NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwTeksten van Franciscus en Clara van Assisi

Hebben de teksten van Franciscus en Clara betekenis voor u?

  • Schrijf uw gedachten en ervaringen over de onderstaande teksten op.
  • Geef uw mening over de reactie van anderen.
  • Vorm hier op deze site een eigen gespreksgroep rond de teksten.
  • Deel uw ervaringen

Tekst van Clara

De eerste brief van Clara aan Agnes van Praag

Begroeting en zegenwens

1. Aan de hooggeëerde, zeer heilige maagd, vrouwe Agnes, dochter van de hoogverheven en hoogedele koning van Bohemen.

2. Clara, onwaardige dienstmaagd van Jezus Christus en onnutte dienares van de vrouwen die in het klooster van San Damiano een besloten leven leiden, wenst u als uw in alles onderdanige dienares van harte en met speciale eerbied toe, dat gij de heerlijkheid van het eeuwige geluk moogt verkrijgen.

Vreugde in de Heer

3. Ik heb de hooggestemde roep gehoord van uw heilig gedrag en leven. Deze heeft niet slechts mij bereikt, maar heeft zich bijna over de hele wereld opvallend verbreid. Hierover verheug ik mij zeer in de Heer en juich.

4. Niet alleen ik kan hierover juichen, maar allen die Jezus Christus dienen en verlangen te dienen.

De wisseling van levensperspectief

5. Gij had immers meer dan anderen kunnen genieten van pracht en eerbetoon en van aardse waardigheid: de buitengewone roem de wettige echtgenote te kunnen worden van de roemrijke keizer, zoals dit uw en zijn hoogheid paste.

6. Maar gij hebt dit alles versmaad en met heel uw geest en met al de liefde van uw hart hebt gij de voorkeur gegeven aan de allerheiligste armoede en aan lichamelijke ontbering.

7. Gij ontving daarmee een Bruidegom van edeler afkomst, de Heer Jezus Christus, die uw maagdelijkheid altijd onbevlekt en ongeschonden zal bewaren.

Lied op de liefde van de Bruidegom

8. Door Hem te beminnen, zijt gij kuis; door Hem aan te raken, wordt gij reiner; door Hem te ontvangen, zijt gij maagd.

9. Zijn kracht is sterker, zijn adeldom verhevener, zijn aanblik mooier, zijn liefde zoeter en heel zijn bevalligheid bekoorlijker.

10. Gij zijt reeds geboeid door zijn omhelzingen. Hij heeft uw boezem getooid met kostbare stenen, uw oren gesierd met onschatbare parels,

11. u geheel omhangen met edelstenen, fonkelend als de lentepracht. Hij heeft u gekroond met een gouden kroon waarop het teken van heiligheid prijkt .

De heilige dienst aan de arme Gekruisigde

12. Daarom, zeer geliefde zuster, meer nog hooggeëerde vrouwe, zijt gij bruid, moeder en zuster van mijn Heer Jezus Christus,

13. luisterrijk onderscheiden door de banier van onschendbare maagdelijkheid en allerheiligste armoede. Wees sterk in de heilige dienst, die gij begonnen zijt, in een vurig verlangen naar de arme Gekruisigde.

14. Hij heeft voor ons allen het lijden van het kruis gedragen . Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de vorst der duisternis , die ons in boeien gevangen hield om de overtreding van de stamvader. Hij heeft ons verzoend met God de Vader.

Loflied op de Armoede

15. O zalige armoede: aan wie haar liefhebben en omhelzen, geeft zij eeuwigdurende rijkdom.

16. O heilige armoede: aan wie haar bezitten en naar haar verlangen, belooft God het rijk der hemelen en schenkt Hij zonder twijfel de eeuwige glorie en het zalige leven.

17. O trouwe armoede: de Heer Jezus Christus, die regeerde en nog steeds regeert over hemel en aarde, die ook sprak en het was , heeft zich gewaardigd haar boven alles te omhelzen.

18. De vossen immers, zegt Hij, hebben holen en de vogels van de hemel nesten maar de mensenzoon, Christus, heeft niets waar Hij zijn hoofd op neer kan leggen . Maar Hij boog het hoofd en gaf de Geest.

De rijkdom van God die zich in het niets van de mens incarneert

19. De Heer die zo groot en machtig is, wilde in de maagdelijke schoot komen en veracht, behoeftig en arm in de wereld verschijnen,

20. opdat de mensen, die zo arm en behoeftig waren en die zo'n grote behoefte hadden aan hemels voedsel, in Hem rijk zouden worden gemaakt door het bezit van het rijk der hemelen .

