NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Middeleeuwen: Engelse mystiek
Engelse mystiek lijkt voort te komen uit de religieuze opleving tijdens de regering van King Stephen. Deze mystiek was toen, en ook verder, nauw verbonden met het solitaire leven. De eerste geschreven neerslag ervan is de regel voor kluizenaars, "Ancren Riwle," geschreven vroeg in de 12e eeuw voor drie kluizenaressen. Ook veronderstellen de "Meditations" van St. Aldred (Abt van Rievaulx 1146-1166), en de Regel die hij schreef voor zijn zuster die kluizenares was het verlangen naar mystiek leven. Maar de eerste Engelse mystica die we bij name kennen is Margery Kempe (schreef waarschijnlijk rond 1290), de kluizenares van Lynn. Hoewel we haar naam kennen weten we weinig van haar leven en enkel een deel van haar"Contemplations" is overgeleverd. Het is met de volgende, 'Richard Rolle of Hampole' (c. 1300-1349), dat de korte maar glansrijke processie van Engelse mystici begint. Rolle, die opgeleid werd in Oxford en misschien ook in Parijs, belezen in de theologie, werd kluizenaar om dat mystieke leven perfect te leven, het leven van "Hitte, Zoetheid, en Zang," waartoe hij zich geroepen wist. Richard van St. Victor, Bernardus, en Bonaventura zijn de auteurs die de meeste invloed op hem hadden; maar desondanks blijft hij een van de meest individuele van alle schrijvers over de mystiek. Hij schreef veel en zijn hoofdwerken zijn nog in Manuscript; hij schijnt zowel schrijver als rondreizende prediker als kluizenaar geweest te zijn. Hij zei directe inspiratie te ontvangen, was uitgesproken in zijn kritiek op zowel het religieuse als het wereldlijke leven van zijn tijd en een generatie later beriepen de Lollards zich op zijn gezag. Rolle toont al de praktische zin kenmerkend voor de Engelse school. Zijn nadruk lag niet op de filosofie, maar op het geestelijk leven en in het bijzonder op zijn eigen ervaring daarvan. Er is een Franciscaans poetisch trekje in zijn beschrijvingen van zijn omgang met de Goddelijke Liefde en het "hemelse lied" waarin het werd uitgedrukt. Er is ook Franciscaanse hartstocht in zijn ijver voor zielen. Zijn werken hadden grote invloed op volgende Engelse mystici.

Hij werd in de tweede helft van de 14e eeuw gevolgd door de onbekende auteur van De Wolk van Niet Weten ("The Cloud of Unknowing") en de bijbehorende tractaten, en door de liefelijke geest van Walter Hilton (stierf 1396). Met "The Cloud of Unknowing," is de invloed van Dionysius voor het eerst duidelijk in de Engelse literatuur. Het is het werk van een gevorderde contemplatief, diep beïnvloed door de Areopagiet en de Victorinen, iemand met goed psychologissch inzicht. Van de hand van deze auteur kwam ook de eerste Engelse vertaling van de "Theologia Mystica," "Dionise Hid Divinite": een werk dat, volgens een oude schrijver zeer snel bekend raakte in Engeland ("ran across England at deere rates"); zo open stond men toen voor mystiek.

Hilton sprak tot een groter publiek, hoewel hij ook beïnvloed was door Dionysius en Richard van St. Victor. Hij is vooral een geestelijk begeleider, een practische leraar van de wegen van het binnenste, niet een abstract metafysicus, en zijn grote werk: De ladder van volmaking ("The Scale of Perfection") werd als snel een van de klassieken van het geestelijke leven. Het moment van zijn dood valt samen met de voltooing van het mooiste van alle Engelse mystieke werken, Openbaringen van de Liefde ("Revelations of Love") van de kluizenares Juliana van Norwich (1343 - stierf na 1413), "theodidacta, profunda, ecstatica". Haar unieke persoonlijkheid besluit en bekroont de geschiedenis van de middeleeuwse Engelse mystiek. In haar zijn de beste gaven van Rolle en Hilton omgevormd door een prachtig individueel soort gevoel voor het oneindige ( a "genius for the infinite"). Ze was ziener, minnaar en dichter tegelijk. Hoewel aanzienlijke theologische kennis uit haar werk blijkt is het in essentie het resultaat van een bijzonder intens direct en persoonlijk.

 

Julian of Norwich

Julian of Norwich (Wikipedia)

JULIAN OF NORWICH, HER 'SHOWING OF LOVE' AND ITS CONTEXTS