NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwDiaken en Eredienst: Bijzondere vieringen

Liturgie is altijd diaconaal. Niet alleen elementen eruit zoals de Maaltijd van de Heer, de inzameling van gaven of de voorbeden. De hele liturgie heeft een diaconale dimensie. Vroeger leefde misschien de gedachte dat `het diaconaat' begon na de eredienst. Gelukkig dringt in kerken steeds meer het besef door dat `de dienst aan de wereld' begint met de eredienst. Diakenen zijn als het ware het zichtbare symbool dat het Verhaal van God en mens in de liturgie een plek mag krijgen. Verhalen van mensen met onbeantwoorde vragen, losgeslagen levens, van wanhoop en verdriet, van onrecht... Zij krijgen een plek in de eredienst. Diakenen staan daar garant voor.

Als het gaat over `bijzondere vieringen' is het daarom niet zozeer de vraag of er een diaken aanwezig moet zijn, dat lijkt logisch gezien het bovenstaande, maar vooral hoe de taak van de diaken zich uitstrekt tot over de dienst heen. Vanzelfsprekend geldt bij de genoemde diensten dat er goed overleg is tussen predikant, ouderling en diaken.

INZEGENING OF OVERLIJDEN
Bij een inzegening van een huwelijk of het zegenen van een andere levensverbintenis beperkt de rol van de diaken zich meestal tot de inzameling van gaven. Toch kan soms van een diaken verwacht worden dat ook zij of hij de beide partners kent, als bijvoorbeeld blijkt dat het hen sociaal-maatschappelijk niet voor de wind gaat. De diaken kan dan contact met hen onderhouden en indien nodig helpen of hulp inschakelen.
Dat geldt wellicht nog meer in het geval van overlijden. Bij een dankdienst voor het leven of rouwdienst is de aanwezigheid van een diaken zeker gewenst om aan te geven dat de diaconale gemeente om de nabestaanden heen zal blijven staan. Zo kan een diaken bijvoorbeeld voor de dienst zorg dragen voor de opvang van familie en vrienden. Die zorg kan zich uitstrekken tot na de begrafenis. Als een dienst wordt opgenomen, kan de diaken het bezorgen van de cassette of cd aangrijpen als aanleiding tot een bezoek waarin de vraag aan de orde komt of de nabestaanden nog hulp verwachten. Want na een begrafenis blijkt er altijd veel meer `geregeld'te moeten worden dan de nabestaanden dachten. Is een diaken dan niet de aangewezen persoon te `helpen' in het woud van regels? Bijvoorbeeld door deskundige mensen in te schakelen?
Bij langdurige ziekte missen de zieken de viering van de Maaltijd van de Heer. Voor gemeenteleden die aan bed gebon
den zijn, is het een goede gewoonte dat diakenen tijdens of na een viering in de kerk bij deze zieke mensen het brood en wijn of druivensap delen. Gebeurt dit na de dienst dan kunnen ook de predikant en ouderling aanwezig zijn.
Als het overlijden van een gemeentelid nadert - thuis of in een verpleeg- of ziekenhuis - kan een korte viering met brood en wijn in aanwezigheid van familie veel troost en kracht bieden. Een diaken kan in dit geval samen met de predikant vormgeven aan deze viering.

DOOP EN BELIJDENIS
Voor zowel doop als belijdenis geldt in wezen dat er `nieuw leven' gevierd wordt. Dat nieuwe leven heeft bijbels gezien altijd een maatschappelijke kant: je leeft als gelovige in een samenleving en niet op een kerkelijk eilandje. Er is wederzijdse betrokkenheid van kerk en samenleving bij elkaar. Daarom kan een diaken bijvoorbeeld in een doopdienst het water in het doopvont gieten als symbool van die betrokkenheid. En een diaken zou op z'n minst betrokken moeten zijn bij de voorbereiding van een belijdenisdienst door mee te spreken in de voorbereidingsgesprekken met degenen die belijdenis afleggen.

JONGEREN
Jongerendiensten worden soms als `alternatief' bestempeld en dan blijkt er om onduidelijke redenen ineens geen diaken nodig... Daarmee neemt men echter zichzelf en de dienst niet serieus. Er zal toch ook een plek moeten zijn voor `diaconaat', voor de naaste, de ander die niet zo snel in beeld is in de kerkelijke gemeente. Jongeren zijn zich veelal goed bewust van problemen onder jongeren. Zij kunnen daarom heel concreet aandacht vragen voor zaken in de samenleving waar zij tegenaan lopen en daarvoor in voorbeden, de inzameling van gaven of op andere manieren aandacht vragen in een jongerenviering. Laat ze dat gerust doen in plaats van de `officiele' diaken. Wie weet stimuleert het in uw gemeente tot een werkgroep jeugddiaconaat!