21. Juich daarom zeer en verheug u, vervuld van intense vreugde en geestelijke blijdschap.

22. Want de verachting van de wereld is u liever geworden dan eerbetoon, de armoede liever dan vergankelijke rijkdom en gij verzamelt u liever schatten in de hemel dan op aarde;

23. daar verteert de roest ze niet en vreet de mot ze niet op en dieven graven ze niet op en halen ze niet weg . Daarom is uw loon overvloedig in de hemel

24. en hebt gij met recht verkregen zuster, bruid en moeder genoemd te worden van de Zoon van de allerhoogste Vader en de roemvolle maagd.

Het Rijk der hemelen als vrucht van de liefde

25. Ik geloof vast dat gij tot dit inzicht gekomen zijt, namelijk: het rijk der hemelen wordt door de Heer alleen aan de armen beloofd en geschonken want als men iets vergankelijks bemint, laat men de vrucht van de liefde verloren gaan.

26. Men kan niet God en de mammon dienen want men zal of de een liefhebben en de ander haten, of de een dienen en de ander verachten.

27. Iemand die kleren aan heeft, kan niet vechten met iemand die naakt is want degene die iets aan heeft waaraan hij vastgehouden kan worden, wordt eerder op de grond geworpen.

28. Men kan niet luisterrijk leven in de wereld en daar met Christus heersen. Een kameel kan immers eerder door het oog van een naald gaan dan dat een rijke binnendringt in het rijk der hemelen.

29. Daarom hebt gij uw kleren, namelijk de vergankelijke rijkdom, afgelegd om goed in staat te zijn niet te bezwijken voor degene die met u vecht. Zo kunt gij langs de smalle weg en door de nauwe poort het rijk der hemelen binnengaan.

30. Ja, het is een grote en lofwaardige ruil, het vergankelijke in ruil voor het eeuwige te verlaten, het hemelse in ruil voor het aardse te winnen, het honderdvoudige te ontvangen in ruil voor het ene, en het zalige leven voor altijd te bezitten.

Gebed om volharding en afsluiting

31. Daarom ben ik van mening dat ik, zoveel ik kan, uw hoogheid en heiligheid met deemoedige gebeden aan het hart van Christus moet aanbevelen . Ik bid dat gij u erop toelegt sterk te worden in zijn heilige dienst,

32. groeiend van goed naar beter, van deugd naar deugd . Hij, die gij met heel het verlangen van uw geest dient, moge zich dan verwaardigen u de verlangde beloning te schenken.

33. Ik smeek u ook in de Heer, zoveel ik kan, dat gij mij, uw onnutte dienstmaagd , en de overige u toegenegen zusters die met mij in het klooster wonen, in uw heilige gebeden wilt blijven gedenken.

34. Daardoor geholpen zullen wij de barmhartigheid verkrijgen van Jezus Christus, opdat wij samen met u de eeuwige aanschouwing mogen genieten.

35. Vaarwel in de Heer en bid voor mij.

Zonnelied van Franciscus

Jij hoogste, alvermogende, goede heer,
van jou zijn de lof, de roem, de eer en alle zegeningen.
Jou alléén, hoogste, komen ze toe,
en geen mens is waardig jou uit te spreken.

Wees geloofd, mijn heer, met al jouw schepselen,
vooral mijn grote broer zon,
die de dag is en ons verlicht door zich zelf,
en hij is mooi en stralend met grote glans;
van jou, hoogste, draagt hij het teken.

Wees geloofd, mijn heer, door zuster maan en de sterren,
aan de hemel heb je ze gemaakt: klaar en kostbaar en mooi.

Wees geloofd, mijn heer, door broer wind,
en door de lucht en bewolkt en helder en alle weer,
waardoor jij aan je schepselen onderhoud geeft.

Wees geloofd, mijn heer, door zuster water,
dat heel bruikbaar en nederig is, en kostbaar en kuis.

Wees geloofd, mijn heer, door broer vuur,
waardoor je de nacht verlicht,
en het is mooi en speels en robuust en sterk.

Wees geloofd, mijn heer, door zuster onze moeder aarde,
die ons voedt en verzorgt,
en velerlei vruchten voortbrengt, met kleurige bloemen en groen.

Wees geloofd, mijn heer, door hen die vergeven uit liefde tot jou
en ziekte en tegenspoed verduren.

Gelukkig zij die het in vrede verdragen,
want door jou, hoogste, zullen zij worden gekroond.

Wees geloofd, mijn heer, door onze zuster lichamelijke dood,
waaraan geen levend mens kan ontkomen.

Wee hen die sterven in de zonden-ten-dode.
Gelukkig zij die gevonden zullen worden in jouw heiligste wil,
want de tweede dood zal hen geen kwaad doen.

Looft en zegent mijn heer en dankt
en dient hem in grote deemoed.

Foto's van de TV-uitzending van 16 juni

Een fotoreportage van twee volgelingen van Franciscus en Clara in Nederland anno 2002:
Zuster Chiara Bots, abdis van de Clarissen van Megen en Frater Henk Geraerdts, provinciaal van de Franciscanen.