NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwDe uittocht uit Egypte en Intocht in Kanaan
1. Rameses Israël wordt uit Egypte gedreven (Ex. 12; Num. 33:5).
2. Sukkot Als de Hebreeën deze eerste legerplaats hebben verlaten, vergezelt de Heer hen overdag in een wolkkolom en-s nachts in een vuurkolom (Ex. 13:20-22).
3. Pi-Hachirot Israel trekt midden door de Rode Zee (Ex. 14; Num. 33:8).
4. Mara De Heer geneest de wateren van Mara (Ex. 15:23-26).
5. Elim Israel legert zich bij twaalf waterbronnen (Ex. 15:27).
6. Woestijn Sin De Heer stuurt manna en kwakkels om Israel te voeden (Ex. 16).
7. Refidim Israel strijdt tegen Amalek (Ex. 17:8-16).
8. Berg Sinai (berg Horeb of Jebel Musa) De Heer openbaart de tien geboden (Ex. 19-20).
9. Woestijn Sinai Israel vervaardigt de tabernakel (Ex. 25-30).
10. Legerplaatsen in de woestijn Zeventig oudsten worden geroepen om Mozes bij te staan in het regeren van het volk (Num. 11:16-17).
11. Esjon-Beber Israel trekt in vrede door het land van Edom en van Ammon (Deut. 2).
12. Kades-Barnea Mozes stuurt verspieders naar het beloofde land; Israel verzet zich en trekt het land niet binnen; Kades heeft vele jaren gediend als Israëls voornaamste legerplaats (Num. 13:1-3, 17-33; 14; 32:8; Deut. 2:14).
13. Oostelijke woestijn Israël vermijdt een conflict met Edom en Moab (Num. 20:14-21; 22-24).
14. De Arnon Israel vernietigt de Amorieten die hen bestrijden (Deut. 2:24-37).
15. Berg Nebo Mozes neemt het beloofde land in ogenschouw (Deut. 34:1-4). Mozes houdt zijn laatste drie redevoeringen (Deut. 1-32).
16. Velden van Moab De Heer draagt Israël op om het land te verdelen en de bewoners te verdrijven (Num. 33:50-56).
17. De Jordaan Israel steekt de Jordaan over op het droge. Bij Gilgal worden stenen van de bodem van de Jordaan geplaatst als gedenkteken van het scheiden van de wateren van de Jordaan (Jozua 3-5:1).
18. Jericho De kinderen van Israël veroveren en vernietigen de stad (Jozua 6).