NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 ROMEINSE ARCHITECTUUR

 

De bouwkunst werd door de Romeinen alleen technisch verder ontwikkeld. Zij bouwden met baksteen en beton, de schoonheid werd er daarna met schitterend marmer en veel ornament tegenaan geplakt. In de utiliteitsbouw waren zij op hun best.

Romeinse gewelf vormen:

Tongewelf

Kruisgewelf

koepelgewelf

 

AQUADUCTEN, onversierd en krachtig van constructie, bezitten een eigen schoonheid. Bekend is de Pont du Gard te Nimes in Frankrijk uit de tijd van Augustus. De bogen van de aquaducten overspannen een grotere ruimte dan ooit tevoren. De waterleidingen werden met een tongewelf, een halve cilinder, overdekt. De Etrusken bouwden al te Rome, in de 6de eeuw v. C., op die wijze de Cloaca Maxima, het grote riool dat ook de drassige grond, waarop het republikeinse forum lag, ontwaterde.
TRIOMFBOGEN, ter ere van hun overwinningen, hadden drie doorgangen met tongewelven. De bij een boog overbodige architraaf kreeg behalve een fries en een kroonlijst ook nog een attica, een verhoogde opstand. Te Rome bleven o.m. de bogen van Titus en Constantijn bewaard.
AMFITHEATERS werden niet tegen een berghelling maar midden in de stad opgebouwd, zoals het Colosseum te Rome met zijn niet minder dan 100 000 zitplaatsen, onder Vespasianus (69-79) opgericht. De knappe constructie werd bedekt met Griekse bouwdelen, de boogbouw met architraafbouw versierd. De schone Griekse eenheid van decoratie en architectuur ging verloren (z. afb. 7).
ZUILEN. De Griekse zuilenorden waren zeer geliefd. Vooral de Korintische. Daarnaast,ontstond nog een eenvoudiger Dorische, de Toscaanse, en een weelderiger Composietorde, uit Ionische en Korintische delen samengesteld. Van eenvoudig tot rijk werden zij van onder naar boven aan hoge bouwwerken toegepast. Vaak als halve zuil, pilaster. Een functie vervulden zij evenmin als de architraaf tussen de verdiepingen. Zij kregen vaak een piedestal en hadden soms geen can nelures.
TEMPELS kregen een wat strak en stijf Grieks model met een hoge onderbouw met brede trap aan de voorkant. Een ronde tempel, de monopteros, zoals de Vestatempel te Tivoli, was zeef geliefd.
HET PANTHEON heeft een enorme koepel van 43,5 m middellijn; een zuivere halve bol, die rechtstreeks op een zware ronde muur rust. Deze koepel is met caissons, verdiepte vakken, versierd. Een rond raaminde top zorgt voor de verlichting. De entree heeft het gewone tempelfront. Het geheel is weinig fraai, maar wel merkwaardig als centraalbouw, d.w.z. niet om een as, maar rondom een centraal punt gegroepeerd. Later werd dit bij christelijke kerken meer toegepast.
THERMEN: In deze badhuizen, zoals bijv. die van Caracalla te Rome, komt de Romeinse zin voor gerieflijkheid, grootsheid en weelde wel bet duidelijkst tot uitdrukking. Over de grote ruimten werden kruisgewelvera geconstrueerd, een doorsnijding van twee tongewelven, zodat slechts vier punten tot steun behoefden te dienen. Door deze gewelven werd bet mogelijk de muren door pilaren te vervangen, als gevolg waarvan verschillende ruimten een groot geheel vormden. Zij waren bet uitgangspunt voor de latere middeleeuwse gewelfconstructies.
DE ROMEINSE BASILIEK, het gerechtegebouw, zou vooral van belang voor de christelijke kerkbouw worden. De grote ruimte, die hierin voor de vele bezoekers nodig was, werd gevormd door drie ruimten, een middenbeuk en twee zijbeuken, samen te trekken. Midden in een der muren was een absis, een halfronde uitbouw, de plaats voor de rechters.

Zie ook: Romeinse Architectuur (Wikipedia)