NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwPlaatsen op de Zendingsreizen van de apostel Paulus
1. Gaza Filippus predikt Christus en doopt op weg naar Gaza een kamerling uit Ethiope (Hand. 8:26-39).
3. Joppe Petrus ontvangt een visioen waaruit blijkt dat God de andere volken de gave van bekering verleent (Hand. 10; 11:5-18). Petrus wekt Tabita op uit de doden (Hand. 9:36-42).
4. Samaria Filippus arbeidt in Samaria (Hand. 8:5-13) en later onderrichten Petrus en Johannes het volk hier (Hand. 8:14-25). Wanneer zij de gave van de Heilige Geest verlenen, tracht Simon de tovenaar deze gave van hen te kopen (Hand. 8:9-24).
5. Caesarea Nadat een hoofdman, Cornelius geheten, door een engel wordt bezocht, staat Petrus toe dat hij zich laat dopen (Hand. 10). Hier verdedigt Paulus zich voor Agrippa (Hand. 25-26).
6. Damascus Jezus verschijnt aan Saulus (Hand. 9:1-7). Wanneer Ananias Saulus zijn gezichtsvermogen heeft teruggegeven, laat deze zich dopen en begint met zijn bediening (Hand. 9:10-27).
7. Antiochie (in Syrie) Hier worden de discipelen voor het eerst christenen genoemd (Hand. 11:26). Agabus voorspelt hongersnood (Hand. 11:27-28). Er ontstaat in Antiochie een groot meningsverschil over de besnijdenis (Hand. 14:26-28; 15:1-9). Paulus begint hier zijn tweede zendingsreis vergezeld van Silas, Barnabas en Judas Barsabbas (Hand. 15:22, 30, 35).
8. Tarsus Paulus- geboortestad; Paulus wordt door de broeders hierheen gestuurd om zijn leven in veiligheid te stellen (Hand. 9:29-30).
9. Cyprus Na te zijn vervolgd, vluchten een aantal heiligen naar dit eiland (Hand. 11:19). Paulus reist rond op Cyprus tijdens zijn eerste zendingsreis (Hand. 13:4-5); Barnabas en Marcus later evenzo (Hand. 15:39).
10. Pafos Hier geneest Paulus een tovenaar (Hand. 13:6-11).
11. Derbe Paulus en Barnabas prediken het evangelie in deze stad (Hand. 14:6-7, 20-21).
12. Lystra Wanneer Paulus een verlamde geneest, worden hij en Barnabas als goden begroet. Paulus wordt gestenigd en voor dood achtergelaten, maar hij komt weer bij en zet zijn prediking voort (Hand. 14:6-21). Timoteus komt hier vandaan (Hand. 16:1-3).
13. Ikonium Paulus en Barnabas prediken hier tijdens hun eerste zendingsreis en worden met steniging bedreigd (Hand. 13:51-14:7).
14. Laodicea en Kolosse Laodicea is een van de kerkgemeenten die Paulus bezoekt en waarvan hij brieven ontvangt (Kol. 4:16). Het is ook een van de zeven steden die genoemd worden in het boek Openbaring (de andere zijn Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes en Filadelfia; zie Op. 1:11). Kolosse ligt 18 kilometer ten oosten van Laodicea. Paulus schrijft aan de heiligen die daar wonen.
15. Antiochie (in Pisidie) Op hun eerste zendingsreis leren Paulus en Barnabas de Joden dat Christus uit het geslacht van David is. Paulus biedt het evangelie aan aan Israel en vervolgens aan de andere volken. Paulus en Barnabas worden vervolgd en verdreven (Hand. 13:14-50).
16. Milete Terwijl hij hier vertoeft tijdens zijn derde zendingsreis, waarschuwt Paulus de ouderlingen van de kerk dat -grimmige wolven- de kudde zullen binnendringen (Hand. 20:29-31).
17. Patmos Johannes is een gevangene op dit eiland, waar hij de visioenen ontvangt die nu in het boek Openbaring staan (Op. 1:9).
18. Efeze Apollos predikt hier met macht (Hand. 18:24-28). Op zijn derde zendingsreis verblijft Paulus twee jaar lang in Efeze, waar hij de mensen onderricht en velen bekeert (Hand. 19:10, 18). Hij verleent hier de Heilige Geest door handoplegging (Hand. 19:1-7) en verricht veel wonderen, waaronder het uitwerpen van boze geesten (Hand. 19:8-21). Hier keren degenen die Artemis aanbidden zich tegen Paulus (Hand. 19:22-41). Een gedeelte van het boek Openbaring is gericht aan de kerk in Efeze (Op. 1:11).
19. Troas Terwijl Paulus hier vertoeft tijdens zijn tweede zendingsreis, ontvangt hij het visioen van een man in Macedonie die om hulp vraagt (Hand. 16:9-12). Tijdens zijn derde zendingsreis wekt Paulus Eutychus op uit de doden (Hand. 20:6-12).
20. Filippi Paulus, Silas en Timoteus bekeren een vrouw die Lydia heet, werpen een boze geest uit en worden geslagen (Hand. 16:11-23). Zij ontvangen goddelijke hulp om uit de gevangenis te kunnen ontsnappen (Hand. 16:23-26).
21. Athene Tijdens zijn tweede zendingsreis predikt Paulus bij de Areopagus over de -onbekende god- (Hand. 17:22-34).
22. Korinte Paulus reist tijdens zijn tweede zendingsreis naar Korinte, waar hij bij Aquila en Priscilla verblijft. Hij predikt hier en doopt een groot aantal mensen (Hand. 18:1-18). Paulus schrijft zijn zendbrief aan de Romeinen vanuit Korinte.
23. Tessalonica Paulus predikt hier tijdens zijn tweede zendingsreis. Wanneer de Joden hen bedreigen, vertrekken Paulus en zijn medezendelingen naar Berea (Hand. 17:1-10).
24. Berea Tijdens Paulus- tweede zendingsreis vinden Paulus, Silas en Timoteus bereidwillige zielen om te onderrichten. De Joden van Tessalonica komen hen achterna om hen te vervolgen (Hand. 17:10-13).
25. Macedonie Paulus onderricht hier het volk tijdens zijn tweede en derde zendingsreis (Hand. 16:9-40; 19:21). Paulus prijst de vrijgevigheid van de Macedonische heiligen, die hem en de arme heiligen in Jeruzalem hebben ondersteund (Rom. 15:26; 2 Kor. 8:1-5; 11:9).
26. Malta Paulus lijdt hier schipbreuk op weg naar Rome (Hand. 26:32; 27:1, 41-44). Hij blijft ongedeerd na een slangenbeet en geneest veel zieken op Malta (Hand. 28:1-9).
27. Rome Paulus predikt hier twee jaar lang terwijl hij huisarrest heeft (Hand. 28:16-31). Tijdens zijn gevangenschap in Rome schrijft hij tevens zendbrieven aan de Efeziers, de Filippenzen, de Kolossenzen, en aan Timoteus en Filemon. Petrus schrijft zijn eerste zendbief vanuit -Babylon-, dat vermoedelijk Rome is, kort na Nero's vervolgingen van de christenen in 64 n.C. Het wordt algemeen aangenomen dat Petrus en Paulus hier als martelaar zijn gestorven.