NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw
Wat verhalen ons vertellen II
Vier gestalten

door aartsbisschop dr. Rowan Williams

In de eerste helft van wat ik hier wilde vertellen, heb ik me vooral geconcentreerd op meer algemene zaken die, lijkt me,
voortkomen uit de manier waarop het nieuwe testament zich aan ons presenteert. Jezus zelf vertelt daarin verhalen die de
zaken een wending geven. Als Jezus in gesprek met de leerlingen onderweg is naar Emmaus, vertelt hij het verhaal van
Israel zo dat het heel anders uitpakt. Hij vertelt verhalen die ons schokken en ons een wat ongemakkelijke nieuwe kijk op onszelf geven, perspectieven die onze levens kunnen 'verbreden'. Op zijn beurt krijgt zijn eigen verhaal op soortgelijke wijze een andere gestalte, het verontrust, wordt heel anders, moeilijk; het wordt een verhaal dat ons dwingt meer en meer na te denken, te bidden; het doet een beroep op onze verbeelding. Dan zijn er de apostolische geschriften van het nieuwe testament, de klassieke verzameling verhalen over een leven dat ons iets te zeggen heeft, een getuigenis dat met moeite woorden vindt die de betekenis van Christus' leven en van de ommekeer die hij teweegbrengt weten over te brengen.

Nu zou ik een grote sprong willen maken van een paar millennia om op zoek te gaan naar mensen die vandaag de
dag in deze zin 'theologie oproepen'. Ik zoek naar levens die we in onze eigen tijd zouden willen vertellen, verhalen die
denkpatronen kunnen doorbreken en mensen uitnodigen een nieuwe wereld binnen te gaan. Omdat ik denk dat het met
elkaar delen van ons geloof voor een belangrijk deel plaatsvindt door simpelweg aandacht te schenken aan levensverha-
len waarvan we kunnen zeggen: 'zo zou het menselijk leven kunnen zijn! Is dat geen leven dat uitnodigt en uitdaagt?!'
Dit lijkt mij een van de manieren om ons geloof met elkaar te delen op een niveau waarbij men er niet op uit is mensen
allerlei gedachten en opvattingen op te dringen, maar ze uit te nodigen te geloven dat een bepaalde manier van in de
wereld staan mogulijk is: Zo zou het leven kunnen zijn!'

Ik wil hier in het kort vier verhalen vertellen die in de twintigste eeuw spelen, over levens met een 'theologische' lading,
levens die het verdienen dat we ze met elkaar delen, omdat ze zin en betekenis geven aan wat zich in kritieke situaties
kan voordoen. En terwijl we over die verhalen nadenken, en daarin zin en betekenis proberen te vinden, ontdekken we
misschien ook dat we iets bijzonders kunnen overbrengen door die verhalen na te vertellen. Ik heb ze gekozen als voor-
beelden van levens die deze heel fundamentele vragen aan de orde stellen. Daarbij heb ik getracht strikt oecumenisch te
werk te gaan door het woord te geven aan achtereenvolgens een russisch-orthodoxe gelovige, een rooms-katholieke, een lutheraan en een anglicaan. Dit om te voorkomen dat men zou denken dat 'getransformeerde' levens het voorrecht zouden zijn van een bepaalde denominatie.

1. Sergei Boelgakov

2. Edith Stein

3. Dietrich Bonhoeffer

4. Dick Sheppard

Geen van de vier levens waarover ik gesproken heb, is 'verstandig' te noemen. Zin en betekenis geven aan de wereld
heeft niets te maken met 'verstandig zijn', omdat zin en betekenis geven aan de wereld-zoals dat in de parabels van
Jezus gebeurt-het openleggen van een nieuwe wereld is.
In die wereld pakt wat verstandig en rationeel is, niet noodzakelijk zo uit als je hoopt of verwacht. En dat is de reden
waarom het delen van verhalen en de poging om het hart van de christelijke boodschap verhalenderwijs mee te delen,
onvermijdelijk een weg is om mensen uit de gerieflijke zone te drijven in de richting van vreugde en gevaar, de onge-
makkelijke weg die op thuiskomen uitloopt. En dat gaat zo diep dat het eerder schokkend dan troostend is. Dat is waar
het Jezus in het nieuwe testament om te doen is, dat is waar het bij verlossing om draait, geen gemak en geen veiligheid,
maar de nieuwe schepping.

De verhalen die ik verteld heb over vier van mijn lievelingsheiligen uit de eerste helft van de twintigste eeuw gaan
over mensen die de ondergang van hun wereld hebben doorleefd. Voor de een eindigde een gerieflijk burgerleventje in de loopgraven, voor anderen was het het einde van het liberale Duitsland met zijn intellectuele sereniteit en professioneel
succes, voor weer een ander het einde van de wereld van het oude Heilige Rusland. Maar zij bleken in staat zo te leven
vanuit datgene wat achter al die grenzen ligt, dat zij voor ons perspectieven en horizonten openen die volslagen
onvoorspelbaar, onverwacht en irrationeel zijn!

Zulke verhalen met elkaar delen, in het licht van de grootse verhalen die Jezus met ons deelt en van het nog grootser ver-
haal dat Jezus zelf is - is een van de manieren om datgene mee te delen wat, naar ik meen, de kern is van de Blijde boodschap. De wereld is meer dan u ooit heeft gedacht, u bent meer dan u ooit heeft gedacht, van God heeft u zelfs geen flauw vermoeden, en dat is waard om met elkaar te delen.


Benedictijns Tijdschrift 2010/2