NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwDe Bergrede en de Veldrede

De Bergrede (Mattheus 5, (6 en 7) kan naast de Veldrede (Lucas 6; 17-26 (50) gelegd worden (gedeelten zijn ook in Marcus 9 en 10 te vinden): Matteus 5 met Lucas parallel

Hoewel het om dezelfde gebeurtenis lijkt te gaan geven Mattheus en Lucas de bergrede niet in dezelfde volgorde, en ook niet met dezelfde inhoud. Sommige uitspraken van Jezus die Mattheus in de bergrede weergeeft, heeft Lucas elders.

Mattheus en Lucas houden zich duidelijk niet aan een tegenwoordig in verslagen gebruikelijke chronologische volgorde. Zij organiseren hun evangelie op een andere manier.

De bergrede binnen de opzet van Mattheus: Jezus als de nieuwe Mozes, het evangelie als Torah.
De bergrede (Mt 5,1-7,29) is de eerste van de vijf grote redevoeringen waarin het onderricht van Jezus in het Matteüsevangelie gegroepeerd is. Het onderricht van Mt 5,1-7,29 vindt plaats op een berg, waarbij Jezus de leerlingen (eerste kring rond Jezus, zie Mt 5,1-2) maar ook de aanwezige menigte (tweede kring, zie Mt 7,28-29) aanspreekt. Door deze situering op een berg portretteert de auteur van het evangelie Jezus als de "profeet zoals Mozes" (vergelijk met Dt 18,15). Zoals Mozes licht Jezus leefregels toe aan het volk Gods. Hierbij wordt het onderricht van Mozes (bekend als Wet, Tora, leefregels) niet opgeheven, maar verder uitgediept.
De bergrede wordt door J. Lambrecht als volgt ingedeeld:
Mt 5,1-2: Verhalend begin
Mt 5,3-7,27: Rede
- 5,3-16 (de zaligsprekingen): Inleiding
- 5,17-7,12: Middenstuk (5,17-48; 6,1-18; 6,19-7,12)
- 7,13-27: Afsluiting
Mt 7,28-29: Verhalendde afsluiting
In de bergrede brengt de auteur divers materiaal dat wel aan Q(uelle) wordt toegeschreven samen, aangevuld met eigen traditie-elementen. Sommige blokken tekst hangen structureel samen door terugkerende formuleringen, zoals de zaligsprekingen (5,3-16: 'gelukkig die...') en de anti-thesen of tegenstellingen (5,17-48, 'u hebt gehoord dat er gezegd is ..., maar ik zeg u...'). De bergrede wordt wel beschouwd als een programmatische rede, die met opzet aan het begin van het evangelie geplaatst werd om het programma van het rijk Gods (en Gods gerechtigheid) kernachtig uiteen te zetten.
De andere grote onderwijzende blokken in het Matteüsevangelie zijn: de zendingsrede (Mt 9,36-10,42); de parabelrede (Mt 13,1-52); de gemeenterede (Mt 18,1-35) en de eschatologische rede (Mt 24,1-25,46).

Lucas' opzet van zijn evangelie: Jezus wijst als Jozua op heil en onheil bij het al of niet luisteren naar zijn woorden.
Lucas organiseer zijn evangelie anders dan Mattheus. Wat opvalt is dat hij zo levendig vertelt dat je eerder je kunt voorstellen dat je erbij bent dan bij Mattheus. En dat hij grote nadruk legt op dat je hier en nu concreet iets moet doen, hij heeft het over 'armen' in plaats van 'armen van geest', is concreter, radicaler en uitdagender dan Mattheus en legt er de nadruk op dat het evangelie niet alleen voor de Joden is maar voor iedereen.

Is bij Mattheus Jezus de nieuwe Mozes, bij Lucas lijkt hij op Jozua, die het volk wijst op het heil dat zij zullen ervaren als ze de Torah (De vijf boeken van Mozes die het leven naar Gods wil onthullen) houden, maar ook het onheil dat zal gebeuren als ze zich daar niet aan houden. De geschiedenis heeft dat onheil doen kennen in de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische ballingschap. Jezus spreekt in de Veldrede niet alleen zalig, maar wijst ook op het onheil dat gebeurt als mensen zich niets van de weg die God wijst aantrekken. Toen Lucas zijn evangelie schreef (na het jaar 70) was Jeruzalem opnieuw verwoest, en had de geschiedenis zich herhaald.

Jozua Midrash bij Lucas

Nieuwe afspraak voor de ochtendgroep: 11 oktober 10.00 uur Allemanskerk

Nieuwe afspraak voor de avondgroep: 16 oktober, 19.30 uur Allemanskerk

Enige links:

De Bergrede (Wikipedia)

Bijbelstudie over de Bergrede

De Bergrede in de Voorleesbijbel

Vergelijk Psalm 1

Bijbelfiche over gedeelte van de Bergrede

Serie bijbelfiches