ANDERE VIERINGEN
Ook in vieringen zoals een Thomasviering of een Taize-uiering is de aanwezigheid van een diaken gewenst. Niet alleen omdat er veelal sprake is van een Maaltijdviering of inzameling van gaven, maar vooral om ook hier de diaconale dimensie van het gemeente-zijn aan te geven en mensen daartoe te inspireren. Een diaken in een voorbereidingsgroep is dan ook zeer gewenst. Ook voor getijdendiensten als vespers - tevens `geschikt' als afsluiting van een werkgroepvergadering in de kerkzaal - geldt het aspect van de diaconale dimensie. Bij vieringen als zondag van de arbeid en bid- en dankdag uoor gewas en arbeid ligt een inbreng van diakenen vanzelfsprekend voor de hand. Een goede gelegenheid om samen met gemeenteleden stil te staan bij het rentmeesterschap (in de schepping). Aandacht voor het milieu, werk en vrije tijd, overconsumptie en honger kunnen creatief zichtbaar gemaakt worden in een viering. Denk aan het inzamelen van gaven `in natura' door gemeenteleden. Een `deskundige' in een viering kan concreet maken wat het betekent je werk te verliezen, rond te komen als alleenstaande met kinderen of heldere suggesties geven over milieuaspecten. Een tentoonstelling over zo'n thema kan mensen betrekken bij de problematiek.
Het is de moeite waard de jaarlijkse handreikingen voor liturgie en gesprek, uitgegeven door DISK (Dienst in de Industriele Samenleving vanwege de Kerken),te gebruiken.
Bij de `ingeroosterde' diaconale zondagen (bij collectes werelddiaconaat, diaconaat in Nederland) geeft Kerkinactie altijd liturgiesuggesties uit. Zorg er als diakenen voor dat u betrokken bent bij
de voorbereiding en uitvoering van deze diensten en wees daarin niet te bescheiden! U weet tenslotte waarom het gaat.

ELEMENTE VOOR EEN DIACONALE VIERING OVER ARMOEDE
In dit themanummer over armoede mogen suggesties voor een themadienst over armoede niet ontbreken. Wil een viering niet gaan over mensen die geconfronteerd zijn met armoede, dan zal de voorbereiding en uitvoering van de dienst met hen moeten plaatsvinden. Ook kunnen mensen die werken in de hulpverlening aanschuiven. Voor diakenen zullen beide groepen als het goed is geen onbekenden zijn. Vorm zo een groepje met de dienstdoende predikant. Een belangrijke vraag is wat u met deze dienst wilt bereiken. Bewustwording bij de gemeente bijbrengen, oproepen tot solidariteit en actie, een aanzet tot een activiteit? Het antwoord daarop bepaalt hoe u de dienst nader gaat invullen of actualiseren. Kom niet te snel met concrete voorstellen voor Schriftlezingen of liederen, maar probeer eerst authentieke verhalen te laten klinken die de viering kleur geven. Vraag betrokken mensen welke bijbelverhalen hen aanspreken en waar zij wellicht een `levensechte toelichting' bij kunnen geven in de dienst. Hun levensverhaal ingelezen in een bijbelverhaal: een gehandicapte, oudere, alleenstaande met kinderen, vluchteling... Zij geven vaak een verrassende interpretatie aan een oud verhaal. U kunt hen ook vragen een persoonlijke brief of gedicht voor te lezen in de dienst. De predikant kan zo'n voorbeeld oppakken en uitwerken in zijn overdenking. Maar ook verhalen van mensen die werken aan sociale gerechtigheid moeten gehoord worden. Of van hulpverleners van een bepaalde welzijnsinstantie of van een diaken zelfl Psalmen en andere liederen die mensen met zich meedragen, troost bieden of kracht geven, zullen ongetwijfeld worden aangedragen. Is het niet nit het `gebruikelijke' repertoire van uw kerk, dan kan het wellicht helpen u te verplaatsen in een ander.


MEER SUGGESTIES
- Met eigen dia's of videobeelden kunt u het thema zichtbaar maken. Een betrokkene kan daarbij haar of zijn verhaal doen.
- Maak gebruik van liturgiesuggesties uit Diakonia (zie achterkant) en van publicaties van de Arme Kant van Nederland, zoals `Handreiking Liturgie arm en rijk, uitgave 2004, € 4,50, besteladres Arme kant van Nederland, tel. (020) 330 43 55, e-mail infoQarmekant.nl.
- Een `tentoonstelling' in de kerk organiseren met artikelen uit kranten en tijdschriften over armoede en de gevolgen daarvan. Misschien willen ook gemeenteleden hiervoor een bijdrage leveren? Dat vraagt van hen een zekere inzet en bewustwording. Zo kan ook zo'n tentoonstelling na viering `doorgroeien'. Zeker als u er een eigen activiteit aan vast wilt knopen.
- Vraag een dakloze om bij de ingang van de kerk te staan met een Straatkrant. Een aardige opwarmer voor een dienst. In de dienst kan de dakloze een toelichting geven.
- Na afloop is het zinvol een ontmoeting te organiseren. Dit kan aansluitend aan de dienst zijn of in de loop van de week. Hoe? Een gesprek arrangeren met leden van belangenverenigingen, wijkverenigingen, scholen, gemeenteraadsleden en andere politici en mensen uit uw wijk of het dorp.

 

(Ontleend aan een artikel on Diakonia, december 2004)