NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwPaulus en macht

Het klinkt paradoxaal, maar voor Paulus is macht overgave: onderwerping aan de werkelijkheid waarvoor we staan.
Nicholas King sj noemt de brief aan de Romeinen'een liefdesverhaal' in die zin dat hij handelt over Gods liefde voor de mensheid. Jezus toonde zijn liefde door het kruis te aanvaarden. Deze 'dwaasheid' toont de ware betekenis van macht. Paulus gebruikt allerlei beelden om macht te omschrijven; maar wie anders dan hij zou op het idee komen om het woord 'zwakheid' te gebruiken om kracht te typeren: "Want als ik zwak ben dan ben Ik sterk."(2 Kor 12:10)
Een andere manier -misschien de manier die alle andere in zich bevat- is zijn gebruik van de uitdrukking 'de gehoorzaamheid van het geloof' aan het begin en aan het eind van zijn brief aan de Romeinen. (Rom 1:5 en 16:26) Voor Jezus bestond er een noodzaak om het kruis te ondergaan. Aangezien Hij luisterde naar de Vader, begreep Hij dat er geen andere weg bestond. Toen de drieene God eenmaal besloten had dat de tweede Persoon mens zou worden (om Ignatius te citeren als hij in de Geestelijke Oefeningen de incarnatie ter sprake brengt) bestond er een innerlijke logica omtrent het kruis. Er bestond geen andere weg om zijn doel te bereiken. Als Hij de mensheid en 'de hele schepping' wilde redden, dan moest Hij de strijd binnengaan die mensen te verduren hadden. Ireneiis sprak niet veel over de dood en opstanding van Jezus. Wat hij belangrijk vond, dat was de menswording. Heb je eenmaal de menswording, dan heb je alles. Omdat Hij is wie Hij is, betekent het feit zelf dat Hij een van ons werd, dat Hij ons de weg wil tonen zowel door wat Hij doet als door wat Hij zegt.
Jezus probeerde, aanvankelijk met enig succes, de mensen voor zijn blijde boodschap te winnen. Maar naarmate de tijd verstreek, groeide er, tegelijk met 'de bewondering van de menigte' (Luc. 5:26), vijandigheid bij de heersende klasse. Hij zou 'twaalf legioenen engeleri hebben kunnen vragen (Mat. 26:53), maar dat zou een staaltje van Mugabeaans machtsmisbruik geweest zijn. Nee, Hij stond zichzelf toe om aan hen te worden overgeleverd. Hij confronteerde hen op de enige manier die innerlijk verband hield met de tegenstand die de heersende klasse tot uitdrukking bracht. Hij drong diep door in de menselijke ervaring van zonde met haar weigering te geloven, haar misleiding, egoisme, hebzucht en wreedheid. 'De Zoon Gods gaat binnen in de diepte van deze wereld', schrijft Leo de Grote. Hij legde de bijl aan de wortel. (Luc. 3:9) Hij
onderwierp zich in gehoorzaamheid aan de innerlijke logica van de menselijke situatie.
Zijn onderwerping hield in dat hij volledig binnenging in hun pijn. Hij stierf in feite zoals wij sterven en trad binnen in de onderwereld - het tehuis van zonde, dood en vervreemding, gesymboliseerd door zijn graflegging in de aarde voor drie dagen. Maar omdat Hij was wie Hij was, kon de dood Hem niet houden. Aangezien Hij de bron van leven was, barstte Hij uit het graf en zodoende verwijderde hij de angel uit de dood en daarmee alle gevolgen van de zonde. Zijn verrijzenis was de definitieve overwinning op deze negatieve krachten. Op deze manier toonde hij de macht waarover Paulus spreekt. Hij 'aanvaardde de dood' (Fil. 2,8), 'leerde Hij, als de Zoon die Hij was, door zijn lijden gehoorzaamheid'.(Hebr. 5:8) Deze gehoorzaamheid van Jezus is de enige weg ten leven.
Dit is de reden waarom Paulus zijn zending begrijpt als geroepen om 'de volken" (ROm 1:5) tot deze zelfde gehoorzaamheid te brengen. Macht resulteert uit aanvaarding, onderwerping, gehoorzaamheid aan de menselijke werkelijkheid, waarvan het kruis het krachtigste symbool is. Het motto van de kartuizers luidt stat crux dum volvitur orbis: het kruis is een vast punt in een wereld die altijd in beweging is.
In de wereld van de politiek is het woord 'macht' niet van de lucht. Je bent 'aan de macht' in welk geval je doen kunt wat je wil, ofwel je ligt eruit, en in dat geval ben je hulpeloos. De afgelopen negen jaren van de geschiedenis van Zimbabwe illustreren dit heel duidelijk. Maar voor Paulus betekent 'macht' niet 'iemand je gezag laten voelen'. Een echt verstaan van gezag betekent dat het nooit een willekeurig te manipuleren machtsuitoefening kan zijn, die geen of weinig rekening houdt met de werkelijkheid aan de basis. Ware macht legt zichzelf niet op, maar zij neemt de werkelijkheid aan en neemt haar in zich op.
"Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid." (Ef. 3,16-19)