NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Wereld Van Het Oude Testament
1. Berg Ararat Volgens de overlevering de plaats waar de ark van Noach vast kwam te zitten (Gen. 8:4). De exacte plek is niet bekend.
2. Ur De eerste woonplaats van Abraham, waar hij bijna het slachtoffer wordt als menselijk offer, de engel van Jehova ziet en de Urim en Tummim ontvangt (Gen. 11:28-12:1; Abr. 1; 3:1). (Let op een mogelijke alternatieve plek voor Ur in Noord-Mesopotamië.)
3. Babylon, Babel (Sinar) Gesticht door Kus, de zoon van Cham, en door Nimrod. Gebied van herkomst van de Jaredieten ten tijde van de toren van Babel op de vlakten van Sinear. Later de provinciale hoofdstad van Babylonieen residentie van de Babylonische koningen, onder wie Nebukadnessar, die vele Joden gevankelijk naar deze stad wegvoert na de vernietiging van Jeruzalem (587 v.C.). De Babylonische ballingschap van de Joden duurt 70 jaar, tot de tijd van koning Kores, die de Joden toestaat naar Jeruzalem terug te keren om de tempel te herbouwen. Ook de profeet Daniel heeft hier gewoond onder Nebukadnessar, Belsazar en Darius I (Gen. 10:10; 11:1-9; 2 Kon. 24-25; Jer. 27:1-29:10; Ez. 1:1; Dan. 1-12.
4. Susan (Susa) Hoofdstad van het Perzische Rijk tijdens de regering van Darius I (Darius de Grote), Xerxes (Ahasveros) en Artachsasta. Woonplaats van koningin Ester; haar moed en geloof brengen redding voor de Joden. Daniel treedt hier op, evenals later Nehemia (Neh. 1:1; 2:1; Ester 1:1; Dan. 8:2).
5. Vlakte Dura Sadrak, Mesak en Abednego worden in een brandende vuuroven geworpen wanneer zij weigeren een gouden beeld te aanbidden dat Nebukadnessar had gemaakt; de Zoon van God redt hen en zij komen ongeschonden uit het vuur (Dan. 3).
6. Assyrie Assur was de eerste hoofdstad van Assyrie, gevolgd door Nineve. De Assyrische heersers Salmanaser V en Sargon II veroveren het noordelijke koninkrijk Israel en voeren de 10 stammen gevankelijk weg in 721 v.C. (2 Kon. 14-15, 17-19). Tot het zelf in 612 v.C. door Babylon overwonnen wordt, vormt Assyrie een bedreiging voor Israel.
7. Nineve De hoofdstad van Assyrie. Tijdens de regering van koning Hizkia en de bediening van de profeet Jesaja valt Assyrie het land Juda aan. De hoofdstad, Jeruzalem, wordt op wonderbaarlijke wijze gespaard wanneer een engel 185 duizend Assyrische krijgslieden doodt (2 Kon. 19:32-37). De Heer draagt de profeet Jona op deze stad tot bekering te manen (Jona 1:2; 3:1-4).
8. Haran Abraham woont hier enige tijd alvorens naar Kanaän te gaan. Abrahams vader en broer blijven hier. Rebekka (de vrouw van Isaak) en Rachel, Lea, Bilha en Zilpa (de vrouwen van Jakob) kwamen uit deze streek (Gen. 11:31-32; 24:10; 29:4-6).
9. Karkemis Farao Neko wordt hier verslagen door Nebukadnessar, hetgeen een eind maakt aan de Egyptische overheersing in Kanaan (2 Kron. 35:20-36:6).
10. Sidon Deze stad die werd gesticht door Sidon, een kleinzoon van Cham, is de noordelijkste stad van Kanaan (Gen. 10:15-20). Het is de woonplaats van Izebel, die het aanbidden van Baal in Israel introduceert (1 Kon. 16:30-33).
11. Tyrus Dit is een belangrijke handels- en havenstad in Syrie. Chiram van Tyrus stuurt cederhout, goud en bouwlieden om Salomo te helpen bij de bouw van zijn tempel (1 Kon. 5:1-10, 18; 9:11).
12. Damascus Abraham redt Lot in deze omgeving. Het is de belangrijkste stad van Syrie. De Israëlieten veroveren de stad tijdens de regering van koning David. Elia zalft Hasael tot koning van Damascus (Gen. 14:14-15; 2 Sam. 8:5-6; 1 Kon. 19:15).
13. Kanaan Abraham en zijn kinderen ontvangen dit land als eeuwigdurend bezit (Gen. 17:8).
14. Berg Sinai (Horeb) De Heer spreekt tot Mozes vanuit een brandende braamstruik (Ex. 3:1-2). Mozes ontvangt de wet en de tien geboden (Ex. 19-20). De Heer spreekt tot Elia met een stille, zachte stem (1 Kon. 19:8-12).
15. Esjon-Geber Koning Salomo bouwt een vloot in Esjon-Geber (1 Kon. 9:26). Toen de koningin van Seba van Salomo's vermaardheid had gehoord en hem kwam bezoeken, is zij waarschijnlijk in deze haven geland (1 Kon. 10:1-13).
16. Egypte Abraham reist hierheen wegens een ernstige hongersnood in Ur . De Heer draagt Abraham op de Egyptenaren te verkondigen wat Hij hem heeft geopenbaard. Jozefs broers verkopen hem als slaaf (Gen. 37:28). Jozef wordt hier gesteld over alles in het huis van Potifar. Hij wordt in de gevangenis geworpen. Hij legt de droom van Farao uit en krijgt een zeer hoge positie in Egypte. Jozef en zijn broers worden herenigd. Jakob komt hier met zijn huisgezin wonen (Gen. 39-46). Tijdens hun verblijf in Egypte wonen de kinderen van Israël in Gosen (Gen. 47:6).
De Israelieten 'vermenigvuldigen zich en worden uitermate talrijk', waarna de Egyptenaren slaven van hen maken (Ex. 1:7-14). Na een reeks plagen laat Farao de Israëlieten wegtrekken uit Egypte (Ex. 12:31-41). Jeremia wordt weggevoerd naar Egypte (Jer. 43:4-7).
17. Kaftor (Kreta) Het aloude land van het Minoïsche volk.