuur van de gebeden, etc.) niet in gebruik kwamen in het Westen.

  "We zulllen niet ontkennen dat de West Syrische eucharistie als ideaal gezien kan worden, ten minste in zoverre dat nergens anders de hele traditionele inhoud van de Christelijke Eucharistie zo volledig en in zo'n bevredigend raamwerk uitgedrukt is…Er valt niet te twijfelen aan de wettigheid of zelfs de uitmuntendheid van de theologie van de Griekse Vaders van de vierde eeuw." [5]

  TERUG NAAR BOVEN

  De Continuiteit van het Eucharistisch Gebed

  De meeste liturgische ontwikkeling in de vierde ne vijfde eeuw valt in twee hoofdcategorieën: rond het begin van de dienst (dat is de meerderheid van de toevoegingen zowel in het Oosten als in het Westen), en rond de afsluiting van de dienst. De meeste verandering kwam tot stand als antwoord op de veranderde omstandigheden en behoeften van de Kerk en leidde tot een nieuw en dieper begrip va de eredienst. De Eucharistische kern bleef onveranderd:

  "...Het is belangrijk te benadrukken dat wat werd veranderd niet de eredienst zelf was in zijn objectieve inhoud en volgorde, maar de receptie, de ervaring, het begrip van de eredienst. Zo kan de historicus eenvoudig de continuiteit vaststellen in de ontwikkeling van Eucharistische gebeden en de identiteit van de structuur. De samenkomst van de gemeente, het lezen van de Schriften, de prediking, het aanbieden van de gaven, het dankgebed (Anaphora) en de Communie— deze structuur van de Eucharistie blijft dezelfde."[6]

  TERUG NAAR BOVEN


  [1] Bouyer, Louis, Eucharist, Notre Dame University Press, Notre Dame, 1968, p. 136.

  [2] Wybrew, Hugh, The Orthodox Liturgy, St. Valdimir's Seminary Press, Crestwood, 1990, p. 38.

  [3] Ibid, p. 45.

  [4] Dix, Gregory, The Shape of the Liturgy, The Seabury Press, New York, 1982, p. 445.

  [5] Bouyer, L., ibid, p. 245-46.

  [6] Schmemann, Alexander, Introduction to Liturgical Theology, St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, 1986, p. 127.