Orde van dienst B

Deze orde van dienst is afkomstig uit het Dienstboek I, voor een overzicht van de inhoud klik hier

(Een toelichting is te vinden door de onderstreepte onderdelen aan te klikken)

gebeden als persoonlijke voorbereiding) (uitleg)

(consistoriegebeden) (uitleg)

Ontvangst van de samenkomende gemeente (uitleg)
Vooroefening (uitleg)


ORDE B Dienst van Schrift (en Tafel), Gereformeerde Traditie
Klokgelui (uitleg)- orgelspel (uitleg) - mededelingen - kaarsen aansteken (uitleg) stilte

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest
Amen

GROET
Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen

BEMOEDIGING
Onze hulp in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

PSALM OF INTREDELIED (staande) (uitleg)

VEROOTMOEDIGING

Voor U belijden wij, almogende God
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben
in gedachten, woorden en werken


Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden
en geleid ons tot het eeuwig leven

door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

LOFVERHEFFING, DE TIEN WOORDEN (uitleg) (lezing over de 10 Woorden)
Uw woord houdt stand voor eeuwig, o HEER,
van geslacht tot geslacht duurt uw trouw, (Psalm 119:90)
want Gij spreekt tot ons:

Ik ben de HEER, uw God, die u weggevoerd heb uit het land Egypte, uit het diensthuis.
Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht.
Gij zult u geen beeld of gestalte maken van wat dan ook in de hemel,
op de aarde of in de wateren onder de aarde.
Gij zult u voor hen niet buigen en hen niet dienen;
want Ik, de HEER, uw God, ben een God vol afgunst,
die de wandaden van de vaderen bezoek aan de kinderen,
tot in het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
maar die goedheid betoon tot in het duizendste geslacht
van hen die Mij liefhebben en mijn woorden onderhouden.
Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
Gij zult de Naam van de HEER, uw God, niet vals gebruiken,
want de HEER laat niet ongestraft wie zijn Naam vals gebruikt.
Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
Gedenk de sabbatdag; die zal u heilig zijn.
Zes dagen zult gij dienen en al uw werk doen,
maar de zevende dag is de sabbat, voor de HEER, uw God.
Dan zult gij geen werk doen, gij niet,
uw zoon en uw dochter niet, uw dienaar en uw slavin niet,
uw vee niet, zelfs niet de vreemdeling die binnen uw poorten woont.
Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt,
de zee met al wat daarin is, maar op de zevende dag rustte Hij.
Daarom heeft de HEER de sabbatdag gezegend en geheiligd.
Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
Houd uw vader en moeder in ere,
opdat uw dagen verlengd worden
in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
Gij zult niet moorden. zult niet hoereren. zult niet stelen.
Gij zult niet leugenachtig tegen uw naaste getuigen.
Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
Gij zult niet begeren het huis van uw naaste;
Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste,
zijn dienaar, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,
of wat ook maar van uw naaste is.
Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
Uw woord houdt stand voor eeuwig, o HEER,
van geslacht tot geslacht duurt uw trouw.

(voor varianten uit het Dienstboek, klik hier)

GEBED VOOR DE LEZINGEN / GEBED VAN DE DAG (zie dienstboek)

DE HEILIGE SCHRIFT
Een of meer LEZINGEN (met liederen) uit de heilige Schrift

(voor rooster zie dienstboek, klik hier voor het rooster van Kind op Zondag / De Eerste Dag of hierna voor het Gemeenschappelijk leesrooster zoals te vinden in het Dienstboek voor Jaar A - Jaar B - Jaar C)
De lezing kan besloten worden met een acclamatie (zie Dienstboek)

PREDIKING

GELOOFSBELIJDENIS (gezongen, bijv Dienstboek Liturgische Gezangen 63) of Lied

VOORBEDE

(als er geen tafeldienst is gevolgd door:Inzameling van de gaven-Slotlied-Zegen)

DE TAFEL VAN DE HEER --------------(uitleg)
NODIGING EN ONDERWIJZING
INZAMELING DER GAVEN
INZETTINGSWOORDEN
NEMEN VAN BROOD EN WIJN
ZEGENING VAN BROOD EN WIJN
GEBEDEN afgesloten met het Onze Vader
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
GEBED NA DE MAALTIJD


ZENDING EN ZEGEN (voor varianten zie Dienstboek)
Slotlied

Gaat heen in de vrede van de Heer

De HEER zegene u en Hij behoede u,
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen
(Slotlied indien niet voor de zegen gezongen)

 

(na de instellingswoorden:) Als wij dan eten van dit brood (Dienstboek Liturgische Gezangen 112)
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat Hij komt.

v. .............

G. ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

(Het brood wordt gebroken terwijl allen zingen:)
AGNUS DEI/LAM GODS (Toongezet in het latijn door talloze componisten, voor toonzettingen van de Nederlandse tekst, zie Dienstboek Liturgische Gezangen Ordinaria 1-9 en no.119-121)


DE COMMUNIE / DELEN VAN BROOD EN WIJN
v. Zalig zij, die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam.
G. HEER, IK BEN NIET WAARD DAT U TOT MIJ KOMT,
MAAR SPREEK SLECHTS EEN WOORD EN IK ZAL GEZOND WORDEN.
Of:
v. Komt nu, want alle dingen zijn gereed.

Bij het uitdelen van het brood:
Het Lichaam van Christus,
Brood uit de hemel,
Manna in de woestijn

Bij het aanbieden van de wijn:
Het Bloed van Christus,
De wijn van het koninkrijk

GEBED NA DE GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN (uitleg)

Lied


ZENDING EN ZEGEN (uitleg)