NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwDe Doelen van de Eredienst

4. De Charismatische visie: eredienst is een gebeuren van de Geest.

De charismatische beweging beschikt nog niet over een uitgekristalliseerde theologie. Ik heb geprobeerd wat kernmomenten uit de laatste jaargangen van het blad 'Vuur' van de charismatische werkgemeenschap te halen.

In een samenvatting van een artikel uit patoral Renewal door Mark Kinzer geeft Feenstra (*1)als centrale woorden komen relatie en uitdrukking: "Die verhouding van ons, ondermaatse mensen, tot die God, die het in Christus mogelijk maakte, is de grondslag van de eredienst. Onze redelijke eredienst is fan de groeiende toewijding aan Hem en de inzet voor de naaste.
Naarmate dit duidelijker wordt en wij in Hem steeds meer in nederigheid en vertrouwen naderen, wordt onze eredienst rijker aan mogelijkheden om onze houding uit te drukken. De Bijbel staat vol daarvan: offers van stoffelijke gaven, van woorden van lofprijzing, gezongen en met de begeleiding van instrumenten, met handgeklap en toejuichingen - zoals dat aan Oosterse hoven gebeurde. ... Van belang hierbij is overigens, dat deze dingen moeten voortkomen uit ons hart, dat in de Bijbel niet het centrum van gevoelens is, maar van de bewust genomen beslissingen. We moeten God willen eren; gevoelens en ervaringen zijn van latere zorg. .....het middelpunt van ons dagelijks leven is de eredienst, waarin wij ons oprecht aan God toewijden. in de kerkdienst geven wij er een gemeenschappelijke vorm aan.
Kinzer verwijst naar verschillende tradities waar we van kunnen leren: de Joodse, die ook voor het gezin thuis liturgische vormen heeft; de hoogkerkelijke met een grote rijkdom aan houdingen, vormen en symbolen; de reformatorische met een grote ontwikkeling van preek en gemeentezang; de doperse (bedoeld zal zijn baptistische (NWV), die ook oog heeft voor de stijl van het dagelijks leven, en de charismatische met de warmbloedigheid en de nadruk op de vaak verwaarloosde werking van de Heilige Geest.
Het Voorbeeld geven.... Dat kan, mag of moet er dan toe leiden, dat ook anderen in de eredienst worden betrokken met hun gaven. Voorbeden of leiding van de zang en/of lofprijzing kan heel goed aan gemeenteleden worden overgedragen.
Volgens Thigpen (*2)gaan steeds meer charismatische groepen in Noord America over tot het gebruiken van hoogkerkelijke liturgische vormen omdat daarin uitgedrukt wordt wat woorden niet kunnen. 'Liturgie bevat veel schoons als uiting van lof en dank aan God. Natuurlijk ligt hier het gevaar van de ... amusementswaarde. Anderzijds ... waarom zouden wij niet aan de Heer aanbieden waar wij zelf van genieten in plaats van Hem 'rommelige muziek en armzalige teksten' te laten horen?"
Van den Brink (*3) benadert muziek in de eredienst als een gave. Dit houdt toch niet in dat iedereen die een halve van een hele noot kan onderscheiden iets moet gaan doen: "De gemeente van Christus heeft integere musici nodig. Mensen met de gave om onderscheid te maken tussen kwaliteit en lapwerk, tussen gevoel en sentimentaliteit, tussen uitnodigen en manipuleren".
Uit deze citaten komt de centrale betekenis van het lofoffer voor de Charismatische beweging naar voren.
De Charismatische vernieuwing bedient zich van allerlei vormen, maakt niet een theologische keus voor één bepaalde vorm.

-(*1)W.F.Feenstra, Over de eredienst. p. 14/5 in: Vuur maart/april 1992.

-(*2) Wiebe Feenstra, Liturgie is heilzaam, bespreking van een artikel van Paul Thigpen in Ministries Today Nov/Dec 1992, in Vuur juli/aug 1993.

- (*3) Geurt van den Brink, Muziek, als alle kunst een gave, in Vuur maart/april 1994, p. 14/5.